SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-20
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmySklejka Orzechowo S.A.
Siedziba
WojewództwoWielkopolskie
PowiatWrzesiński
GminaMiłosław
MiejscowośćOrzechowo
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoWielkopolskie
PowiatWrzesiński
GminaMiłosław
UlicaMiłosławska
Nr domu13
MiejscowośćOrzechowo
Kod pocztowy62-322
PocztaOrzechowo
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD1621Z - produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000491363

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym.
W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne to prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok przeznaczone do używania na potrzeby Jednostki. Wycenia się je według cen nabycia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o dokonane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności według następujących zasad:
- prawa majątkowe, licencje i koncesje, znaki towarowe 50%,
- oprogramowanie komputerów 50%,
- wartości niematerialne i prawe o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 3500 zł w dniu przyjęcia do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty amortyzacji.
Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Jednostki. Wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny składników majątku), pomniejszonych o skumulowane umorzenie, a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania.
Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nim związane.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od realnej wartości, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione. Ostatnia aktualizacja wyceny środków trwałych została przeprowadzona przy użyciu stawek określonych przez prezesa GUS na dzień 1 stycznia 1995 roku.
Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Dla celów podatkowych Jednostka stosuje stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku lub wartości początkowej nieprzekraczającej 3500 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Stosowane stawki amortyzacyjne dla przyjmowanych środków trwałych są następujące:
- prawo wieczystego użytkowania gruntów 5%,
- budynki, budowle 2,5%-10%,
- urządzenia techniczne i maszyny 4% - 30%,
- środki transportu 7%-20%,
- inne środki trwałe 10%-25%.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o dokonane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nim związane.
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób:
Materiały - według cen nabycia, natomiast rozchody i stany magazynowe według cen przeciętnych,
Półprodukty i produkty w toku - według rzeczywistego technicznego kosztu wytworzenia,
Produkty gotowe według cen ewidencyjnych (planowane techniczne koszty wytworzenia), zapas korygowany jest do poziomu rzeczywistego technicznego kosztu wytworzenia nie wyższego jednak od cen sprzedaży netto
Towary - według cen nabycia, natomiast rozchody i stany magazynowe według cen przeciętnych.
Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów:
- wynikających z niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych,
- ogólnego zarządu, niezwiązanych z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje na dzień wyceny,
- magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych kosztów jest niezbędne w procesie produkcji,
- sprzedaży produktów.
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych,
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów).
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
Rezerwy to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Rezerwy tworzy się zgodnie z obowiązkiem prawnym lub zwyczajowo oczekiwanym obowiązkiem handlowym, to jest wtedy, gdy występuje na tyle duże prawdopodobieństwo, że zajdzie konieczność wywiązania się Jednostki z ciążącego na niej obowiązku, a koszty lub straty wymagające poniesienia dla wywiązania się z tego obowiązku są na tyle znaczące, że ich nieuwzględnienie w wyniku finansowym tego okresu, w którym obowiązek powstał, spowodowałoby istotne zniekształcenie obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Jednostki.
Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły:
- straty z transakcji gospodarczych w toku,
- udzielone gwarancje i poręczenia,
- skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego,
- przyszłe świadczenia pracownicze: odprawy emerytalno-rentowe, pośmiertne, urlopy,
- przyszłe zobowiązania związane z restrukturyzacją.
Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze tworzone są na bazie memoriałowej w oparciu o niezależne obliczenia aktuarialne.
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
Inne rozliczenia międzyokresowe
a) Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
b) Rozliczenia międzyokresowe przychodów bierne dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności obejmują w szczególności:
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł,
- prawo wieczystego użytkowania gruntów,
Zaliczki otrzymane na dostawy Jednostka prezentuje w bilansie w zobowiązaniach krótkoterminowych wobec pozostałych jednostek - zaliczki otrzymane na dostawy.
Wycena transakcji w walutach obcych
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;
2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski,
Spółka przyjęła zasadę ustalania wartości rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych metodą FIFO (pierwsze przyszło pierwsze wyszło).
Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktu lub ceny nabycia towaru, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody
Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.
Koszty
Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym i układzie kalkulacyjnym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.
Część stałych pośrednich kosztów produkcji, która nie odpowiada poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych, stanowi koszt okresu, w którym została poniesiona.
Na wynik finansowy Jednostki wpływają ponadto:
" pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Jednostki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
" przychody finansowe z odsetek, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
" koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.
Opodatkowanie
Wynik finansowy brutto korygują:
" bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
" zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
Podatek dochodowy odroczony
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości.
Przychody i koszty
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.
Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe23 437 432,1518 755 682,69
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe22 940 363,1518 288 317,69
1Środki trwałe19 568 016,7217 373 494,85
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)995 044,981 072 535,71
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej4 611 382,665 002 456,14
c) urządzenia techniczne i maszyny13 590 389,2310 794 499,90
d) środki transportu369 004,39495 516,69
e) inne środki trwałe2 195,468 486,41
2Środki trwałe w budowie1 753 493,84914 822,84
3Zaliczki na środki trwałe w budowie1 618 852,59
IIINależności długoterminowe
IVInwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe497 069,00467 365,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego497 069,00467 365,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe15 340 299,4616 610 110,01
IZapasy6 183 938,726 292 724,85
1Materiały2 716 017,682 670 000,11
2Półprodukty i produkty w toku1 618 917,281 835 776,90
– w tym obiekty w zabudowie
3Produkty gotowe1 332 916,871 246 935,51
4Towary516 086,89540 012,33
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe6 753 770,857 058 912,96
1Należności od jednostek powiązanych
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Należności od pozostałych jednostek6 753 770,857 058 912,96
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:6 609 943,056 969 498,36
– do 12 miesięcy6 609 943,056 969 498,36
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych108 731,0053 398,00
c) inne35 096,8036 016,60
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe2 227 818,642 860 768,90
1Krótkoterminowe aktywa finansowe2 227 818,642 860 768,90
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 227 818,642 860 768,90
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe174 771,25397 703,30
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem38 777 731,6135 365 792,70
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny15 665 595,8715 445 998,36
IKapitał (fundusz) podstawowy10 500 000,0010 500 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:4 945 998,364 798 042,30
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto258 850,51171 552,06
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)-39 253,00-23 596,00
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania23 112 135,7419 919 794,34
IRezerwy na zobowiązania1 960 798,391 973 159,88
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego378 725,00346 186,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 227 536,63978 154,12
– długoterminowa573 144,00511 337,00
– krótkoterminowa654 392,63466 817,12
3Pozostałe rezerwy354 536,76648 819,76
– długoterminowe
– krótkoterminowe354 536,76648 819,76
IIZobowiązania długoterminowe8 189 574,654 600 084,50
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek8 189 574,654 600 084,50
a) kredyty i pożyczki7 401 220,823 204 507,05
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe788 353,831 395 577,45
IIIZobowiązania krótkoterminowe10 820 021,6410 941 888,58
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek10 629 705,8110 940 302,75
a) kredyty i pożyczki3 662 990,632 341 154,24
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe623 755,83678 323,88
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:4 294 114,504 693 170,81
– do 12 miesięcy4 294 114,504 693 170,81
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi4 006,073 658,54
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych879 915,62884 754,92
h) z tytułu wynagrodzeń601 251,39584 100,89
i) inne563 671,771 755 139,47
4Fundusze specjalne190 315,831 585,83
IVRozliczenia międzyokresowe2 141 741,062 404 661,38
1Ujemna wartość firmy
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
2Inne rozliczenia międzyokresowe2 141 741,062 404 661,38
– długoterminowe1 880 109,342 142 467,73
– krótkoterminowe261 631,72262 193,65
Pasywa razem38 777 731,6135 365 792,70
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:56 756 596,2954 008 970,56
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów52 627 082,4249 907 505,07
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów4 129 513,874 101 465,49
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:50 123 469,4547 713 080,07
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów46 328 776,2943 935 469,82
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów3 794 693,163 777 610,25
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)6 633 126,846 295 890,49
DKoszty sprzedaży974 573,21939 826,59
EKoszty ogólnego zarządu5 488 056,114 974 706,49
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)170 497,52381 357,41
GPozostałe przychody operacyjne819 004,51359 925,14
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych68 395,2115 690,00
IIDotacje145 470,43145 345,46
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych232,486 070,62
IVInne przychody operacyjne604 906,39192 819,06
HPozostałe koszty operacyjne414 304,32413 645,38
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych101 267,0254 883,66
IIIInne koszty operacyjne313 037,30358 761,72
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)575 197,71327 637,17
JPrzychody finansowe180 334,65232 037,74
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:74 198,7093 761,81
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne106 135,95138 275,93
KKoszty finansowe341 408,85373 272,85
IOdsetki, w tym:250 089,07209 474,77
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne91 319,78163 798,08
LZysk (strata) brutto (I+J–K)414 123,51186 402,06
MPodatek dochodowy155 273,0014 850,00
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)258 850,51171 552,06
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)15 445 998,3615 298 042,30
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach15 445 998,3615 298 042,30
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu10 500 000,0010 500 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu10 500 000,0010 500 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu4 798 042,304 624 364,12
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego147 956,06173 678,18
a) zwiększenie (z tytułu)147 956,06173 678,18
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)147 956,06173 678,18
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
– umorzenia własnych udziałów
– podwyższenia kapitału zakładowego
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu4 945 998,364 798 042,30
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu147 956,06173 678,18
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu147 956,06173 678,18
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach147 956,06173 678,18
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)147 956,06173 678,18
– wypłaty dywidendy
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zapasowego 147 956,06173 678,18
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto219 597,51147 956,06
Azysk netto258 850,51171 552,06
Bstrata netto
Codpisy z zysku39 253,0023 596,00
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)15 665 595,8715 445 998,36
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)15 665 595,8715 445 998,36
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej2 450 193,203 503 167,59
IZysk (strata) netto258 850,51171 552,06
IIKorekty razem2 191 342,693 331 615,53
1Amortyzacja2 391 650,762 434 139,76
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych27 703,79-62 827,18
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)231 257,08194 952,32
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-67 620,1414 833,55
5Zmiana stanu rezerw-12 361,49354 806,15
6Zmiana stanu zapasów108 786,13-32 856,45
7Zmiana stanu należności305 142,11-48 045,09
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-723 523,281 000 896,56
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-69 692,27-524 284,09
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)2 450 193,203 503 167,59
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-7 641 688,08-870 746,00
IWpływy85 900,0015 690,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych85 900,0015 690,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
IIWydatki7 727 588,08886 436,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych7 727 588,08886 436,00
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-7 641 688,08-870 746,00
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej4 558 544,62-98 359,57
IWpływy6 553 308,021 048 589,89
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki6 553 308,021 048 589,89
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki1 994 763,401 146 949,46
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli39 253,0023 596,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek1 039 942,82409 992,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego684 310,50518 409,14
8Odsetki231 257,08194 952,32
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)4 558 544,62-98 359,57
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-632 950,262 534 062,02
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-632 950,262 534 062,02
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu2 860 768,90326 706,88
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:2 227 818,642 860 768,90
– o ograniczonej możliwości dysponowania153 721,23240 594,83
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok414 123,51186 402,06
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:222 961,16222 961,16222 109,56
odpisy z tytułu otrzymanych dotacji145 470,43145 470,43art 17 ust 1 pkt 21145 345,46
odpis prawa wieczystego użytkowania gruntu77 490,7377 490,73art 12 ust 3a76 764,10
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:406 085,21406 085,21289 743,91
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności73 500,5273 500,52art 12 ust 4 pkt 290 041,55
róznice kursowe niezrealizowane24 062,9224 062,92art 15a ust 272 400,68
przychody bilansowe nie uznane podatkowo (rozwiązanie rezerw, odpisów)308 521,77308 521,77art 12 ust 3a127 301,68
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:315 796,02315 796,02271 817,65
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami9 150,009 150,00art 16 ust 1 pkt 1413 600,00
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych56 102,2256 102,22art 16 ust 1 pkt 2826 449,48
wpłat na PFRON144 014,00144 014,00art 16 ust 1 pkt 36146 177,00
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa19 218,4619 218,46art 16 ust 1 pkt 37
amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntu77 490,7377 490,73art 16c ust 176 764,10
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 653 368,431 653 368,431 364 749,99
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)40 258,0340 258,03art 16 ust 1 pkt 1121 815,76
różnice kursowe niezrealizowane25 023,2425 023,24art 15a ust 320 775,28
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi423 577,75423 577,75art 15 ust 6299 962,00
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 1262 533,6862 533,68art 16 ust 1 pkt 5743 597,43
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h399 933,30399 933,30art 16 ust 1 pkt 57a386 432,14
wartość utworzonych rezerw na koszty339 006,51339 006,51art 15 ust 4e435 487,15
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny180 000,00180 000,00art 16 ust 1 pkt 9b
wartość utworzonych odpisów aktualizujących wartość należności85 985,8985 985,89art 16 ust 1 pkt 26a94 467,92
wartość utworzonych odpisów aktualizujących wartość zapasów, środków trwałych88 781,6588 781,65art 16 ust 1 pkt 26a54 883,66
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:951 937,89951 937,891 040 542,26
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej414 889,06414 889,06art 15 ust 6544 609,70
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego43 597,4343 597,43art 15 ust 4g21 401,95
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego386 432,14386 432,14art 15 ust 4h359 519,65
koszty leasingu operacyjnego107 019,26107 019,26art 17b ust 1115 010,96
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:117 441,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym802 304,00153 133,00
K. Podatek dochodowy152 438,0029 095,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-