Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki NOWAERA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyNOWA ERA Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwodolnośląskie
Powiatmiasto Wrocław
GminaWrocław
MiejscowośćWrocław
Adres
Kod krajuPL
Województwodolnośląskie
Powiatmiasto Wrocław
GminaWrocław
UlicaKominiarska
Nr domu17
MiejscowośćWrocław
Kod pocztowy51-180
PocztaWrocław
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS0000515743

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

NOWA ERA S.A. spełnia warunki określone w art.3 ust.1 pkt.1 ustawy o rachunkowości, w związku z czym dokonała uproszczenia sprawozdawczości finansowej w następującym zakresie: • możliwości sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości, na które składa się skrócony bilans oraz skrócony rachunek zysków i strat, • zwolnienia z obowiązku sporządzania informacji dodatkowej, z uwzględnieniem podawania niektórych informacji w informacjach uzupełniających do bilansu, • zwolnienia z obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności • zwolnienia z wymogu sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych, • wyceny wszystkich pozycji bilansu w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.
Spółka ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. W Spółce stosuje się kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat.
W związku ze spełnieniem kryteriów zawartych w art. 28b ust. 1 ustawy o rachunkowości Spółka odstąpiła od stosowania przepisów wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości, tj. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.
• Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie (amortyzację) oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
• Niskocenne środki trwałe oraz wartości niematerialne, tzn. takie których jednostkowa wartość nabycia nie jest wyższa niż 10 000,00 złotych amortyzowane są w sposób uproszczony poprzez jednorazowy odpis w wartości nabycia w miesiącu następującym po miesiącu w którym nastąpiło przekazanie ich do użytkowania.
• Inwestycje długoterminowe wycenia się według cen nabycia i koryguje na dzień bilansowy o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub wartości godziwej, w oparciu o przeprowadzoną szczegółową analizę uwzględniającą posiadaną wiedzę, warunki rynkowe i rodzaj transakcji.
• Zapasy:
- materiały zakupione w celu wykonania usługi ujmowane są bezpośrednio na kontach kosztowych w dacie poniesienia kosztu. Pozostałe, nie zużyte na dzień bilansowy materiały, ewidencjonowane są w cenie nabycia jako zapas.
- towary wycenia się według cen nabycia
- zgodnie z art. 35 ustawy o rachunkowości posiadane akcje lub udziały, zaliczane do długoterminowych aktywów finansowych, wycenia się w wartości godziwej. Skutki przeszacowania długoterminowych aktywów finansowych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny, natomiast obniżenie wartości zmniejsza wcześniej utworzony kapitał. Brak istniejącego kapitału skutkować będzie prezentacją obniżenia wartości aktywów w kosztach finansowych, natomiast dokonane po wcześniejszym obniżeniu podwyższenie wartości długoterminowych aktywów finansowych zaliczone do kosztów finansowych prezentuje się w przychodach finansowych w kwocie wcześniej zaliczonej do kosztów, a ewentualną nadwyżkę odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny.
• Środki pieniężne
Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie waluty ustalonym przez Prezesa NBP.
Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy środków pieniężnych, udziałów, akcji i papierów wartościowych wyrażonych w walutach obcych według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP zarachowuje się następująco:
- dodatnie różnice kursowe powiększają przychody operacji finansowych,
- ujemne różnice kursowe powiększają koszty operacji finansowych.
Rozchód środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych na rachunkach walutowych wycenia się zgodnie z art. 34 ust.4 pkt. 2 ustawy o rachunkowości– czyli według metody FIFO.
• Dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych przyjmuje się podatkową metodę rozliczania różnic kursowych (art.15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
• Należności i zobowiązania w ciągu roku wycenia się według kwoty wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy należności podlegają aktualizacji zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowości.
• Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują wydatki dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów jeżeli koszty pośrednie dotyczą okresu dłuższego niż rok, przy czym obowiązuje istotność transakcji rozpatrywana indywidualnie.
• Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowa
nej wartości. Spółka nie tworzy rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe. Spółka może tworzyć rezerwy na urlopy, wypłacane zgodnie z kodeksem pracy, na skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego oraz na przewidywane straty na nie zakończonych długoterminowych kontraktach.
• Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na przyszły okres sprawozdawczy. W Spółce bierne rozliczenia dotyczą wykonanych na rzecz Spółki świadczeń, które nie zostały zafakturowane, a na mocy umowy wykonawca nie był zobowiązany do zafakturowania świadczenia.

C. pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Przychody

• Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) i ujmowane są w okresach, których dotyczą.

Koszty

• Spółka ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym.
• Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.
• Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na PLN według kursu średniego ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Za dzień poniesienia kosztu uważa się dzień wystawienia faktury.

Wynik finansowy

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:
• Pozostałe koszty i przychody operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie między innymi zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn.
• Przychody i koszty finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach),odsetek, zysków lub strat z tytułu zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, różnic kursowych. Przychody z tytułu dywidend zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników lub Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.
Wynik finansowy Spółki za dany okres sprawozdawczy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Zarząd Spółki

W okresie sprawozdawczym w skład zarządu wchodzili:
1) Patrycja Nowara - Szmigiel - pełniąca obowiązki prezesa Spółki w okresie sprawozdawczym oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego.
Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe, w tym środki trwałe723 803,00877 783,00
BAktywa obrotowe, w tym:20 265,9519 415,30
- zapasy1 230,00
- należności krótkoterminowe7 550,006 796,00
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem744 068,95897 198,30
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny, w tym:738 398,25807 209,04
- kapitał (fundusz) podstawowy100 000,00100 000,00
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:5 670,7089 989,26
- rezerwy na zobowiązania3 268,004 021,00
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek81 093,26
Pasywa razem744 068,95897 198,30
Rachunek zysków i strat
jednostki mikro
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:16 000,0072 000,00
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
BKoszty podstawowej działalności operacyjnej49 660,0080 192,64
IAmortyzacja
IIZużycie materiałów i energii
IIIWynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia6 000,007 500,00
IVPozostałe koszty43 660,0072 692,64
CPozostałe przychody i zyski, w tym:15 623,34711 810,27
- aktualizacja wartości aktywów
DPozostałe koszty i straty, w tym:51 347,132 891,04
- aktualizacja wartości aktywów
EPodatek dochodowy-573,001 767,00
FZysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy)-68 810,79698 959,59
Informacje uzupełniające do bilansu
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-69 383,79700 726,59
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:-710 143,00
Wycena odsetek od obligacjiart 12 ust 4 pkt 2-10 143,00
Otrzymane dywidendyart 22 ust 4-700 000,00
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:1 610,00
Zapłacone odsetki od obligacji1 610,00art 12 ust 4 pkt 2
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 750,64
pozostałe 1 750,64
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:3 000,003 000,00
Naliczone, niewypłacone wynagrodzenia500,00art 16 ust 1 pkt 57500,00
Koszty zarachowane dotyczące okresu sprawozdawczego2 500,00art 15 ust 4c2 500,00
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-3 000,00-6 515,27
Wykorzystane rezerwy na koszty -2 500,00art 15 ust 4c-2 000,00
Wypłacone wynagrodzenia dot. poprzedniego okresu obrachunkowego-500,00art 16 ust 1 pkt 57-2 853,90
pozostałe -1 661,37
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-67 773,79-11 181,04
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje uzupełniające

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki