Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki FDM HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-30
Informacje ogólne zgodnie z Załącznikiem Nr 4
do ustawy o rachunkowości

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy FDM HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo ŚLĄSKIE
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
Adres
Kod kraju PL
Województwo ŚLĄSKIE
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Ulica Zwycięstwa
Nr domu 52a
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Poczta Gliwice
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS 0000520495

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

• jednostka jako jednostka mikro nie sporządza informacji dodatkowej, przedstawia natomiast informacje uzupełniające do bilansu określone w załączniku nr 4 do ustawy; • jednostka jako jednostka mikro nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym; • jednostka jako jednostka mikro nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych; • jednostka jako jednostka mikro nie sporządza sprawozdania z działalności, natomiast sporządza informację uzupełniającą do bilansu zawierającą dane dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych; • jednostka jako jednostka mikro nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, w którego skład wchodzą miesięczne okresy sprawozdawcze dla celów podatku dochodowego.
2. Metody wyceny aktywów i pasywów:
 środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (według przepisów podatkowych) lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji - według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 udziały w innych jednostkach, udziały w jednostkach podporządkowanych oraz inne niż wymienione wcześniej inwestycje zaliczone do aktywów trwałych - według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 inwestycje krótkoterminowe - według ceny zakupu,
 rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
 należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty,
 zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,
 rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
 udziały własne - według cen nabycia,
 kapitały własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.
3. Metoda ustalania wyniku finansowego - porównawczy rachunek zysków i strat.
4. Jednostka prowadzi księgi rachunkowe przy użyciu komputera za pomocą programu Comarch ERP Optima.
5. Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, jednostka stosuje następujące uproszczenia:
 w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stosowanie rozwiązań przewidzianych przez przepisy podatkowe,
 kredyty i pożyczki – wycena w wartości nominalnej;

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Metody wyceny aktywów i pasywów:
 środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (według przepisów podatkowych) lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji - według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 udziały w innych jednostkach, udziały w jednostkach podporządkowanych oraz inne niż wymienione wcześniej inwestycje zaliczone do aktywów trwałych - według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 inwestycje krótkoterminowe - według ceny zakupu,
 rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
 należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty,
 zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,
 rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
 udziały własne - według cen nabycia,
 kapitały własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.
 w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stosowanie rozwiązań przewidzianych przez przepisy podatkowe,
 kredyty i pożyczki – wycena w wartości nominalnej;

C. pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Metoda ustalania wyniku finansowego - porównawczy rachunek zysków i strat.

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe, w tym środki trwałe 1 391 966,45 1 354 366,45
B Aktywa obrotowe, w tym: 57 708,89 19 012,76
- zapasy
- należności krótkoterminowe 25 940,60 3 274,00
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 1 449 675,34 1 373 379,21
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny, w tym: 750 761,85 705 949,72
- kapitał (fundusz) podstawowy 702 000,00 702 000,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 698 913,49 667 429,49
- rezerwy na zobowiązania
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 679 307,38 653 657,38
Pasywa razem 1 449 675,34 1 373 379,21
Rachunek zysków i strat
jednostki mikro
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: 162 600,00 83 900,00
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
B Koszty podstawowej działalności operacyjnej 128 660,96 52 710,17
I Amortyzacja
II Zużycie materiałów i energii
III Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 93 673,51 44 893,51
IV Pozostałe koszty 34 987,45 7 816,66
C Pozostałe przychody i zyski, w tym: 37 602,69 37 500,20
- aktualizacja wartości aktywów
D Pozostałe koszty i straty, w tym: 25 739,60 26 806,56
- aktualizacja wartości aktywów
E Podatek dochodowy 990,00 456,00
F Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy) 44 812,13 41 427,47
Informacje uzupełniające do bilansu
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku
Informacje uzupełniające do bilansu I. Jednostka nie posiada zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń.
II. Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
III. Jednostka nie posiada zobowiązań dotyczących emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.
IV. Jednostka nie udzieliła w okresie sprawozdawczym zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie udzieliła gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
V. Jednostka nie nabyła w okresie sprawozdawczym akcji własnych.

Sporządzono, dnia 30.03.2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki