Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ONISZCZUK OLSZAR & ASSOCIATES SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-24
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy ONISZCZUK OLSZAR & ASSOCIATES S.A.
Siedziba
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Gmina Wrocław-Stare Miasto
Miejscowość Wrocław
Adres
Kod kraju PL
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Gmina Wrocław-Stare Miasto
Ulica św. Mikołaja
Nr domu 8/11
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 50-125
Poczta Wrocław
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS 0000486166

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

a

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

a

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

a

C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

a

7. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
Aktywa razem
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
Pasywa razem
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Zysk (strata) brutto (F+G–H)
L Zysk (strata) netto (I–J–K)
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki