Szczegóły spółki

Nazwa WI AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
NIP 5272716436
REGON 147313009
KRS 0000514991
Adres ul. św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-13 51/2020 18 14270
Poz. 14270. WI AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
W LIKWIDACJI we Wrocławiu. KRS 0000514991. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 lipca 2014 r.
[BMSiG-12506/2020]

Likwidator WI Agro Management Spółki Akcyjnej z sie-
dzibą we Wrocławiu, ul. św. Jerzego 1A, 50-518 Wro-
cław, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000514991, NIP 5272716436, kapitał zakładowy
110 000,00 zł wpłacony w całości, po raz drugi zawiada-
mia, iż w dniu 20.01.2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgro-
madzenie Spółki WI Agro Management Spółka Akcyjna
podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwi-
dacji.

Wobec powyższego wzywa się wierzycieli Spółki WI Agro
Management Spółka Akcyjna do zgłaszania swych wie-
rzytelności pod adresem Spółki WI Agro Management
Spółka Akcyjna: ul. św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław,
w terminie 6 miesięcy od dnia publikacji niniejszego
ogłoszenia.
Poz. 14270. WI AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
W LIKWIDACJI we Wrocławiu. KRS 0000514991. SĄD REJO-
NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 lipca 2014 r.
[BMSiG-12506/2020]

Likwidator WI Agro Management Spółki Akcyjnej z sie-
dzibą we Wrocławiu, ul. św. Jerzego 1A, 50-518 Wro-
cław, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000514991, NIP 5272716436, kapitał zakładowy
110 000,00 zł wpłacony w całości, po raz drugi zawiada-
mia, iż w dniu 20.01.2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgro-
madzenie Spółki WI Agro Management Spółka Akcyjna
podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwi-
dacji.

Wobec powyższego wzywa się wierzycieli Spółki WI Agro
Management Spółka Akcyjna do zgłaszania swych wie-
rzytelności pod adresem Spółki WI Agro Management
Spółka Akcyjna: ul. św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław,
w terminie 6 miesięcy od dnia publikacji niniejszego
ogłoszenia.
2020-03-02 42/2020 291 95610
Poz. 95610. WI AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA W LIKWIDACJI. KRS 0000514991. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.07.2014.
[WR.VI NS-REJ.KRS/4584/20/963]

W dniu 24.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. WI
AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA wpisać:
3. WI AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTA-
CJI SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁA-
NIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. LEGUTKO
2. JACEK BORYSŁAW 3. 63090202390 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. 20.01.2020 R.
- UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA SPÓŁKI WI AGRO MANAGEMENT
S.A. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I POSTA-
WIENIA JEJ W STAN LIKWIDACJI ORAZ POWOŁA-
NIA LIKWIDATORA, NOTARIUSZ MONIKA KĘDZIER-
SKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE
PRZY ULICY WSPÓLNEJ 25, REPERTORIUM A NR
673/2020, 3. LIKWIDATOR MA PRAWO SAMO-
DZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ PRub. Dane
likwidatorów 1 1. LEGUTKO 2. JACEK BORYSŁAW
3. 63090202390
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnie-
niu spółki wpisać: 1. 20.01.2020 R. - UCHWAŁA
NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMA-
DZENIA SPÓŁKI WI AGRO MANAGEMENT S.A.
W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I POSTAWIE-
NIA JEJ W STAN LIKWIDACJI ORAZ POWOŁANIA
LIKWIDATORA, NOTARIUSZ MONIKA KĘDZIER-
SKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE
PRZY ULICY WSPÓLNEJ 25, REPERTORIUM A NR
673/2020, 2. ROZWIĄZANIE
Poz. 95610. WI AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA W LIKWIDACJI. KRS 0000514991. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.07.2014.
[WR.VI NS-REJ.KRS/4584/20/963]

W dniu 24.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. WI
AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA wpisać:
3. WI AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTA-
CJI SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁA-
NIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. LEGUTKO
2. JACEK BORYSŁAW 3. 63090202390 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. 20.01.2020 R.
- UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA SPÓŁKI WI AGRO MANAGEMENT
S.A. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I POSTA-
WIENIA JEJ W STAN LIKWIDACJI ORAZ POWOŁA-
NIA LIKWIDATORA, NOTARIUSZ MONIKA KĘDZIER-
SKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE
PRZY ULICY WSPÓLNEJ 25, REPERTORIUM A NR
673/2020, 3. LIKWIDATOR MA PRAWO SAMO-
DZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ PRub. Dane
likwidatorów 1 1. LEGUTKO 2. JACEK BORYSŁAW
3. 63090202390
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnie-
niu spółki wpisać: 1. 20.01.2020 R. - UCHWAŁA
NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMA-
DZENIA SPÓŁKI WI AGRO MANAGEMENT S.A.
W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I POSTAWIE-
NIA JEJ W STAN LIKWIDACJI ORAZ POWOŁANIA
LIKWIDATORA, NOTARIUSZ MONIKA KĘDZIER-
SKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE
PRZY ULICY WSPÓLNEJ 25, REPERTORIUM A NR
673/2020, 2. ROZWIĄZANIE
2020-02-27 40/2020 14 10587
Poz. 10587. WI AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
we Wrocławiu. KRS 0000514991. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 1 lipca 2014 r.
[BMSiG-10061/2020]

Likwidator WI Agro Management Spółki Akcyjnej z siedzibą
we Wrocławiu, ul. św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław, wpisanej
do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000514991,
NIP 5272716436, kapitał zakładowy 110 000,00 zł wpłacony
w całości, zawiadamia, iż w dniu 20.01.2020 r. Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki WI Agro Management Spółka
Akcyjna podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej
likwidacji.
Wobec powyższego wzywa się wierzycieli Spółki WI Agro
Management Spółka Akcyjna do zgłaszania swych wierzy-
telności pod adresem Spółki WI Agro Management Spółka
Akcyjna, ul. św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław, w terminie
6 miesięcy od dnia ostatniego (drugiego) ogłoszenia.

Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym ogłoszeniem.
Poz. 10587. WI AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
we Wrocławiu. KRS 0000514991. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 1 lipca 2014 r.
[BMSiG-10061/2020]

Likwidator WI Agro Management Spółki Akcyjnej z siedzibą
we Wrocławiu, ul. św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław, wpisanej
do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000514991,
NIP 5272716436, kapitał zakładowy 110 000,00 zł wpłacony
w całości, zawiadamia, iż w dniu 20.01.2020 r. Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki WI Agro Management Spółka
Akcyjna podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej
likwidacji.
Wobec powyższego wzywa się wierzycieli Spółki WI Agro
Management Spółka Akcyjna do zgłaszania swych wierzy-
telności pod adresem Spółki WI Agro Management Spółka
Akcyjna, ul. św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław, w terminie
6 miesięcy od dnia ostatniego (drugiego) ogłoszenia.

Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym ogłoszeniem.
2020-02-26 39/2020 351 88588
Poz. 88588. WI AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000514991. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.07.2014.
[WR.VI NS-REJ.KRS/6223/20/475]

W dniu 19.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SPOLKI_CELOWE@
RBINTERNATIONAL.COM.PL 4. Adres strony
internetowej WWW.LIKWIDACJA-FUNDUSZY.PL/
KRS/0000514991
Poz. 88588. WI AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000514991. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.07.2014.
[WR.VI NS-REJ.KRS/6223/20/475]

W dniu 19.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SPOLKI_CELOWE@
RBINTERNATIONAL.COM.PL 4. Adres strony
internetowej WWW.LIKWIDACJA-FUNDUSZY.PL/
KRS/0000514991
2020-02-07 26/2020 336 58958
Poz. 58958. WI AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000514991. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.07.2014.
[RDF/187745/20/822]

W dniu 31.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.01.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 58958. WI AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000514991. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.07.2014.
[RDF/187745/20/822]

W dniu 31.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.01.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-02-07 26/2020 337 58959
Poz. 58959. WI AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000514991. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.07.2014.
[RDF/187745/20/223]

W dniu 31.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 58959. WI AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000514991. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.07.2014.
[RDF/187745/20/223]

W dniu 31.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-02-07 26/2020 337 58960
Poz. 58960. WI AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000514991. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.07.2014.
[RDF/187745/20/624]

W dniu 31.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 58960. WI AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000514991. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.07.2014.
[RDF/187745/20/624]

W dniu 31.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2019-11-15 221/2019 322 1124959
Poz. 1124959. WI AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000514991. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.07.2014.
[RDF/181237/19/987]

W dniu 07.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 07.11.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1124959. WI AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000514991. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.07.2014.
[RDF/181237/19/987]

W dniu 07.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 07.11.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-15 221/2019 322 1124960
Poz. 1124960. WI AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000514991. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.07.2014.
[RDF/181237/19/388]


W dniu 07.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1124960. WI AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000514991. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.07.2014.
[RDF/181237/19/388]


W dniu 07.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-15 221/2019 322 1124961
Poz. 1124961. WI AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000514991. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.07.2014.
[RDF/181237/19/789]

W dniu 07.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1124961. WI AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000514991. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.07.2014.
[RDF/181237/19/789]

W dniu 07.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-08 88/2019 471 269634
Poz. 269634. WI AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000514991. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.07.2014.
[RDF/109743/19/61]

W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 269634. WI AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000514991. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.07.2014.
[RDF/109743/19/61]

W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-05-08 88/2019 471 269635
Poz. 269635. WI AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000514991. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.07.2014.
[RDF/109743/19/462]

W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 269635. WI AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000514991. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.07.2014.
[RDF/109743/19/462]

W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-05-08 88/2019 471 269636
Poz. 269636. WI AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000514991. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.07.2014.
[RDF/109743/19/863]W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 269636. WI AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000514991. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.07.2014.
[RDF/109743/19/863]W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-02 65/2019 674 161057
Poz. 161057. WI AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000514991. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.07.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/16936/19/739]

W dniu 27.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA wojewódz-
two DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina
WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA
nr domu 12 nr lokalu 3 kod pocztowy 02-566 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WROCŁAW ulica UL. ŚW. JERZEGO nr domu 1A kod
pocztowy 50-518 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 06.03.2019 R., REP. A NR 2978/2019, NOTARIUSZ
ANDRZEJ PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZA-
SOWĄ TREŚĆ STATUTU I PRZYJĘTO JEGO NOWĄ
TREŚĆ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM wpisać:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST WYMAGANE
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. DMOCH GOŁACKA 2. ANNA
MARIA 3. 73061900040 2 1. PRZYGODZKI 2. PIOTR
3. 60073004576 wpisać: 3 1. PUTYŁO 2. TOMASZ
3. 66111611135 4 1. DIETRICH 2. MARCIN WITOLD
3. 67051800171
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 64
99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO-
WANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU-
SZÓW EMERYTALNYCH wpisać: 2 1. 68 20 Z WYNA-
JEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wykreślić:
1 2. 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIE-
RZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWĄ 2 2. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE
DREWNA 3 2. 39 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPA-
DAMI 4 2. 46 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW
ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT 5 2. 46 31 Z SPRZE-
DAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 6 2. 68 DZIA-
ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIE-
RUCHOMOŚCI 7 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
8 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIE-
NIEM 9 2. 96 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIA-
ŁALNOŚĆ USŁUGOWA wpisać: 10 2. 01 UPRAWY
ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIEC-
TWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 11
2. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA 12
2. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 13
2. 11 PRODUKCJA NAPOJÓW 14 2. 16 PRODUKCJA
WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZE-
NIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY
I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
15 2. 36 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE
WODY 16 2. 38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE
ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKO-
DLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
17 2. 39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTY-
WACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 18 2. 41
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE-
NIEM BUDYNKÓW
Poz. 161057. WI AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000514991. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.07.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/16936/19/739]

W dniu 27.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA wojewódz-
two DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina
WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA
nr domu 12 nr lokalu 3 kod pocztowy 02-566 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WROCŁAW ulica UL. ŚW. JERZEGO nr domu 1A kod
pocztowy 50-518 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 06.03.2019 R., REP. A NR 2978/2019, NOTARIUSZ
ANDRZEJ PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZA-
SOWĄ TREŚĆ STATUTU I PRZYJĘTO JEGO NOWĄ
TREŚĆ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM wpisać:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST WYMAGANE
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. DMOCH GOŁACKA 2. ANNA
MARIA 3. 73061900040 2 1. PRZYGODZKI 2. PIOTR
3. 60073004576 wpisać: 3 1. PUTYŁO 2. TOMASZ
3. 66111611135 4 1. DIETRICH 2. MARCIN WITOLD
3. 67051800171
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 64
99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO-
WANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU-
SZÓW EMERYTALNYCH wpisać: 2 1. 68 20 Z WYNA-
JEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wykreślić:
1 2. 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIE-
RZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWĄ 2 2. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE
DREWNA 3 2. 39 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPA-
DAMI 4 2. 46 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW
ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT 5 2. 46 31 Z SPRZE-
DAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 6 2. 68 DZIA-
ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIE-
RUCHOMOŚCI 7 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
8 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIE-
NIEM 9 2. 96 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIA-
ŁALNOŚĆ USŁUGOWA wpisać: 10 2. 01 UPRAWY
ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIEC-
TWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 11
2. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA 12
2. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 13
2. 11 PRODUKCJA NAPOJÓW 14 2. 16 PRODUKCJA
WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZE-
NIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY
I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
15 2. 36 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE
WODY 16 2. 38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE
ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKO-
DLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
17 2. 39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTY-
WACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 18 2. 41
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE-
NIEM BUDYNKÓW
2019-01-18 13/2019 288 30876
Poz. 30876. WI AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000514991. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.07.2014.
[RDF/943100/19/0]

W dniu 11.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 30876. WI AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000514991. SYSTEM, wpis do
rejestru: 01.07.2014.
[RDF/943100/19/0]

W dniu 11.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2018-10-31 212/2018 1249 873668
Poz. 873668. WI AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000514991. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.07.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/37679/18/5]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 08.03.2018 R. - WISŁAWA BOĆ-MAZUR - NOTA-
RIUSZ WE WROCŁAWIU, REP. A NR 2967/2018
- ZMIENIONO § 10.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KUSTRA 2. ANDRZEJ
DAWID 3. 66081509458 wpisać: 2 1. IGNATOWICZ


2. RADOSŁAW ADAM 3. 72061603175 3 1. DMOCH
GOŁACKA 2. ANNA MARIA 3. 73061900040
4 1. PRZYGODZKI 2. PIOTR 3. 60073004576
Poz. 873668. WI AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000514991. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.07.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/37679/18/5]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 08.03.2018 R. - WISŁAWA BOĆ-MAZUR - NOTA-
RIUSZ WE WROCŁAWIU, REP. A NR 2967/2018
- ZMIENIONO § 10.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KUSTRA 2. ANDRZEJ
DAWID 3. 66081509458 wpisać: 2 1. IGNATOWICZ


2. RADOSŁAW ADAM 3. 72061603175 3 1. DMOCH
GOŁACKA 2. ANNA MARIA 3. 73061900040
4 1. PRZYGODZKI 2. PIOTR 3. 60073004576
2018-04-10 70/2018 233 95441
Poz. 95441. WI AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000514991. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.07.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8124/18/940]

W dniu 03.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.02.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 95441. WI AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000514991. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.07.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8124/18/940]

W dniu 03.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.02.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2018-03-02 44/2018 251 59525
Poz. 59525. WI AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000514991. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.07.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/90059/17/299]

W dniu 23.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. BIAŁOWĄS
2. GABRIELA IRENA 3. 78102009542 2 1. STRYJEW-
SKI 2. TOMASZ TADEUSZ 3. 85110711257
Poz. 59525. WI AGRO MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000514991. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.07.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/90059/17/299]

W dniu 23.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. BIAŁOWĄS
2. GABRIELA IRENA 3. 78102009542 2 1. STRYJEW-
SKI 2. TOMASZ TADEUSZ 3. 85110711257

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki