Szczegóły spółki

Nazwa "KRAKUS" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8951991885
REGON 021486437
KRS 0000507558
Adres ul. Monopolowa 4, 51-501 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 4725Z — sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 1.0 1.03
Zadłużenie / kapitał (D/E) 310.97 -36.79
Płynność bieżąca (CR) 0.11 0.6
Płynność szybka (QR) 0.09 0.58
Złota/srebrna reguła bilansowa 310.97 -36.79
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -16.02% -16.01%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -1026.9% 111.99%
Rentowność aktywów (ROA) -3.29% -3.13%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-13 134/2020 17 33855
Poz. 33855. „KRAKUS” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000507558. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28 kwietnia 2014 r.
[BMSiG-33944/2020]

Ogłoszenie Spółki GULF OIL GROUP Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia Spółki Krakus S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd Spółki GULF OIL GROUP Sp. z o.o., wpisanej do
KRS pod numerem 0000474600 (dalej: „GOG”), jako akcjo-
nariusz reprezentujący 50% kapitału zakładowego Spółki Kra-
kus S.A., wpisanej do KRS pod numerem 0000507558 (dalej
również jako: „Spółka”), działając zgodnie z art. 398 k.s.h.,
art. 399 § 3 k.s.h., art. 402 § 1 i 2 k.s.h. i § 23 Statutu Spółki,
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej:
„NWZ) na dzień 7 sierpnia 2020 r. (godz. 1100) w Warszawie
przy ul. Pięknej 24/26A (I piętro, Cube Centre).

GOG, działając na podstawie art. 399 § 3 zd. 2 k.s.h., wyznacza
także przewodniczącego tego NWZ.

Porządek obrad NWZ:

  1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego NWZ wyzna-
    czonego przez GOG.
  2. Sporządzenie listy obecności przez Przewodniczącego
    NWZ wyznaczonego przez GOG.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie porządku obrad NWZ.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie roszczeń Spółki o napra-
    wienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu
    zarządu lub nadzoru.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie zwrotu majątku Krakus S.A.
    do spółki Akwawit S.A., który do tej pory nie został zwró-
    cony, przeniesionego z naruszeniem prawa ze spółki
    Akwawit S.A. na rzecz Krakus S.A. z udziałem Grzego-
    rza Ślaka.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej
    Spółki, w tym w drodze głosowania oddzielnymi gru-
    pami, oraz w sprawie zmian w Zarządzie Spółki.
  7. Zamknięcie obrad przez Przewodniczącego NWZ wyzna-
    czonego przez GOG.

GOG, jako akcjonariusz Spółki zwołujący NWZ, informuje
i wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, którzy zamierzają
wziąć udział w zwoływanym NWZ, o składanie akcji na oka-
ziciela Spółki w Kancelarii Notarialnej notariusza Tadeusz
Sojki w Warszawie, ul. Wołoska 18, co najmniej na tydzień
przed terminem NWZ, jak również o składanie w tym termi-
nie do Spółki i do akcjonariusza zwołującego NWZ (GULFOIL GROUP Sp. z o.o., ul. Książęca 15, 00-498 Warszawa)
zaświadczeń wydanych przez notariusza, zgodnie z art. 406 § 2
zd. 2-3 k.s.h. Zaświadczenie należy również okazać bezpo-
średnio przed rozpoczęciem NZW Przewodniczącemu NWZ
wyznaczonemu przez GOG.
Poz. 33855. „KRAKUS” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000507558. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28 kwietnia 2014 r.
[BMSiG-33944/2020]

Ogłoszenie Spółki GULF OIL GROUP Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia Spółki Krakus S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd Spółki GULF OIL GROUP Sp. z o.o., wpisanej do
KRS pod numerem 0000474600 (dalej: „GOG”), jako akcjo-
nariusz reprezentujący 50% kapitału zakładowego Spółki Kra-
kus S.A., wpisanej do KRS pod numerem 0000507558 (dalej
również jako: „Spółka”), działając zgodnie z art. 398 k.s.h.,
art. 399 § 3 k.s.h., art. 402 § 1 i 2 k.s.h. i § 23 Statutu Spółki,
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej:
„NWZ) na dzień 7 sierpnia 2020 r. (godz. 1100) w Warszawie
przy ul. Pięknej 24/26A (I piętro, Cube Centre).

GOG, działając na podstawie art. 399 § 3 zd. 2 k.s.h., wyznacza
także przewodniczącego tego NWZ.

Porządek obrad NWZ:

  1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego NWZ wyzna-
    czonego przez GOG.
  2. Sporządzenie listy obecności przez Przewodniczącego
    NWZ wyznaczonego przez GOG.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie porządku obrad NWZ.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie roszczeń Spółki o napra-
    wienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu
    zarządu lub nadzoru.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie zwrotu majątku Krakus S.A.
    do spółki Akwawit S.A., który do tej pory nie został zwró-
    cony, przeniesionego z naruszeniem prawa ze spółki
    Akwawit S.A. na rzecz Krakus S.A. z udziałem Grzego-
    rza Ślaka.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej
    Spółki, w tym w drodze głosowania oddzielnymi gru-
    pami, oraz w sprawie zmian w Zarządzie Spółki.
  7. Zamknięcie obrad przez Przewodniczącego NWZ wyzna-
    czonego przez GOG.

GOG, jako akcjonariusz Spółki zwołujący NWZ, informuje
i wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, którzy zamierzają
wziąć udział w zwoływanym NWZ, o składanie akcji na oka-
ziciela Spółki w Kancelarii Notarialnej notariusza Tadeusz
Sojki w Warszawie, ul. Wołoska 18, co najmniej na tydzień
przed terminem NWZ, jak również o składanie w tym termi-
nie do Spółki i do akcjonariusza zwołującego NWZ (GULFOIL GROUP Sp. z o.o., ul. Książęca 15, 00-498 Warszawa)
zaświadczeń wydanych przez notariusza, zgodnie z art. 406 § 2
zd. 2-3 k.s.h. Zaświadczenie należy również okazać bezpo-
średnio przed rozpoczęciem NZW Przewodniczącemu NWZ
wyznaczonemu przez GOG.
2020-06-05 109/2020 16 25565
Poz. 25565. „KRAKUS” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000507558. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28 kwietnia 2014 r.
[BMSiG-25407/2020]

Ogłoszenie HGBS Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kra-
kus S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Zarząd HGBS Finanse S.A., wpisanej do Rejestru Przedsię-
biorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospo-
darczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 558527 (dalej:
„HGBS”), jako akcjonariusz reprezentujący 50% kapitału
zakładowego Spółki Krakus S.A., wpisanej do Rejestru Przed-
siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejo-
nowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 507558
(dalej: „Spółka”), działając zgodnie z art. 398 KSH, art. 399
§ 3 KSH, art. 402 § 1 i 2 KSH i § 23 Statutu Spółki oraz art. 393
pkt 4) KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki (dalej: „NWZ”) na dzień 2 lipca 2020 roku, o godz. 1100,
w Warszawie przy ul. Próżnej 9.

HGBS, działając na podstawie art. 399 § 3 zd. 2 KSH, wyznacza
również Przewodniczącego NWZ.

Porządek obrad NWZ:

 1. Otwarcie obrad NWZ.
 2. Sporządzenie listy obecności przez Przewodniczącego
   NWZ wyznaczonego przez HGBS.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdol-
   ności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia wadliwie podję-
   tych wcześniej uchwał NWZ.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzor-
   czej Spółki, w tym w drodze głosowania oddzielnymi
   grupami.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

HGBS, jako akcjonariusz Spółki zwołujący NWZ, informuje
i wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, którzy zamierzają
wziąć udział w zwoływanym NWZ o składanie akcji na okazi-
ciela Spółki w Kancelarii Notarialnej notariusza Janusza Rud-
nickiego w Warszawie, ul. Marszałkowska 55/73 lok. 33, co naj-
mniej na tydzień przed terminem NWZ, jak również o składanie
w tym terminie do Spółki i do akcjonariusza zwołującego NWZ
(HGBS Finanse S.A., Wrocław, ul. Monopolowa 4) zaświadczeń
wydanych przez notariusza, zgodnie z art. 406 § 2 KSH.

Zaświadczenie należy również okazać bezpośrednio przed
rozpoczęciem NZW Przewodniczącemu NWZ wyznaczonemu
przez HGBS.
W NWZ będą mogli wziąć udział wyłącznie akcjonariusze, któ-
rzy przedstawią Przewodniczącemu NWZ zaświadczenie wraz
z potwierdzeniem jego złożenia do Spółki i do akcjonariusza
zwołującego NWZ.
Poz. 25565. „KRAKUS” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000507558. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28 kwietnia 2014 r.
[BMSiG-25407/2020]

Ogłoszenie HGBS Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kra-
kus S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Zarząd HGBS Finanse S.A., wpisanej do Rejestru Przedsię-
biorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospo-
darczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 558527 (dalej:
„HGBS”), jako akcjonariusz reprezentujący 50% kapitału
zakładowego Spółki Krakus S.A., wpisanej do Rejestru Przed-
siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejo-
nowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 507558
(dalej: „Spółka”), działając zgodnie z art. 398 KSH, art. 399
§ 3 KSH, art. 402 § 1 i 2 KSH i § 23 Statutu Spółki oraz art. 393
pkt 4) KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki (dalej: „NWZ”) na dzień 2 lipca 2020 roku, o godz. 1100,
w Warszawie przy ul. Próżnej 9.

HGBS, działając na podstawie art. 399 § 3 zd. 2 KSH, wyznacza
również Przewodniczącego NWZ.

Porządek obrad NWZ:

 1. Otwarcie obrad NWZ.
 2. Sporządzenie listy obecności przez Przewodniczącego
   NWZ wyznaczonego przez HGBS.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdol-
   ności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia wadliwie podję-
   tych wcześniej uchwał NWZ.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzor-
   czej Spółki, w tym w drodze głosowania oddzielnymi
   grupami.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

HGBS, jako akcjonariusz Spółki zwołujący NWZ, informuje
i wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, którzy zamierzają
wziąć udział w zwoływanym NWZ o składanie akcji na okazi-
ciela Spółki w Kancelarii Notarialnej notariusza Janusza Rud-
nickiego w Warszawie, ul. Marszałkowska 55/73 lok. 33, co naj-
mniej na tydzień przed terminem NWZ, jak również o składanie
w tym terminie do Spółki i do akcjonariusza zwołującego NWZ
(HGBS Finanse S.A., Wrocław, ul. Monopolowa 4) zaświadczeń
wydanych przez notariusza, zgodnie z art. 406 § 2 KSH.

Zaświadczenie należy również okazać bezpośrednio przed
rozpoczęciem NZW Przewodniczącemu NWZ wyznaczonemu
przez HGBS.
W NWZ będą mogli wziąć udział wyłącznie akcjonariusze, któ-
rzy przedstawią Przewodniczącemu NWZ zaświadczenie wraz
z potwierdzeniem jego złożenia do Spółki i do akcjonariusza
zwołującego NWZ.
2020-04-28 82/2020 11 19621
Poz. 19621. „KRAKUS” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000507558. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28 kwietnia 2014 r.
[BMSiG-19238/2020]

Ogłoszenie HGBS Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kra-
kus S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Zarząd HGBS Finanse S.A., wpisanej do rejestru przedsię-
biorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospo-
darczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 558527 (dalej:
„HGBS”), jako akcjonariusz reprezentujący 50% kapitału zakła-
dowego Spółki Krakus S.A., wpisanej do Rejestru Przedsię-
biorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospo-
darczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 507558 (dalej:
„Spółka”), działając zgodnie z art. 398 KSH, art. 399 § 3 KSH,
art. 402 § 1 i 2 KSH i § 23 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 4)
KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
(dalej: „NWZ”) na dzień 22 maja 2020 roku, o godz. 1100,
w Warszawie przy ul. Próżnej 9 (II p.).

HGBS, działając na podstawie art. 399 § 3 zd. 2 KSH, wyznacza
również Przewodniczącego NWZ.Porządek obrad NWZ:

  1. Otwarcie obrad NWZ.
  2. porządzenie listy obecności przez przewodniczącego
   NWZ wyznaczonego przez HGBS.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdol-
   ności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie sprzedaży nieruchomości
   Spółki.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.

HGBS, jako akcjonariusz Spółki zwołujący NWZ, informuje
i wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, którzy zamierzają
wziąć udział w zwoływanym NWZ, o składanie akcji na okazi-
ciela Spółki w Kancelarii Notarialnej notariusza Janusza Rud-
nickiego w Warszawie, ul. Marszałkowska 55/73 lok. 33, co naj-
mniej na tydzień przed terminem NWZ, jak również o składanie
w tym terminie do Spółki i do akcjonariusza zwołującego NWZ
(HGBS Finanse S.A., Wrocław, ul. Monopolowa 4) zaświadczeń
wydanych przez notariusza, zgodnie z art. 406 § 2 KSH.
Zaświadczenie należy również okazać bezpośrednio przed
rozpoczęciem NZW Przewodniczącemu NWZ wyznaczonemu
przez HGBS. W NWZ będą mogli wziąć udział wyłącznie
akcjonariusze, którzy przedstawią Przewodniczącemu NWZ
zaświadczenie wraz z potwierdzeniem jego złożenia do Spółki
i do akcjonariusza zwołującego NWZ.
Poz. 19621. „KRAKUS” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000507558. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28 kwietnia 2014 r.
[BMSiG-19238/2020]

Ogłoszenie HGBS Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kra-
kus S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Zarząd HGBS Finanse S.A., wpisanej do rejestru przedsię-
biorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospo-
darczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 558527 (dalej:
„HGBS”), jako akcjonariusz reprezentujący 50% kapitału zakła-
dowego Spółki Krakus S.A., wpisanej do Rejestru Przedsię-
biorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospo-
darczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 507558 (dalej:
„Spółka”), działając zgodnie z art. 398 KSH, art. 399 § 3 KSH,
art. 402 § 1 i 2 KSH i § 23 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 4)
KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
(dalej: „NWZ”) na dzień 22 maja 2020 roku, o godz. 1100,
w Warszawie przy ul. Próżnej 9 (II p.).

HGBS, działając na podstawie art. 399 § 3 zd. 2 KSH, wyznacza
również Przewodniczącego NWZ.Porządek obrad NWZ:

  1. Otwarcie obrad NWZ.
  2. porządzenie listy obecności przez przewodniczącego
   NWZ wyznaczonego przez HGBS.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdol-
   ności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie sprzedaży nieruchomości
   Spółki.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.

HGBS, jako akcjonariusz Spółki zwołujący NWZ, informuje
i wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, którzy zamierzają
wziąć udział w zwoływanym NWZ, o składanie akcji na okazi-
ciela Spółki w Kancelarii Notarialnej notariusza Janusza Rud-
nickiego w Warszawie, ul. Marszałkowska 55/73 lok. 33, co naj-
mniej na tydzień przed terminem NWZ, jak również o składanie
w tym terminie do Spółki i do akcjonariusza zwołującego NWZ
(HGBS Finanse S.A., Wrocław, ul. Monopolowa 4) zaświadczeń
wydanych przez notariusza, zgodnie z art. 406 § 2 KSH.
Zaświadczenie należy również okazać bezpośrednio przed
rozpoczęciem NZW Przewodniczącemu NWZ wyznaczonemu
przez HGBS. W NWZ będą mogli wziąć udział wyłącznie
akcjonariusze, którzy przedstawią Przewodniczącemu NWZ
zaświadczenie wraz z potwierdzeniem jego złożenia do Spółki
i do akcjonariusza zwołującego NWZ.
2020-04-07 68/2020 13 17744
Poz. 17744. „KRAKUS” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000507558. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28 kwietnia 2014 r.
[BMSiG-17362/2020]

           OGŁOSZENIE
    HGBS Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu
  o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
      Krakus S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd HGBS Finanse S.A., wpisanej do Rejestru Przed-
siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejo-
nowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nume-
rem KRS 558527 (dalej: „HGBS”), jako akcjonariusz repre-
zentujący 50% kapitału zakładowego Spółki Krakus S.A.,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS pod numerem KRS 507558
(dalej: „Spółka”), działając zgodnie z art. 398 KSH,
art. 399 § 3 KSH., art. 402 § 1 i 2 KSH i § 23 Statutu Spółki,
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
(dalej: „NWZ”) na dzień 6 maja 2020 roku, o godz. 1100,
w Warszawie przy ul. Próżnej 9 (II p.), HGBS, działając napodstawie art. 399 § 3 zd. 2 KSH, wyznacza również prze-
wodniczącego NWZ.

Porządek obrad NWZ:
1. Otwarcie obrad.
2. Sporządzenie listy obecności przez przewodniczącego NWZ
  wyznaczonego przez HGBS.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności
  do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzor-
  czej Spółki; w tym w drodze głosowania oddzielnymi
  grupami.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

HGBS, jako akcjonariusz Spółki zwołujący NWZ, informuje
i wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, którzy zamierzają
wziąć udział w zwoływanym NWZ, o składanie akcji na okazi-
ciela Spółki w Kancelarii Notarialnej notariusza Janusza Rud-
nickiego w Warszawie, ul. Marszałkowska 55/73 lok. 33, co naj-
mniej na tydzień przed terminem NWZ, jak również o składanie
w tym terminie do Spółki i do akcjonariusza zwołującego NWZ
(HGBS Finanse S.A., Wrocław, ul. Monopolowa 4) zaświadczeń
wydanych przez notariusza, zgodnie z art. 406 § 2 KSH.

Zaświadczenie należy również okazać bezpośrednio przed
rozpoczęciem NZW przewodniczącemu NWZ wyznaczonemu
przez HGBS.

W NWZ będą mogli wziąć udział wyłącznie akcjonariusze, któ-
rzy przedstawią przewodniczącemu NWZ zaświadczenie wraz
z potwierdzeniem jego złożenia do Spółki i do akcjonariusza
zwołującego NWZ.
Poz. 17744. „KRAKUS” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000507558. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28 kwietnia 2014 r.
[BMSiG-17362/2020]

           OGŁOSZENIE
    HGBS Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu
  o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
      Krakus S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd HGBS Finanse S.A., wpisanej do Rejestru Przed-
siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejo-
nowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nume-
rem KRS 558527 (dalej: „HGBS”), jako akcjonariusz repre-
zentujący 50% kapitału zakładowego Spółki Krakus S.A.,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS pod numerem KRS 507558
(dalej: „Spółka”), działając zgodnie z art. 398 KSH,
art. 399 § 3 KSH., art. 402 § 1 i 2 KSH i § 23 Statutu Spółki,
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
(dalej: „NWZ”) na dzień 6 maja 2020 roku, o godz. 1100,
w Warszawie przy ul. Próżnej 9 (II p.), HGBS, działając napodstawie art. 399 § 3 zd. 2 KSH, wyznacza również prze-
wodniczącego NWZ.

Porządek obrad NWZ:
1. Otwarcie obrad.
2. Sporządzenie listy obecności przez przewodniczącego NWZ
  wyznaczonego przez HGBS.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności
  do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzor-
  czej Spółki; w tym w drodze głosowania oddzielnymi
  grupami.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

HGBS, jako akcjonariusz Spółki zwołujący NWZ, informuje
i wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, którzy zamierzają
wziąć udział w zwoływanym NWZ, o składanie akcji na okazi-
ciela Spółki w Kancelarii Notarialnej notariusza Janusza Rud-
nickiego w Warszawie, ul. Marszałkowska 55/73 lok. 33, co naj-
mniej na tydzień przed terminem NWZ, jak również o składanie
w tym terminie do Spółki i do akcjonariusza zwołującego NWZ
(HGBS Finanse S.A., Wrocław, ul. Monopolowa 4) zaświadczeń
wydanych przez notariusza, zgodnie z art. 406 § 2 KSH.

Zaświadczenie należy również okazać bezpośrednio przed
rozpoczęciem NZW przewodniczącemu NWZ wyznaczonemu
przez HGBS.

W NWZ będą mogli wziąć udział wyłącznie akcjonariusze, któ-
rzy przedstawią przewodniczącemu NWZ zaświadczenie wraz
z potwierdzeniem jego złożenia do Spółki i do akcjonariusza
zwołującego NWZ.
2020-03-04 44/2020 17 11901
Poz. 11901. „KRAKUS” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000507558. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28 kwietnia 2014 r.
[BMSiG-11633/2020]

Ogłoszenie Spółki GULF OIL GROUP Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia Spółki Krakus S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd Spółki GULF OIL GROUP Sp. z o.o., wpisanej do
KRS pod numerem 0000474600 (dalej: „GOG”), jako akcjo-
nariusz reprezentujący 50% kapitału zakładowego Spółki
Krakus S.A., wpisanej do KRS pod numerem 0000507558
(dalej: „Spółka”), działając zgodnie z art. 398 k.s.h., art. 399
§ 3 k.s.h., art. 402 § 1 i 2 k.s.h. i § 23 Statutu Spółki, zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „NWZ) na
dzień 27 marca 2020 r. (godz. 1100) w Warszawie przy ul. Ksią-
żęcej 15, III piętro. GOG, działając na podstawie art. 399 § 3
zd. 2 k.s.h., wyznacza także przewodniczącego tego NWZ.

Porządek obrad NWZ:

 1. Otwarcie obrad przez przewodniczącego NWZ wyzna-
   czonego przez GOG.
 2. Sporządzenie listy obecności przez przewodniczącego
   NWZ wyznaczonego przez GOG.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie porządku obrad NWZ.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwał walnych
   zgromadzeń Spółki z lat 2014-2019, to jest z okresu objętego
   śledztwem Prokuratury Krajowej w sprawie działań zor-
   ganizowanej grupy przestępczej z udziałem Grzegorza Ś.,
   wpisanego nadal w KRS jako Prezes Zarządu Spółki.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej
   Spółki, w tym w drodze głosowania oddzielnymi gru-
   pami, oraz w sprawie zmian w Zarządzie Spółki.
 7. Zamknięcie obrad przez przewodniczącego NWZ wyzna-
   czonego przez GOG.

GOG, jako akcjonariusz Spółki zwołujący NWZ, informuje
i wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, którzy zamierzają
wziąć udział w zwoływanym NWZ, o składanie akcji na okazi-
ciela Spółki w Kancelarii Notarialnej notariusza Jana Jodłow-
skiego w Warszawie, ul. Prosta 32, co najmniej na tydzień
przed terminem NWZ, jak również o składanie w tym termi-
nie do Spółki i do akcjonariusza zwołującego NWZ (GULF
OIL GROUP Sp. z o.o., Warszawa, ul. Książęca 15, III piętro)zaświadczeń wydanych przez notariusza, zgodnie z art. 406
§ 2 zd. 2-3 k.s.h. Zaświadczenie należy również okazać bez-
pośrednio przed rozpoczęciem NZW przewodniczącemu NWZ
wyznaczonemu przez GOG.
Poz. 11901. „KRAKUS” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000507558. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28 kwietnia 2014 r.
[BMSiG-11633/2020]

Ogłoszenie Spółki GULF OIL GROUP Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia Spółki Krakus S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd Spółki GULF OIL GROUP Sp. z o.o., wpisanej do
KRS pod numerem 0000474600 (dalej: „GOG”), jako akcjo-
nariusz reprezentujący 50% kapitału zakładowego Spółki
Krakus S.A., wpisanej do KRS pod numerem 0000507558
(dalej: „Spółka”), działając zgodnie z art. 398 k.s.h., art. 399
§ 3 k.s.h., art. 402 § 1 i 2 k.s.h. i § 23 Statutu Spółki, zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „NWZ) na
dzień 27 marca 2020 r. (godz. 1100) w Warszawie przy ul. Ksią-
żęcej 15, III piętro. GOG, działając na podstawie art. 399 § 3
zd. 2 k.s.h., wyznacza także przewodniczącego tego NWZ.

Porządek obrad NWZ:

 1. Otwarcie obrad przez przewodniczącego NWZ wyzna-
   czonego przez GOG.
 2. Sporządzenie listy obecności przez przewodniczącego
   NWZ wyznaczonego przez GOG.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie porządku obrad NWZ.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwał walnych
   zgromadzeń Spółki z lat 2014-2019, to jest z okresu objętego
   śledztwem Prokuratury Krajowej w sprawie działań zor-
   ganizowanej grupy przestępczej z udziałem Grzegorza Ś.,
   wpisanego nadal w KRS jako Prezes Zarządu Spółki.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej
   Spółki, w tym w drodze głosowania oddzielnymi gru-
   pami, oraz w sprawie zmian w Zarządzie Spółki.
 7. Zamknięcie obrad przez przewodniczącego NWZ wyzna-
   czonego przez GOG.

GOG, jako akcjonariusz Spółki zwołujący NWZ, informuje
i wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, którzy zamierzają
wziąć udział w zwoływanym NWZ, o składanie akcji na okazi-
ciela Spółki w Kancelarii Notarialnej notariusza Jana Jodłow-
skiego w Warszawie, ul. Prosta 32, co najmniej na tydzień
przed terminem NWZ, jak również o składanie w tym termi-
nie do Spółki i do akcjonariusza zwołującego NWZ (GULF
OIL GROUP Sp. z o.o., Warszawa, ul. Książęca 15, III piętro)zaświadczeń wydanych przez notariusza, zgodnie z art. 406
§ 2 zd. 2-3 k.s.h. Zaświadczenie należy również okazać bez-
pośrednio przed rozpoczęciem NZW przewodniczącemu NWZ
wyznaczonemu przez GOG.
2019-10-01 190/2019 15 50437
Poz. 50437. „KRAKUS” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000507558. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28 kwietnia 2014 r.
[BMSiG-50532/2019]

Ogłoszenie Spółki GULF OIL GROUP Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia Spółki Krakus S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd Spółki GULF OIL GROUP Sp. z o.o., wpisanej do
KRS pod numerem 0000474600 (dalej: „GOG”), jako akcjo-
nariusz reprezentujący 50% kapitału zakładowego Spółki
Krakus S.A., wpisanej do KRS pod numerem 0000507558
(dalej: „Spółka”), działając zgodnie z art. 398 k.s.h., art. 399
§ 3 k.s.h., art. 402 § 1 i 2 k.s.h. i § 23 Statutu Spółki, zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „NWZ) na
dzień 25 października 2019 r. (godz. 1100) w Warszawie przy
ul. Książęcej 15, III piętro.

GOG, działając na podstawie art. 399 § 3 zd. 2 k.s.h., wyznacza
także przewodniczącego tego NWZ.

GOG informuje jednocześnie akcjonariuszy Krakus S.A., że
Grzegorz Ś., wpisany w KRS jako Prezes Zarządu Krakus S.A.,
został w dniu 29 sierpnia 2019 r. aresztowany przez sąd
na 3 miesiące w związku z postawionymi przez Prokuraturę
Krajową zarzutami kierowania i udziału w zorganizowanej
grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 § 1 i 3 k.k., nie-
gospodarności do mienia wielkiej wartości kwalifikowane
z art. 296 § 2 i 3 k.k. oraz oszustwa co do mienia znacznej
wartości kwalifikowane z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294
§ 1 k.k., w tym w związku z działaniami na szkodę Krakus S.A.

Porządek obrad NWZ:

  1. Otwarcie obrad przez przewodniczącego NWZ wyzna-
    czonego przez GOG.
  2. Sporządzenie listy obecności przez przewodniczącego
    NWZ wyznaczonego przez GOG.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie porządku obrad NWZ.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwał walnych
    zgromadzeń Spółki z lat 2014-2019, to jest z okresu obję-
    tego śledztwem Prokuratury Krajowej w sprawie działań   zorganizowanej grupy przestępczej z udziałem Grzego-
   rza Ś., wpisanego w KRS jako Prezes Zarządu Spółki.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie roszczeń Spółki o napra-
   wienie przez Grzegorza Ślaka szkody wyrządzonej Kra-
   kus S.A. przy sprawowaniu zarządu.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej
   Spółki, w tym w drodze głosowania oddzielnymi gru-
   pami, oraz w sprawie zmian w Zarządzie Spółki.
  7. Zamknięcie obrad przez przewodniczącego NWZ wyzna-
   czonego przez GOG.

GOG, jako akcjonariusz Spółki zwołujący NWZ, informuje
i wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, którzy zamierzają
wziąć udział w zwoływanym NWZ, o składanie akcji na okazi-
ciela Spółki w Kancelarii Notarialnej Tadeusz Sojka, ul. Woło-
ska 18, 02-672 Warszawa, co najmniej na tydzień przed termi-
nem NWZ, jak również o składanie w tym terminie do Spółki
i do akcjonariusza zwołującego NWZ (GULF OIL GROUP
Sp. z o.o., Warszawa, ul. Książęca 15, III piętro) zaświadczeń
wydanych przez notariusza, zgodnie z art. 406 § 2 zd. 2-3 k.s.h.
Poz. 50437. „KRAKUS” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000507558. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28 kwietnia 2014 r.
[BMSiG-50532/2019]

Ogłoszenie Spółki GULF OIL GROUP Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia Spółki Krakus S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd Spółki GULF OIL GROUP Sp. z o.o., wpisanej do
KRS pod numerem 0000474600 (dalej: „GOG”), jako akcjo-
nariusz reprezentujący 50% kapitału zakładowego Spółki
Krakus S.A., wpisanej do KRS pod numerem 0000507558
(dalej: „Spółka”), działając zgodnie z art. 398 k.s.h., art. 399
§ 3 k.s.h., art. 402 § 1 i 2 k.s.h. i § 23 Statutu Spółki, zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „NWZ) na
dzień 25 października 2019 r. (godz. 1100) w Warszawie przy
ul. Książęcej 15, III piętro.

GOG, działając na podstawie art. 399 § 3 zd. 2 k.s.h., wyznacza
także przewodniczącego tego NWZ.

GOG informuje jednocześnie akcjonariuszy Krakus S.A., że
Grzegorz Ś., wpisany w KRS jako Prezes Zarządu Krakus S.A.,
został w dniu 29 sierpnia 2019 r. aresztowany przez sąd
na 3 miesiące w związku z postawionymi przez Prokuraturę
Krajową zarzutami kierowania i udziału w zorganizowanej
grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 § 1 i 3 k.k., nie-
gospodarności do mienia wielkiej wartości kwalifikowane
z art. 296 § 2 i 3 k.k. oraz oszustwa co do mienia znacznej
wartości kwalifikowane z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294
§ 1 k.k., w tym w związku z działaniami na szkodę Krakus S.A.

Porządek obrad NWZ:

  1. Otwarcie obrad przez przewodniczącego NWZ wyzna-
    czonego przez GOG.
  2. Sporządzenie listy obecności przez przewodniczącego
    NWZ wyznaczonego przez GOG.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie porządku obrad NWZ.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwał walnych
    zgromadzeń Spółki z lat 2014-2019, to jest z okresu obję-
    tego śledztwem Prokuratury Krajowej w sprawie działań   zorganizowanej grupy przestępczej z udziałem Grzego-
   rza Ś., wpisanego w KRS jako Prezes Zarządu Spółki.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie roszczeń Spółki o napra-
   wienie przez Grzegorza Ślaka szkody wyrządzonej Kra-
   kus S.A. przy sprawowaniu zarządu.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej
   Spółki, w tym w drodze głosowania oddzielnymi gru-
   pami, oraz w sprawie zmian w Zarządzie Spółki.
  7. Zamknięcie obrad przez przewodniczącego NWZ wyzna-
   czonego przez GOG.

GOG, jako akcjonariusz Spółki zwołujący NWZ, informuje
i wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, którzy zamierzają
wziąć udział w zwoływanym NWZ, o składanie akcji na okazi-
ciela Spółki w Kancelarii Notarialnej Tadeusz Sojka, ul. Woło-
ska 18, 02-672 Warszawa, co najmniej na tydzień przed termi-
nem NWZ, jak również o składanie w tym terminie do Spółki
i do akcjonariusza zwołującego NWZ (GULF OIL GROUP
Sp. z o.o., Warszawa, ul. Książęca 15, III piętro) zaświadczeń
wydanych przez notariusza, zgodnie z art. 406 § 2 zd. 2-3 k.s.h.
2019-08-21 161/2019 12 43132
Poz. 43132. „KRAKUS” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000507558. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28 kwietnia 2014 r.
[BMSiG-43253/2019]

              Wrocław, dnia 14 sierpnia 2019 r.

Ogłoszenie HGBS FINANSE S.A. z siedzibą we Wrocła-
wiu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„KRAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu na dzień 20 wrze-
śnia 2019 r.

Zarząd Spółki HGBS FINANSE S.A. z siedzibą we Wrocła-
wiu, ul. Monopolowa 4, zarejestrowanej w Rejestrze Przed-
siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000558527, NIP 6423118002, REGON 241470727,
reprezentującej 250.000 akcji serii A Spółki „KRAKUS” S.A.
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Monopolowa 4, 51-501 Wro-
cław, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajo-
wego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507558,
NIP 8951991885, REGON 021486437 (dalej: „Spółka”), co
stanowi 50% kapitału zakładowego Spółki, działając na
podstawie art. 402 § 1 i 2 w związku z art. 398 i art. 399 § 3
KSH oraz § 21 ust. 2 Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki.

DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA
ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się
w dniu 20 września 2019 r., o godz. 1400, przy ul. Monopolo-
wej 4, 51-501 Wrocław, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-
   mowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
   prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz
   z prawem własności posadowionych na nich budynków.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad.Akcjonariusz skorzystał z uprawnienia przysługującego mu na
podstawie dyspozycji art. 399 § 3 zd. 2 KSH i powołał Prze-
wodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406 § 2 KSH, akcje Spółki na okaziciela powinny
zostać zdeponowane w Kancelarii Notarialnej A. Romanowicz,
K. Kamińska, T. Kalinowski s.c., ul. Rynek 60, 50-116 Wrocław,
a wydane na tę okoliczność zaświadczenie o zdeponowaniu
akcji powinno zostać złożone w siedzibie Spółki do dnia
13 września 2019 r.

             Prezes Zarządu HGBS Finanse S.A.
Poz. 43132. „KRAKUS” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000507558. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28 kwietnia 2014 r.
[BMSiG-43253/2019]

              Wrocław, dnia 14 sierpnia 2019 r.

Ogłoszenie HGBS FINANSE S.A. z siedzibą we Wrocła-
wiu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„KRAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu na dzień 20 wrze-
śnia 2019 r.

Zarząd Spółki HGBS FINANSE S.A. z siedzibą we Wrocła-
wiu, ul. Monopolowa 4, zarejestrowanej w Rejestrze Przed-
siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000558527, NIP 6423118002, REGON 241470727,
reprezentującej 250.000 akcji serii A Spółki „KRAKUS” S.A.
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Monopolowa 4, 51-501 Wro-
cław, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajo-
wego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507558,
NIP 8951991885, REGON 021486437 (dalej: „Spółka”), co
stanowi 50% kapitału zakładowego Spółki, działając na
podstawie art. 402 § 1 i 2 w związku z art. 398 i art. 399 § 3
KSH oraz § 21 ust. 2 Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki.

DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA
ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się
w dniu 20 września 2019 r., o godz. 1400, przy ul. Monopolo-
wej 4, 51-501 Wrocław, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-
   mowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
   prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz
   z prawem własności posadowionych na nich budynków.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad.Akcjonariusz skorzystał z uprawnienia przysługującego mu na
podstawie dyspozycji art. 399 § 3 zd. 2 KSH i powołał Prze-
wodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406 § 2 KSH, akcje Spółki na okaziciela powinny
zostać zdeponowane w Kancelarii Notarialnej A. Romanowicz,
K. Kamińska, T. Kalinowski s.c., ul. Rynek 60, 50-116 Wrocław,
a wydane na tę okoliczność zaświadczenie o zdeponowaniu
akcji powinno zostać złożone w siedzibie Spółki do dnia
13 września 2019 r.

             Prezes Zarządu HGBS Finanse S.A.
2018-12-12 240/2018 16 55574
Poz. 55574. „KRAKUS” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000507558. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28 kwietnia 2014 r.
[BMSiG-55370/2018]

Wrocław, dnia 7 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie HGBS FINANSE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „KRA-
KUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu na dzień 10 stycznia 2019 r.

Zarząd Spółki HGBS FINANSE S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Monopolowa 4, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsię-
biorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000558527, NIP: 6423118002, REGON: 241470727, reprezen-
tującej 250 000 akcji serii A Spółki „KRAKUS” S.A. z siedzibą
we Wrocławiu, ul. Monopolowa 4, 51-501 Wrocław, zareje-
strowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000507558, NIP: 8951991885,
REGON: 021486437 (dalej: „Spółka”), co stanowi 50% kapitału
zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 402 § 1 i 2
w związku z art. 398 i art. 399 § 3 KSH oraz § 21 ust. 2 Statutu,
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA
    ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się
w dniu 10 stycznia 2019 r., o godz. 1200, przy ul. Monopolo-
wej 4, 51-501 Wrocław, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-
   mowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki poprzez podwyższenie wartości
   nominalnej dotychczas wyemitowanych akcji zwykłych
   na okaziciela serii A.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego
   Statutu Spółki.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nad-
   zorczej Spółki.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

W związku z propozycją podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki oraz wynikającą z tego faktu konsekwencją w postaci
konieczności zmiany Statutu Spółki, a co znajduje wyraz
w pkt 5 proponowanego porządku obrad, Akcjonariusz
podaje:

dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

               㤠7.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000 zł (pięćset tysięcy
złotych) i dzieli się na pięćset tysięcy (pięćset tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł
(jeden złoty) każda.”

oraz proponowane nowe brzmienie tego ustępu:

                㤠7.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.000.000 zł (trzy miliony
złotych) i dzieli się na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych
na okaziciela serii A o wartości nominalnej 6,00 zł (sześć zło-
tych) każda.”

Akcjonariusz oświadcza, że skorzystał z uprawnienia przy-
sługującego mu na podstawie dyspozycji art. 399 § 3 zd. 2
KSH i powołał Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.

Nadto, mając na względzie art. 406 § 2 KSH, akcje Spółki
na okaziciela powinny zostać zdeponowane w Kancelarii
Notarialnej A. Romanowicz, K. Kamińska, T. Kalinowski s.c.,
ul. Rynek 60, 50-116 Wrocław, a wydane na tę okoliczność
zaświadczenie o zdeponowaniu akcji powinno zostać złożone
w siedzibie Spółki do dnia 2 stycznia 2019 r.
Poz. 55574. „KRAKUS” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000507558. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28 kwietnia 2014 r.
[BMSiG-55370/2018]

Wrocław, dnia 7 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie HGBS FINANSE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „KRA-
KUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu na dzień 10 stycznia 2019 r.

Zarząd Spółki HGBS FINANSE S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Monopolowa 4, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsię-
biorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000558527, NIP: 6423118002, REGON: 241470727, reprezen-
tującej 250 000 akcji serii A Spółki „KRAKUS” S.A. z siedzibą
we Wrocławiu, ul. Monopolowa 4, 51-501 Wrocław, zareje-
strowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000507558, NIP: 8951991885,
REGON: 021486437 (dalej: „Spółka”), co stanowi 50% kapitału
zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 402 § 1 i 2
w związku z art. 398 i art. 399 § 3 KSH oraz § 21 ust. 2 Statutu,
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA
    ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się
w dniu 10 stycznia 2019 r., o godz. 1200, przy ul. Monopolo-
wej 4, 51-501 Wrocław, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-
   mowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki poprzez podwyższenie wartości
   nominalnej dotychczas wyemitowanych akcji zwykłych
   na okaziciela serii A.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego
   Statutu Spółki.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nad-
   zorczej Spółki.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

W związku z propozycją podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki oraz wynikającą z tego faktu konsekwencją w postaci
konieczności zmiany Statutu Spółki, a co znajduje wyraz
w pkt 5 proponowanego porządku obrad, Akcjonariusz
podaje:

dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

               㤠7.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000 zł (pięćset tysięcy
złotych) i dzieli się na pięćset tysięcy (pięćset tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł
(jeden złoty) każda.”

oraz proponowane nowe brzmienie tego ustępu:

                㤠7.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.000.000 zł (trzy miliony
złotych) i dzieli się na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych
na okaziciela serii A o wartości nominalnej 6,00 zł (sześć zło-
tych) każda.”

Akcjonariusz oświadcza, że skorzystał z uprawnienia przy-
sługującego mu na podstawie dyspozycji art. 399 § 3 zd. 2
KSH i powołał Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.

Nadto, mając na względzie art. 406 § 2 KSH, akcje Spółki
na okaziciela powinny zostać zdeponowane w Kancelarii
Notarialnej A. Romanowicz, K. Kamińska, T. Kalinowski s.c.,
ul. Rynek 60, 50-116 Wrocław, a wydane na tę okoliczność
zaświadczenie o zdeponowaniu akcji powinno zostać złożone
w siedzibie Spółki do dnia 2 stycznia 2019 r.
2018-07-11 133/2018 15 30499
Poz. 30499. „KRAKUS” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000507558. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28 kwiecień 2014 r.
[BMSiG-30047/2018]

Warszawa, 5 lipca 2018 r.

Ogłoszenie GULF OIL GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warsza-
wie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjo-
nariuszy Spółki „KRAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu na
dzień 3 sierpnia 2018 r.

Zarząd Spółki GULF OIL GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w War-
szawie, ul. Książęca 15, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsię-
biorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000474600, NIP: 7010393246, REGON: 146851584, reprezen-
tującej 250.000 akcji serii A Spółki „KRAKUS” S.A. z siedzibą
we Wrocławiu, ul. Monopolowa 4, 51-501 Wrocław, zareje-
strowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000507558, NIP: 8951991885,
REGON: 021486437 (dalej: Spółka), co stanowi 50% kapitału
zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 395 KSH,
art. 399 § 4 KSH w zw. z § 21 ust. 3 Statutu Spółki oraz na
podstawie art. 402 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Spółki.

DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA
ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się 3 sierp-
nia 2018 r., o godz. 1100, przy ul. Książęcej 15, 00-498 War-
szawa, z następującym porządkiem obrad:

  1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia.
  3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
    wania uchwał.
  4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia.
  5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności
    spółki „KRAKUS” S.A. za okres od 1.01.2015 r. do
    31.12.2015 r. oraz sprawozdania finansowego „KRA-
    KUS” S.A. za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  6) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nad-
    zorczej za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz
    dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania
    Zarządu z działalności Spółki „KRAKUS” S.A. w roku
    obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego za
    okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwier-
    dzenia sprawozdania Zarządu Spółki „KRAKUS” S.A.
    z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od
    1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdze-
    nia sprawozdania finansowego Spółki „KRAKUS” S.A.
    za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty lub
    podziału zysku za rok obrotowy 2015. 10) Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania
   obowiązków za rok 2015 dla Prezesa Zarządu Spółki.
 11) Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania
   obowiązków za rok 2015 dla Członków Rady Nadzorczej
   Spółki.
 12) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności
   spółki „KRAKUS” S.A. za okres od 1.01.2016 r. do
   31.12.2016 r. oraz sprawozdania finansowego „KRA-
   KUS” S.A. za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 13) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nad-
   zorczej za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz
   dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania
   Zarządu z działalności Spółki „KRAKUS” S.A. w roku
   obrotowym 2016 oraz sprawozdania finansowego za
   okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 14) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwier-
   dzenia sprawozdania Zarządu Spółki „KRAKUS” S.A.
   z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od
   1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 15) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdze-
   nia sprawozdania finansowego Spółki „KRAKUS” S.A.
   za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 16) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty lub
   podziału zysku za rok obrotowy 2016.
 17) Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania
   obowiązków za rok 2016 dla Prezesa Zarządu Spółki.
 18) Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania
   obowiązków za rok 2016 dla Członków Rady Nadzorczej
   Spółki.
 19) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki „KRAKUS” S.A. za okres od 1.01.2017 r. do
   31.12.2017 r. oraz sprawozdania finansowego „KRA-
   KUS” S.A. za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 20) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nad-
   zorczej za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz
   dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania
   Zarządu z działalności Spółki „KRAKUS” S.A. w roku
   obrotowym 2017 oraz sprawozdania finansowego za
   okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 21) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwier-
   dzenia sprawozdania Zarządu Spółki „KRAKUS” S.A.
   z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od
   1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 22) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdze-
   nia sprawozdania finansowego Spółki „KRAKUS” S.A.
   za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 23) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty lub
   podziału zysku za rok obrotowy 2017.
 24) Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania
   obowiązków za rok 2017 dla Prezesa Zarządu Spółki.
 25) Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania
   obowiązków za rok 2017 dla Członków Rady Nadzorczej
   Spółki.
 26) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady
   Nadzorczej Spółki „KRAKUS” S.A. i powołania nowych
   członków Rady Nadzorczej Spółki „KRAKUS” S.A.
 27) Omówienie sytuacji finansowej Spółki „KRAKUS” S.A.
 28) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.

Jednocześnie, mając na względzie art. 406 § 2 KSH, akcje
Spółki na okaziciela powinny zostać zdeponowane w Kance-larii Notarialnej Tadeusza Sojki, ul. Wołoska 18, 02-675 War-
szawa, a wydane na tę okoliczność zaświadczenie o zdepo-
nowaniu akcji powinno zostać złożone w Spółce do dnia
27 lipca 2018 r.
Poz. 30499. „KRAKUS” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000507558. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28 kwiecień 2014 r.
[BMSiG-30047/2018]

Warszawa, 5 lipca 2018 r.

Ogłoszenie GULF OIL GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warsza-
wie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjo-
nariuszy Spółki „KRAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu na
dzień 3 sierpnia 2018 r.

Zarząd Spółki GULF OIL GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w War-
szawie, ul. Książęca 15, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsię-
biorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000474600, NIP: 7010393246, REGON: 146851584, reprezen-
tującej 250.000 akcji serii A Spółki „KRAKUS” S.A. z siedzibą
we Wrocławiu, ul. Monopolowa 4, 51-501 Wrocław, zareje-
strowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000507558, NIP: 8951991885,
REGON: 021486437 (dalej: Spółka), co stanowi 50% kapitału
zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 395 KSH,
art. 399 § 4 KSH w zw. z § 21 ust. 3 Statutu Spółki oraz na
podstawie art. 402 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Spółki.

DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA
ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się 3 sierp-
nia 2018 r., o godz. 1100, przy ul. Książęcej 15, 00-498 War-
szawa, z następującym porządkiem obrad:

  1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia.
  3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
    wania uchwał.
  4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia.
  5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności
    spółki „KRAKUS” S.A. za okres od 1.01.2015 r. do
    31.12.2015 r. oraz sprawozdania finansowego „KRA-
    KUS” S.A. za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  6) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nad-
    zorczej za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz
    dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania
    Zarządu z działalności Spółki „KRAKUS” S.A. w roku
    obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego za
    okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwier-
    dzenia sprawozdania Zarządu Spółki „KRAKUS” S.A.
    z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od
    1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdze-
    nia sprawozdania finansowego Spółki „KRAKUS” S.A.
    za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty lub
    podziału zysku za rok obrotowy 2015. 10) Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania
   obowiązków za rok 2015 dla Prezesa Zarządu Spółki.
 11) Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania
   obowiązków za rok 2015 dla Członków Rady Nadzorczej
   Spółki.
 12) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności
   spółki „KRAKUS” S.A. za okres od 1.01.2016 r. do
   31.12.2016 r. oraz sprawozdania finansowego „KRA-
   KUS” S.A. za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 13) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nad-
   zorczej za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz
   dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania
   Zarządu z działalności Spółki „KRAKUS” S.A. w roku
   obrotowym 2016 oraz sprawozdania finansowego za
   okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 14) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwier-
   dzenia sprawozdania Zarządu Spółki „KRAKUS” S.A.
   z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od
   1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 15) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdze-
   nia sprawozdania finansowego Spółki „KRAKUS” S.A.
   za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 16) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty lub
   podziału zysku za rok obrotowy 2016.
 17) Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania
   obowiązków za rok 2016 dla Prezesa Zarządu Spółki.
 18) Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania
   obowiązków za rok 2016 dla Członków Rady Nadzorczej
   Spółki.
 19) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki „KRAKUS” S.A. za okres od 1.01.2017 r. do
   31.12.2017 r. oraz sprawozdania finansowego „KRA-
   KUS” S.A. za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 20) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nad-
   zorczej za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz
   dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania
   Zarządu z działalności Spółki „KRAKUS” S.A. w roku
   obrotowym 2017 oraz sprawozdania finansowego za
   okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 21) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwier-
   dzenia sprawozdania Zarządu Spółki „KRAKUS” S.A.
   z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od
   1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 22) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdze-
   nia sprawozdania finansowego Spółki „KRAKUS” S.A.
   za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 23) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty lub
   podziału zysku za rok obrotowy 2017.
 24) Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania
   obowiązków za rok 2017 dla Prezesa Zarządu Spółki.
 25) Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania
   obowiązków za rok 2017 dla Członków Rady Nadzorczej
   Spółki.
 26) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady
   Nadzorczej Spółki „KRAKUS” S.A. i powołania nowych
   członków Rady Nadzorczej Spółki „KRAKUS” S.A.
 27) Omówienie sytuacji finansowej Spółki „KRAKUS” S.A.
 28) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.

Jednocześnie, mając na względzie art. 406 § 2 KSH, akcje
Spółki na okaziciela powinny zostać zdeponowane w Kance-larii Notarialnej Tadeusza Sojki, ul. Wołoska 18, 02-675 War-
szawa, a wydane na tę okoliczność zaświadczenie o zdepo-
nowaniu akcji powinno zostać złożone w Spółce do dnia
27 lipca 2018 r.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki