Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki POLSKA AGENCJA RATINGOWA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPolska Agencja Ratingowa S.A.
Siedziba
Województwomazowieckie
PowiatWarszawa
GminaWarszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
PowiatWarszawa
GminaWarszawa
UlicaKsiążęca
Nr domu4
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy00-498
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6621Z - działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000515329

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe przygotowane zostało w oparciu o zasady rachunkowości i praktykę zawodową stosowane przez jednostki działające w Polsce, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Przyjęte przez firmę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Ustala się dla danej grupy środków trwałych jednolite stawki amortyzacji zgodne ze stawkami podatkowymi, przyjmując, iż przewidywany okres zużycia eksploatowanych środków trwałych nie odbiega w istotny sposób od okresu amortyzacji podatkowej”
- środki transportu - 20 %
- maszyny i urządzenia - 6-30%
- inne środki trwałe - 20%
- wartości niematerialne i prawne - 20 %
Dla rzeczowych składników aktywów obrotowych prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych.
Składniki rzeczowych aktywów obrotowych na dzień nabycia lub wytworzenia ujmowane są w księgach rachunkowych w cenie zakupu lub koszcie wytworzenia.
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych na dzień bilansowy wyceniane są następująco:
- Materiały i towary w cenie zakupu
- Produkty w toku produkcji – wg bezpośrednich kosztów wytworzenia.
Rozchód rzeczowych składników aktywów obrotowych ustalany jest wg cen zakupu (kosztów wytworzenia) tych składników, które spółka najpóźniej nabyła (wytworzyła).
Należności długo i krótkoterminowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych wyceniane są według wartości nominalnej, a środki pieniężne w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy wg kursu średniego NBP na ostatni dzień roku obrotowego.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów są dokonywane w sytuacji, gdy dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
Kapitały własne ujmowane są w bilansie w wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat został przedstawiony w ukladzie porównawczym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym, rachunku przepływów pieniężnych (metoda pośrednia), zestawienia zmian w kapitale własnym i informacji dodatkowej zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe2 448 907,81
IWartości niematerialne i prawne2 448 907,81
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne2 448 907,81
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe
1Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe4 295 748,152 229 105,94
IZapasy1 465,45
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi1 465,45
IINależności krótkoterminowe501 084,6135 282,19
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek501 084,6135 282,19
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych498 084,6135 282,19
c) inne3 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe3 781 748,212 193 823,75
1Krótkoterminowe aktywa finansowe3 781 748,212 193 823,75
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne3 781 748,212 193 823,75
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach3 781 748,212 193 823,75
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe11 449,88
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem6 744 655,962 229 105,94
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny5 290 008,902 197 580,66
IKapitał (fundusz) podstawowy6 519 000,004 100 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:24 580,66
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-1 716 088,71
VIZysk (strata) netto-1 253 571,76-186 330,63
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 454 647,0631 525,28
IRezerwy na zobowiązania285 193,154 600,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne276 193,15
– długoterminowa
– krótkoterminowa276 193,15
3Pozostałe rezerwy9 000,004 600,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe9 000,004 600,00
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 169 453,9126 925,28
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych45 898,465 849,12
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:45 898,465 849,12
– do 12 miesięcy45 898,465 849,12
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 123 555,4521 076,16
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:28 617,812 753,97
– do 12 miesięcy28 617,812 753,97
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych41 860,846 881,56
h) z tytułu wynagrodzeń11 427,03
i) inne1 053 076,8013,60
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem6 744 655,962 229 105,94
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej1 270 695,04212 413,04
IAmortyzacja5 049,00
IIZużycie materiałów i energii41 802,194 157,14
IIIUsługi obce439 357,7572 117,44
IVPodatki i opłaty, w tym:25 123,103 789,12
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia684 948,80128 656,85
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:55 352,963 121,49
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe19 061,24571,00
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 270 695,04-212 413,04
DPozostałe przychody operacyjne20,4691,85
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych20,4691,85
IVInne przychody operacyjne
EPozostałe koszty operacyjne0,972,35
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne0,972,35
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 270 675,55-212 323,54
GPrzychody finansowe17 130,6325 993,32
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:17 130,6325 993,32
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe26,840,41
IOdsetki, w tym:26,840,41
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-1 253 571,76-186 330,63
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)-1 253 571,76-186 330,63
LZysk (strata) netto (I–J–K)
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)2 197 580,662 383 911,29
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach2 197 580,662 383 911,29
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu4 100 000,004 100 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego2 419 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)4 346 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)4 346 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)1 927 000,00
– umorzenia udziałów (akcji)1 927 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu6 519 000,004 100 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu24 580,66
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych24 580,66
a) zwiększenie (z tytułu)24 580,66
- kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie przyszłych strat w Spółce24 580,66
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-1 716 088,71-1 337 969,16
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-1 716 088,71-1 337 969,16
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-1 716 088,71-1 337 969,16
a) zwiększenie (z tytułu)-186 330,63-378 119,55
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia-186 330,63-378 119,55
b) zmniejszenie (z tytułu)1 902 419,34
1. - pokrycie strat z obniżenia kapitału podstawowego1 902 419,34
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-1 716 088,71
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-1 716 088,71
6Wynik netto-1 253 571,76-186 330,63
Azysk netto
Bstrata netto-1 253 571,76-186 330,63
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)5 290 008,902 197 580,66
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)5 290 008,902 197 580,66
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-1 160 278,73-196 194,36
IZysk (strata) netto-1 253 571,76-186 330,63
IIKorekty razem93 293,03-9 863,73
1Amortyzacja5 049,00
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-25 993,32
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw280 593,15-864,18
6Zmiana stanu zapasów-1 465,45
7Zmiana stanu należności-465 802,42-7 003,77
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów286 368,6323 903,84
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-11 449,8893,70
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-1 160 278,73-196 194,36
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-1 597 796,8125 993,32
IWpływy25 993,32
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:25 993,32
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach25 993,32
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki25 993,32
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki1 597 796,81
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 597 796,81
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 597 796,8125 993,32
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej4 346 000,00
IWpływy4 346 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału4 346 000,00
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)4 346 000,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)1 587 924,46-170 201,04
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:1 587 924,46-170 201,04
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu2 193 823,752 364 024,79
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:3 781 748,212 193 823,75
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-1 253 571,76-186 330,63
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:287 769,88287 769,8818 156,80
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:18 148,3918 148,395 464,18
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:33 144,06
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-950 806,21-173 638,01
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

informacja_dodatkowa_2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki