Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki SOMERO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2020-06-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy SOMERO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo Lubelskie
Powiat Biała Podlaska
Gmina Biała Podlaska
Miejscowość Biała Podlaska
Adres
Kod kraju
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr domu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
5210A - magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
5210B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
5221Z - działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
5222A - działalność usługowa wspomagająca transport morski
5222B - działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy
5223Z - działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
5224A - przeładunek towarów w portach morskich
5224B - przeładunek towarów w portach śródlądowych
5224C - przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
5229A - działalność morskich agencji transportowych
5229B - działalność śródlądowych agencji transportowych
5229C - działalność pozostałych agencji transportowych
6411Z - działalność banku centralnego
6419Z - pozostałe pośrednictwo pieniężne
6420Z - działalność holdingów finansowych
6430Z - działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
6491Z - leasing finansowy
6492Z - pozostałe formy udzielania kredytów
6499Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
6611Z - zarządzanie rynkami finansowymi
6612Z - działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
6619Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
6621Z - działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
6622Z - działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
6629Z - pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
6630Z - działalność związana z zarządzaniem funduszami
6810Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
6831Z - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
6832Z - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
7010Z - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
7021Z - stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
7311Z - działalność agencji reklamowych
7312A - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
7312B - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
7312C - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
7312D - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
7320Z - badanie rynku i opinii publicznej
7410Z - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
7420Z - działalność fotograficzna
7430Z - działalność związana z tłumaczeniami
7490Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
7711Z - wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
7712Z - wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
7721Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
7722Z - wypożyczanie kaset wideo, płyt cd, dvd itp.
7729Z - wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
7731Z - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
7732Z - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
7733Z - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
7734Z - wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
7735Z - wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
7739Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
7740Z - dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
8211Z - działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
8219Z - wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
8220Z - działalność centrów telefonicznych (call center)
8230Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
8291Z - działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
8292Z - działalność związana z pakowaniem
8299Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono
następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości:
1) wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w cenach nabycia pomniejszonych o umorzenia,
2) należności w wielkościach wymaganych płatności,
3) inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne) w wartości nominalnej,
4) kapitały własne w wartości nominalnej,
5) zobowiązania w wielkościach wymaganych płatności.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
W sprawozdaniu finansowym spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01 STYCZNIA 2018 i kończący się 31 GRUDNIA 2018.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego.
Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2018, z danymi porównywalnymi za 2017 rok. W skład spółki nie wchodzą jednostki wewnętrzne.
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Nie występują na dzień dzisiejszy dające się przewidzieć w przyszłości okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez spółkę działalności.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 3 651 024,53 1 483 416,58
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 2 954 352,48 1 235 136,08
1 Środki trwałe 2 941 890,48 854 974,08
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 778 299,96 428 363,40
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 816 554,59 138 958,40
c) urządzenia techniczne i maszyny 87 178,86 15 086,33
d) środki transportu 223 588,90 272 565,95
e) inne środki trwałe 36 268,17
2 Środki trwałe w budowie 2 462,00 2 462,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 10 000,00 377 700,00
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe 696 672,05 248 280,50
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 696 672,05 248 280,50
a) w jednostkach powiązanych 670 900,34 150 000,00
– udziały lub akcje 253 000,00 150 000,00
– inne papiery wartościowe 272 000,00
– udzielone pożyczki 145 900,34
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach 25 771,71 98 280,50
– udziały lub akcje 2 121,71
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 23 650,00 98 280,50
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 179 599,53 557 284,93
I Zapasy 655,88 12 013,94
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary 650,41 650,41
5 Zaliczki na dostawy i usługi 5,47 11 363,53
II Należności krótkoterminowe 101 325,27 122 307,00
1 Należności od jednostek powiązanych 81 239,00 30 770,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 81 239,00 30 770,00
– do 12 miesięcy 81 239,00 30 770,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 20 086,27 91 537,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13 906,52 51 476,00
– do 12 miesięcy 13 906,52 51 476,00
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6 179,75 40 061,00
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 75 490,16 422 717,84
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 75 490,16 422 717,84
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 75 490,16 422 717,84
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 75 490,16 422 717,84
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 128,22 246,15
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 3 830 624,06 2 040 701,51
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 246 272,58 268 949,54
I Kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00 100 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych 165 726,97 -16 386,81
VI Zysk (strata) netto -19 454,39 185 336,35
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 584 351,48 1 771 751,97
I Rezerwy na zobowiązania
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe 2 855 533,64 1 505 706,59
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 2 855 533,64 1 505 706,59
a) kredyty i pożyczki 2 855 533,64 1 505 706,59
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 707 342,34 266 045,38
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 75 000,00 84 176,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 84 176,00
– do 12 miesięcy 84 176,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne 75 000,00
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 632 342,34 181 869,38
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 345 675,81 9 530,17
– do 12 miesięcy 345 675,81 9 530,17
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 27 016,53 22 339,21
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne 259 650,00 150 000,00
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe 21 475,50
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem 3 830 624,06 2 040 701,51
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 828 725,01 338 656,92
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 821 795,01 338 656,92
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6 930,00
B Koszty działalności operacyjnej 688 611,58 154 463,92
I Amortyzacja 102 099,00 32 139,49
II Zużycie materiałów i energii 59 761,58 7 571,83
III Usługi obce 398 161,55 34 765,82
IV Podatki i opłaty, w tym: 22 008,10 8 612,58
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 36 192,00 64 380,84
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 7 423,14 5 553,64
– emerytalne
VII Pozostałe koszty rodzajowe 62 966,21 1 439,72
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 140 113,43 184 193,00
D Pozostałe przychody operacyjne 222,44 0,76
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 222,44 0,76
E Pozostałe koszty operacyjne 1 266,90 2,61
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 353,74
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 913,16 2,61
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 139 068,97 184 191,15
G Przychody finansowe 56 206,03 15 010,00
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 56 206,03 15 010,00
H Koszty finansowe 204 137,39 8,80
I Odsetki, w tym: 125,89 8,80
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 204 011,50
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -8 862,39 199 192,35
J Podatek dochodowy 10 592,00 13 856,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -19 454,39 185 336,35

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki