Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki INTERBUD - BUDOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-12
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy INTERBUD-BUDOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo LUBELSKIE
Powiat LUBELSKI
Gmina M.LUBLIN
Miejscowość LUBLIN
Adres
Kod kraju PL
Województwo LUBELSKIE
Powiat LUBELSKI
Gmina M.LUBLIN
Ulica TURYSTYCZNA
Nr domu 36
Miejscowość LUBLIN
Kod pocztowy 20-207
Poczta LUBLIN
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4120Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000509725

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie kalkulacyjnym i porównawczym.
Spółka rozlicza kontrakty długoterminowe proporcjonalnie do stopnia zaawansowania ustalanego w proporcji do poniesionych kosztów. Obecnie Spółka nie prowadzio żadnej działalności operacyjnej.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki pieniężne wykazane w sprawozdaniu finansowym obejmują środki pieniężne w banku i w kasie. W roku 2018 Spółka nie prowadziła transakcji walutowych. Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała walut obcych.

Należności z tytułu dostaw i usług powstają w wyniku podstawowej działalności Spółki. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności finansowe wycenia się na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości.
W związku z zagrożeniem kontynuowania działalności, w poprzednich okresach Spółka dokonała wyceny należności a skutki tej wyceny odniosła na kapitał z aktualizacji wyceny.
W 2018 roku część należności została spłacona, w związku z tym Spółka rozwiązała odpis aktualizujący na dobro kapitału z aktualizacji wyceny.
Jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Spółka prezentuje należności budżetowe. Ze względu na fakt, iż część tych należności może Spółce nie zostać zwrócona, są one objęte odpisem aktualizującym.

Zobowiązania na dzień powstania ujmuje się je w księgach według wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania w zależności od terminu wymagalności (do 12 miesięcy od dnia bilansowego lub powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego) wykazywane są jako krótkoterminowe lub długoterminowe.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie kont zespołu 4 i 5. Rachunek zysków i strat sporządza w wariancie kalkulacyjnym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego:
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2019 roku, poz. 351).
Rachunek przepływów pieniężnych Spólka sporządza metodę pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Informacja o powołaniu Rady Nadzorczej Spółki

W dniu 25 marca 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERBUD – BUDOWNICTWO Spółka Akcyjna w Lublinie postanowiło powołać członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach:
Katarzyny Gorzym – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Joanny Tęczak – Pachli – Członek Rady Nadzorczej
Ryszarda Zająca – Członek Rady Nadzorczej

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 1 838,75
I Wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 838,75
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 838,75
B Aktywa obrotowe 966 285,20 1 357 528,92
I Zapasy
II Należności krótkoterminowe 3 846,24 3 846,24
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 3 846,24 3 846,24
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3 846,24 3 846,24
III Inwestycje krótkoterminowe 71,37 71,37
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 71,37 71,37
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 71,37 71,37
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 71,37 71,37
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 962 367,59 1 353 611,31
Aktywa razem 966 285,20 1 359 367,67
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny -11 368 487,13 -12 543 683,95
I Kapitał (fundusz) podstawowy 300 000,00 300 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1 969 620,94 1 969 620,94
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: -11 099 710,09 -13 201 853,45
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 611 451,44 -1 181 868,46
VI Zysk (strata) netto -926 946,54 -429 582,98
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 334 772,33 13 903 051,62
I Rezerwy na zobowiązania
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy
II Zobowiązania długoterminowe 421 717,26
1 Wobec jednostek powiązanych 421 717,26
3 Wobec pozostałych jednostek
III Zobowiązania krótkoterminowe 11 913 055,07 13 903 051,62
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 97 960,50 481 465,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 97 960,50 81 724,50
– do 12 miesięcy 97 960,50 81 724,50
b) inne 399 740,56
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11 815 094,57 13 421 586,56
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7 326 220,22 8 908 748,42
– do 12 miesięcy 7 307 588,57 8 908 748,42
– powyżej 12 miesięcy 18 631,65
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4 468 947,01 4 492 910,80
h) z tytułu wynagrodzeń 1 660,00 1 660,00
i) inne 18 267,34 18 267,34
IV Rozliczenia międzyokresowe
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem 966 285,20 1 359 367,67
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
E Koszty ogólnego zarządu 29 200,00 71 517,07
F Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -29 200,00 -71 517,07
G Pozostałe przychody operacyjne 1,22
IV Inne przychody operacyjne 1,22
H Pozostałe koszty operacyjne 0,72 490,00
III Inne koszty operacyjne 0,72 490,00
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -29 200,72 -72 005,85
K Koszty finansowe 895 907,07 359 415,88
I Odsetki, w tym: 895 907,07 359 415,88
– dla jednostek powiązanych 11 440,70 17 620,79
L Zysk (strata) brutto (I+J–K) -925 107,79 -431 421,73
M Podatek dochodowy 1 838,75 -1 838,75
O Zysk (strata) netto (L–M–N) -926 946,54 -429 582,98
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -12 543 683,95 -12 144 223,97
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -12 543 683,95 -12 144 223,97
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 300 000,00 300 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 300 000,00 300 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1 969 620,94 1 969 620,94
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1 969 620,94 1 969 620,94
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -13 201 976,45 -13 201 976,45
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 2 102 143,36
a) zwiększenie (z tytułu) 2 102 143,36
rozliczenie aktualizacji aktywów 2 102 143,36
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu -11 099 833,09 -13 201 976,45
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 611 451,44 -1 181 868,46
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1 611 451,44 -1 181 868,46
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1 611 451,44 -1 181 868,46
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1 611 451,44 -1 181 868,46
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 611 451,44 -1 181 868,46
6 Wynik netto -926 946,54 -429 582,98
B strata netto 926 946,54 429 582,98
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -11 368 610,13 -12 543 806,95
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -11 368 610,13 -12 543 806,95
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto -926 946,54 -429 582,98
II Korekty razem 916 410,54 375 767,63
1 Amortyzacja
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 11 440,70 17 620,79
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5 Zmiana stanu rezerw
6 Zmiana stanu zapasów
7 Zmiana stanu należności 2 102 143,36 -83,20
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 590 255,99 359 945,79
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 393 082,47 -1 838,75
10 Inne korekty 123,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -10 536,00 -53 815,35
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 10 536,00 49 300,00
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki 10 536,00 49 300,00
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 10 536,00 49 300,00
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -4 515,35
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4 515,35
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 71,37 4 586,72
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 71,37 71,37
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -925 107,79
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 370 755,21
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 525 151,86
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki