Szczegóły spółki

Nazwa SOMERO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7010421563
REGON 147200251
KRS 0000506012
Adres ul. Brzeska 130, 21-500 Biała Podlaska
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 5210A — magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
 • 5210B — magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 5221Z — działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 5222A — działalność usługowa wspomagająca transport morski
 • 5222B — działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy
 • 5223Z — działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
 • 5224A — przeładunek towarów w portach morskich
 • 5224B — przeładunek towarów w portach śródlądowych
 • 5224C — przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
 • 5229A — działalność morskich agencji transportowych
 • 5229B — działalność śródlądowych agencji transportowych
 • 5229C — działalność pozostałych agencji transportowych
 • 6411Z — działalność banku centralnego
 • 6419Z — pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • 6420Z — działalność holdingów finansowych
 • 6430Z — działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
 • 6491Z — leasing finansowy
 • 6492Z — pozostałe formy udzielania kredytów
 • 6499Z — pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 6611Z — zarządzanie rynkami finansowymi
 • 6612Z — działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
 • 6619Z — pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 6621Z — działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
 • 6622Z — działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • 6629Z — pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
 • 6630Z — działalność związana z zarządzaniem funduszami
 • 6810Z — kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 6831Z — pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 6832Z — zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 7010Z — działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 • 7021Z — stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 7311Z — działalność agencji reklamowych
 • 7312A — pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 • 7312B — pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 • 7312C — pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
 • 7312D — pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • 7320Z — badanie rynku i opinii publicznej
 • 7410Z — działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 7420Z — działalność fotograficzna
 • 7430Z — działalność związana z tłumaczeniami
 • 7490Z — pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 7711Z — wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 7712Z — wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 7721Z — wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 7722Z — wypożyczanie kaset wideo, płyt cd, dvd itp.
 • 7729Z — wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • 7731Z — wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
 • 7732Z — wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • 7733Z — wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • 7734Z — wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
 • 7735Z — wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
 • 7739Z — wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 7740Z — dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • 8211Z — działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 8219Z — wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • 8220Z — działalność centrów telefonicznych (call center)
 • 8230Z — działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 8291Z — działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
 • 8292Z — działalność związana z pakowaniem
 • 8299Z — pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.87 0.94
Zadłużenie / kapitał (D/E) 6.59 14.55
Płynność bieżąca (CR) 2.09 0.25
Płynność szybka (QR) 2.05 0.25
Złota/srebrna reguła bilansowa 6.59 14.55
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 54.73% -2.35%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 68.91% -7.9%
Rentowność aktywów (ROA) 9.08% -0.51%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-03-04 44/2019 356 95648
Poz. 95648. SOMERO INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000506012. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.04.2014.
[RDF/973881/19/697]

W dniu 26.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.02.2019 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 95648. SOMERO INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000506012. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.04.2014.
[RDF/973881/19/697]

W dniu 26.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.02.2019 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
2019-03-04 44/2019 356 95649
Poz. 95649. SOMERO INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000506012. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.04.2014.
[RDF/973882/19/98]

W dniu 26.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 95649. SOMERO INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000506012. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.04.2014.
[RDF/973882/19/98]

W dniu 26.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
2019-03-04 44/2019 356 95650
Poz. 95650. SOMERO INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000506012. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.04.2014.
[RDF/973883/19/499]

W dniu 26.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 95650. SOMERO INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000506012. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.04.2014.
[RDF/973883/19/499]

W dniu 26.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
2019-03-04 44/2019 356 95651
Poz. 95651. SOMERO INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000506012. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.04.2014.
[RDF/973884/19/900]

W dniu 26.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 95651. SOMERO INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000506012. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.04.2014.
[RDF/973884/19/900]

W dniu 26.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
2019-03-04 44/2019 356 95652
Poz. 95652. SOMERO INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000506012. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.04.2014.
[RDF/973892/19/419]

W dniu 26.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.02.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 95652. SOMERO INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000506012. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.04.2014.
[RDF/973892/19/419]

W dniu 26.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.02.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
2019-03-04 44/2019 356 95653
Poz. 95653. SOMERO INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000506012. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.04.2014.
[RDF/973893/19/820]

W dniu 26.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 95653. SOMERO INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000506012. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.04.2014.
[RDF/973893/19/820]

W dniu 26.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2019-03-04 44/2019 356 95654
Poz. 95654. SOMERO INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000506012. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.04.2014.
[RDF/973894/19/221]

W dniu 26.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 95654. SOMERO INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000506012. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.04.2014.
[RDF/973894/19/221]

W dniu 26.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2019-03-04 44/2019 356 95655
Poz. 95655. SOMERO INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000506012. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.04.2014.
[RDF/973895/19/622]

W dniu 26.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 95655. SOMERO INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000506012. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.04.2014.
[RDF/973895/19/622]

W dniu 26.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2019-03-04 44/2019 356 95656
Poz. 95656. SOMERO INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000506012. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.04.2014.
[RDF/973899/19/226]

W dniu 26.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.02.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 95656. SOMERO INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000506012. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.04.2014.
[RDF/973899/19/226]

W dniu 26.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.02.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-03-04 44/2019 356 95657
Poz. 95657. SOMERO INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000506012. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.04.2014.
[RDF/973900/19/829]

W dniu 26.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 95657. SOMERO INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000506012. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.04.2014.
[RDF/973900/19/829]

W dniu 26.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki