Szczegóły spółki

Nazwa ARISE SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5252582180
REGON 147148332
KRS 0000501782
Adres Aleja "Solidarności" 117, 00-140 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6311Z — przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.74 0.61
Zadłużenie / kapitał (D/E) 2.79 1.58
Płynność bieżąca (CR) 0.87 1.01
Płynność szybka (QR) 0.87 1.01
Złota/srebrna reguła bilansowa 2.79 1.58
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 8.47% -0.29%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 64.18% -2.84%
Rentowność aktywów (ROA) 16.94% -1.1%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-07-09 131/2019 1085 608875
Poz. 608875. ARISE SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000501782. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.03.2014.
[RDF/137814/19/747]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 608875. ARISE SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000501782. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.03.2014.
[RDF/137814/19/747]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1085 608876
Poz. 608876. ARISE SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000501782. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.03.2014.
[RDF/137814/19/148]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 608876. ARISE SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000501782. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.03.2014.
[RDF/137814/19/148]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1085 608877
Poz. 608877. ARISE SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000501782. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.03.2014.
[RDF/137814/19/549]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 608877. ARISE SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000501782. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.03.2014.
[RDF/137814/19/549]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1085 608878
Poz. 608878. ARISE SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000501782. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.03.2014.
[RDF/137815/19/261]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 608878. ARISE SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000501782. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.03.2014.
[RDF/137815/19/261]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-01-29 20/2019 278 45268
Poz. 45268. ARISE SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000501782. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 19.03.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/82492/18/318]

W dniu 22.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ŻEBRUŃ 2. TOMASZ
PIOTR 3. 74022704356 wpisać: 2 1. ŻEBRUŃ 2. PIOTR
SZYMON 3. 93100705795
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 63 11
Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRO-
NAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA
DZIAŁALNOŚĆ 1 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ-
ZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
POWIĄZANA 2 2. 61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE-
SIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 3 2. 61 20
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI
BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMU-
NIKACJI SATELITARNEJ 4 2. 61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI
5 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRA-
CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁAL-
NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁAL-
NOŚCI GOSPODARCZEJ 6 2. 35 WYTWARZANIE
I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ,
PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO
UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 7 2. 38 DZIAŁAL-
NOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZA-
NIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK
SUROWCÓW 8 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRAL-
NYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE
Z ZARZĄDZANIEM wykreślić: 9 2. 18 POLIGRAFIA
I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFOR-
MACJI 10 2. 26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYRO-
BÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 11 2. 27
PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 12 2. 28
PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 13 2. 32 POZOSTAŁA PRO-
DUKCJA WYROBÓW 14 2. 33 NAPRAWA, KONSER-
WACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 15
2. 35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ
I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
16 2. 36 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE
WODY 17 2. 37 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZA-
NIE ŚCIEKÓW 18 2. 38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKO-
DLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
19 2. 39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTY-
WACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 20 2. 41
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE-
NIEM BUDYNKÓW 21 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ 22 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALI-
STYCZNE 23 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 24 2. 46 HANDEL


HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 25 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZ-
DAMI SAMOCHODOWYMI 26 2. 52 MAGAZYNOWA-
NIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT 27 2. 53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA
I KURIERSKA 28 2. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
29 2. 59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ
FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWI-
ZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZ-
NYCH 30 2. 61 TELEKOMUNIKACJA 31 2. 62 DZIA-
ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ
DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 32 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 33 2. 64
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄ-
CZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTAL-
NYCH 34 2. 65 UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA
ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM
OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
35 2. 66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI
FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE
EMERYTALNE 36 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 37 2. 69
DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘ-
GOWA I DORADZTWO PODATKOWE 38 2. 70 DZIA-
ŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES);
DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 39
2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
40 2. 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWO-
JOWE 41 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 42 2. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 43
2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 44 2. 80 DZIAŁAL-
NOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA
45 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 46
2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRA-
CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁAL-
NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁAL-
NOŚCI GOSPODARCZEJ 47 2. 85 EDUKACJA 48 2. 91
DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW
ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z KULTURĄ 49 2. 92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
50 2. 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA
I REKREACYJNA 51 2. 94 DZIAŁALNOŚĆ ORGANI-
ZACJI CZŁONKOWSKICH 52 2. 95 NAPRAWA I KON-
SERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO 53 2. 96 POZOSTAŁA
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Poz. 45268. ARISE SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000501782. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 19.03.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/82492/18/318]

W dniu 22.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ŻEBRUŃ 2. TOMASZ
PIOTR 3. 74022704356 wpisać: 2 1. ŻEBRUŃ 2. PIOTR
SZYMON 3. 93100705795
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 63 11
Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRO-
NAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA
DZIAŁALNOŚĆ 1 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ-
ZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
POWIĄZANA 2 2. 61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE-
SIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 3 2. 61 20
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI
BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMU-
NIKACJI SATELITARNEJ 4 2. 61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI
5 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRA-
CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁAL-
NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁAL-
NOŚCI GOSPODARCZEJ 6 2. 35 WYTWARZANIE
I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ,
PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO
UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 7 2. 38 DZIAŁAL-
NOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZA-
NIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK
SUROWCÓW 8 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRAL-
NYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE
Z ZARZĄDZANIEM wykreślić: 9 2. 18 POLIGRAFIA
I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFOR-
MACJI 10 2. 26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYRO-
BÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 11 2. 27
PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 12 2. 28
PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 13 2. 32 POZOSTAŁA PRO-
DUKCJA WYROBÓW 14 2. 33 NAPRAWA, KONSER-
WACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 15
2. 35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ
I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
16 2. 36 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE
WODY 17 2. 37 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZA-
NIE ŚCIEKÓW 18 2. 38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKO-
DLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
19 2. 39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTY-
WACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 20 2. 41
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE-
NIEM BUDYNKÓW 21 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ 22 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALI-
STYCZNE 23 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 24 2. 46 HANDEL


HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 25 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZ-
DAMI SAMOCHODOWYMI 26 2. 52 MAGAZYNOWA-
NIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT 27 2. 53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA
I KURIERSKA 28 2. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
29 2. 59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ
FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWI-
ZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZ-
NYCH 30 2. 61 TELEKOMUNIKACJA 31 2. 62 DZIA-
ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ
DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 32 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 33 2. 64
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄ-
CZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTAL-
NYCH 34 2. 65 UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA
ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM
OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
35 2. 66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI
FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE
EMERYTALNE 36 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 37 2. 69
DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘ-
GOWA I DORADZTWO PODATKOWE 38 2. 70 DZIA-
ŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES);
DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 39
2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
40 2. 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWO-
JOWE 41 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 42 2. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 43
2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 44 2. 80 DZIAŁAL-
NOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA
45 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 46
2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRA-
CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁAL-
NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁAL-
NOŚCI GOSPODARCZEJ 47 2. 85 EDUKACJA 48 2. 91
DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW
ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z KULTURĄ 49 2. 92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
50 2. 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA
I REKREACYJNA 51 2. 94 DZIAŁALNOŚĆ ORGANI-
ZACJI CZŁONKOWSKICH 52 2. 95 NAPRAWA I KON-
SERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO 53 2. 96 POZOSTAŁA
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
2018-06-27 123/2018 424 218509
Poz. 218509. ARISE SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000501782. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.03.2014.
[RDF/80696/18/982]

W dniu 25.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 218509. ARISE SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000501782. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.03.2014.
[RDF/80696/18/982]

W dniu 25.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-26 122/2018 449 214459
Poz. 214459. ARISE SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000501782. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.03.2014.
[RDF/80693/18/779]

W dniu 25.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 214459. ARISE SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000501782. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.03.2014.
[RDF/80693/18/779]

W dniu 25.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-26 122/2018 449 214460
Poz. 214460. ARISE SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000501782. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.03.2014.
[RDF/80694/18/180]

W dniu 25.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 214460. ARISE SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000501782. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.03.2014.
[RDF/80694/18/180]

W dniu 25.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-26 122/2018 449 214461
Poz. 214461. ARISE SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000501782. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.03.2014.
[RDF/80695/18/581]

W dniu 25.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 214461. ARISE SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000501782. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.03.2014.
[RDF/80695/18/581]

W dniu 25.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki