Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki HUZAR PSP SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy HUZAR PSP S.A.
Siedziba
Województwo mazowieckie
Powiat Płock
Gmina Płock
Miejscowość PŁOCK
Adres
Kod kraju PL
Województwo mazowieckie
Powiat Płock
Gmina Płock
Ulica WIADUKT
Nr domu 1
Miejscowość PŁOCK
Kod pocztowy 09-400
Poczta PŁOCK
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
7320Z - badanie rynku i opinii publicznej
4619Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000492939

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

ROK OBROTOWY ZG. Z ROKIEM KALENDARZOWYM I OBEJMUJE 12 KOLEJNYCH MIESIECY,
SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG ZAŁ NR 1 DO UOR,

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

ŚT AMORTYZUJE SIĘ METODĄ LINIOWĄ WG STAWWEK PODATKOWYCH, ZAPASY W CENIE ZAKUPU LUB KOSZCIE WYTWORZENIA, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA W KWOTACH WYMAGAJĄCYCH ZAPŁATY,

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

WYNIK USTALA SIĘ SPORZĄDZAJĄC RZS W WERSJI PORÓWNAWCZEJ

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZA SIĘ WG ZAŁ. NR 1 DO UOR

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 195 797,30 173 478,26
I Wartości niematerialne i prawne 18 350,82 31 488,51
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne 18 350,82 31 488,51
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 133 446,48 97 989,75
1 Środki trwałe 133 446,48 97 989,75
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny 37 162,60 47 811,40
d) środki transportu 70 688,14 15 742,96
e) inne środki trwałe 25 595,74 34 435,39
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe 44 000,00 44 000,00
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 44 000,00 44 000,00
a) w jednostkach powiązanych 44 000,00 44 000,00
– udziały lub akcje 44 000,00 44 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 792 657,75 737 776,50
I Zapasy 276 431,92 241 243,23
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary 276 431,92 241 243,23
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 487 599,55 414 120,61
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 487 599,55 414 120,61
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 485 659,29 407 559,77
– do 12 miesięcy 485 659,29 407 559,77
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 061,76 5 821,10
c) inne 878,50 739,74
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 19 336,57 62 648,74
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 19 336,57 62 648,74
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 19 336,57 62 648,74
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 19 336,57 62 648,74
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 289,71 19 563,92
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne 37 148,00 25 431,00
Aktywa razem 1 025 603,05 936 685,76
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 761 558,43 753 439,92
I Kapitał (fundusz) podstawowy 745 636,00 745 636,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 39 911,15 39 911,15
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -32 107,23 -32 221,03
VI Zysk (strata) netto 8 118,51 113,80
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 264 044,62 183 245,84
I Rezerwy na zobowiązania
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 264 044,62 183 245,84
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 83 923,34 47 984,66
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 83 923,34 47 984,66
– do 12 miesięcy 83 923,34 47 984,66
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 180 121,28 135 261,18
a) kredyty i pożyczki 57 579,11
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 109 714,32 122 908,71
– do 12 miesięcy 109 714,32 12 908,71
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 12 827,85 12 352,26
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem 1 025 603,05 936 685,76
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 2 601 043,60 2 157 496,26
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 548 584,19 656 759,36
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 052 459,41 1 500 736,90
B Koszty działalności operacyjnej 2 553 819,74 2 091 220,00
I Amortyzacja 45 342,17 42 987,48
II Zużycie materiałów i energii 52 504,60 46 683,13
III Usługi obce 302 910,57 393 215,12
IV Podatki i opłaty, w tym: 6 736,00 1 403,00
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 162 726,01 190 434,32
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 30 379,54 39 014,37
– emerytalne 18 049,59
VII Pozostałe koszty rodzajowe 378 111,32 368 517,99
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 575 109,53 1 008 964,59
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 47 223,86 66 276,26
D Pozostałe przychody operacyjne 30 117,60 55 973,12
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 30 117,60 55 973,12
E Pozostałe koszty operacyjne 57 794,36 97 179,62
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 57 794,36 97 179,62
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 19 547,10 25 069,76
G Przychody finansowe 2 912,73 786,39
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 2 912,73 781,39
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 5,00
H Koszty finansowe 5 351,32 6 388,35
I Odsetki, w tym: 581,97
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 5 806,38
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 17 108,51 19 467,80
J Podatek dochodowy 8 990,00 19 354,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 8 118,51 113,80
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 753 439,92 753 326,12
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 753 439,92 753 326,12
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 745 636,00 745 636,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 745 636,00 745 636,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 39 911,15 39 911,15
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 39 911,15 39 911,15
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -32 221,03 -32 221,03
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu 32 221,03 32 221,03
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 32 221,03 32 221,03
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu) 113,80
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 32 107,23 32 221,03
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -32 107,23 -32 221,03
6 Wynik netto
A zysk netto 8 118,51 113,80
B strata netto
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 761 558,43 753 439,92
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 761 558,43 753 439,92
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 8 118,51 113,80
II Korekty razem -29 831,58 45 088,77
1 Amortyzacja 45 342,17 42 987,48
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5 Zmiana stanu rezerw
6 Zmiana stanu zapasów -35 188,69 -29 479,80
7 Zmiana stanu należności -73 478,94 29 954,63
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 23 219,67 -64 690,98
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 10 274,21 66 317,44
10 Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -21 713,07 45 202,57
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 67 661,21 12 767,70
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 67 661,21 12 767,70
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -67 661,21 -12 767,70
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 57 579,11
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki 57 579,11
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki 11 717,00 2 717,00
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 11 717,00 2 717,00
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 45 862,11 -2 717,00
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -43 512,17 29 717,87
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -43 512,17 29 717,87
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 62 848,74 33 130,87
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 19 336,57 62 848,74
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 17 108,51
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 27 314,53 27 314,53
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 70 141,54 70 141,54
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 59 936,00
K. Podatek dochodowy 8 990,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

INFORMACJADODATKOWA

-

WPROWADZENIE

-

ZALACZNIK1HUZAR

-

ZALACZNIK2HUZAR

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki