Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki NOWE USŁUGI SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-05
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy NOWE USŁUGI S.A.
Siedziba
Województwo śląskie
Powiat Katowice
Gmina Katowice
Miejscowość Katowice
Adres
Kod kraju PL
Województwo śląskie
Powiat Katowice
Gmina Katowice
Ulica Chorzowska
Nr domu 50
Miejscowość Katowice
Kod pocztowy 40-121
Poczta Katowice
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 8299Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000511684

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Transakcje w walucie obcej
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego NBP, obowiązującego na koniec roku obrotowego. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów bądź kosztów finansowych.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że dodatkowe nakłady spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.
Spółka nie posiada gruntów własnych.
Środki trwałe, z wyjątkiem zestawów komputerowych, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:
-maszyny i urządzenia - od 5 do 10 lat,
-sprzęt komputerowy - 3 lata,
pozostałe środki trwałe - według stawek określonych w Załączniku nr 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych "Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych".
Okres użyteczności środków trwałych jest corocznie weryfikowany i w razie potrzeby - aktualizowany.
Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej 3,5 tys. PLN odnoszone są jednorazowo w koszty.
Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe wyceniane są według wartości nominalnej.
Wykazana w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych pozycja środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych składa się z gotówki w kasie, środków na rachunkach bankowych oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność lokacyjna.
W innych krótkoterminowych aktywach finansowych wykazuje się lokaty bankowe o terminie zapadalności dłuższym niż 3 miesiące.
Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie i wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Kapitał zapasowy jest rozliczany zgodnie z zaleceniami zaprotokołowanymi z Uchwałach Zgromadzenia Wspólników.
Odroczony podatek dochodowy
Rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w księgach rachunkowych wg stawki 19%.
Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych aktywów z tytułu odroczonego podatku i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w tak

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług, przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu.
Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności materiałów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.
Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z ustawą o rachunkowości, a więc z zachowaniem zasady memoriałowej, zasady ostrożnej wyceny, zasad ciągłości oraz współmierności przychodów i kosztów w ciągu danego roku obrotowego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 11.03.2013 r. poz.330 z późn. zm.) ["Ustawa"].
W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości, Spółka stosuje Krajowe Standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości, a w przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego stosuje Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Czas trwania Spółki

Nieograniczony

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 17 850,76 19 854,25
II Rzeczowe aktywa trwałe 884,50 4 006,43
1 Środki trwałe 884,50 4 006,43
c) urządzenia techniczne i maszyny 884,50 4 006,43
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 16 966,26 15 847,82
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16 966,26 15 847,82
B Aktywa obrotowe 443 880,94 391 541,81
I Zapasy 51 975,00 27 474,80
5 Zaliczki na dostawy i usługi 51 975,00 27 474,80
II Należności krótkoterminowe 26 622,62 56 287,48
1 Należności od jednostek powiązanych 3 764,17 32 361,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 764,17 32 361,48
– do 12 miesięcy 3 764,17 32 361,48
3 Należności od pozostałych jednostek 22 858,45 23 926,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 22 821,00 23 926,00
c) inne 37,45
III Inwestycje krótkoterminowe 365 085,67 307 545,07
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 365 085,67 307 545,07
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 365 085,67 307 545,07
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 52 379,99 10 370,07
– inne środki pieniężne 312 705,68 297 175,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 197,65 234,46
Aktywa razem 461 731,70 411 396,06
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 312 471,98 295 057,81
I Kapitał (fundusz) podstawowy 267 000,00 267 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 37 705,84 6 710,28
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: -9 806,39 -9 648,03
VI Zysk (strata) netto 17 572,53 30 995,56
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 149 259,72 116 338,25
I Rezerwy na zobowiązania 89 510,56 81 118,74
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 21,00 231,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 81 237,63 69 813,81
– długoterminowa 24 616,49 22 399,15
– krótkoterminowa 56 621,14 47 414,66
3 Pozostałe rezerwy 8 251,93 11 073,93
– krótkoterminowe 8 251,93 11 073,93
III Zobowiązania krótkoterminowe 59 749,16 35 219,51
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2 323,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 323,86
– do 12 miesięcy 2 323,86
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 59 749,16 32 895,65
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 184,50 50,00
– do 12 miesięcy 184,50 50,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 49 500,00 25 000,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 10 064,66 7 845,65
Pasywa razem 461 731,70 411 396,06
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 023 570,02 976 341,90
– od jednostek powiązanych 1 018 570,02 976 341,90
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 023 570,02 976 341,90
B Koszty działalności operacyjnej 1 003 022,10 943 017,93
I Amortyzacja 3 121,93 3 331,56
II Zużycie materiałów i energii 58 445,63 1 441,39
III Usługi obce 490 892,90 528 415,17
IV Podatki i opłaty, w tym: 3 964,57 4 141,37
V Wynagrodzenia 362 710,08 313 702,56
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 63 049,24 51 192,16
– emerytalne 25 856,27 22 306,23
VII Pozostałe koszty rodzajowe 20 837,75 40 793,72
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 20 547,92 33 323,97
D Pozostałe przychody operacyjne 239,56 5 034,93
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 162,60
IV Inne przychody operacyjne 76,96 5 034,93
E Pozostałe koszty operacyjne 4,38 0,83
III Inne koszty operacyjne 4,38 0,83
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 20 783,10 38 358,07
G Przychody finansowe 5 458,96 2 117,12
II Odsetki, w tym: 2 450,08 2 117,12
– od jednostek powiązanych 2 450,08 2 117,12
V Inne 3 008,88
H Koszty finansowe 2 704,46 4 652,81
IV Inne 2 704,46 4 652,81
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 23 537,60 35 822,38
J Podatek dochodowy 5 965,07 4 826,82
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 17 572,53 30 995,56
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 295 057,81 268 543,36
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 295 057,81 268 543,36
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 267 000,00 267 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 267 000,00 267 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 6 710,28
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 30 995,56 6 710,28
a) zwiększenie (z tytułu) 30 995,56 6 710,28
– podziału zysku (ustawowo) 30 995,56
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 37 705,84 6 710,28
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -9 648,03 -5 166,92
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -158,36 -4 481,11
b) zmniejszenie (z tytułu) -158,36 -4 481,11
wyceny aktuariusza -158,36
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu -9 806,39 -9 648,03
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 30 995,56 6 710,28
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 30 995,56 6 710,28
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 30 995,56 6 710,28
b) zmniejszenie (z tytułu) 30 995,56 6 710,28
przeniesienie na kapitał zapasowy 30 995,56 6 710,28
6 Wynik netto 17 572,53 30 995,56
A zysk netto 17 572,53 30 995,56
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 312 471,98 295 057,81
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 312 471,98 295 057,81
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 17 572,53 30 995,56
II Korekty razem 39 805,47 68 460,02
1 Amortyzacja 3 121,93 3 331,56
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -162,60
5 Zmiana stanu rezerw 8 391,82 -2 435,20
6 Zmiana stanu zapasów -24 500,20 -25 000,00
7 Zmiana stanu należności 29 664,86 100 644,25
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 24 529,65 -3 576,74
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 081,63 -22,74
10 Inne korekty -158,36 -4 481,11
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 57 378,00 99 455,58
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 162,60
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 162,60
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 162,60
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 57 540,60 99 455,58
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 57 540,60 99 455,58
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 104,94 22,91
F Środki pieniężne na początek okresu 307 545,07 208 089,49
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 365 085,67 307 545,07
– o ograniczonej możliwości dysponowania 757,33
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 23 537,60 35 822,38
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
pozostałe 180,51 2 451,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe 2 719,81 2 037,92
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
pozostałe 8 406,31 -5 362,60
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 13 525,55
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe 3 708,00 3 708,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 38 191,21 20 229,15
K. Podatek dochodowy 7 256,00 3 844,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki