Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki OBLIGO EXPERT SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyObligo Expert Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwołódzkie
PowiatŁódź
GminaŁódź
MiejscowośćŁódź
Adres
Kod krajuPL
Województwołódzkie
PowiatŁódź
GminaŁódź
UlicaTargowa
Nr domu35
MiejscowośćŁódź
Kod pocztowy90-043
PocztaŁódź
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6630Z - działalność związana z zarządzaniem funduszami
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000511479

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Księgi rachunkowe Spółki prowadzone są w języku polskim zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 p.351 z późn.zm.) w systemie elektronicznego przetwarzania danych.

Księgi rachunkowe Spółki są prowadzone przez spółkę Business Support Solution S.A. z siedzibą w Łodzi na podstawie zawartej umowy z dnia 19-05-2016

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Metody wyceny poszczególnych pozycji aktywów i pasywów zostały opisane w załączniku nr 1 .

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Uznanie przychodów i kosztów
1 Koszty i straty
Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru.
Koszt własny sprzedanych produktów stanowi cena nabycia zwindykowanych wierzytelności .
Ponoszone koszty są ewidencjonowane w układzie rodzajowym. Ujęcie ich w rachunku zysków i strat następuje
w okresie, którego dotyczą.
2 Przychody i zyski
Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli.
Przychody ze sprzedaży stanowią wartość sprzedanych produktów i usług po uwzględnieniu udzielonych rabatów i innych zmniejszeń z wyłączeniem podatku od towarów i usług.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują tytuły zaprezentowane odpowiednio w notach nr 12,13.
Przychody i koszty finansowe obejmują tytuły zaprezentowane w notach nr 14, 15.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie zostało sporządzone w wersji pełnej zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r.
o rachunkowości (Dz.U. z 2019 p.351 z późn.zm.) w zakresie objętym Załącznikiem nr 1.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Dla potrzeb skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzanego przez jednostkę dominujacą wyższego szczebla, rachunek zysków i strat sporządzany jest również w układzie kalkulacyjnym.

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

'Podstawowy przedmiot działalności

'Przedmiotem przeważającej działalności Spółki zgodnie z wpisem do KRS jest działalność związana z zarządzaniem funduszem

'Czas trwania działalności jednostki

Obligo Expert Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi została zawiązana aktem notarialnym w dniu 1 kwietnia 2014 r. przed notariuszem Agnieszką Grzejszczak w Łodzi (Repertorium A Nr 2554/2014). Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 29 maja 2015 roku pod numerem KRS 0000511479 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Czas trwania działalności Spółki jest nieoznaczony.

'Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Dane prezentowane w sprawozdaniu finansowym i porównywalne dane finansowe dotyczące bilansu oraz zestawienia zmian w kapitale własnym odpowiadają danym finansowym na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz porównywalnym danym finansowym na dzień 31 grudnia 2017 r.
Dane prezentowane w rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych obejmują odpowiednio okres 1 stycznia – 31 grudnia 2018 r. i okres 1 stycznia – 31 grudnia 2017 r. stanowiący porównywalne dane finansowe.
Jako porównywalne dane finansowe Spółka zaprezentowała zatwierdzone sprawozdanie finansowe za 2017 rok.

Spółka działa na podstawie przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

'Założenie kontynuacji działalności jednostki

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały ujawnione w pkt. 28 dodatkowych informacji i objasnień. W dniu 1 kwietnia 2019 została podjęta Uchwała Nr 2 w sprawie dalszego istnienia Społki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe1 375 426,16642 576,02
IWartości niematerialne i prawne6 765,009 225,00
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne6 765,009 225,00
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe71 443,20102 172,41
1Środki trwałe71 443,20102 172,41
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny20 697,6222 429,31
d) środki transportu50 745,5879 743,10
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe1 015 612,59290 189,61
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe1 015 612,59290 189,61
a) w jednostkach powiązanych770 668,4960 600,00
– udziały lub akcje60 600,0060 600,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe710 068,49
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach244 944,10229 589,61
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe244 944,10229 589,61
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe281 605,37240 989,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego281 605,37240 989,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe6 125 195,209 217 608,28
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe895 417,78370 371,69
1Należności od jednostek powiązanych74 324,21260 170,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:260 170,69
– do 12 miesięcy260 170,69
– powyżej 12 miesięcy
b) inne74 324,21
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek821 093,57110 201,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:221 093,2634 886,47
– do 12 miesięcy221 093,2634 886,47
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych71 900,0071 900,00
c) inne528 100,313 414,53
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe5 030 488,228 576 635,57
1Krótkoterminowe aktywa finansowe5 030 488,228 576 635,57
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach4 898 881,837 676 759,61
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe3 084 967,41
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe4 898 881,834 591 792,20
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne131 606,39899 875,96
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach131 563,00799 830,43
– inne środki pieniężne43,39100 045,53
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe199 289,20270 601,02
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem7 500 621,369 860 184,30
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny21 277,47373 077,07
IKapitał (fundusz) podstawowy700 000,00700 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:1 257,611 257,61
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-328 180,54-641 881,68
VIZysk (strata) netto-351 799,60313 701,14
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 479 343,899 487 107,23
IRezerwy na zobowiązania120 191,67194 162,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego120 191,67194 162,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe646 015,764 087 155,96
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek646 015,764 087 155,96
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych627 253,154 039 123,29
c) inne zobowiązania finansowe18 762,6148 032,67
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe6 713 136,465 205 789,27
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych462 858,62612 130,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:79 527,1177 599,35
– do 12 miesięcy79 527,1177 599,35
– powyżej 12 miesięcy
b) inne383 331,51534 530,75
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek6 250 277,844 593 659,17
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych6 010 822,194 438 673,56
c) inne zobowiązania finansowe28 231,5025 084,75
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:124 113,4159 990,34
– do 12 miesięcy124 113,4159 990,34
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych49 151,4736 726,63
h) z tytułu wynagrodzeń35 463,3127 118,89
i) inne2 495,966 065,00
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem7 500 621,369 860 184,30
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 630 997,151 931 341,14
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów4 630 997,151 931 341,14
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej4 960 818,941 648 936,51
IAmortyzacja45 297,3347 658,78
IIZużycie materiałów i energii63 538,0847 041,26
IIIUsługi obce902 248,97551 817,12
IVPodatki i opłaty, w tym:220 283,56177 119,24
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia597 858,52419 217,69
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:116 468,5179 183,58
– emerytalne49 953,2920 837,41
VIIPozostałe koszty rodzajowe27 683,0845 171,79
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów2 987 440,89281 727,05
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-329 821,79282 404,63
DPozostałe przychody operacyjne60 468,083 200,05
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne60 468,083 200,05
EPozostałe koszty operacyjne55 096,3521 321,82
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne55 096,3521 321,82
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-324 450,06264 282,86
GPrzychody finansowe468 139,83473 618,72
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:101 407,24289 078,55
AOd jednostek powiązanych, w tym:101 407,24289 078,55
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale101 407,24289 078,55
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:44 288,472 449,46
– od jednostek powiązanych42 624,08
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych322 444,12182 090,71
VInne
HKoszty finansowe610 076,07384 744,44
IOdsetki, w tym:609 588,37384 744,44
– dla jednostek powiązanych34 985,2347 077,19
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne487,70
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-466 386,30353 157,14
JPodatek dochodowy-114 586,7039 456,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-351 799,60313 701,14
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)373 077,0759 375,93
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach373 077,0759 375,93
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu700 000,00700 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
inne
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
inne
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu700 000,00700 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 257,611 257,61
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
inne
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
inne
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu1 257,611 257,61
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
niezarejestrowany kapitał podstawowy
z podziału zysku
inne
b) zmniejszenie (z tytułu)
inne
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-641 881,68-411 428,06
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
inne
b) zmniejszenie (z tytułu)
wypłata dywidenty
podział zysku z lat ubiegłych
przeniesienie na zapasowy
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-641 881,68-411 428,06
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-641 881,68-411 428,06
a) zwiększenie (z tytułu)-230 453,62
inne-230 453,62
b) zmniejszenie (z tytułu)-313 701,14
pokrycie strat-313 701,14
inne
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu328 180,54641 881,68
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-328 180,54-641 881,68
6Wynik netto-351 799,60313 701,14
Azysk netto313 701,14
Bstrata netto351 799,60
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)21 277,47373 077,07
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)21 277,47373 077,07
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-351 799,60313 701,14
IIKorekty razem195 978,3392 478,73
1Amortyzacja45 297,3347 658,78
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)465 538,4595 289,49
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-366 605,671 569,68
5Zmiana stanu rezerw-73 970,33139 213,00
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-186 256,47554 236,82
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów83 251,0533 286,61
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych30 695,45-226 719,94
10Inne korekty198 028,52-552 055,71
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-155 821,27406 179,87
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy2 719 809,3128 907,86
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:2 719 809,3128 907,86
a) w jednostkach powiązanych319 809,3128 907,86
b) w pozostałych jednostkach2 400 000,00
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych2 400 000,00
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki712 108,124 493 954,03
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych12 108,124 662,93
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:700 000,0050 000,00
a) w jednostkach powiązanych700 000,00
b) w pozostałych jednostkach50 000,00
– nabycie aktywów finansowych50 000,00
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne4 439 291,10
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)2 007 701,19-4 465 046,17
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy1 070 000,005 540 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych1 070 000,005 540 000,00
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki3 690 149,49904 684,95
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych3 050 000,00540 000,00
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego24 210,3325 138,50
8Odsetki615 939,16339 546,45
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-2 620 149,494 635 315,05
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-768 269,57576 448,75
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-768 269,57576 448,75
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu899 875,96323 427,21
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:131 606,39899 875,96
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-466 386,30353 157,14
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:101 407,24289 078,55
Dywidenda101 407,24art .289 078,55
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:332 512,62332 512,62736 554,62
Odsetki od obligacji10 068,4910 068,49art .
Wycena certyfikatów CI322 444,13322 444,13art .182 090,71
Wycena pakietów wierzytelnosciart .554 463,91
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:50 917,0750 917,07
Zwiekszenie przychodów 50 917,0750 917,07art .
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:790 172,72782 268,8333 538,82
Wycena godziwa pakietów wierzytelności782 268,83782 268,83art .
Pozostałe koszty art .12 008,65
Pozostałe koszty operacyjneart .21 033,15
Koszty finansowe, podatki i opłatyart .497,02
pozostałe 7 903,89
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:236 370,02161 364,32141 886,67
Świadczenia na rzecz pracowników19 092,94art .11 900,29
Naliczone odsetki od obligacji71 406,8571 406,85art .82 327,60
Rezerwa na koszty100 572,0089 957,47art .
Amortyzacja bilansowa45 297,33art .47 658,78
pozostałe 0,90
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:94 227,8982 327,6066 455,26
Odsetki od obligacji naliczone w poprzednich latach, a zapłacone w bieżącym roku82 327,6082 327,60art .55 594,91
Składki ZUS ujete w kosztach roku poprzedniego11 900,29art .10 860,35
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:105 208,08
rok 2015 = 411429.10
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-78 265,3284 338,68
Amortyzacja podatkowa-16 299,31art .-18 661,26
Rata kapitałowa - leasing finansowy-1 569,68art .-25 138,50
Udział w kosztach Obligo & Krauss-2 015 993,75art .-2 024 601,70
Udział w przychodach Obligo & Krauss1 955 597,42art .2 152 740,14
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-3 243,45-477 167,12
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

'Załącznik nr 1 - dodatkowe informacje i objasnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki