Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki HAWA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-17
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyHAWA Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoWIELKOPOLSKIE
PowiatGNIEŹNIEŃSKI
GminaGNIEZNO
MiejscowośćGNIEZNO
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoWIELKOPOLSKIE
PowiatGNIEŹNIEŃSKI
GminaGNIEZNO
UlicaGRUNWALDZKA
Nr domu4
MiejscowośćGNIEZNO
Kod pocztowy62-200
PocztaGNIEZNO
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4671Z - sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000520050

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
a) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 r., poz. 395 ze zmianami) zgodnie z konwencją kosztu historycznego.
b) Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym
c) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych przeprowadzonej na podstawie odrębnych przepisów), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania.

Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.

Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zaliczane są do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełnione są warunki określone w Ustawie.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy aktualizujące dotyczące środków trwałych, których wycena została zaktualizowana na podstawie odrębnych przepisów, zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny różnice spowodowane aktualizacją wyceny, ewentualna nadwyżka odpisu nad różnicami z aktualizacji wyceny zaliczana jest do pozostałych kosztów operacyjnych.

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.

Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych: • urządzenia techniczne i maszyny - [100 ] %
• środki transportu - [40 ] %
Środki trwałe w budowie oraz grunty nie podlegają amortyzacji.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

a) Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym
b) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

a) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 r., poz. 395 ze zmianami ) zgodnie z konwencją kosztu historycznego.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Leasing

W zakresie ujmowania i wyceny umów o leasing, najem i dzierżawę Spółka stosuje regulacje zawarte w KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”.

Leasing operacyjny, najem lub dzierżawa

Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjmuje do odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przez uzgodniony okres.
W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób określony dla własnych środków trwałych. Jednakże, gdy brak jest pewności co do przejścia prawa własności przedmiotu umowy, wówczas środki trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu.

Należności

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostroznej wyceny.
Należności umorzone, przedwanione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacujnych lub kosztów finansowych.

Zapasy

Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen nabycia/zakupu. Koszty poniesione w celu doprowadzenia składników zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu ujmowane są metodą " pierwsze przyszło- pierwsze wyszło".

Aktywa pieniężne

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych.

Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Kapitał (fundusz) własny

Kapitał (fundusz) zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego;

Zobowiązania

Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Podatek dochodowy odroczony

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnoszone są również na kapitał własny.

Uznawanie przychodu

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru, jeżeli jednostka przekazała znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów, lub w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe490 983,80529 719,92
IWartości niematerialne i prawne81 954,58
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne81 954,58
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe343 722,03456 059,01
1Środki trwałe343 722,03456 059,01
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu343 722,03456 059,01
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe65 307,1973 660,91
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego65 307,1973 660,91
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe47 336 152,8745 653 587,56
IZapasy4 056 177,32174 732,40
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary3 661 608,62160 625,07
5Zaliczki na dostawy i usługi394 568,7014 107,33
IINależności krótkoterminowe32 864 813,3737 412 529,90
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek32 864 813,3737 412 529,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:30 646 081,6435 385 505,20
– do 12 miesięcy30 646 081,6435 385 505,20
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych18 725,79138 505,69
c) inne2 200 005,941 888 519,01
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe10 316 309,177 984 047,95
1Krótkoterminowe aktywa finansowe10 316 309,177 984 047,95
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach2 005 293,15
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe2 005 293,15
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne10 316 309,175 978 754,80
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach600 894,4814 545,46
– inne środki pieniężne9 715 414,695 964 209,34
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe98 853,0182 277,31
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem47 827 136,6746 183 307,48
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny9 132 807,655 321 524,07
IKapitał (fundusz) podstawowy100 000,00100 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:5 221 524,073 486 030,02
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto3 811 283,581 735 494,05
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania38 694 329,0240 861 783,23
IRezerwy na zobowiązania49 742,9771 252,43
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego49 742,9771 252,43
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe183 839,6296 417,78
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek183 839,6296 417,78
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe183 839,6296 417,78
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe38 460 746,4340 694 113,02
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek38 460 746,4340 694 113,02
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe40 408,80270 081,55
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:37 967 608,0740 239 752,43
– do 12 miesięcy37 967 608,0740 239 752,43
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych396 824,08128 670,92
h) z tytułu wynagrodzeń54 461,9654 220,12
i) inne1 443,521 388,00
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem47 827 136,6746 183 307,30
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:510 026 398,09382 583 944,40
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów569 095,7140 466,00
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów509 457 302,38382 543 478,40
BKoszty działalności operacyjnej505 416 001,57380 619 692,19
IAmortyzacja99 674,48441 908,11
IIZużycie materiałów i energii1 144 812,89675 671,40
IIIUsługi obce9 455 524,643 403 429,39
IVPodatki i opłaty, w tym:365 560,09153 433,98
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia1 561 314,911 308 814,96
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:187 130,65168 564,99
– emerytalne153 661,14154 932,61
VIIPozostałe koszty rodzajowe1 582 832,49817 686,64
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów491 019 151,42373 650 182,72
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 610 396,521 964 252,21
DPozostałe przychody operacyjne619 656,9295 364,97
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych117 900,0055 528,46
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne501 756,9239 836,51
EPozostałe koszty operacyjne694 842,9094 705,03
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne694 842,9094 705,03
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)4 535 210,541 964 912,15
GPrzychody finansowe222 486,77222 550,63
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:222 486,77222 550,63
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe62 152,4730 960,25
IOdsetki, w tym:57 146,391 844,28
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne5 006,0829 115,97
IZysk (strata) brutto (F+G–H)4 695 544,842 156 502,53
JPodatek dochodowy884 261,26421 008,48
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)3 811 283,581 735 494,05
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)5 321 524,073 586 030,02
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach5 321 524,073 586 030,02
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu100 000,00100 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu100 000,00100 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu3 486 030,021 326 880,38
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego1 735 494,052 159 149,64
a) zwiększenie (z tytułu)1 735 494,052 159 149,64
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)1 735 494,052 159 149,64
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu5 221 524,073 486 030,02
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu2 159 149,64
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu2 159 149,64
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach2 159 149,64
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)2 159 149,64
- przeniesienie na kapitał zapasowy2 159 149,64
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto3 811 283,581 735 494,05
Azysk netto3 811 283,581 735 494,05
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)9 132 807,655 321 524,07
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)9 132 807,655 321 524,07
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej2 283 653,303 225 432,39
IZysk (strata) netto3 811 283,581 735 494,05
IIKorekty razem-1 527 630,281 489 938,34
1Amortyzacja99 674,48441 908,11
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-117 900,00-55 528,46
5Zmiana stanu rezerw-21 509,46-31 508,70
6Zmiana stanu zapasów-3 881 444,92168 531,97
7Zmiana stanu należności4 547 716,35-7 488 161,10
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-2 145 944,758 992 380,50
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-8 221,98-8 907,98
10Inne korekty-528 776,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)2 283 653,303 225 432,39
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej48 607,92-150 382,16
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki-48 607,92150 382,16
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych150 382,16
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne-48 607,92
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)48 607,92-150 382,16
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)2 332 261,223 075 050,23
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:2 332 261,223 075 050,23
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu7 984 047,954 908 997,72
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:10 316 309,177 984 047,95
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok4 695 544,842 156 502,53
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:327 071,93
pozostałe 327 071,93
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:29 545,73
pozostałe 29 545,73
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:19 174,03
pozostałe 19 174,03
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:293 490,76
pozostałe 293 490,76
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:121 434,19
pozostałe 121 434,19
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:206 387,79
pozostałe 206 387,79
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:450 097,54
pozostałe 450 097,54
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym4 723 245,152 070 437,12
K. Podatek dochodowy884 261,26421 008,48
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

sf_hawa_sa_informacja_dodatkowa_17.06.2019.pdf

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki