Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki KORONA POMORSKA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-13
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy KORONA POMORSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Gmina Warszawa
Miejscowość Warszawa
Adres
Kod kraju PL
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Gmina Warszawa
Ulica ONZ
Nr domu 1
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-124
Poczta Warszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 6420Z - działalność holdingów finansowych
6499Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
6619Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
7021Z - stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
8230Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000501235

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z Ustawą o rachunkowości nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

" udziały w innych jednostkach zaliczone do aktywów trwałych - inwestycje długoterminowe - według ceny nabycia pomniejszone o odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości, lub według wartości godziwej,
" operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po przeliczeniu na walutę polską po średnim ogłaszanym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski kursie z dnia poprzedzającego przeprowadzenie operacji,
" należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
" należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych - według skorygowanej ceny nabycia
" na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażane w walutach innych niż złoty polski są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień,
" zobowiązania krótkoterminowe- w kwocie wymaganej zapłaty,
" rezerwy- w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
" udziały (akcje) własne- według cen nabycia
" kapitały(fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów akcji własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy brutto stanowi różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a poniesionymi kosztami działalności operacyjnej, wynikiem na pozostałej działalności operacyjnej i działalności finansowej. Spółka prowadzi rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994r.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 1 001 898,00 1 378 744,00
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 001 898,00 1 378 744,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 001 898,00 1 378 744,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 2 466 874,56 1 074 592,60
I Zapasy
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 114 253,00 376 450,00
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 114 253,00 376 450,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 184 500,00
– do 12 miesięcy 184 500,00
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 114 252,00 191 949,00
c) inne 1,00 1,00
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 2 352 521,53 689 983,43
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 352 521,53 689 983,43
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 352 521,53 689 983,43
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 352 521,53 689 983,43
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 100,03 8 159,17
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 3 468 772,56 2 453 336,60
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 2 383 019,28 897 209,20
I Kapitał (fundusz) podstawowy 26 603 185,00 26 603 185,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3 938 617,08 3 938 617,08
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -29 644 592,88 -70 245,07
VI Zysk (strata) netto 1 485 810,08 -29 574 347,81
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 085 753,28 1 556 127,40
I Rezerwy na zobowiązania
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 1 085 597,79 1 485 933,99
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1 085 597,79 1 485 933,99
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 985 342,23 1 485 342,23
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,90
– do 12 miesięcy 0,90
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 100 255,56 590,86
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe 155,49 70 193,41
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 155,49 70 193,41
– długoterminowe
– krótkoterminowe 155,49 70 193,41
Pasywa razem 3 468 772,56 2 453 336,60
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 360 000,00 360 000,00
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 360 000,00 360 000,00
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B Koszty działalności operacyjnej 37 730,14 64 842,58
I Amortyzacja
II Zużycie materiałów i energii
III Usługi obce 22 069,97 46 916,91
IV Podatki i opłaty, w tym: 1 298,00 2 755,00
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 12 000,00 12 000,00
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2 262,17 2 473,20
– emerytalne
VII Pozostałe koszty rodzajowe 100,00 697,47
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 322 269,86 295 157,42
D Pozostałe przychody operacyjne 2 069 110,63
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 2 069 110,63
E Pozostałe koszty operacyjne 524 600,00 5 771 207,00
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 524 600,00 5 771 207,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1 866 780,49 -5 476 049,58
G Przychody finansowe 539,59 614,38
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 539,59 614,38
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne
H Koszty finansowe 4 664,00 25 761 920,61
I Odsetki, w tym: 4 664,00 198 767,34
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 25 554 249,34
– w jednostkach powiązanych 25 554 249,34
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1 862 656,08 -31 237 355,81
J Podatek dochodowy 376 846,00 -1 663 008,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 1 485 810,08 -29 574 347,81
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 897 209,20 30 471 557,01
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 897 209,20 30 471 557,01
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 26 603 185,00 26 603 185,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 26 603 185,00 26 603 185,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3 938 617,08 3 692 171,41
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 246 445,67
a) zwiększenie (z tytułu) 246 445,67
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo) 246 445,67
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3 938 617,08 3 938 617,08
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 29 644 592,88 176 200,60
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 246 445,67
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 246 445,67
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu) 246 445,67
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu 29 644 592,88 70 245,07
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 29 644 592,88 70 245,07
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 29 644 592,88 70 245,07
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -29 644 592,88 -70 245,07
6 Wynik netto 1 485 810,08 -29 574 347,87
A zysk netto 1 485 810,08
B strata netto -29 574 347,81
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2 383 019,28 897 209,20
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 1 485 810,08 -29 574 347,81
II Korekty razem 676 728,02 25 478 642,98
1 Amortyzacja
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 8 903,93
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 198 767,15
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 25 554 249,34
5 Zmiana stanu rezerw -528 713,00
6 Zmiana stanu zapasów
7 Zmiana stanu należności 262 197,00 1 314 712,98
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 99 663,80 -5 316,66
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 314 867,22 -1 063 960,76
10 Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2 162 538,10 -4 095 704,83
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 9 787 353,85
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym: 9 743 161,53
a) w jednostkach powiązanych 3 976 954,53
b) w pozostałych jednostkach 5 766 207,00
– zbycie aktywów finansowych 5 766 207,00
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne 44 192,32
II Wydatki
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 9 787 353,85
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki 500 000,00 5 008 903,93
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek 8 903,93
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 4 801 232,85
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki 500 000,00 198 767,15
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -500 000,00 -5 008 903,93
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1 662 538,10 682 745,09
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 689 983,43 7 238,34
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2 352 521,53 689 983,43
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki