Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki MKS ZAGŁĘBIE LUBIN SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-15
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy MKS ZAGŁĘBIE LUBIN S.A. W LUBINIE
Siedziba
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat LUBIN
Gmina LUBIN
Miejscowość LUBIN
Adres
Kod kraju PL
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat LUBIN
Gmina LUBIN
Ulica MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE
Nr domu 98
Miejscowość LUBIN
Kod pocztowy 59-300
Poczta LUBIN
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 9311Z - działalność obiektów sportowych
9319Z - pozostała działalność związana ze sportem
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000516088

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Jednostka ustala na dzień bilansowy aktywa i pasywa oraz wynik finansowy zgodnie z art. 28 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351).Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w Ustawie o rachunkowości z tym, że:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne do bilansu wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszając o dotychczasowe ich umorzenie. Środki trwałe nowe i używane, po raz pierwszy wprowadzone do ewidencji oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 3.500,00 zł amortyzowano metodą liniową stosując stawki amortyzacyjne odzwierciedlające okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Składniki majątkowe od 1.500,00 zł do 3.500,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i amortyzuje się jednorazowo. Pozostałe składniki majątkowe o wartości początkowej równej lub niższej niż 1.500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty w dacie zakupu.
Dla środków trwałych używanych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji ustalono indywidualne stawki amortyzacji. Od roku 2018 środki trwałe oddane do użytkowania amortyzuje się jednorazowo w koszty do kwoty 10 000.00zł.
2. Zapasy materiałów i towarów
Ewidencję towarów i materiałów prowadzi się w ujęciu ilościowo-wartościowym. Do wyceny rozchodu towarów stosuje się średnio ważone ceny nabycia nie wyższe od ich cen sprzedaży netto. Zakup towarów i materiałów stanowi zapas ewidencjonowany na kontach zespołu „3”. Na koniec każdego kwartału dokonuje się inwentaryzacji towarów i materiałów pozostających na stanie oraz rozlicza zużycie poprzez zaliczenie w koszty.

3. Rozrachunki i roszczenia wycenia się:

- w ciągu roku obrotowego:
a) należności i zobowiązania krajowe wg wartości nominalnej wynikającej z udokumentowania operacji,
b) należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych dotyczące operacji wewnątrzwspólnotowych po kursie średnim NBP poprzedzający dzień wystawienia faktur,
- na dzień bilansowy:
a) należności i zobowiązania krajowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
b) należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się wg średniego kursu NBP.
4. Środki pieniężne
Krajowe środki pieniężne w kasach i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się:
­ w ciągu roku – jeśli kurs banku nie jest znany, po średnim kursie NBP z dnia roboczego, poprzedzającego rozchód lub wpływ środków
­ na dzień bilansowy – po średnim kursie NBP
5. Różnice kursowe
Dla celów bilansowych i podatkowych stosuje się jednolitą metodę podatkową wyceny różnic kursowych.
6. Kapitały
Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie spółki i wysokości wpisanej w rejestrze sądowym.
Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku.
7. Rezerwy na zobowiązania
Spółka nie tworzy rezerw na przyszłe zobowiązania, z wyjątkiem rezerw na odroczony podatek dochodowy.
8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.
Do kosztów rozliczanych w czasie zaliczono:
 składki na ubezpieczenia majątkowe,
 VAT naliczony do odliczenia w miesiącu styczniu 2019,
 pozostałe usługi.
9. Wynik finansowy
Na wynik finansowy składa się:
 wynik na sprzedaży,
 wynik na pozostałej dz
iałalności operacyjnej,
 wynik na działalności finansowej.
Spółka ustala podatek dochodowy bieżący i odroczony.
Wynik finansowy brutto po potrąceniu podatku dochodowego stanowi wynik finansowy netto.
Spółka dla potrzeb sprawozdawczości stosuje metodę porównawczą pomiaru wyniku finansowego.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w Ustawie o rachunkowości z tym, że:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne do bilansu wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszając o dotychczasowe ich umorzenie.

2. Zapasy materiałów i towarów
Ewidencję towarów i materiałów prowadzi się w ujęciu ilościowo-wartościowym. Do wyceny rozchodu towarów stosuje się średnio ważone ceny nabycia nie wyższe od ich cen sprzedaży netto.
3. Rozrachunki i roszczenia wycenia się:
- w ciągu roku obrotowego:
a) należności i zobowiązania krajowe wg wartości nominalnej wynikającej z udokumentowania operacji,
b) należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych dotyczące operacji wewnątrzwspólnotowych po kursie średnim NBP poprzedzający dzień wystawienia faktur,
- na dzień bilansowy:
a) należności i zobowiązania krajowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
b) należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się wg średniego kursu NBP.
4. Środki pieniężne
Krajowe środki pieniężne w kasach i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się:
­ w ciągu roku – jeśli kurs banku nie jest znany, po średnim kursie NBP z dnia roboczego, poprzedzającego rozchód lub wpływ środków
­ na dzień bilansowy – po średnim kursie NBP
5. Różnice kursowe
Dla celów bilansowych i podatkowych stosuje się jednolitą metodę podatkową wyceny różnic kursowych.
6. Kapitały
Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie spółki i wysokości wpisanej w rejestrze sądowym.
Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku.
7. Rezerwy na zobowiązania
Spółka nie tworzy rezerw na przyszłe zobowiązania, z wyjątkiem rezerw na odroczony podatek dochodowy.
8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Na wynik finansowy składa się:
- wynik na sprzedaży,
- wynik na pozostałej działalności operacyjnej,
- wynik na działalności finansowej.
Spółka ustala podatek dochodowy bieżący i odroczony.
Wynik finansowy brutto po potrąceniu podatku dochodowego stanowi wynik finansowy netto.
Spółka dla potrzeb sprawozdawczości stosuje metodę porównawczą pomiaru wyniku finansowego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351).
Składniki aktywów i pasywów bilansu wykazano w kolejności i sposób określony w załączniku nr 1 ustawy.
Rachunek zysków i strat również wykazano w sposób określony w załączniku nr 1 do ustawy.
Zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w bieżącym roku w stosunku do sprawozdania roku poprzedniego nie wystąpiły. Bilans otwarcia 2018 roku jest równy z bilansem zamknięcia 2017 roku.
Sprawozdanie finansowe obejmuje następujące wzory:
­ - bilans,
­ - rachunek zysków i strat,
­ - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
­ - rachunek przepływów pieniężnych,
­ - informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 235 929,14 245 122,06
I Wartości niematerialne i prawne 137 777,82 153 004,78
3 Inne wartości niematerialne i prawne 137 777,82 153 004,78
II Rzeczowe aktywa trwałe 33 904,90 39 860,98
1 Środki trwałe 33 904,90 39 860,98
c) urządzenia techniczne i maszyny 33 904,90 39 860,98
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe 760,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe 760,00
a) w jednostkach powiązanych 760,00
– udziały lub akcje 760,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 63 486,42 52 256,30
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 63 486,42 52 256,30
B Aktywa obrotowe 228 186,71 120 602,40
I Zapasy 19 449,57 21 906,77
1 Materiały 19 449,57 21 906,77
II Należności krótkoterminowe 22 313,74 29 765,43
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 22 313,74 29 765,43
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 19 848,84 20 269,75
– do 12 miesięcy 19 848,84 20 269,75
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6 455,68
c) inne 2 464,90 3 040,00
III Inwestycje krótkoterminowe 97 217,93 14 935,70
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 97 217,93 14 935,70
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 97 217,93 14 935,70
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 97 217,93 14 935,70
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 89 205,47 53 994,50
Aktywa razem 464 115,85 365 724,46
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny -31 992,20 -480 409,33
I Kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00 100 000,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -580 409,33 -509 809,04
VI Zysk (strata) netto 448 417,13 -70 600,29
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 496 108,05 846 133,79
I Rezerwy na zobowiązania 20 728,39 29 070,91
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 20 728,39 29 070,91
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy
II Zobowiązania długoterminowe
3 Wobec pozostałych jednostek
III Zobowiązania krótkoterminowe 475 379,66 817 013,56
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 429,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
b) inne 429,06
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 475 379,66 816 584,50
a) kredyty i pożyczki 30 000,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 71 334,67 309 293,93
– do 12 miesięcy 71 334,67 309 293,93
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 152 605,06 268 942,61
h) z tytułu wynagrodzeń 248 582,67 205 591,08
i) inne 2 857,26 2 756,88
IV Rozliczenia międzyokresowe 49,32
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 49,32
– krótkoterminowe 49,32
Pasywa razem 464 115,85 365 724,46
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 6 326 857,66 5 509 849,84
– od jednostek powiązanych 509 523,57 20 000,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 317 090,19 5 509 236,02
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 9 767,47 613,82
B Koszty działalności operacyjnej 6 537 784,69 5 809 062,05
I Amortyzacja 116 437,43 96 237,92
II Zużycie materiałów i energii 320 804,44 290 590,03
III Usługi obce 2 380 458,29 1 985 508,20
IV Podatki i opłaty, w tym: 42 110,49 51 881,98
V Wynagrodzenia 3 354 538,16 3 171 949,22
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 137 368,75 112 703,84
– emerytalne 65 387,50 55 723,72
VII Pozostałe koszty rodzajowe 176 515,94 99 656,71
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 9 551,19 534,15
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -210 927,03 -299 212,21
D Pozostałe przychody operacyjne 663 042,12 235 762,59
II Dotacje 602 500,00 70 000,00
IV Inne przychody operacyjne 60 542,12 165 762,59
E Pozostałe koszty operacyjne 16 505,81 707,50
III Inne koszty operacyjne 16 505,81 707,50
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 435 609,28 -64 157,12
G Przychody finansowe 69,32 195,60
V Inne 69,32 195,60
H Koszty finansowe 6 834,11 17 280,10
I Odsetki, w tym: 1 072,61 2 416,24
IV Inne 5 761,50 14 863,86
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 428 844,49 -81 241,62
J Podatek dochodowy -19 572,64 -10 641,33
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 448 417,13 -70 600,29
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -480 409,33 -409 809,04
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -480 409,33 -409 809,04
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100 000,00 100 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100 000,00 100 000,00
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -509 809,04 -509 809,04
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -509 809,04 -509 809,04
a) zwiększenie (z tytułu) -70 600,29
strata za 2017 rok 70 600,29
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -580 409,33 -509 809,04
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -580 409,33 -509 809,04
6 Wynik netto 448 417,13 -70 600,29
A zysk netto 448 417,13
B strata netto 70 600,29
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -31 992,20 -480 409,33
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 448 417,13 -70 600,29
II Korekty razem -239 048,80 120 421,32
1 Amortyzacja 116 437,43 96 237,92
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -0,90
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 072,61 700,04
5 Zmiana stanu rezerw -8 342,52 -4 494,67
6 Zmiana stanu zapasów 2 457,20 32 471,37
7 Zmiana stanu należności 7 451,69 8 257,80
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -311 633,90 -13 826,76
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -46 490,41 1 075,62
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 209 368,33 49 821,03
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy
3 Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
II Wydatki 95 254,39 72 692,72
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 95 254,39 72 692,72
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -95 254,39 -72 692,72
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 30 000,00 140 000,00
2 Kredyty i pożyczki 30 000,00 140 000,00
II Wydatki 61 832,61 140 700,04
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 760,00
4 Spłaty kredytów i pożyczek 60 000,00 140 000,00
8 Odsetki 1 072,61 700,04
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -31 832,61 -700,04
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 82 281,33 -23 571,73
F Środki pieniężne na początek okresu 14 935,70 38 507,43
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 97 217,03 14 935,70
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 428 844,49 -81 241,62
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 123 572,01 113 217,16
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 334 139,55 275 033,17
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 368 767,39 310 521,37
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 517 787,76
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki