Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki EXPERTO IN TRIBUTIS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-30
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyExperto in Tributis Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwomazowieckie
Powiatm. st. Warszawa
Gminam. st. Warszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
Powiatm. st. Warszawa
Gminam. st. Warszawa
UlicaSkwer Kardynała Wyszyńskiego
Nr domu5
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy01-015
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6920Z - działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000487205

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Poniżej przedstawiono najważniejsze zasady polityki rachunkowości. Pozostałe zasady zostały przedstawione w załaczniku.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i odzwierciedlają przewidywany okres użytkowania wartości niematerialnych i prawnych. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową.
Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500 złotych amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Rezerwy wycenia się według uzasadnionej oraz w sposób wiarygodny oszacowanej wartości.

Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet kapitału w aktywach spółki.
Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest z podziału zysku. Nie miały miejsca dopłaty wspólników.
Spółka nie posiada funduszy na kapitale rezerwowym.
Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nie rozliczony wynik z lat poprzednich, a także skutki korekt zmian zasad rachunkowości i błędów podstawowych dotyczących lat poprzednich,
a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym.
Środki pieniężne w banku i w kasie wycenia się według wartości nominalnej.
Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w ich wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie kupna walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka w przypadku operacji sprzedaży walut lub po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń
o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki.
Na dzień powstania zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki pasywów
po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Środki trwałe, inne niż grunty wyceniane są według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i odzwierciedlają przewidywany okres użytkowania środków trwałych.
Środki trwałe są ujmowane w ewidencji środków trwałych i amortyzowane, metoda liniową, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu w którym zostały ujęte w ewidencji.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy ustalany metodą porównawczą. W wyniku finansowym netto Spółka uwzględnia odroczony podatek dochodowy.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe107 546,7014 996,15
IWartości niematerialne i prawne2 409,78
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne2 409,78
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe104 919,706 249,37
1Środki trwałe104 919,706 249,37
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu96 294,08
e) inne środki trwałe8 625,626 249,37
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 627,006 337,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 627,006 337,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe299 337,89234 850,98
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe262 409,38198 809,55
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek262 409,38198 809,55
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:218 194,17185 462,41
– do 12 miesięcy218 194,17185 462,41
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych17 248,423 078,99
c) inne26 966,7910 268,15
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe30 661,1715 135,27
1Krótkoterminowe aktywa finansowe30 661,1715 135,27
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne30 661,1715 135,27
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach26 666,0715 135,27
– inne środki pieniężne3 995,10
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe6 267,3420 906,16
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem406 884,59249 847,13
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny70 789,2398 384,27
IKapitał (fundusz) podstawowy100 000,00100 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:17 752,9717 752,97
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-66 070,20-80 909,26
VIZysk (strata) netto19 106,4661 540,56
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania336 095,36151 462,86
IRezerwy na zobowiązania5 500,005 500,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy5 500,005 500,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe5 500,005 500,00
IIZobowiązania długoterminowe95 509,01
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek95 509,01
a) kredyty i pożyczki95 509,01
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe235 086,35145 962,86
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek235 086,35145 962,86
a) kredyty i pożyczki70 671,132,19
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:109 090,45110 646,47
– do 12 miesięcy109 090,45110 646,47
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych35 441,2235 094,20
h) z tytułu wynagrodzeń19 883,55220,00
i) inne
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem406 884,59249 847,13
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 176 821,411 139 987,91
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów1 176 821,411 139 987,91
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej1 153 899,941 047 353,31
IAmortyzacja10 368,974 525,12
IIZużycie materiałów i energii28 744,4724 657,60
IIIUsługi obce875 275,06850 006,61
IVPodatki i opłaty, w tym:4 173,264 075,86
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia188 370,44152 000,00
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:24 288,99
– emerytalne9 811,88
VIIPozostałe koszty rodzajowe22 678,7512 088,12
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)22 921,4792 634,60
DPozostałe przychody operacyjne16 801,6911 323,16
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych500,00
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne16 801,6910 823,16
EPozostałe koszty operacyjne5 588,0823 478,84
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 071,13
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych4 514,65
IIIInne koszty operacyjne2,3023 478,84
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)34 135,0880 478,92
GPrzychody finansowe0,05
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:0,05
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe7 384,624 050,41
IOdsetki, w tym:1 208,02260,70
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne6 176,603 789,71
IZysk (strata) brutto (F+G–H)26 750,4676 428,56
JPodatek dochodowy7 644,0014 888,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)19 106,4661 540,56
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)98 384,2736 843,71
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów-46 701,50
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach51 682,7736 843,71
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu100 000,00100 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu100 000,00100 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu17 752,9717 752,97
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu17 752,9717 752,97
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-80 909,26-80 909,26
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-80 909,26-80 909,26
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-80 909,26-80 909,26
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)14 839,06
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-66 070,20-80 909,26
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-66 070,20-80 909,26
6Wynik netto19 106,4661 540,56
Azysk netto19 106,4661 540,56
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)70 789,2398 384,27
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)70 789,2398 384,27
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-42 951,4017 457,96
IZysk (strata) netto19 106,4661 540,56
IIKorekty razem-62 057,86-44 082,60
1Amortyzacja10 368,974 525,12
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej1 071,13-500,00
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-63 599,83-50 912,35
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-28 246,958 090,22
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych18 348,82-5 285,59
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-42 951,4017 457,96
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-107 700,65-7 864,77
IWpływy4 175,04500,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych4 175,04500,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki111 875,698 364,77
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych111 875,698 364,77
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-107 700,65-7 864,77
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej166 177,95
IWpływy167 095,74
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki167 095,74
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki917,79
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek917,79
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)166 177,95
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)15 525,909 593,19
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:15 525,909 593,19
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych0,350,49
FŚrodki pieniężne na początek okresu15 135,275 542,08
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:30 661,1715 135,27
– o ograniczonej możliwości dysponowania3 995,10
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok26 750,4676 428,56
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:9 300,009 300,0010 200,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:0,490,49
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:23 192,4623 192,4610 938,35
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:29 185,4329 185,4311 173,53
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:11 173,0411 173,0419 452,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:31 290,1231 290,1231 290,13
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym27 365,0037 598,00
K. Podatek dochodowy4 105,005 640,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki