Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki DOLINA SPOKOJU SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-12-04
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy DOLINA SPOKOJU SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M.ST.WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Miejscowość WARSZAWA
Adres
Kod kraju
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr domu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 9609Z - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

AKTYWA I PASYWA WYCENIONO WEDŁUG ZASAD OKREŚLONYCH W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI, Z TYM, ŻE ŚRODKI TRWAŁE O WARTOŚCI NIŻSZEJ NIŻ 3500 ZŁOTYCH UJMOWANE SĄ W EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ODPISYWANE JEDNORAZOWO W KOSZTY. DO AMORTYZACJI SRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH STOSUJE SIĘ METODY I STAWKI PRZEWIDZIANE USTAWĄ O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH. STANY I ROZCHODY TOWARÓW I MATERIAŁÓW WYCENIA SIĘ WEDŁUG CEN NABYCIA.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPÓŁKA SPORZĄDZA METODĄ PORÓWNAWCZĄ

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZOSTAŁO SPORZĄDZONE ZGODNIE Z WYMOGAMI USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (DZ.U. Z 2019 POZ.351) WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO TEJ USTAWY.ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI PODLEGAŁO BADANIU PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONO METODĄ POŚREDNIĄ.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 351 628,26 293 879,25
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 351 628,26 293 879,25
1 Środki trwałe 44 342,83
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu 44 342,83
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie 307 285,43 293 879,25
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 36 479,43 23 381,46
I Zapasy 1 245,00
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary 1 245,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 21 395,00 15 828,87
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 21 395,00 15 828,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 344,87
– do 12 miesięcy 344,87
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 19 595,00 13 684,00
c) inne 1 800,00 1 800,00
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 7 986,01 7 118,14
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 986,01 7 118,14
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 986,01 7 118,14
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7 986,01 7 118,14
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 853,42 434,45
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 388 107,69 317 260,71
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 10 640,25 76 193,14
I Kapitał (fundusz) podstawowy 202 972,40 200 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -123 806,86 -59 162,87
VI Zysk (strata) netto -68 525,29 -64 643,99
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 377 467,44 241 067,57
I Rezerwy na zobowiązania
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe 47 675,94 57 267,48
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 47 675,94 57 267,48
a) kredyty i pożyczki 47 675,94 57 267,48
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 329 791,50 183 800,09
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 329 791,50 183 800,09
a) kredyty i pożyczki 246 558,79 153 613,67
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 37 384,66 28 743,47
– do 12 miesięcy 37 384,66 28 743,47
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 442,95 1 442,95
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne 44 405,10
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem 388 107,69 317 260,71
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
0,00
B Koszty działalności operacyjnej 53 666,71 55 738,21
I Amortyzacja 4 031,15
II Zużycie materiałów i energii 5 879,46 6 440,79
III Usługi obce 37 347,41 43 553,80
IV Podatki i opłaty, w tym: 675,12 4 463,85
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
– emerytalne
VII Pozostałe koszty rodzajowe 5 733,57 1 279,77
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -53 666,71 -55 738,21
D Pozostałe przychody operacyjne 2,72 4,27
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 2,72 4,27
E Pozostałe koszty operacyjne 350,80 0,67
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 350,80 0,67
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -54 014,79 -55 734,61
G Przychody finansowe 0,01
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 0,01
H Koszty finansowe 14 510,51 8 909,38
I Odsetki, w tym: 14 510,38 8 383,04
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 0,13 526,34
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -68 525,29 -64 643,99
J Podatek dochodowy
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -68 525,29 -64 643,99
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 76 193,14 140 873,13
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 76 193,14 140 873,13
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 200 000,00 100 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 2 972,40 100 000,00
a) zwiększenie (z tytułu) 2 972,40 100 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji) 2 972,40
przeniesienie z pozostałych kapitałów rezerwowych 100 000,00
0,00
0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
0,00
0,00
0,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 202 972,40 200 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
0,00
0,00
0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
0,00
0,00
0,00
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
0,00
0,00
0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
0,00
0,00
0,00
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 100 000,00
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -100 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)
0,00
0,00
0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) 100 000,00
przeniesienie na kapitał podstawowy 100 000,00
0,00
0,00
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -59 162,87 -20 797,78
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
0,00
0,00
0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
0,00
0,00
0,00
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -59 162,87 -20 797,78
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -59 162,87 -20 797,78
a) zwiększenie (z tytułu) -64 643,99 -38 365,09
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 64 643,99 38 365,09
0,00
0,00
0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
0,00
0,00
0,00
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -123 806,86 -59 162,87
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -123 806,86 -59 162,87
6 Wynik netto -68 525,29 -64 643,99
A zysk netto
B strata netto 68 525,29 64 643,99
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10 640,25 76 193,14
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej NaN NaN
I Zysk (strata) netto -68 525,29 -64 643,99
II Korekty razem 44 847,34 -2 855,01
1 Amortyzacja 4 031,15
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5 Zmiana stanu rezerw
6 Zmiana stanu zapasów -1 245,00
7 Zmiana stanu należności -5 566,13 13 872,66
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 53 046,29 -16 293,22
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -5 418,97 -434,45
10 Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -23 677,95 -67 499,00
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej NaN NaN
I Wpływy
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 61 780,16 146 164,73
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 61 780,16 146 164,73
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -61 780,16 -146 164,73
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej NaN NaN
I Wpływy 86 325,98 210 881,15
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 86 325,98 210 881,15
2 Kredyty i pożyczki
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 86 325,98 210 881,15
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 867,87 -2 782,58
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 867,87 -2 782,58
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 7 118,14 9 900,72
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7 986,01 7 118,14
– o ograniczonej możliwości dysponowania

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki