Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ARISE SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-12
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyARISE SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwomazowieckie
PowiatM. ST. WARSZAWA
GminaŚRÓDMIEŚCIE
MiejscowośćWARSZAWA
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
PowiatM. ST. WARSZAWA
GminaŚRÓDMIEŚCIE
UlicaALEJA "SOLIDARNOŚCI"
Nr domu117
MiejscowośćWARSZAWA
Kod pocztowy00-140
PocztaWARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6311Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000501782

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Szczegółowy opis polityki rachunkowości znajduje się w sekcji "Przyjęte zasady rachunkowości ", w Załączniku 1 (plik SF_0000501782_2018.pdf)

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Kompletny opis wyceny aktywów i pasywów znajduje się w Załączniku 1 (plik SF_0000501782_2018.pdf). W szczególności metody wyceny zostały wskazane w następujących sekcjach:
4.2 Wartości niematerialne i prawne
4.3 Środki trwałe
4.4 Leasing
4.5 Zapasy
4.6 Należności krótkoterminowe i długoterminowe
4.7 Transakcje w walucie obcej
4.8 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
4.9 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych w walucie obcej
4.10 Rozliczenia międzyokresowe
4.11 Kapitał zakładowy
4.12 Rezerwy
4.13 Zobowiązania
4.14 Odroczony podatek dochodowy
4.15 Trwała utrata wartości
4.16 Odsetki
4.17 Kredyty bankowe i otrzymane pożyczki
4.18 Koszty finansowania zewnętrznego

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Zgodnie z polityką rachunkowości przedsiębiorstwa - patrz Załącznik 1 (plik SF_0000501782_2018.pdf)

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zgodnie z polityką rachunkowości przedsiębiorstwa - patrz Załącznik 1 (plik SF_0000501782_2018.pdf)

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Uwagi dodatkowe

Brak

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe49 706,7164 741,67
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe41 986,7152 706,67
1Środki trwałe41 986,7152 706,67
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny41 986,7152 706,67
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe7 720,0012 035,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego7 720,0012 035,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe68 153,64102 969,96
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe38 214,6082 596,08
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek38 214,6082 596,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:37 662,6053 082,08
– do 12 miesięcy37 662,6053 082,08
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych29 399,00
c) inne552,00115,00
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe29 939,0420 373,88
1Krótkoterminowe aktywa finansowe29 939,0420 373,88
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne29 939,0420 373,88
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach29 939,0420 373,88
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem117 860,35167 711,63
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny45 674,9844 277,35
IKapitał (fundusz) podstawowy100 000,00100 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-53 027,65-84 139,55
VIZysk (strata) netto-1 297,3728 416,90
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania72 185,37123 434,28
IRezerwy na zobowiązania4 500,004 500,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy4 500,004 500,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe4 500,004 500,00
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe67 685,37118 934,28
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych246,0057 564,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:246,0057 564,00
– do 12 miesięcy246,0057 564,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek67 439,3761 370,28
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:6 561,373 057,50
– do 12 miesięcy6 561,373 057,50
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych24 829,9512 461,00
h) z tytułu wynagrodzeń36 048,0545 851,78
i) inne
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem117 860,35167 711,63
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:448 920,00335 478,77
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów448 920,00335 478,77
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej421 720,79273 597,59
IAmortyzacja10 719,96893,33
IIZużycie materiałów i energii
IIIUsługi obce244 886,01180 026,84
IVPodatki i opłaty, w tym:350,00140,00
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia136 887,7276 608,28
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:27 917,1015 749,14
– emerytalne13 244,007 458,10
VIIPozostałe koszty rodzajowe960,00
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)27 199,2161 881,18
DPozostałe przychody operacyjne1 568,381,38
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne1 568,38
EPozostałe koszty operacyjne23 466,3023 467,87
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne23 466,30
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)5 301,2938 414,69
GPrzychody finansowe411,3419,67
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne411,34
HKoszty finansowe969,46
IOdsetki, w tym:
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne
IZysk (strata) brutto (F+G–H)5 712,6337 464,90
JPodatek dochodowy7 010,009 048,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-1 297,3728 416,90
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)44 277,3515 860,45
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu100 000,00100 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu100 000,00100 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-53 027,65-84 139,55
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu53 027,6584 139,55
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach53 027,6584 139,55
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu53 027,6584 139,55
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-53 027,65-84 139,55
6Wynik netto-1 297,3728 416,90
Azysk netto28 416,90
Bstrata netto1 297,37
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)45 674,9844 277,35
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)45 674,9844 277,35
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-1 297,3728 416,90
IIKorekty razem-10 862,539 617,03
1Amortyzacja-10 719,96-893,33
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-44 381,48-8 950,12
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów51 248,91-31 485,46
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-0,06
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)9 565,1618 799,87
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)9 565,1618 799,87
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu20 373,881 574,01
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:29 939,0420 373,88
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok5 712,6337 464,90
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:57,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:41 427,6641 896,01
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:17 964,8477,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:29 232,0036 658,07
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym42 626,00
K. Podatek dochodowy6 394,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Załącznik 1: Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego

-

Załącznik 2: Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki