Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki SOBIENIE KRÓLEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmySOBIENIE KRÓLEWSKIE SA
Siedziba
WojewództwoMAZWOWIECKIE
PowiatWARSZAWSKI
GminaWARSZAWA
MiejscowośćWARSZAWA
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZWOWIECKIE
PowiatWARSZAWSKI
GminaWARSZAWA
UlicaZŁOTA
Nr domu61
MiejscowośćWARSZAWA
Kod pocztowy00-819
PocztaWARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD5510Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania
5530Z - pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
9311Z - działalność obiektów sportowych
4110Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000511138

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie zostało sporzadzone zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowościu. W sprawozdaniu jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścia ekonomiczną .

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Majątek trwały
Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe i nakłady na środki trwale w budowie, które Spółka zamierza wykorzystać w swojej działalności oraz na potrzeby administracyjne w okresie dłuższym niż 1 rok, które w przyszłości spowodują wpływ korzyści ekonomicznych. środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wykazywane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez okres użytkowania danego składnika aktywów. Budynki i budowle są amortyzowane stawkami od 2,5% do 4,5%, a urządzenia techniczne i maszyny od 10% do 30%, środki transportu od 14% do 20%.
Okresy użytkowania są poddawane weryfikacji na koniec każdego roku obrotowego, a w razie potrzeby, korygowanie z efektem od początku następnego roku obrotowego. Jeżeli w wyniku weryfikacji należy zmienić wcześniej przyjęte okresy użytkowania i metody amortyzacji to takie zmiany należy traktować jako zmiany szacunków. Skutek zmiany dotyczący bieżącego okresu ujmowany jest jako przychód lub koszt w bieżącym okresie.
Zyski lub straty wynikające ze sprzedaży, likwidacji lub zaprzestania użytkowania środków trwałych są określane jako różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży, a wartością netto tych środków trwałych i są ujmowane w rachunku zysków i strat.
Nie później niż na koniec roku obrotowego rzeczowe aktywa trwale (środki trwałe, środki trwałe w budowie) podlegają również weryfikacji pod kątem trwałej utraty wartości i ewentualnej konieczności dokonania odpisów aktualizujących. W przypadku przeniesienia nieruchomości inwestycyjnej do aktywów , wykorzystywanych przez właściciela lub do zapasów , zakładany koszt takiego składnika aktywów , który zostanie przyjęty dla celów jego ujęcia w innej kategorii jest równy wartości godziwej nieruchomości ustalonej na dzień zmiany jej sposobu użytkowania .
2. Nieruchomości inwestycyjne
Za nieruchomości inwestycyjne uznaje się nieruchomości, które Spółka traktuje jako źródło przychodów z czynszów lub utrzymuje w posiadaniu ze względu na przyrost ich wartości, względnie obie te korzyści łącznie zgodnie z art. 3 ust. 1pkt 17 ustawy o rachunkowości z dnia 29-09-1994 r. ( Dz. U. 2002 z późn. Zm.). Do nieruchomości inwestycyjnych zalicza się również nieruchomości lub wartości bieżącej minimalnej płatności leasingowych.
Na koniec kolejnych okresów sprawozdawczych kończących rok obrotowy nieruchomości inwestycyjne wyceniane są w wartości godziwej. Wartości godziwe są określane na podstawie niezależnych wycen rzeczoznawców. Zysk lub strata wynikające ze zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej wpływa na zysk lub stratę netto w okresie, w którym zmiana nastąpiła.
3. Należności krótkoterminowe i roszczenia
Należności krótkoterminowe i roszczenia stanowią należności, których okres spłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż jeden rok. Należności zostały wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. Zastosowano zasadę ostrożnej wyceny, urealniając stan należności poprzez utworzenie odpisów aktualizacyjnych w odniesieniu do tych, których spłata jest zagrożona . Należności krótkoterminowe i roszczenia wykazano w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące).
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość, a te, od których dokonano odpisów aktualizujących w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałyc
h kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
Należności w walucie na dzień bilansowy wyceniane są wg średnich kursów NBP – tabela kursów na dzień sporządzania sprawozdania finansowego.
4. Inwestycje krótkoterminowe
Akcje i udziały oraz papiery wartościowe wyceniane są na dzień bilansowy według ceny nabycia, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określanej wartości godziwej. Pożyczki wyceniane w wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny. Środki pieniężne wycenione są w wartości nominalnej. Środki pieniężne na rachunkach bankowych lub w formie lokat pieniężnych wykazywane są z doliczonymi lub potrąconymi odsetkami.
5. Inwestycje długoterminowe
Do długoterminowych aktywów finansowych zalicza się aktywa płatne i wymagane lub przeznaczone do zbycia w okresie przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wykazuje się je w bilansie z podziałem na aktywa w jednostkach powiązanych i w pozostałych jednostkach, tj.:
- udziały lub akcje,
- inne papiery wartościowe,
- udzielone pożyczki,
- inne długoterminowe aktywa finansowe.
Udziały i akcje wyceniane są na dzień bilansowy według ceny nabycia.
Inne papiery wartościowe – dłużne papiery wartościowe, zaliczane do długoterminowych aktywów finansowych, tj. płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w okresie przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego. Każda odmiana ( rodzaj) dłużnego papieru wartościowego wyróżnia się tym, że stanowi formę pożyczki zaciągniętej przez emitenta tego papieru od nabywcy i podlega spłacie w wielkości powiększonej o przysługujące nabywcy (inwestorowi) dyskonto ( tzn. różnicę między wartością nominalną papieru wartościowego a niższą od niej ceną nabycia), ponadto posiada z góry określoną datę jego wykupu oraz wielkości dyskonta, które realizuje w postaci zysku posiadacz danego papieru wartościowego.
Udzielone pożyczki wycenia się i wykazuje w skorygowanej cenie nabycia, z zachowaniem zasady ostrożności. Oznacza to, że kwestię udzielonej pożyczki długoterminowej wykazuje się w bilansie wraz z należnymi jednostce, zgodnie z umową , odsetkami. Pożyczkę pomniejsza ewentualny odpis aktualizujący. Jeżeli splata pożyczki następuje w ratach, to tę część rat pożyczki, która podlegać będzie spłacie w następnym roku obrotowym po dniu bilansowym ( w ciągu 12 kolejnych miesięcy po tym dniu), zalicza się do należności krótkoterminowych i wykazuje w wierszu B. III.1a lub 1b aktywów. Udzielone pożyczki zaliczane do aktywów finansowych na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 7a są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia.
Inne długoterminowe aktywa finansowe obejmują aktywa finansowe długoterminowe, inne niż udziały, akcje oraz inne papiery wartościowe i pożyczki, między innymi: długoterminowe lokaty bankowe, bony oszczędnościowe, jeżeli ich realizacja ma nastąpić nie wcześniej niż po 12 dniach od dnia bilansowego. Lokaty wycenia się według ich wartości nominalnej wraz ze skapitalizowanymi, zrachowanymi do przychodów finansowych odsetkami. W pozycji tej wykazuje się również odsetki od tych lokat ustalone za okres od dnia zawarcia umowy z bankiem do dnia bilansowego, ale nienotyfikowane przez bank.
6. Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości w jakiej jest prawdopodo
bnie, że będzie można pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne różnice przejściowe oraz straty podatkowe jakie Spółka może wykorzystać.
Aktywa i rezerwy z tytułu podatku dochodowego wykazuje się w bilansie rozdzielnie.
7. Rozliczenia międzyokresowe
Do czynnych rozliczeń międzyokresowych zaliczone są wydatki lub zużyte składniki majątkowe dotyczące późniejszych okresów niż ten, w którym je poniesiono.
Do biernych rozliczeń międzyokresowych zaliczone są ściśle oznaczone świadczenia przyjęte przez Spółkę , lecz jeszcze nie stanowiące zobowiązania oraz prawdopodobne koszty, których kwota, data i tytuł nie są jeszcze znane.
Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych następują stosownie do upływu czasu.
Zobowiązania ujęte jako bierne rozliczenia międzyokresowe zmniejszają koszty okresu sprawozdawczego, w którym stwierdzono, że zobowiązania te powstały.
Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zaliczono równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.
8. Kapitały własne
Kapitały własne stanowią kapitały tworzone przez zgodnie z obowiązującym prawem tj. właściwymi ustawami oraz statutem Spółki. Kapitał zakładowy wykazany jest w wysokości zgodnej ze statutem oraz wpisem do rejestru handlowego według wartości nominalnej. Zysk netto uwzględnia zobowiązane z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz rezerwę i aktywa z tytułu podatku odroczonego
9. Zobowiązania długo- i krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe stanowią zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż rok – przypada po 12 miesiącach od dnia, na który jest sporządzone sprawozdanie finansowe.
Zobowiązania krótkoterminowe stanowią zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż rok.
Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości godziwej.
Spisane zobowiązania przedawnione lub umorzone zwiększają pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe.
Zobowiązania w walucie obcej na dzień bilansowy wyceniane są wg średnich kursów NBP tabela kursów na dzień sporządzania sprawozdania finansowego.
10. Rezerwy
Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego..
Rezerwy zaliczane są odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą; niewykorzystane rezerwy zwiększają odpowiednio pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe lub zyski nadzwyczajne na dzień, na który okazały się zbędne. Powstanie zobowiązania zmniejsza rezerwę.
11. Przychody ze sprzedaży
Przychodami ze sprzedaży produktów (tj. wyrobów gotowych i usług) oraz towarów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług.
Momentem sprzedaży jest przekazanie produktów lub towarów odbiorcy lub odebraniem przez niego usługi.
12. Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałymi przychodami operacyjnymi są wszystkie przychody pośrednio związane
z działalnością operacyjną Spółki, a w szczególności: związane ze zbyciem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych inwestycji, rozwiązanymi rezerwami, zmniejszeniem odpisów aktualizacyjnych, odpisaniem zobowiązań przedawnionych i umorzonych, odszkodowania i kary, nieodpłatne przekazania, darowizny składników majątkowych oraz przychody z tytułu wyceny nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej, jak też przychody związane z uzyskaniem przychodów z nieruchomości inwestycyjnych.
13. Przychody finansowe
Przychody finansowe to przede wszystkim odsetki, dodatnie różnice kursowe, przychody za udział w zyskach osób prawnych.
14. Koszty działalności operacyjnej
Kosztami działalności operacyjnej są wszystkie koszty związane z normalną działalnością Spółki, z wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych oraz strat nadzwyczajnych. Koszty ewidencjonowane są na kontach zespołu 4 i przez konto 490 przenoszone do konta zespołu 5.
15. Pozostałe koszty operacyjne
Pozostałymi kosztami operacyjnymi są wszystkie koszty pośrednio związane z działalnością operacyjną Spółki, a w szczególności: nieumorzona część zbywanych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji, utworzone rezerwy, utworzone odpisy aktualizujące, spisanie należności przedawnionych i umorzonych, odszkodowania i kary, wartość netto nieodpłatne przekazanych i darowanych składników majątkowych oraz koszty z tytułu wyceny nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej. Spółka zalicza również do kosztów pozostałej działalności operacyjnej koszty związane z utrzymaniem nieruchomości zaliczanych do inwestycji.
16. Koszty finansowe
Koszty finansowe to przede wszystkim odsetki, ujemne różnice kursowe, utworzone odpisy aktualizujące.
17. Obciążenia podatkowe
Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych i zmianę stanu rezerw lub aktywów podatkowych z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Na dzień bilansowy salda kont przychodów przenoszone są na stronę Ma konta 860, a salda kont kosztowych na stronę Wn konta 860. Spółka sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Jednostka sprzadza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Do sporzadzenia rachunku przepływów pienieżnych jednosta zastosowała metodę pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe110 096 114,37117 765 926,00
IWartości niematerialne i prawne25 195,1921 647,96
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne25 195,1921 647,96
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe67 064 986,0168 280 014,21
1Środki trwałe67 022 671,0968 166 213,04
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)2 253 414,032 253 414,03
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej63 720 242,0964 654 781,05
c) urządzenia techniczne i maszyny429 729,11613 004,10
d) środki transportu373 670,29254 274,52
e) inne środki trwałe245 615,57390 739,34
2Środki trwałe w budowie42 314,92113 801,17
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe42 418 922,5548 333 155,95
1Nieruchomości22 299 766,6028 214 000,00
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe20 016 227,1520 016 227,15
a) w jednostkach powiązanych20 016 227,1520 016 227,15
– udziały lub akcje1 505 000,001 505 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki18 511 227,1518 511 227,15
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe102 928,80102 928,80
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe587 010,621 131 107,88
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego587 010,621 131 107,88
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe7 000 256,6715 520 788,16
IZapasy1 249 528,9510 456 142,82
1Materiały158 819,19215 231,50
2Półprodukty i produkty w toku547 389,48380 557,37
3Produkty gotowe530 692,581 051 803,84
4Towary12 627,708 808 550,11
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe5 194 659,394 753 696,23
1Należności od jednostek powiązanych2 907 713,432 695 087,36
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 907 713,432 695 087,36
– do 12 miesięcy2 907 713,432 695 087,36
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek2 286 945,962 058 608,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 082 881,321 855 491,16
– do 12 miesięcy2 082 881,321 855 491,16
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych35 443,7130 489,27
c) inne168 620,93153 628,44
d) dochodzone na drodze sądowej19 000,00
IIIInwestycje krótkoterminowe457 016,04273 579,23
1Krótkoterminowe aktywa finansowe457 016,04273 579,23
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne457 016,04273 579,23
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach457 016,04273 579,23
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe99 052,2937 369,88
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem117 096 371,04133 286 714,16
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny74 946 473,5780 535 168,86
IKapitał (fundusz) podstawowy4 345 263,004 345 263,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:79 549 864,5679 549 864,56
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-9 043 983,78-2 577 232,75
VIZysk (strata) netto95 329,79-782 725,95
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania42 149 897,4752 751 545,31
IRezerwy na zobowiązania2 936 003,3912 907 931,03
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 533 582,3711 903 999,76
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne27 937,7527 937,75
– długoterminowa27 937,7527 937,75
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy374 483,27975 993,52
– długoterminowe
– krótkoterminowe374 483,27975 993,52
IIZobowiązania długoterminowe36 274 218,6436 835 086,58
1Wobec jednostek powiązanych21 895 047,5421 659 154,64
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek14 379 171,1015 175 931,94
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne14 379 171,1015 175 931,94
IIIZobowiązania krótkoterminowe2 332 779,242 631 725,75
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek2 332 779,242 631 725,75
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe160 316,07595 748,42
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:444 863,21433 242,64
– do 12 miesięcy444 863,21433 242,64
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi1 456 551,821 402 599,48
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych128 031,2788 929,87
h) z tytułu wynagrodzeń5 784,2569 303,86
i) inne137 232,6241 901,48
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe606 896,20376 801,95
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe606 896,20376 801,95
– długoterminowe
– krótkoterminowe606 896,20376 801,95
Pasywa razem117 096 371,04133 286 714,17
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:10 157 914,487 929 463,48
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów5 501 362,673 925 328,42
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów4 656 551,814 004 135,06
BKoszty działalności operacyjnej11 765 815,5210 863 768,33
IAmortyzacja1 572 381,532 159 811,67
IIZużycie materiałów i energii1 669 378,271 611 086,52
IIIUsługi obce4 193 998,812 603 607,56
IVPodatki i opłaty, w tym:272 241,23253 201,63
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia2 089 320,812 406 255,09
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:488 775,40421 895,47
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe90 408,19181 511,08
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów1 389 311,281 226 399,31
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 607 901,04-2 934 304,85
DPozostałe przychody operacyjne2 103 522,002 160 088,10
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne2 103 522,002 160 088,10
EPozostałe koszty operacyjne270 969,9334 731,97
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne270 969,9334 731,97
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)224 651,03-808 948,72
GPrzychody finansowe153,011 109 435,36
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:153,011 109 435,36
– od jednostek powiązanych1 109 002,44
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe36 668,181 182 052,28
IOdsetki, w tym:36 668,181 182 052,28
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne
IZysk (strata) brutto (F+G–H)188 135,86-881 565,64
JPodatek dochodowy92 806,07-98 839,69
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)95 329,79-782 725,95
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)80 535 168,8674 946 473,57
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach80 535 168,8674 946 473,57
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu4 345 263,004 345 263,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu4 345 263,004 345 263,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu79 549 864,5670 704 127,56
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego8 845 737,00
a) zwiększenie (z tytułu)8 845 737,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)8 845 737,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu79 549 864,5679 549 864,56
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)9 043 983,782 577 232,75
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia3 359 958,702 577 232,75
- korekta błedów podstaowych5 684 025,08
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu9 043 983,782 577 232,75
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-9 043 983,78-2 577 232,75
6Wynik netto95 329,79-782 725,95
Azysk netto95 329,79
Bstrata netto782 725,95
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)74 946 473,5780 535 168,86
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)74 946 473,5780 535 168,86
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej1 409 215,56-11 657 379,73
IZysk (strata) netto95 329,79-782 725,50
IIKorekty razem1 313 885,77-10 874 654,23
1Amortyzacja1 572 381,532 159 811,67
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)31 080,5470 520,83
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw-9 971 927,67-696 199,10
6Zmiana stanu zapasów9 206 613,87-316 072,29
7Zmiana stanu należności-440 963,16-2 407,99
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-136 485,84-12 242 124,15
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych291 776,56126 134,99
10Inne korekty761 409,9425 681,81
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)1 409 215,56-11 657 379,73
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-432 386,81-378 051,19
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki432 386,81378 051,19
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych432 386,81378 051,19
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-432 386,81-378 051,19
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-793 391,946 463 466,98
IWpływy8 845 737,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału8 845 737,00
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki793 391,942 382 270,02
1Nabycie udziałów (akcji) własnych1 500 000,00
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych50 000,00
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego762 311,40761 749,19
8Odsetki31 080,5470 520,83
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-793 391,946 463 466,98
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)183 436,81-5 571 963,94
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-5 571 964,39
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu273 579,235 845 543,62
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:457 016,04273 579,68
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok188 135,86-881 565,64
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:2 369 002,44
Naliczone odsetkiart 161 109 002,44
pozostałe 1 260 000,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:495 280,601 163 190,81
Amortyzacja leasing358 637,27art 16948 685,98
Spisane należności8 129,59art 167 735,66
koszty NKUP441,62art 1642 350,54
Odsetki leasing31 080,54art 1670 520,83
Odsetki budżetowe384,48art 16397,62
Pozostałe koszty NKUP96 607,10art 1693 500,18
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:120 637,35253 755,72
Rezerwa na koszty zleceń120 637,35art 16117 140,85
ZUS zapłacony po terminieart 1668 831,65
pozostałe 67 783,22
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:512 851,55774 148,96
Rozliczenie leasing326 879,05art 16565 554,72
pozostałe 185 972,50208 594,24
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:291 202,20
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-1 498 767,77
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki