Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki MY CENTER SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-12
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyMY CENTER S.A.
Siedziba
WojewództwoŚląskie
PowiatZABRZE
GminaGLIWICE
MiejscowośćGLIWICE
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚląskie
PowiatZABRZE
GminaGLIWICE
UlicaGustawa Eiffela
Nr domu13
MiejscowośćGLIWICE
Kod pocztowy44-109
PocztaGLIWICE
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4643Z - sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000522820

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości.
W roku obrotowym nie dokonano zmian przyjętych zasad Polityki Rachunkowości .

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe i WNiP
1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach w wysokości cen nabycia.
2. Amortyzację oblicza się zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym:
a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 3500 zł odpisywane są jednorazowo wmiesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych,
b) pozostałe środki trwałe umarzane są metodą liniową, za pomocą stawek zawartych ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
3. Spółka stosuje uproszczenia w ewidencji umów leasingu określone w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 5 dla umów zawartych przed 01.01.2018r
Aktywa obrotowe
1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana jest w sposób następujący:
a) zapasy :
- surowce nie występują,
- materiały nie występują
- towary - wcenach nabycia, wycena rozchodu towarów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady pierwsze przyszło pierwsze wyszło FIFO.
- produkty nie występują
Odpisy aktualizujące zapasy dokonywane są w związku z wiekowaniem , bonusami uzyskanymi od dostawców dotyczącymi stanu magazynowego na koniec okresu sprawozdawczego oraz trwałą utratą ich wartości..
b) należności, roszczenia i zobowiązania
w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
należności kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,
Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane są w ciągu roku wwartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji.
Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym.
Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.
c) środki pieniężne
krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,
Kredyty i pożyczki
Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych wskorygowanej w wartości nominalnej.
Różnice kursowe
Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco:
dodatnie do przychodów z operacji finansowych,
ujemne do kosztów operacji finansowych.
Kapitały własne w wartości nominalnej,
Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości,
Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej,

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.
Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:
wynik działalności operacyjnej
wynik na operacjach finansowych,
wynik na operacjach nadzwyczajnych,
obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (w roku 2018 nie występuje)
Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, papierów wartościowych, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, otrzymania dyskonta, zysków ze sprzedaży papierów wartościowych i dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone dyskonto, straty na sprzedaży papierów wartościowych i ujemnych różnic kursowych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

1. Sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) sporządzone zostało w zł igr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor .
2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie zzapisami w PR. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;
3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
4. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
5. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe6 527 548,494 072 098,76
IWartości niematerialne i prawne3 399 999,983 599 999,92
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne3 399 999,983 599 999,92
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe2 680 826,5683 437,41
1Środki trwałe2 680 826,5683 437,41
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej1 818 322,0813 362,96
c) urządzenia techniczne i maszyny256 937,8070 074,45
d) środki transportu534 834,53
e) inne środki trwałe70 732,15
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe446 721,95388 661,43
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek446 721,95388 661,43
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe53 528 841,1056 641 449,00
IZapasy39 455 805,1436 374 985,69
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary39 429 205,4636 065 927,53
5Zaliczki na dostawy i usługi26 599,68309 058,16
IINależności krótkoterminowe11 890 861,1513 960 494,84
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek11 890 861,1513 960 494,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:10 483 042,6210 205 035,29
– do 12 miesięcy10 483 042,6210 205 035,29
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 241 139,882 640 377,71
c) inne166 678,651 115 081,84
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe1 500 531,845 836 238,55
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 500 531,845 836 238,55
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach403 447,80
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe403 447,80
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 097 084,045 836 238,55
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach636 174,234 887 379,65
– inne środki pieniężne460 909,81948 858,90
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe681 642,97469 729,92
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem60 056 389,5960 713 547,76
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny11 314 672,4910 301 896,68
IKapitał (fundusz) podstawowy2 000 000,002 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:8 309 410,205 070 308,49
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)4 900 000,004 900 000,00
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:500 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-7 513,52-7 513,52
VIZysk (strata) netto512 775,813 239 101,71
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania48 741 717,0050 411 651,08
IRezerwy na zobowiązania60 914,001 082 784,40
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne29 869,0029 869,00
– długoterminowa29 869,0029 869,00
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy31 045,001 052 915,40
– długoterminowe
– krótkoterminowe31 045,001 052 915,40
IIZobowiązania długoterminowe347 866,35
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek347 866,35
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe347 866,35
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe48 332 936,6549 328 866,68
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek48 332 936,6549 328 866,68
a) kredyty i pożyczki5 434 203,41
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe2 402 362,14
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:39 836 775,8148 603 506,69
– do 12 miesięcy39 836 775,8148 603 506,69
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi36 666,4727 248,70
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych580 836,86658 660,73
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne42 091,9639 450,56
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem60 056 389,4960 713 547,76
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:244 025 068,61191 885 508,09
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów20 263 177,2814 425 327,09
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki1 850 974,98
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów221 910 916,35177 460 181,00
BKoszty działalności operacyjnej243 905 946,16186 989 314,64
IAmortyzacja342 428,87207 623,20
IIZużycie materiałów i energii1 998 232,281 459 416,24
IIIUsługi obce23 667 194,2520 826 362,79
IVPodatki i opłaty, w tym:188 189,9393 416,96
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia14 841 658,709 463 371,24
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:2 440 969,812 408 903,80
– emerytalne893 110,99
VIIPozostałe koszty rodzajowe3 385 208,673 017 058,73
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów197 042 063,65149 513 161,68
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)119 122,454 896 193,45
DPozostałe przychody operacyjne884 595,93388 757,32
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje261 293,80176 236,68
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych358 799,07
IVInne przychody operacyjne264 503,06212 520,64
EPozostałe koszty operacyjne339 617,62760 748,42
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych3 344,05
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych309 470,24709 279,20
IIIInne koszty operacyjne26 803,3351 469,22
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)664 100,764 524 202,35
GPrzychody finansowe9 516,2044 519,30
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:9 516,2044 519,30
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe160 841,15741,94
IOdsetki, w tym:155 554,44741,94
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne5 286,71
IZysk (strata) brutto (F+G–H)512 775,814 567 979,71
JPodatek dochodowy1 328 878,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)512 775,813 239 101,71
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)10 301 896,685 462 794,97
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach10 301 896,685 462 794,97
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu2 000 000,00400 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego1 600 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)1 600 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)1 600 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu2 000 000,002 000 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu5 070 308,494 900 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego3 239 101,71170 308,49
a) zwiększenie (z tytułu)3 239 101,71170 308,49
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)3 239 101,71170 308,49
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu8 309 410,205 070 308,49
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych500 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)500 000,00
zwiększenie kapitału podstawowego niezarejestrowane w KRS500 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu500 000,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu3 231 588,19162 794,97
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu3 239 101,71170 308,49
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach3 239 101,71170 308,49
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)3 239 101,71170 308,49
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-7 513,52-7 513,52
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-7 513,52-7 513,52
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-7 513,52-7 513,52
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-7 513,52-7 513,52
6Wynik netto512 775,813 239 101,71
Azysk netto512 775,813 239 101,71
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)11 314 672,4910 301 896,68
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)11 314 672,4910 301 896,68
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto512 775,813 239 101,71
IIKorekty razem-10 643 838,51649 032,45
1Amortyzacja342 304,51207 623,20
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)146 038,24
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej3 344,05
5Zmiana stanu rezerw-1 021 870,401 082 784,40
6Zmiana stanu zapasów-3 080 819,45-31 778 591,45
7Zmiana stanu należności2 011 573,17-11 629 535,62
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-8 832 495,5842 866 796,22
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-211 913,05-100 044,30
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-10 131 062,703 888 134,16
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy17 560,98
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne17 560,98
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki2 180 339,8991 060,57
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 180 339,8991 060,57
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-2 162 778,91-91 060,57
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy8 233 918,241 600 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału500 000,001 600 000,00
2Kredyty i pożyczki5 434 203,41
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe2 299 714,83
IIWydatki679 231,14
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego129 745,10
8Odsetki146 038,24
9Inne wydatki finansowe403 447,80
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)7 554 687,101 600 000,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-4 739 154,515 397 073,59
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-4 739 154,515 397 073,59
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu5 836 238,55439 164,96
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 097 084,045 836 238,55
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok512 775,814 567 979,71
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:2 052 799,18
pozostałe 2 052 799,18
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:366 652,432 428 606,11
pozostałe 366 652,432 428 606,11
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-129 745,102 492,15
pozostałe -129 745,102 492,15
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-1 303 116,006 994 094,00
K. Podatek dochodowy1 328 878,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Zal1

-
Zal2
-
Zal3
-
Zal4
-

Dodatkowe informacje

-
Zal5
-
Zal6
-

Wprowadzenie do sprawozdania

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki