Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki GRUPA NDI SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-11
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyGRUPA NDI SA
Siedziba
Województwopomorskie
PowiatM.Sopot
GminaM.Sopot
MiejscowośćSopot
Adres
Kod krajuPL
Województwopomorskie
PowiatM.Sopot
GminaM.Sopot
UlicaPowstańców Warszawy
Nr domu19
MiejscowośćSopot
Kod pocztowy81-718
PocztaSopot
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6420Z - działalność holdingów finansowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000508824

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.).
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego.
Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

2.1. Inwestycje - Aktywa finansowe
Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według (ceny nabycia, stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej instrumentów finansowych, za wyjątkiem instrumentów wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat.
Po początkowym ujęciu aktywa finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii (zgodnie z Rozporządzeniem o instrumentach finansowych z dnia 12 grudnia 2001 r. Dz.U.2017.277 t.j. z późniejszymi zmianami) i wyceniane w następujący sposób:
Kategoria Sposób wyceny
1. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
2. Pożyczki udzielone i należności własne Według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej, wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.
3. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Według wartości godziwej z odniesieniem skutków wyceny w rachunek zysków i strat.
4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Według wartości godziwej z odniesieniem skutków wyceny na kapitały własne.
Zaliczane do inwestycji udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Utrata wartości aktywów finansowych
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na utratę wartości składnika bądź grupy aktywów finansowych. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową.

Odpisy aktualizujące wartość składnika aktywów finansowych ustala się w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - jako różnicę między wartością tych aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny i możliwą do odzyskania kwotą. Kwotę możliwą do odzyskania stanowi bieżąca wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowana za pomocą efektywnej stopy procentowej, którą jednostka stosowała dotychczas, wyceniając przeszacowywany składnik aktywów finansowych lub portfel podobnych składników aktywów finansowych.

2.2. Należności krótko- i długoterminowe
Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
2.3. Transakcje w walucie obcej
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakc
ji.
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.
?
W niniejszym sprawozdaniu finansowym dla potrzeb wyceny przyjęto następujące kursy wymiany:
31.12.2017 31.12.2018
EUR/PLN 4,1709 4,3000
2.4. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej. Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność lokacyjna.
2.5. Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.
2.6. Kapitał podstawowy
Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet kapitału.
2.7. Rezerwy
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
2.8. Zobowiązania
Zobowiązania finansowe (z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, instrumentów pochodnych o charakterze zobowiązań oraz pozycji zabezpieczanych) wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.
2.9. Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe
Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. Zobowiązania warunkowe ujmowane są w ewidencji pozabilansowej.
2.10. Podatek odroczony
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych chyba, że rezerwa na odroczony podatek dochodowy powstaje w wyniku amortyzacji wartości firmy.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana.
2.11. Zmiany zasad rachunkowości
W 20
18 roku Spółka nie dokonała żadnych istotnych zmian zasad rachunkowości w stosunku do poprzedniego roku obrotowego, które miały istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy bieżą
2.12. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym
Spółka podlega różnym ryzykom towarzyszącym posiadanym instrumentom finansowym. Specyfika najważniejszych ryzyk i sposoby zarządzania nimi są następujące:

Ryzyko stopy procentowej - dotyczy lokat bankowych, pożyczek udzielonych i pożyczek otrzymanych - są one oprocentowane w oparciu o zmienne stopy procentowe. Spółka nie stosuje żadnych specjalnych zabezpieczeń w zakresie stopy procentowej bazujących na pochodnych instrumentach finansowych. Kształtowanie się stóp podlega obserwacji. Niekorzystne zmiany stóp procentowych w długim okresie (i z uwzględnieniem możliwości umownych) są kompensowane zmianą sposobu lokowania, korektom marż itp.

Ryzyko kredytowe - dotyczy posiadanych lokat, udzielonych pożyczek - Spółka utrzymuje lokaty w bankach o uznanej renomie. Ryzyko utraty wartości jest oceniane przez Zarząd jako znikome. Spółka udziela również pożyczek podmiotom i stronom powiązanym. Z uwagi na dobrą znajomość sytuacji finansowej pożyczkobiorców ryzyko kredytowe takich inwestycji oceniane jest na minimalnym poziomie i nie są stosowane przez Spółkę żadne specjalne zabezpieczenia.

Ryzyko kursowe - w związku z udzieloną pożyczką w walucie oraz posiadanymi lokatami w walutach obcych Spółka jest narażona na ryzyko kursowe. Spółka nie stosowała żadnych specjalnych sposobów zabezpieczenia się przed tym ryzykiem. Z uwagi na koszt i efektywność, Spółka nie korzystała z pochodnych instrumentów w celu ograniczenia ryzyka kursowego.

Ryzyko rynkowe - spółka jest narażona na ryzyko cenowe w związku z lokatami opartymi o portfele inwestycyjne. Poza dywersyfikacją portfela względem ryzyka Spółka nie stosowała żadnych specyficznych transakcji zabezpieczających przed ryzykiem.

Ryzyko płynności - Wpływy z tytułu dywidend, spłacanych pożyczek oraz odsetek zapewniają Spółce środki na regulowanie jej zobowiązań Spółki z tytułu kosztów działalności i odsetek od pożyczek otrzymanych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

3.1. Uznawanie przychodów
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
3.2. Odsetki
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.
3.3. Dywidendy
Z uwagi na to, że działalność holdingowa jest główną działalnością Spółki, należne dywidendy zalicza się do przychodów działalności podstawowej na dzień powzięcia przez właściwy organ spółki uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy. Należną dywidendę od kapitałowych instrumentów finansowych, którym zostało przyznane prawo do dywidendy za lata obrotowe lub inaczej określone okresy poprzedzające dzień ich nabycia, odejmuje się od ceny nabycia instrumentu. Jeżeli wartości przysługującej dywidendy nie można wiarygodnie ustalić albo można przyjąć, iż kwota dywidendy stanowi zwrot części zapłaconej ceny nabycia instrumentu, to dywidendę zalicza się do przychodów działalności podstawowej na dzień powzięcia przez właściwy organ spółki uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy. Do zaliczki na poczet dywidendy stosuje się zasady analogiczne.
3.4. Koszty
Spółka prowadzi ewidencje kosztów w układzie rodzajowym i układzie kalkulacyjnym.
Na wynik finansowy spółki wypływają ponadto:
1. pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar i odszkodowań, otrzymania i przekazania darowizn,
2. przychody finansowe z tytułu odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
3. koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem n1 Ustawy o rachunkowości.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Rachunek przepływów pieniężnych spółka sporządza metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe353 490 046,34310 158 223,41
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe
1Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe352 674 556,34308 867 508,41
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe268 874 896,45224 923 111,63
a) w jednostkach powiązanych266 910 599,67223 003 671,63
– udziały lub akcje182 499 050,82182 372 271,79
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki84 411 548,8540 631 399,84
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale66 329,7844 127,00
– udziały lub akcje44 127,0044 127,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki22 202,78
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach1 897 967,001 875 313,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki1 897 967,001 875 313,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe83 799 659,8983 944 396,78
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe815 490,001 290 715,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego815 490,001 290 715,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe39 206 515,3659 039 200,29
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
– w tym obiekty w zabudowie
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe18 782,00155 303,44
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek18 782,00155 303,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych14 182,00155 303,44
c) inne4 600,00
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe39 182 733,3658 875 563,51
1Krótkoterminowe aktywa finansowe39 182 733,3658 875 563,51
a) w jednostkach powiązanych15 103 499,7524 099 162,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki15 103 499,7524 099 162,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach817 638,00783 933,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki817 638,00783 933,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne23 261 595,6133 992 468,51
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach23 261 595,6133 992 468,51
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe5 000,008 333,34
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem392 696 561,70369 197 423,70
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny369 816 871,29368 438 561,70
IKapitał (fundusz) podstawowy349 242 900,00349 242 900,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:3 672 213,702 944 327,70
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:10 288 448,007 152 758,16
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto6 613 309,599 098 575,84
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania22 879 690,41758 862,00
IRezerwy na zobowiązania1 032 008,00532 564,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 032 008,00532 564,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe139 293,87
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek139 293,87
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne139 293,87
IIIZobowiązania krótkoterminowe21 684 388,54206 298,00
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych13 281,6016 297,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:13 281,6016 297,00
– do 12 miesięcy13 281,6016 297,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek21 671 106,94190 001,00
a) kredyty i pożyczki21 502 905,94
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych168 201,00190 001,00
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe24 000,0020 000,00
1Ujemna wartość firmy
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
2Inne rozliczenia międzyokresowe24 000,0020 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe24 000,0020 000,00
Pasywa razem392 696 561,70369 197 423,70
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:-3 333,349 300 721,59
– od jednostek powiązanych9 300 000,00
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów9 300 000,00
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-3 658,34721,59
– w tym obiekty w zabudowie
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki325,00
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej73 347,7367 288,40
IAmortyzacja
IIZużycie materiałów i energii215,50150,00
IIIUsługi obce66 765,2356 343,40
IVPodatki i opłaty, w tym:367,00795,00
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe6 000,0010 000,00
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-76 681,079 233 433,19
DPozostałe przychody operacyjne0,02
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne0,02
EPozostałe koszty operacyjne38 976,53235 185,06
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne38 976,53235 185,06
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-115 657,588 998 248,13
GPrzychody finansowe11 136 493,799 400 654,88
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:3 704 452,251 938 174,83
– od jednostek powiązanych3 388 327,291 826 433,87
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:4 056 105,006 875 176,22
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych112 663,33536 192,87
VInne3 263 273,2151 110,96
HKoszty finansowe2 840 484,629 356 809,17
IOdsetki, w tym:154 201,10
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych2 107 124,47
IVInne579 159,059 356 809,17
IZysk (strata) brutto (F+G–H)8 180 351,599 042 093,84
JPodatek dochodowy1 567 042,00-56 482,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)6 613 309,599 098 575,84
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)368 438 561,70371 676 977,86
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach368 438 561,70371 676 977,86
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu349 242 900,00349 242 900,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji
– …
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu349 242 900,00349 242 900,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu2 944 327,701 693 582,17
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego727 886,001 250 745,53
a) zwiększenie (z tytułu)727 886,001 250 745,53
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)727 886,001 250 745,53
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
– umorzenia własnych udziałów
– podwyższenia kapitału zakładowego
– …
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu3 672 213,702 944 327,70
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
– aktualizacji wyceny środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu7 152 758,165 106 176,53
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych3 135 689,842 046 581,63
a) zwiększenie (z tytułu)8 370 689,849 383 573,63
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
– z podziału zysku8 370 689,849 383 573,63
b) zmniejszenie (z tytułu)5 235 000,007 336 992,00
– pokrycia straty bilansowej
– umorzenia udziałów własnych
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego
– wypłaty dywidendy5 235 000,007 336 992,00
– zwrotu dopłat wspólnikom
– …
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu10 288 448,007 152 758,16
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu9 098 575,8415 634 319,16
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu9 098 575,8415 634 319,16
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach9 098 575,8415 634 319,16
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)9 098 575,8415 634 319,16
– wypłaty dywidendy5 000 000,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego9 098 575,8410 634 319,16
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe
– przeznaczenia na umorzenie udziałów
– …
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników
– ...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto6 613 309,599 098 575,84
Azysk netto6 613 309,599 098 575,84
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)369 816 871,29368 438 561,70
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)369 816 871,29368 438 561,70
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto6 613 309,599 098 575,84
IIKorekty razem-7 472 869,48-4 289 542,78
1Amortyzacja
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-3 882 849,685 686 330,63
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-3 615 499,96-1 926 901,60
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-1 068 228,22-7 510 831,40
5Zmiana stanu rezerw499 444,00322 718,00
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności136 521,4491 063,56
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-24 815,4098 928,70
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych482 558,34-1 050 850,67
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-859 559,894 809 033,06
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy82 291 572,15144 594 215,76
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:82 291 572,15144 594 215,76
a) w jednostkach powiązanych81 877 548,62143 923 783,31
– zbycie aktywów finansowych4 060 330,00124 776 737,17
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych77 273 485,4219 147 046,14
– odsetki543 733,20
– inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach414 023,53670 432,45
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach112 663,33
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych100 000,00160 000,00
– odsetki201 360,20462 081,10
– inne wpływy z aktywów finansowych48 351,35
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki109 465 387,43272 449 128,93
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:108 876 204,18185 632 214,92
a) w jednostkach powiązanych108 804 253,40183 602 214,92
– nabycie aktywów finansowych131 157 414,92
– udzielone pożyczki długoterminowe108 804 253,4052 444 800,00
b) w pozostałych jednostkach71 950,782 030 000,00
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe71 950,782 030 000,00
4Inne wydatki inwestycyjne589 183,2586 816 914,01
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-27 173 815,28-127 854 913,17
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy21 664 405,94
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki21 664 405,94
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki5 382 011,2612 336 992,00
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli5 235 000,0012 336 992,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki147 011,26
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)16 282 394,68-12 336 992,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-11 750 980,49-135 382 872,11
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-10 730 872,90-135 382 872,11
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych1 020 107,59-1 290 708,77
FŚrodki pieniężne na początek okresu35 283 176,68170 666 049,39
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:23 532 196,1935 283 176,68
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok8 180 351,59
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:8 803 755,908 803 755,90
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);3 494 829,723 494 829,72art 12 ust 4 pkt 2
rĂłznice kursowe niezrealizowane5 308 926,185 308 926,18art 15a ust 2
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:546 208,08546 208,08
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym546 208,08546 208,08art 12 ust 4 pkt 2
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:15 866,3415 866,34
umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód należny15 866,3415 866,34art 16 ust 1 pkt 44
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:3 573 282,563 573 282,56
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)7 189,847 189,84art 16 ust 1 pkt 11
różnice kursowe niezrealizowane1 426 076,501 426 076,50art 15a ust 3
wartość utworzonych rezerw na koszty4 000,004 000,00art 15 ust 4e
wydatkĂłw zwiÄ…zanych z nabyciem pochodnych instrumentĂłw 2 107 124,472 107 124,47art 16 ust 1 pkt 8a
pozostałe 28 891,7528 891,75
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:614 783,48614 783,48
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym2 897 169,00
K. Podatek dochodowy550 462,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki