Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki MIEJSKI KLUB SPORTOWY DĄBROWA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy MIEJSKI KLUB SPORTOWY DĄBROWA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo ŚLĄSKIE
Powiat DĄBROWA GÓRNICZA
Gmina M.DĄBROWA GÓRNICZA
Miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA
Adres
Kod kraju PL
Województwo ŚLĄSKIE
Powiat DĄBROWA GÓRNICZA
Gmina M.DĄBROWA GÓRNICZA
Ulica ALEJA RÓŻ
Nr domu 3
Miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA
Kod pocztowy 41-300
Poczta DĄBROWA GÓRNICZA
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS 0000517564

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

klasyfikowanie umów leasingu według przepisów prawa podatkowego, brak ustalania rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku, wycena instrumentów finansowych wyłącznie na podstawie przepisów ustawy rachunkowości określonych w art. 28 i 35, nie sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, nie sporządzania przepływów środków pieniężnych, nie sporządzania sprawozdania z działalności , obliczając koszt wytworzenia produktu zgodnie z art. 28 ust. 3 UoR, jednostka może do kosztów bezpośrednich doliczyć koszty pośrednie związane z wytworzeniem tego produktu, niezależnie od poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych. Ustalony w ten sposób koszt wytworzenia nie może być wyższy od ceny sprzedaży netto. Spółka nie posiada akcji własnych, zakupionych celem umorzenia.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Księgi rachunkowe Spółka prowadzi wg ustawy o rachunkowości zgodnie z uchwałą podjętą przez Zarząd Spółki.
a. Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są wg ceny nabycia / kosztu wytworzenia pomniejszonej o zakumulowaną amortyzację. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Składniki o wartości jednostkowej nie przekraczającej wartości 3.500,00 złotych amortyzowane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
b. Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne wykazywane są wg ceny nabycia / kosztu wytworzenia pomniejszonej o umorzenie. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową.
c. Zapasy Zapasy wycenia się wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia nie wyższym od cen sprzedaży netto. Rozchód zapasów ustala się wg metody FIFO.
d. Należności, zobowiązania, rezerwy Należności handlowe krótkoterminowe ujmuje się wg kwot pierwotnie zafakturowanych. Zobowiązania wycenia się w wartości równej kwocie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, która byłaby w chwili obcej wymagana do uregulowania obowiązku.
e. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie, depozyty bankowe pełne na żądanie, inne krótkoterminowe inwestycje o dużej płynności o pierwotnym terminie wymagalności do 3 miesięcy. Środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych, środki pieniężne wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP. Różnice kursowe zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych.
f. Kapitał własny Kapitał obejmuje: • Kapitał zakładowy, • Kapitał zapasowy i rezerwowy, • Zysk/strata z lat ubiegłych, • Zysk/strata okresu bieżącego. Kapitał własny stanowi udział pozostały w aktywach jednostki po odjęciu wszystkich jej zobowiązań / „aktywa netto”. Kapitał zakładowy wykazywany jest w wartości nominalnej. Kapitał zapasowy (oraz rezerwowy) tworzony jest zgodnie z umową Spółki.
g. Rozliczenia międzyokresowe kosztów Rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują koszty, których czas rozliczenia jest w okresie 12 miesięcy do dnia bilansowego (krótkoterminowe). Główne pozycje rozliczeń międzyokresowych kosztów to poniesione koszty rozliczane w czasie.
h. Świadczenia pracownicze Spółka nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze:
i. Odroczony podatek dochodowy Spółka nie tworzy aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy z tytułu ujemnych i dodatnich różnic przejściowych.
j. Przychody i koszty Przychody ujmuje się w rachunku zysków i strat, jeżeli nastąpiło zwiększenie przyszłych korzyści ekonomicznych lub zmniejszenie stanu zobowiązań. Wysokość przychodu ustala się wg wartości zapłaty otrzymanej bądź należnej po uwzględnieniu rabatów. Koszty ujmuje się w rachunku zysków i strat jeżeli nastąpiło zmniejszenie przyszłych korzyści ekonomicznych lub zwiększenie stanu zobowiązań. Koszty operacyjne ujmuje się w okresie, którego dotyczą. Koszty finansowe ujmuje się w momencie ich poniesienia. Koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są jako koszty w okresie, w którym je poniesiono.
k. Rachunek przepływów pieniężnych. Spółka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

a. Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są wg ceny nabycia / kosztu wytworzenia pomniejszonej o zakumulowaną amortyzację. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Składniki o wartości jednostkowej nie przekraczającej wartości 3.500,00 złotych amortyzowane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
b. Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne wykazywane są wg ceny nabycia / kosztu wytworzenia pomniejszonej o umorzenie. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową.
c. Zapasy Zapasy wycenia się wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia nie wyższym od cen sprzedaży netto. Rozchód zapasów ustala się wg metody FIFO.
d. Należności, zobowiązania, rezerwy Należności handlowe krótkoterminowe ujmuje się wg kwot pierwotnie zafakturowanych. Zobowiązania wycenia się w wartości równej kwocie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, która byłaby w chwili obcej wymagana do uregulowania obowiązku.
e. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie, depozyty bankowe pełne na żądanie, inne krótkoterminowe inwestycje o dużej płynności o pierwotnym terminie wymagalności do 3 miesięcy. Środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych, środki pieniężne wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP. Różnice kursowe zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych.
f. Kapitał własny Kapitał zakładowy wykazywany jest w wartości nominalnej.
g. Rozliczenia międzyokresowe kosztów Rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują koszty, których czas rozliczenia jest w okresie 12 miesięcy do dnia bilansowego (krótkoterminowe). Główne pozycje rozliczeń międzyokresowych kosztów to poniesione koszty rozliczane w czasie.

C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Wynik finansowy ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Na wynik finansowy składają się: a)przychody podstawowej działalności operacyjnej (przychody statutowe) b)koszty podstawowej działalności operacyjnej (koszty statutowe i administracyjne) c)pozostałe przychody i zyski (pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe, zyski nadzwyczajne) d)pozostałe koszty i straty (pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe, straty nadzwyczajne) e)obciążenia z tytułu podatku dochodowego.

7. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 176 000,02 176 000,02
I Wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 176 000,02 176 000,02
– środki trwałe 176 000,02 176 000,02
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe, w tym:
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 386 450,60 1 673 268,83
I Zapasy 345 820,98
II Należności krótkoterminowe, w tym: 374 404,00 1 297 115,37
a) a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 289 844,00 1 297 115,37
– do 12 miesięcy 289 844,00 1 297 115,37
– powyżej 12 miesięcy
III Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 12 046,60 30 332,48
a) a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: 12 046,60 5 000,00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 12 046,60 5 000,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem 562 450,62 1 849 268,85
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny -458 732,30 278 053,94
I Kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00 100 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 178 053,94 174 956,62
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto -736 786,24 3 097,32
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 021 182,92 1 571 214,91
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 1 021 182,92 1 571 214,91
a) a) z tytułu kredytów i pożyczek 289 655,81 820 687,88
b) b) z tytułu dostaw i usług, w tym: 656 653,70 304 831,51
– Do 12 miesięcy 656 653,70 304 831,51
Pasywa razem 562 450,62 1 849 268,85
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 2 149 867,21 3 346 610,00
I Przychody netto ze sprzedaży 2 149 867,21 3 346 610,00
B Koszty działalności operacyjnej 4 882 031,08 3 383 328,51
I Amortyzacja 5 000,00
II Zużycie materiałów i energii 234 979,86 133 282,61
III Usługi obce 2 776 667,90 2 312 400,69
IV Wynagrodzenia 1 631 070,39 770 036,19
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 132 910,72 44 450,71
VI Pozostałe koszty, w tym: 106 402,21 118 158,31
– wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) -2 732 163,87 -36 718,51
D Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 2 022 744,44 70 118,38
E Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 4 445,10 3 496,73
F Przychody finansowe, w tym: 1 066,05
II Odsetki, w tym: 1 066,05
G Koszty finansowe, w tym: 23 987,76 26 258,82
I Odsetki, w tym: 23 987,76
H Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) -736 786,24 3 644,32
I Podatek dochodowy 547,00
J Zysk (strata) netto (H - I) -736 786,24 3 097,32
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -736 786,24
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki