Szczegóły spółki

Nazwa YES FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5213657548
REGON 146909734
KRS 0000489140
Adres ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 6419Z — pozostałe pośrednictwo pieniężne
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 1.23 1.22
Zadłużenie / kapitał (D/E) -5.32 -5.63
Płynność bieżąca (CR) 0.9 0.8
Płynność szybka (QR) 0.9 0.8
Złota/srebrna reguła bilansowa -5.32 -5.63
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -74.05% -11.55%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 40.79% 14.61%
Rentowność aktywów (ROA) -9.43% -3.16%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-02 127/2020 87 31968
Poz. 31968. YES FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000489140. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 grudnia 2013 r.,
sygn. akt XVIII GR 34/20, XVIII GRp 13/20.
[BMSiG-31753/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj-
nych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem
z dnia 26 czerwca 2020 r. (sygn. akt XVIII GR 34/20):

  I. otwarto przyspieszone postępowanie układowe Yes
   Finance S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puław-
   skiej 145, 02-715 Warszawa (numer KRS 0000489140),
   które będzie toczyć się pod sygn. akt XVIII GRp 13/20;
 II. wyznaczono nadzorcę sądowego w osobie Anny Wiśniew-
   skiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1430);
 III. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest
   art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
   i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie
   postępowania upadłościowego, zaś otwarte postępowa-
   nie ma charakter postępowania głównego.

Poucza się, że stosownie do treści art. 237 ust. 1 pr „Wierzycie-
lowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowie-
nia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, któ-
rego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia
postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzy-
dziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu
przyspieszonego postępowania układowego Monitorze Sądo-
wym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowie-
nie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej
jurysdykcji sądów polskich.”

                  X.
          OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ
              O RACHUNKOWOŚCI
Poz. 31968. YES FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000489140. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 grudnia 2013 r.,
sygn. akt XVIII GR 34/20, XVIII GRp 13/20.
[BMSiG-31753/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj-
nych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem
z dnia 26 czerwca 2020 r. (sygn. akt XVIII GR 34/20):

  I. otwarto przyspieszone postępowanie układowe Yes
   Finance S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puław-
   skiej 145, 02-715 Warszawa (numer KRS 0000489140),
   które będzie toczyć się pod sygn. akt XVIII GRp 13/20;
 II. wyznaczono nadzorcę sądowego w osobie Anny Wiśniew-
   skiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1430);
 III. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest
   art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
   i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie
   postępowania upadłościowego, zaś otwarte postępowa-
   nie ma charakter postępowania głównego.

Poucza się, że stosownie do treści art. 237 ust. 1 pr „Wierzycie-
lowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowie-
nia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, któ-
rego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia
postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzy-
dziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu
przyspieszonego postępowania układowego Monitorze Sądo-
wym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowie-
nie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej
jurysdykcji sądów polskich.”

                  X.
          OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ
              O RACHUNKOWOŚCI
2020-05-22 99/2020 54 22807
Poz. 22807. YES FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000489140. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 grudnia 2013 r.,
sygn. akt XVIII GU 544/20
[BMSiG-22401/2020]

Sygn. akt XVIII GU 544/20

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj-
nych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postano-
wieniem z dnia 12 maja 2020 roku, sygn. akt XVIII GU 544/20,
zabezpieczył majątek Yes Finance S.A. z siedzibą w Warsza-
wie (numer KRS 0000489140), poprzez ustanowienie tymcza-
sowego nadzorcy sądowego w osobie Anny Wiśniewskiej,
podsiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o nume-
rze 1430.
Poz. 22807. YES FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000489140. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 grudnia 2013 r.,
sygn. akt XVIII GU 544/20
[BMSiG-22401/2020]

Sygn. akt XVIII GU 544/20

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj-
nych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postano-
wieniem z dnia 12 maja 2020 roku, sygn. akt XVIII GU 544/20,
zabezpieczył majątek Yes Finance S.A. z siedzibą w Warsza-
wie (numer KRS 0000489140), poprzez ustanowienie tymcza-
sowego nadzorcy sądowego w osobie Anny Wiśniewskiej,
podsiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o nume-
rze 1430.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki