Szczegóły spółki

Nazwa PERCEPTUS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP b/d
REGON b/d
KRS 0000523157
Adres Nowy Kisielin-Antoniego Wysockiego 8, 66-002 Zielona Góra
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 4651Z — sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.51 0.72
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.02 2.56
Płynność bieżąca (CR) 1.3 0.77
Płynność szybka (QR) 1.11 0.72
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.02 2.56
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -0.26% 24.09%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -2.7% 87.61%
Rentowność aktywów (ROA) -1.34% 24.59%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-05-12 91/2020 14 21129
Poz. 21129. PERCEPTUS SPÓŁKA AKCYJNA w Zielonej Górze.
KRS 0000523157. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 września 2014 r.
[BMSiG-18830/2020]

Perceptus Spółka Akcyjna w Zielonej Górze (KRS
nr 0000523157), zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Zie-
lonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, data rejestracji
10.09.2014 r. po raz drugi zawiadamia o zamiarze przekształ-
cenia w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie
z art. 551 i nast. Kodeksu spółek handlowych.
Przekształcenie odbędzie się w dniu 26.05.2020 r., o godzi-
nie 1200, w Kancelarii Notarialnej notariusza Piotra Roma-
nowskiego przy ul. Jedności 78 w Zielonej Górze, zgodnie
z planem przekształcenia z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Plan przekształcenia Spółki zakłada, że:

  1) Spółka zostanie przekształcona w Spółkę z ograniczoną
   odpowiedzialnością pod firmą Perc Tech Spółka z ogra-
   niczoną odpowiedzialnością.
  2) podstawą przekształcenia jest sprawozdanie finansowe
   Spółki na dzień 31.03.2020 r. Wartość bilansowa majątku   Spółki przekształcanej ustalona została w oparciu o spra-
   wozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształ-
   cenia na dzień 31.03.2020 r. i wynosi 1 923 826,20 (słow-
   nie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące
   osiemset dwadzieścia sześć i 20/100) złotych.
  3) kapitał zakładowy Spółki przekształconej został ustalony
   w wysokości 100.000,00 (sto tysięcy) złotych i składał się
   będzie z 100 (stu) udziałów, o wartości nominalnej 1.000
   (jeden tysiąc) złotych każdy.
  4) akcjonariusze Spółki przekształcanej uczestniczący
   w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia
   wspólnikami Spółki przekształconej.

Plan przekształcenia zawiera wszystkie elementy i załączniki
wymagane przez Kodeks spółek handlowych, zaś sprawozda-
nie finansowe przedstawia wynik finansowy, sytuację mająt-
kową i finansową Spółki przekształcanej rzetelnie, jest zgodne
co do treści i formy z ustawą o rachunkowości.

Wspólnicy przekształcanej Spółki mogą zapoznać się z treścią
planu przekształcenia i załączników w siedzibie Spółki pod
adresem: Nowy Kisielin, Antoniego Wysockiego 8, 66-002 Zie-
lona Góra, w terminie do dnia 26.05.2020 r., od poniedziałku
do piątku w godzinach, od 800 do 1130.

Niniejsze ogłoszenie jest drugim ogłoszeniem.
Poz. 21129. PERCEPTUS SPÓŁKA AKCYJNA w Zielonej Górze.
KRS 0000523157. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 września 2014 r.
[BMSiG-18830/2020]

Perceptus Spółka Akcyjna w Zielonej Górze (KRS
nr 0000523157), zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Zie-
lonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, data rejestracji
10.09.2014 r. po raz drugi zawiadamia o zamiarze przekształ-
cenia w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie
z art. 551 i nast. Kodeksu spółek handlowych.
Przekształcenie odbędzie się w dniu 26.05.2020 r., o godzi-
nie 1200, w Kancelarii Notarialnej notariusza Piotra Roma-
nowskiego przy ul. Jedności 78 w Zielonej Górze, zgodnie
z planem przekształcenia z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Plan przekształcenia Spółki zakłada, że:

  1) Spółka zostanie przekształcona w Spółkę z ograniczoną
   odpowiedzialnością pod firmą Perc Tech Spółka z ogra-
   niczoną odpowiedzialnością.
  2) podstawą przekształcenia jest sprawozdanie finansowe
   Spółki na dzień 31.03.2020 r. Wartość bilansowa majątku   Spółki przekształcanej ustalona została w oparciu o spra-
   wozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształ-
   cenia na dzień 31.03.2020 r. i wynosi 1 923 826,20 (słow-
   nie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące
   osiemset dwadzieścia sześć i 20/100) złotych.
  3) kapitał zakładowy Spółki przekształconej został ustalony
   w wysokości 100.000,00 (sto tysięcy) złotych i składał się
   będzie z 100 (stu) udziałów, o wartości nominalnej 1.000
   (jeden tysiąc) złotych każdy.
  4) akcjonariusze Spółki przekształcanej uczestniczący
   w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia
   wspólnikami Spółki przekształconej.

Plan przekształcenia zawiera wszystkie elementy i załączniki
wymagane przez Kodeks spółek handlowych, zaś sprawozda-
nie finansowe przedstawia wynik finansowy, sytuację mająt-
kową i finansową Spółki przekształcanej rzetelnie, jest zgodne
co do treści i formy z ustawą o rachunkowości.

Wspólnicy przekształcanej Spółki mogą zapoznać się z treścią
planu przekształcenia i załączników w siedzibie Spółki pod
adresem: Nowy Kisielin, Antoniego Wysockiego 8, 66-002 Zie-
lona Góra, w terminie do dnia 26.05.2020 r., od poniedziałku
do piątku w godzinach, od 800 do 1130.

Niniejsze ogłoszenie jest drugim ogłoszeniem.
2020-04-24 80/2020 10 19313
Poz. 19313. PERCEPTUS SPÓŁKA AKCYJNA w Zielonej Górze.
KRS 0000523157. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 września 2014 r.
[BMSiG-18829/2020]

Perceptus Spółka Akcyjna w Zielonej Górze (KRS
nr 0000523157), zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Zie-
lonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS; data rejestracji
10.09.2014 r. po raz pierwszy zawiadamia o zamiarze prze-
kształcenia w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgod-
nie z art. 551 i nast. Kodeksu spółek handlowych.

Przekształcenie odbędzie się w dniu 26.05.2020 r., o godzi-
nie 1200, w Kancelarii Notarialnej notariusza Piotra Roma-
nowskiego przy ul. Jedności 78 w Zielonej Górze, zgodnie
z planem przekształcenia z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Plan przekształcenia Spółki zakłada, że:
1) Spółka zostanie przekształcona w Spółkę z ograniczoną
  odpowiedzialnością pod firmą Perc Tech Spółka z ograni-
  czoną odpowiedzialnością,
2) podstawą przekształcenia jest sprawozdanie finansowe
  Spółki na dzień 31.03.2020 r. Wartość bilansowa majątku
  Spółki przekształcanej ustalona została w oparciu o spra-
  wozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształce-
  nia na dzień 31.03.2020 r. i wynosi 1 923 826,20 (słownie:
  jeden milion dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset
  dwadzieścia sześć i 20/100) złotych,
3) kapitał zakładowy Spółki przekształconej został ustalony
  w wysokości 100.000,00 (sto tysięcy) złotych i składał się
  będzie z 100 (stu) udziałów, o wartości nominalnej 1.000
  (jeden tysiąc) złotych każdy,
4) akcjonariusze Spółki przekształcanej uczestniczący w prze-
  kształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami
  Spółki przekształconej.

Plan przekształcenia zawiera wszystkie elementy i załączniki
wymagane przez Kodeks spółek handlowych, zaś sprawozda-
nie finansowe przedstawia wynik finansowy, sytuację mająt-
kową i finansową Spółki przekształcanej rzetelnie, jest zgodne
co do treści i formy z ustawą o rachunkowości.Wspólnicy przekształcanej Spółki mogą zapoznać się z treścią
planu przekształcenia i załączników w siedzibie Spółki pod
adresem: Nowy Kisielin, Antoniego Wysockiego 8, 66-002 Zie-
lona Góra, w terminie do dnia 26.05.2020 r., od poniedziałku
do piątku, w godzinach od 800 do 1130.

Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym ogłoszeniem.
Poz. 19313. PERCEPTUS SPÓŁKA AKCYJNA w Zielonej Górze.
KRS 0000523157. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 września 2014 r.
[BMSiG-18829/2020]

Perceptus Spółka Akcyjna w Zielonej Górze (KRS
nr 0000523157), zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Zie-
lonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS; data rejestracji
10.09.2014 r. po raz pierwszy zawiadamia o zamiarze prze-
kształcenia w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgod-
nie z art. 551 i nast. Kodeksu spółek handlowych.

Przekształcenie odbędzie się w dniu 26.05.2020 r., o godzi-
nie 1200, w Kancelarii Notarialnej notariusza Piotra Roma-
nowskiego przy ul. Jedności 78 w Zielonej Górze, zgodnie
z planem przekształcenia z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Plan przekształcenia Spółki zakłada, że:
1) Spółka zostanie przekształcona w Spółkę z ograniczoną
  odpowiedzialnością pod firmą Perc Tech Spółka z ograni-
  czoną odpowiedzialnością,
2) podstawą przekształcenia jest sprawozdanie finansowe
  Spółki na dzień 31.03.2020 r. Wartość bilansowa majątku
  Spółki przekształcanej ustalona została w oparciu o spra-
  wozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształce-
  nia na dzień 31.03.2020 r. i wynosi 1 923 826,20 (słownie:
  jeden milion dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset
  dwadzieścia sześć i 20/100) złotych,
3) kapitał zakładowy Spółki przekształconej został ustalony
  w wysokości 100.000,00 (sto tysięcy) złotych i składał się
  będzie z 100 (stu) udziałów, o wartości nominalnej 1.000
  (jeden tysiąc) złotych każdy,
4) akcjonariusze Spółki przekształcanej uczestniczący w prze-
  kształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami
  Spółki przekształconej.

Plan przekształcenia zawiera wszystkie elementy i załączniki
wymagane przez Kodeks spółek handlowych, zaś sprawozda-
nie finansowe przedstawia wynik finansowy, sytuację mająt-
kową i finansową Spółki przekształcanej rzetelnie, jest zgodne
co do treści i formy z ustawą o rachunkowości.Wspólnicy przekształcanej Spółki mogą zapoznać się z treścią
planu przekształcenia i załączników w siedzibie Spółki pod
adresem: Nowy Kisielin, Antoniego Wysockiego 8, 66-002 Zie-
lona Góra, w terminie do dnia 26.05.2020 r., od poniedziałku
do piątku, w godzinach od 800 do 1130.

Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym ogłoszeniem.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki