Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki FORBAKE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-13
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyFORBAKE Spółka akcyjna
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatWARSZAWA
GminaWARSZAWA
MiejscowośćWARSZAWA
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatWARSZAWA
GminaWARSZAWA
UlicaJana Sebastiana Bacha
Nr domu2
MiejscowośćWARSZAWA
Kod pocztowy02-743
PocztaWARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD1071Z - produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000487717

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie ich wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie, oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku wieczystego użytkowania gruntu, wycena dokonywana jest na podstawie decyzji wydanej przez gminę w chwili jego nabycia, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym i dłużej. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym i dłużej na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe119 407,4763 500,14
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe119 407,4763 500,14
1Środki trwałe119 407,4763 500,14
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny18 982,446 792,19
d) środki transportu100 425,0356 179,33
e) inne środki trwałe528,62
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe2 050 287,011 507 170,59
IZapasy919 098,67685 096,77
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary919 098,67679 538,93
5Zaliczki na dostawy i usługi5 557,84
IINależności krótkoterminowe710 627,88626 199,52
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek710 627,88626 199,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:686 287,75604 796,18
– do 12 miesięcy686 287,75604 796,18
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych9 002,947 247,54
c) inne15 337,1914 155,80
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe403 420,47177 726,11
1Krótkoterminowe aktywa finansowe403 420,47177 726,11
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne403 420,47177 726,11
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach403 420,47177 726,11
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe17 139,9918 148,19
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem2 169 694,481 570 670,73
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny-2 044 492,38-2 448 528,67
IKapitał (fundusz) podstawowy100 000,00100 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-2 548 528,67-2 547 476,30
VIZysk (strata) netto404 036,29-1 052,37
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 214 186,864 019 199,40
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe2 385 092,673 461 730,07
1Wobec jednostek powiązanych2 385 092,673 461 730,07
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 828 700,85554 075,15
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych1 081 041,36
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne1 081 041,36
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek747 659,49554 075,15
a) kredyty i pożyczki40 427,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:617 239,71463 365,97
– do 12 miesięcy617 239,71463 365,97
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi9 503,44
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych89 992,7876 892,59
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne4 313,15
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe393,343 394,18
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe393,343 394,18
– długoterminowe
– krótkoterminowe393,343 394,18
Pasywa razem2 169 694,481 570 670,73
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 518 426,504 434 579,50
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów81,00
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów5 518 426,504 434 498,50
BKoszty działalności operacyjnej5 070 834,644 342 997,08
IAmortyzacja53 717,1650 547,99
IIZużycie materiałów i energii101 831,2293 200,31
IIIUsługi obce747 122,14614 495,72
IVPodatki i opłaty, w tym:15 238,0510 192,24
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia275 892,18256 006,86
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:55 978,9554 087,52
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe47 493,8636 598,38
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów3 773 561,083 227 868,06
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)447 591,8691 582,42
DPozostałe przychody operacyjne73 174,9813 229,26
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne73 174,9813 229,26
EPozostałe koszty operacyjne40 648,8573 005,71
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne40 648,8573 005,71
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)480 117,9931 805,97
GPrzychody finansowe23,847 461,20
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:23,845,67
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne7 455,53
HKoszty finansowe76 105,5440 319,54
IOdsetki, w tym:45 223,4340 319,54
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne30 882,11
IZysk (strata) brutto (F+G–H)404 036,29-1 052,37
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)404 036,29-1 052,37
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)-2 448 528,67-2 447 476,30
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach-2 448 528,67-2 447 476,30
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu100 000,00100 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu100 000,00100 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-2 548 528,67-2 547 476,30
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu2 548 528,672 547 476,30
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach2 548 528,672 547 476,30
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu2 548 528,672 547 476,30
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-2 548 528,67-2 547 476,30
6Wynik netto404 036,29-1 052,37
Azysk netto404 036,29
Bstrata netto1 052,37
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)-2 044 492,38-2 448 528,67
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)-2 044 492,38-2 448 528,67
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej320 869,06-181 319,89
IZysk (strata) netto404 036,29-1 052,37
IIKorekty razem-83 167,23-180 267,52
1Amortyzacja53 717,1650 547,99
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów-234 001,90-234 001,04
7Zmiana stanu należności-84 428,36-32 037,37
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów193 584,344 784,61
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-3 000,8418 148,19
10Inne korekty-9 037,6312 290,10
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)320 869,06-181 319,89
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-95 174,70
IWpływy18 943,09
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych18 943,09
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki114 117,79
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych114 117,79
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-95 174,70
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej204 435,52
IWpływy221 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki221 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki16 564,48
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego16 564,48
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)204 435,52
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)225 694,3623 115,63
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:225 694,36
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu177 726,11154 610,48
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:403 420,47177 726,11
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok356 985,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym356 985,00
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Srodki trwale FORBAKE

-

Informacja dodatkowa cz. 1

-

Informacja dodatkowa cz. 2

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki