Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki YES FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyYES FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatWARSZAWA
GminaWARSZAWA MOKOTÓW
MiejscowośćWARSZAWA
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatWARSZAWA
GminaWARSZAWA MOKOTÓW
UlicaRODZINY HISZPAŃSKICH
Nr domu8
MiejscowośćWARSZAWA
Kod pocztowy02-685
PocztaWARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6419Z - pozostałe pośrednictwo pieniężne
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000489140

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.). Księgi rachunkowe prowadzono zgodnie z zasadą memoriału, przyjmując przy wycenie aktywów i pasywów zasadę ostrożnej wyceny.

Spółka nie stosuje rozporządzenia Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1850), powołując się na zwolnienie wynikające z art. 28b ust.1 Ustawy o rachunkowości.

Walutą sprawozdawczą niniejszego sprawozdania jest złoty polski (PLN).

Na dzień 31 grudnia 2018 roku aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.), z uwzględnieniem poniżej zaprezentowanych zasad.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

AKTYWA

1 AKTYWA TRWAŁE

Spółka do aktywów trwałych kwalifikuje następujące składniki majątku:
• wartości niematerialne i prawne,
• rzeczowe aktywa trwałe,
• należności długoterminowe,
• inwestycje długoterminowe,
• długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawalne, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne wycenia się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Środki trwałe są wyceniane w księgach w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (wartość początkowa), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

2 AKTYWA OBROTOWE

Spółka zalicza do aktywów obrotowych tę część aktywów Spółki, które w przypadku:
a) aktywów rzeczowych – są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż
12 miesięcy,
b) aktywów finansowych – są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,
c) należności krótkoterminowych – obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu
12 miesięcy od dnia bilansowego,
d) rozliczeń międzyokresowych – trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
2.1 AKTYWA FINANSOWE
Aktywa finansowe w momencie wprowadzania do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji.
Udzielone pożyczki wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość.

Trwała utrata wartości aktywów finansowych

Na dzień bilansowy Spółka ocenia czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów finansowych. W przypadku zidentyfikowania takich przesłanek wartość pożyczek jest odpisywana do ich wartości godziwej.

2.2 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

Należności wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
W Spółce nalicza się odsetki ustawowe lub wynikające z zawartej umowy, jeżeli Zarząd Spółki uzna to za zasadne.
Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się według kursu średniego NBP obowiązującego na dzień bilansowy.

2.3 INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

Do inwestycji krótkoterminowych Spółka zalicza środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, które są wyceniane
w wartości

nominalnej. Do inwestycji krótkoterminowych zaliczane są również udzielane pożyczki, które wyceniane są na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty, tj. niespłacone kapitały, powiększone o należne opłaty i odsetki, pomniejszone o odpisy aktualizujące.

2.4 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów w przypadku, gdy dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują:
- długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego,
- krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.
PASYWA

1 KAPITAŁY WŁASNE

Kapitały własne Spółka ujmuje w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa i postanowieniami umowy Spółki.

2 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się według kursu średniego NBP obowiązującego na dzień bilansowy.

3 REZERWY

Rezerwy zostały utworzone na zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Spółka tworzy rezerwy, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1) na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy), wynikający ze zdarzeń przeszłych,
2) prawdopodobne jest, że spełnienie obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne,
3) można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiązku.
Spółka tworzy rezerwy na zobowiązania według następujących tytułów:
1) rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
2) rezerwy na świadczenia pracownicze,
3) pozostałe rezerwy.
Kwoty rezerw, zależnie od tego, jaki charakter mają zdarzenia, na które się je tworzy, obciążają odpowiednio: koszty operacyjne, pozostałe koszty operacyjne lub koszty finansowe.
Rozwiązanie niewykorzystanych rezerw następuje na dzień, na który okazały się zbędne. Z kolei powstanie zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę, powoduje wykorzystanie rezerwy.

4 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PASYWNE

Rozliczenia międzyokresowe w Spółce po stronie pasywów obejmują:
1) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów,
2) rozliczenia międzyokresowe przychodów.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, obejmują kwoty zaliczane do kosztów bieżącego okresu, których zapłata nastąpi w przyszłości. Spółka w szczególności dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających:
1) ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów i których kwotę zobowiązania można oszacować w wiarygodny sposób,
2) z przyznanych premii pracowniczych.
Przewidywane, lecz nieponiesione wydatki objęte biernymi rozliczeniami międzyokresowymi zmniejszają koszty okresu sprawozdawczego, w którym stwierdzono, że zobowiązania te nie powstały.
Przychody dotyczące przyszłych okresów, które są rozliczane w czasie.
Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu, którego dotyczą. Czas i sposób rozliczania tych kosztów jest przede wszystkim uzasadniony ich charakterem,
z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Na wynik finansowy netto składają się:

• wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
• wynik operacji finansowych,
• obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest Spółka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.
Przychody ze sprzedaży Spółka osiąga w wyniku zawierania umów sprzedaży, w szczególności Spółka rozpoznaje przychody z tytułu naliczonych prowizji, odsetek oraz innych opłat od udzielonych pożyczek dla klientów detalicznych (kredyty konsumenckie).
Za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont, pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.
Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia uzyskania przychodu. Jeżeli przychody wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich uzyskania i dniem faktycznego otrzymania występują różne kursy walut, przychody te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał podatnik.
Spółka, osiągając przychody ze sprzedaży produktów, towarów lub materiałów, ponosi koszty związane z tymi przychodami.
Koszty działalności operacyjnej obejmują wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej Spółki.
Spółka stosuje porównawczy wariant ustalania wyniku finansowego, w związku z czym również rachunek zysków
i strat sporządza w układzie porównawczym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.). Księgi rachunkowe prowadzono zgodnie z zasadą memoriału, przyjmując przy wycenie aktywów i pasywów zasadę ostrożnej wyceny.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe1 206 530,461 560 463,05
IWartości niematerialne i prawne4 897,32
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne4 897,32
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe56 645,9174 723,09
1Środki trwałe56 645,9174 723,09
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny27 800,6534 388,45
d) środki transportu
e) inne środki trwałe28 845,2640 334,64
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe76 639,6876 639,68
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek76 639,6876 639,68
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 073 244,871 404 202,96
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 073 244,871 404 202,96
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe27 821 437,3221 594 203,02
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe1 086 984,052 192 543,66
1Należności od jednostek powiązanych38 864,99444 795,09
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:4 612,50399 735,10
– do 12 miesięcy4 612,50399 735,10
– powyżej 12 miesięcy
b) inne34 252,4945 059,99
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale1 048 119,061 747 748,57
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:77 643,5463 428,13
– do 12 miesięcy77 643,5463 428,13
– powyżej 12 miesięcy
b) inne970 475,521 684 320,44
3Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe25 908 834,9419 142 824,91
1Krótkoterminowe aktywa finansowe25 908 834,9419 142 824,91
a) w jednostkach powiązanych14 769 236,2415 145 299,53
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe14 769 236,2415 145 299,53
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach10 962 111,073 960 831,81
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe149 547,781 016 011,59
– udzielone pożyczki10 812 563,292 944 820,22
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne177 487,6336 693,57
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach11 620,9417 311,03
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne165 866,6919 382,54
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe825 618,33258 834,45
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem29 027 967,7823 154 666,07
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny-6 271 196,63-5 355 186,14
IKapitał (fundusz) podstawowy300 000,00300 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-5 655 186,14-3 470 676,69
VIZysk (strata) netto-916 010,49-2 184 509,45
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania35 299 164,4128 509 852,21
IRezerwy na zobowiązania357 086,65150 574,22
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego357 086,65150 574,22
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe4 401 095,88
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek4 401 095,88
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych4 401 095,88
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe34 889 490,0523 938 333,08
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych29 151 858,232 613 745,79
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 531 560,80
– do 12 miesięcy1 531 560,80
– powyżej 12 miesięcy
b) inne27 620 297,432 613 745,79
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek5 737 631,8221 324 587,29
a) kredyty i pożyczki498 500,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych4 321 095,86
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:336 998,22331 774,00
– do 12 miesięcy336 998,22331 774,00
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe420 812,2620 861 331,68
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych63 437,9250 650,18
h) z tytułu wynagrodzeń90 410,3042 614,92
i) inne6 377,2638 216,51
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe52 587,7119 849,03
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe52 587,7119 849,03
– długoterminowe
– krótkoterminowe52 587,7119 849,03
Pasywa razem29 027 967,7823 154 666,07
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 929 393,562 949 966,92
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów7 929 393,562 949 966,92
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej5 426 799,293 684 624,40
IAmortyzacja42 339,2034 241,90
IIZużycie materiałów i energii62 621,4244 296,17
IIIUsługi obce3 317 386,302 529 444,62
IVPodatki i opłaty, w tym:30 496,6731 277,45
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia1 851 726,56895 278,03
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:109 679,50150 086,23
– emerytalne39 980,3116 797,18
VIIPozostałe koszty rodzajowe12 549,64
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 502 594,27-734 657,48
DPozostałe przychody operacyjne624 382,53828 821,72
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne624 382,53828 821,72
EPozostałe koszty operacyjne76 243,60163 171,71
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne76 243,60163 171,71
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 050 733,20-69 007,47
GPrzychody finansowe434 210,90435 060,46
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:431 543,18387 011,06
– od jednostek powiązanych414 936,71373 937,83
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:48 049,40
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne2 667,72
HKoszty finansowe3 863 242,063 074 858,64
IOdsetki, w tym:852 893,341 158 979,29
– dla jednostek powiązanych541 749,25
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:174 399,62
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych2 835 913,721 915 790,00
IVInne35,3889,35
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-378 297,96-2 708 805,65
JPodatek dochodowy537 712,53-524 296,20
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-916 010,49-2 184 509,45
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)-5 355 186,14-3 170 676,69
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach-5 355 186,14-3 170 676,69
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu300 000,00300 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu300 000,00300 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-5 655 186,15-3 470 676,69
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu5 655 186,153 470 676,69
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach5 655 186,153 470 676,69
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu5 655 186,153 470 676,69
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-5 655 186,15-3 470 676,69
6Wynik netto-916 010,49-2 184 509,45
Azysk netto
Bstrata netto916 010,492 184 509,45
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)-6 271 196,64-5 355 186,14
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)-6 271 196,64-5 355 186,14
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-1 812 543,44-3 121 785,03
IZysk (strata) netto-916 010,49-2 184 509,45
IIKorekty razem-896 532,95-937 275,58
1Amortyzacja42 339,2034 241,90
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych34,96
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)421 350,16771 968,23
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw206 512,4328 122,35
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-6 795 451,10-1 327 796,71
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów5 432 674,32-31 674,74
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-203 087,10-411 238,61
10Inne korekty-905,82-898,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-1 812 543,44-3 121 785,03
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej1 654 837,50-9 411 629,37
IWpływy4 409 202,204 143 500,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:131,92
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach131,92
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych131,92
4Inne wpływy inwestycyjne4 409 070,284 143 500,00
IIWydatki2 754 364,7013 555 129,37
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych19 364,7020 329,37
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne2 735 000,0013 534 800,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)1 654 837,50-9 411 629,37
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej298 500,0011 578 299,16
IWpływy498 500,0014 130 000,54
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki498 500,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe14 130 000,54
IIWydatki200 000,002 551 701,38
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych2 352 797,27
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki200 000,00198 904,11
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)298 500,0011 578 299,16
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)140 794,06-955 115,24
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu36 693,57991 808,81
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:177 487,6336 693,57
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-378 297,86-2 708 805,65
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:225 796,80
Przychody z tytułu sprzedaży leadówart 12 ust 4 pkt 1225 796,80
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:1 053 602,623 698 164,07
Przychody z tytułu naliczonych odsetek umownych od pożyczek404 496,22404 496,22art 12 ust 4 pkt 2216 152,37
Przychody z tytułu naliczonych odsetek karnych od pożyczek217 563,22217 563,22art 12 ust 4 pkt 2244 661,73
Odsetki naliczone od należności wekslowych431 543,18431 543,18art 12 ust 4 pkt 2386 806,97
Odwrócenie odpisów aktualizujących pożyczkiart 16 ust 1 pkt 262 850 543,00
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:713 988,03468 702,37
Przychody z tytułu otrzymanych odsetek umownych od pożyczek317 000,72317 000,72art 12 ust 4 pkt 2181 644,37
Przychody z tytułu otrzymanych odsetek karnych od pożyczek36 855,4036 855,40art 12 ust 4 pkt 244 004,52
Przychody z zapłaconych odetek od weksli131,91131,91art 12 ust 4 pkt 2
Skapitalizowane odsetki od należności wekslowych art 12 ust 4 pkt 2243 053,48
Odsetki od obligacji serii D360 000,00360 000,00art 11e
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:3 996 019,11584 791,93
Pozostałe kosztyart 16 ust 1 pkt 22164 964,18
Odsetki powyżej odsetek maksymalnychart 12 ust 1 pkt 2200 000,00
Odsetki od powiązanych - cienka kapitalizacja 18 754,5818 754,58art 16 ust 1 pkt 61
Dobrowolne składki członkowskie 30 000,0030 000,00art 16 ust 1 pkt 37
Koszt rozliczenia CDS art 124 ust 4 pkt 2218 612,00
Koszty odsetek -sprzedaż portfela 123 435,50123 435,50art 12 ust 4 pkt 2
Koszt sprzedanego portfela 984 218,61984 218,61art 16 ust 1 pkt 39
Odpisy aktualizujące portfel 2 835 913,722 835 913,72art 16 ust 1 pkt 25
pozostałe 3 696,701 215,75
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 654 543,343 265 220,69
Odsetki od obligacji119 999,98119 999,98art 16 ust 1 pkt 10399 999,98
Zawiązane rezerwy na koszty danego okresu37 240,4837 240,48art 15 ust 123 611,74
Niezapłacony w terminie ZUS10 044,1410 044,14art 15 ust 4h8 553,94
Odsetki od weksli własnych682 799,42682 799,42art 16 ust 1 pkt 11558 066,30
Koszty akwizycji rozliczanie w czasie799 859,32799 859,32art 15 ust 1351 350,36
Koszty czynszu rozliczane w czasieart 15 ust 1738,00
Niezapłacony w terminie PITart 15 ust 4h4 491,00
Niewypłacone wynagrodzenia4 600,004 600,00art 16 ust 1 pkt 572 619,37
Odpisy aktualizujące portfel art 16 ust 1 pkt 251 915 790,00
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:3 393 603,491 311 039,95
Odsetki zapłacone od pożyczek, obligacji oraz weksli własnych200 000,00200 000,00art 16 ust 1 pkt 10198 904,11
Koszty akwizycji rozliczanie w czasie1 393 165,161 393 165,16art 15 ust 1655 317,36
Rozwiązanie rezerwy na koszty 4 501,804 501,80art 15 ust 18 124,56
Koszty czynszu rozliczane w czasieart 15 ust 1738,00
ZUS zapłacony8 453,948 453,94art 15 ust 4h26 030,92
PIT zapłacony 4 491,004 491,00art 15 ust 4h8 326,00
Zapłacone wynagrodzenia 2 619,372 619,37art 15 ust 1 pkt 579 750,00
Kapitalizacja odsetek od weksli własnych 618 947,85618 947,85art 15 ust 1403 849,00
Koszt prowizji zarachowane jako przychód należny - sprzedaż portfela 372 936,74372 936,74art 16 ust 1 pkt 39
Koszt kapitału - sprzedaż portfela 787 609,41787 609,41art 16 ust 1 pkt 39
Przedpłaty878,22878,22art 15 ust 1
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
Strata podatkowa 2014, 2015, 2016
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym1 271,67-3 625 191,47
K. Podatek dochodowy242,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Yes_Finance_NOTY_SF_2018_27.06.2019.docx

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki