Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki SCHMITH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-12
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy Schmith Polska S.A.
Siedziba
Województwo pomorskie
Powiat tczewski
Gmina Pelplin
Miejscowość Pelplin
Adres
Kod kraju PL
Województwo pomorskie
Powiat tczewski
Gmina Pelplin
Ulica Kulice, ul. Szkolna
Nr domu 3
Miejscowość Pelplin
Kod pocztowy 83-130
Poczta Pelplin
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4690Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000500233

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające
z przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się z zachowaniem zasady ostrożności.
Rachunek zysków i strat sporządza się w wariancie porównawczym.
Wynik finansowy za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz jednostki przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe
Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy
z tytułu trwałej utraty wartości
Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10.000 zł są amortyzowane jednorazowo w okresie przekazania do używania. Środki trwałe są umarzane metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyrażają kwotę przewidzianą w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego przy zachowaniu zasady ostrożności, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Stosowana metoda rozchodu, to tzw. metoda FIFO, czyli rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach tych składników aktywów, które zostały nabyte lub wytworzone najwcześniej.
Należności
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty. W zależności od terminu wymagalności należności wykazywane są jako krótkoterminowe lub długoterminowe.
Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Różnice kursowe od należności wyrażonych
w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio do kosztów finansowych lub przychodów finansowych.
Środki pieniężne
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Wyrażone w walutach obcych środki pieniężne wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.
Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
Kapitały własne
Kapitał podstawowy wykazywany jest w wysokości nominalnej, wynikającej ze Statutu Spółki, zgodnej z wpisem do KRS.
Kapitał zapasowy obejmuje kapitał utworzony z podziału zysków wypracowanych w latach poprzednich oraz z nadwyżki ceny emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną.
Rezerwy
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, tj. różnic które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego
w przyszłości. Wysokość tej rezerwy ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązującego w roku powstania obowiązku podatkowego.
Kredyty i inne zobowiązania
Kredyty i inne zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, to jest łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty na ten dzień. Odsetki te ujmowane się w ciężar kosztów finansowych.
Zobowiązania w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dz
ień. Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych
w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych.
W zależności od terminu wymagalności zobowiązania wykazywane są jako krótkoterminowe lub długoterminowe.
Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe wycenia się na dzień bilansowy w wysokości skorygowanej ceny nabycia.
Fundusze specjalne
Fundusze specjalne obejmują wyłącznie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów wykazywane są w wartościach netto (bez podatku od towarów i usług) wynikających z transakcji sprzedaży, z uwzględnieniem upustów i rabatów.
Koszty sprzedanych produktów i usług
Koszty sprzedanych produktów i usług ujmowane są współmiernie do przychodów ze sprzedaży
i obejmują wartość sprzedanych produktów i usług wycenionych w koszcie wytworzenia.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Pozostałe przychody i koszty operacyjne nie są związane bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki i stanowią głównie: wynik na sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, darowizny, utworzone rezerwy, skutki aktualizacji wartości aktywów niefinansowych.
Przychody finansowe
Przychody finansowe obejmują głównie przypadające na okres sprawozdawczy odsetki, różnice kursowe, skutki wyceny aktywów i zobowiązań oraz zyski ze sprzedaży inwestycji.
Koszty finansowe
Koszty finansowe obejmują głównie przypadające na bieżący okres koszty z tytułu: odsetek, różnic kursowych, obniżenia wartości aktywów finansowych, a także ewentualne straty ze sprzedaży inwestycji.

Zyski i straty nadzwyczajne

Zyski i straty nadzwyczajne obejmują dodatnie lub ujemne skutki finansowe zdarzeń trudnych do przewidzenia, następujących poza działalnością operacyjną i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.

Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat stanowi:
" podatek od osób prawnych będących zobowiązaniem wobec budżetu lub
" część odroczona podatku będąca różnicą pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Rachunek zysków i strat sporządza się w wariancie porównawczym.
Wynik finansowy za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz jednostki przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 927 640,43 1 125 203,52
I Wartości niematerialne i prawne 3 737,52 3 737,52
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne 3 737,52 3 737,52
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 801 594,91 1 020 291,00
1 Środki trwałe 698 331,25 861 882,75
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny 258 384,99 286 752,78
d) środki transportu 378 587,44 518 235,53
e) inne środki trwałe 61 358,82 56 894,44
2 Środki trwałe w budowie 103 263,66 158 408,25
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 122 308,00 101 175,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 122 308,00 101 175,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 22 598 800,80 13 914 113,21
I Zapasy 14 361 836,60 8 122 036,50
1 Materiały 554 279,65 129 821,04
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe 429 270,70 214 482,46
4 Towary 12 056 153,39 6 664 423,36
5. Zaliczki na dostawy 1 322 132,86 1 113 309,64
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 7 129 620,03 4 823 447,03
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 7 129 620,03 4 823 447,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6 465 306,93 4 711 500,76
– do 12 miesięcy 6 465 306,93 4 711 500,76
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 133 737,43 62 674,05
c) inne 530 575,67 49 272,22
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 483 140,61 538 317,68
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 483 140,61 538 317,68
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 483 140,61 538 317,68
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 483 140,61 538 317,68
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 624 203,56 430 312,00
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 23 526 441,23 15 039 316,73
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 5 173 453,63 2 099 475,08
I Kapitał (fundusz) podstawowy 150 000,00 150 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 1 949 475,08 554 311,95
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto 3 073 978,55 1 395 163,13
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18 352 987,60 12 939 841,65
I Rezerwy na zobowiązania 229 736,66 183 188,50
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 186 038,00 151 600,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 43 698,66 31 588,50
– długoterminowa
– krótkoterminowa 43 698,66 31 588,50
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe 5 039 000,54 3 277 364,91
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 5 039 000,54 3 277 364,91
a) kredyty i pożyczki 4 640 920,80 2 175 000,36
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 65 281,94
d) zobowiązania wekslowe 332 797,80 836 797,28
e) inne 265 597,27
III Zobowiązania krótkoterminowe 13 084 250,40 9 479 288,24
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Wobec pozostałych jednostek 12 952 322,67 9 413 311,17
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki 8 591 336,19 5 162 561,23
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 172 472,64 266 930,15
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 789 030,95 1 848 829,48
– do 12 miesięcy 2 789 030,95 1 848 829,48
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy 1 288 201,89
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 866 448,87 510 081,73
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
h) z tytułu wynagrodzeń 446 473,43 321 422,20
i) inne 86 560,59 15 284,49
4 Fundusze specjalne 131 927,73 65 977,07
IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
- Dotacje rozwojowe
Pasywa razem 23 526 441,23 15 039 316,73
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 39 547 134,80 26 268 025,02
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 860 257,11 1 870 218,29
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 396 569,64 415 816,87
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 6 696,69 1 646,35
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 37 283 611,36 23 980 343,51
B Koszty działalności operacyjnej 35 406 184,43 24 244 030,35
I Amortyzacja 290 118,91 237 095,11
II Zużycie materiałów i energii 2 167 704,50 1 575 074,02
III Usługi obce 3 357 977,24 2 275 970,59
IV Podatki i opłaty, w tym: 96 062,99 88 198,29
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 6 069 347,51 4 556 415,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 319 426,61 962 003,70
VII. Podróże służbowe 193 668,53
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
– emerytalne
VII Pozostałe koszty rodzajowe 744 430,17 706 305,59
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 21 167 447,97 13 842 968,04
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4 140 950,37 2 023 994,67
D Pozostałe przychody operacyjne 231 762,91 142 325,78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 231 762,91 142 325,78
IV. Dotacje rozwojowe
E Pozostałe koszty operacyjne 184 034,84 254 445,81
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 184 034,84 254 445,81
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4 188 678,44 1 911 874,64
G Przychody finansowe 43 536,27 148 341,51
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 4 323,53 709,86
– od jednostek powiązanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 39 212,74 147 631,65
H Koszty finansowe 354 707,16 188 396,02
I Odsetki, w tym: 288 443,33 155 673,10
– dla jednostek powiązanych
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 66 263,83 32 722,92
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 3 877 507,55 1 871 820,13
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
K. Zysk (strata) brutto (I±J) 3 877 507,55 1 871 820,13
I Zysk (strata) brutto (F+G–H)
J Podatek dochodowy 803 529,00 476 657,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 3 073 978,55 1 395 163,13
L Zysk (strata) netto (I–J–K)
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 704 311,95 500 682,70
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 704 311,95 500 682,70
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 150 000,00 150 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 150 000,00 150 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 554 311,95 350 682,70
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1 395 163,13 203 629,25
a) zwiększenie (z tytułu) 1 395 163,13 203 629,25
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo) 1 395 163,13 203 629,25
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1 949 475,08 554 311,95
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 3 073 978,55 1 395 163,13
A zysk netto 3 073 978,55 1 395 163,13
B strata netto
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5 173 453,63 2 099 475,08
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5 173 453,63 2 099 475,08
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 3 073 978,55 1 395 163,13
II Korekty razem -7 869 566,08 -5 348 854,33
1 Amortyzacja 290 118,91 237 095,11
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 284 119,80 154 963,24
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5 Zmiana stanu rezerw 46 548,16 31 475,93
6 Zmiana stanu zapasów -6 239 800,10 -1 795 714,87
7 Zmiana stanu należności -2 306 173,00 -2 065 561,26
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 270 644,71 -1 562 396,29
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -215 024,56 -348 716,19
10 Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -4 795 587,53 -3 953 691,20
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 4 323,53 709,86
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym: 4 323,53 709,86
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 4 323,53 709,86
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki 4 323,53 709,86
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 71 422,82 437 025,77
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 71 422,82 437 025,77
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -67 099,29 -436 315,91
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 7 023 493,10 5 167 497,51
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki 7 023 493,10 4 922 497,51
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe 245 000,00
II Wydatki 2 215 983,35 517 753,29
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek 1 128 797,70 55 555,56
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 294 742,84 306 524,63
8 Odsetki 288 443,33 155 673,10
9 Inne wydatki finansowe 503 999,48
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 4 807 509,75 4 649 744,22
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -55 177,07 259 737,11
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 538 317,68 278 580,57
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 483 140,61 538 317,68
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 3 877 507,55 1 871 820,13
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: -53 495,52
Różnice kursowe z wyceny bilansowej dot. przychodów -32 356,19 art 9b ust 1 pkt 1 art 12 ust 3j
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
Storno różnic kursowych z wyceny bilansowej z lat poprzednich 10 828,36 art 9b ust 1 pkt 1
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
Amortyzacja środków trwałych NKUP (dot. leasingu sklasyfikowanego od str. bilansowej jako finansowy a od str. podatkowej jako operacyjny) 194 963,77 art 17a ust 1
Materiały NKUP 11 422,43 art 15 ust 1
Usługi obce NKUP 29 566,44 art 15 ust 1
Świadczenia NKUP 40 611,52 art 15 ust 1
Wpłaty obowiązkowe na PFRON 47 480,00 art 16 ust 1 pkt 36
Podatki i opłaty NKUP 1 713,20 art 15 ust 1
Koszty podróży służbowych NKUP 10 345,61 art 15 ust 1
Koszty ubezpieczeń NKUP 4 431,60 art 15 ust 1
Koszty reprezentacji 191 629,80 art 16 ust 1 pkt 28
Koszty reklamy NKUP 10 687,11 art 15 ust 1
Koszty odsetek NKUP 6 722,82 art 16 ust 1 pkt 21
Różnice kursowe NKUP 21 996,91 art 15a ust 2 i 3
Pozostałe koszty operacyjne NKUP 145 411,66 art 15 ust 1
Koszty eksploatacji pojazdów wynajmowanych ponad limit wynikający z Ewidencji Przebiegu Pojazdu 26 204,64 art 16 ust 1 pkt 51
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 562 205,09
Naliczone odsetki od zobowiązań 17,90 art 16 ust 1 pkt 11
Bonusy, rabaty dot. 2018 roku podatkowo rozliczane w 2019 (w momencie otrzymania faktury korygującej) -383 399,60 art 15 ust 4i
Składki w części finansowanej przez Płatnika dot. umów o pracę płatne w 2019 roku 183 075,67 art 15 ust 4h
Wynagrodzenie bezosobowe wypłacone w 2019 64 590,40 art 16 ust 1 pkt 57
Składki w części finansowanej przez Płatnika dot. umów zlecenie wypłacane w 2019 roku 11 560,24 art 16 ust 1 pkt 57 lit a
Odpis na ZFŚS za 2018 nie przekazany na odrębny rachunek 85 268,72 art 16 ust 1 pkt 9 lit b
Różnice kursowe z wyceny bilansowej dot. kosztów podatkowych 4 740,82 art 9b ust 1 pkt 1
Rezerwa na świadczenia urlopowe 12 110,16 art 15 ust 4e
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
Storno różnic kursowych z wyceny bilansowej -4 142,50 art 9b ust 1 pkt 1
Bonus dot. 2017 r. podatkowo rozliczany w 2018 roku (w momencie otrzymania faktury korygującej) 23 831,00 art 15 ust 4i
Składki w części finansowanej przez Płatnika opłacone w 2018 roku -144 164,13 art 15 ust 4h
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
Raty kapitałowe dot. leasingu oraz opłata wstępna -311 346,20 art 16a
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 4 159 072,11 2 380 529,70
K. Podatek dochodowy 790 224,00 452 301,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

INFORMACJA DODATKOWA 2018

-

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁANOŚCI 2018

-

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki