Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki DIM SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-24
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyDIM Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwomazowieckie
PowiatWarszawa
GminaWarszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
PowiatWarszawa
GminaWarszawa
UlicaGrzybowska
Nr domu87
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy00-844
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4312Z - przygotowanie terenu pod budowę
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000483282

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2019.351 – dalej „UoR”).
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne są wykazane w bilansie w wartości netto tj. w cenie nabycia pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie. Amortyzacja jest naliczana według stawek wynikających z przewidywanego okresu użytkowania metodą liniową. Składniki wyposażenia i środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10.000 zł są amortyzowane jednorazowo.
Inwestycje długoterminowe wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Należności i zobowiązania są wykazane w kwotach wymaganych do zapłaty. Należności i zobowiązania w walutach obcych zostały wycenione na dzień 31 grudnia 2018 r. według średniego kursu waluty ogłaszanego przez NBP.
Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie została przeprowadzona na dzień 31 grudnia 2018 r.
Środki na rachunkach bankowych oraz stan należności zostały potwierdzone w drodze potwierdzenia sald.
Towary i materiały wyceniane są w cenach zakupu.
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Kapitał podstawowy ujmowany jest w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym.
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek, wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabniających korzyści ekonomiczne oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.
Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność inwestycyjna.
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych, chyba że rezerwa na odroczony podatek dochodowy powstaje w wyniku amortyzacji wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie ma wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową.
Rezerwa na podatek odroczony tworzona jest w odni
esieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych i udziałów w jednostkach współzależnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy i kwoty odwracających się różnic przejściowych podlegają kontroli i gdy prawdopodobne jest, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu.
Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty, chyba że aktywa z tytułu odroczonego podatku powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową.
W przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu udziałów w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych oraz udziałów w jednostkach współzależnych, składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości ww. różnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych.
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało przygotowane z uwzględnieniem obowiązkowego badania zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 3 UoR.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe143 223 303,20145 749 042,43
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe15 792 803,0916 269 818,75
1Środki trwałe15 792 803,0916 195 818,75
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej4 208 881,804 324 916,26
c) urządzenia techniczne i maszyny879 241,22821 161,24
d) środki transportu3 442 928,134 688 359,48
e) inne środki trwałe7 261 751,946 361 381,77
2Środki trwałe w budowie74 000,00
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe126 139 555,11128 354 773,68
1Nieruchomości3 990 000,003 990 000,00
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe122 149 555,11124 364 773,68
a) w jednostkach powiązanych122 149 555,11123 345 738,35
– udziały lub akcje122 149 555,11123 179 504,11
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki166 234,24
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach1 019 035,33
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki1 019 035,33
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 290 945,001 124 450,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 290 945,001 124 450,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe10 911 366,6212 790 242,98
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe837 662,291 232 234,96
1Należności od jednostek powiązanych176 672,6072 742,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:176 672,6072 742,20
– do 12 miesięcy176 672,6072 742,20
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek660 989,691 159 492,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:7 575,462 583,09
– do 12 miesięcy7 575,462 583,09
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych247 325,12113 742,22
c) inne406 089,111 043 167,45
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe9 792 364,1311 104 795,90
1Krótkoterminowe aktywa finansowe9 792 364,1311 104 795,90
a) w jednostkach powiązanych1 904 382,451 642 043,21
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki1 904 382,451 642 043,21
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach1 794 059,321 161 810,17
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki1 794 059,321 161 810,17
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne6 093 922,368 300 942,52
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach6 093 922,368 300 942,52
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe281 340,20453 212,12
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem154 134 669,82158 539 285,41
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny141 347 237,59140 421 743,14
IKapitał (fundusz) podstawowy1 355 000,001 355 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:140 114 604,37139 366 268,14
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-1 047 861,23-1 047 861,23
VIZysk (strata) netto925 494,45748 336,23
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania12 787 432,2318 117 542,27
IRezerwy na zobowiązania1 182 525,00966 571,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 160 525,00953 131,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy22 000,0013 440,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe22 000,0013 440,00
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe11 287 229,5316 530 289,19
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych4 484 715,3411 176 113,21
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:11 070,0011 070,00
– do 12 miesięcy11 070,0011 070,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne4 473 645,3411 165 043,21
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek6 802 514,195 354 175,98
a) kredyty i pożyczki6 530 405,373 853 988,81
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe1 209 252,90
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:91 952,0992 665,61
– do 12 miesięcy91 952,0992 665,61
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych24 303,81150 408,57
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne155 852,9247 860,09
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe317 677,70620 682,08
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe317 677,70620 682,08
– długoterminowe
– krótkoterminowe317 677,70620 682,08
Pasywa razem154 134 669,82158 539 285,41
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 355 150,306 999 015,00
– od jednostek powiązanych3 174 360,006 996 015,00
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów3 355 150,306 999 015,00
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej7 456 338,9510 402 338,69
IAmortyzacja3 852 264,044 810 568,60
IIZużycie materiałów i energii484 985,00637 770,33
IIIUsługi obce1 664 395,913 630 993,34
IVPodatki i opłaty, w tym:71 153,1650 588,57
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia660 359,03814 559,41
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:104 239,55124 517,57
– emerytalne47 515,2457 004,10
VIIPozostałe koszty rodzajowe618 942,26333 340,87
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-4 101 188,65-3 403 323,69
DPozostałe przychody operacyjne396 373,214 448,14
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych391 996,95
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne4 376,264 448,14
EPozostałe koszty operacyjne501,9035 444,02
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych31 064,47
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne501,904 379,55
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-3 705 317,34-3 434 319,57
GPrzychody finansowe6 188 723,178 946 994,13
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:5 973 750,008 445 000,00
AOd jednostek powiązanych, w tym:5 973 750,008 445 000,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale5 973 750,008 445 000,00
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:214 973,17209 272,01
– od jednostek powiązanych96 105,0094 818,24
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne292 722,12
HKoszty finansowe1 517 012,384 057 476,33
IOdsetki, w tym:438 167,25930 294,89
– dla jednostek powiązanych241 322,53250 000,00
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:740 181,44
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych1 029 949,002 387 000,00
IVInne48 896,13
IZysk (strata) brutto (F+G–H)966 393,451 455 198,23
JPodatek dochodowy40 899,00706 862,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)925 494,45748 336,23
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)140 421 743,14139 673 406,91
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach140 421 743,14139 673 406,91
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 355 000,001 355 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 355 000,001 355 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu139 366 268,14138 150 218,01
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego748 336,231 216 050,13
a) zwiększenie (z tytułu)748 336,231 216 050,13
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)748 336,231 216 050,13
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu140 114 604,37139 366 268,14
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-1 047 861,23-1 047 861,23
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu1 047 861,231 047 861,23
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 047 861,231 047 861,23
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu1 047 861,231 047 861,23
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-1 047 861,23-1 047 861,23
6Wynik netto925 494,45748 336,23
Azysk netto925 494,45748 336,23
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)141 347 237,59140 421 743,14
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)141 347 237,59140 421 743,14
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-5 833 897,02-5 372 204,89
IZysk (strata) netto925 494,45748 336,23
IIKorekty razem-6 759 391,47-6 120 541,12
1Amortyzacja3 852 264,044 810 568,60
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-5 750 555,92-7 965 604,62
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej637 952,05771 245,91
5Zmiana stanu rezerw215 954,00-1 175,00
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności394 572,671 297 633,58
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-5 811 950,85-5 759 320,16
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-297 627,46726 110,57
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-5 833 897,02-5 372 204,89
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej3 205 471,7418 111 117,73
IWpływy6 715 040,2421 961 683,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych526 317,07
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:6 188 723,1719 574 683,00
a) w jednostkach powiązanych6 000 000,00
b) w pozostałych jednostkach6 188 723,1713 574 683,00
– zbycie aktywów finansowych5 129 683,00
– dywidendy i udziały w zyskach5 973 750,008 445 000,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki214 973,17
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne2 387 000,00
IIWydatki3 509 568,503 850 565,27
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 509 568,503 650 565,27
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:200 000,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach200 000,00
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe200 000,00
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)3 205 471,7418 111 117,73
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej421 405,12-11 290 150,63
IWpływy4 822 260,382 171 912,58
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału1 216 050,13
2Kredyty i pożyczki4 822 260,38942 750,47
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe13 111,98
IIWydatki4 400 855,2613 462 063,21
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek2 753 435,1110 372 111,93
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego1 209 252,902 597 443,92
8Odsetki438 167,25492 507,36
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)421 405,12-11 290 150,63
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-2 207 020,161 448 762,21
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-2 207 020,161 448 762,21
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu8 300 942,526 852 180,31
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:6 093 922,368 300 942,52
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok966 393,451 455 198,23
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:5 973 750,008 784 965,76
Przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych5 973 750,00art 22 ust 1 pkt 48 445 000,00
Odsetki budżetoweart 12 ust 4 pkt 71 190,00
pozostałe 338 775,76
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:189 814,68196 160,03
Naliczone, a nieotrzymane odsetki189 814,68art 12 ust 4 pkt 1196 160,03
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:29 095,894 962,94
Otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również róźnice kursowe29 095,89art 12 ust 1 pkt 14 962,94
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:3 816 653,286 152 648,10
Składki na ubezpieczenie samochodu osobowego63 529,27art 16 ust 1 pkt 4955 688,43
Odsetki budżetowe595,81art 16 ust 1 pkt 2194,00
Odpisy amortyzacyjne od samochodów osobowych654 155,44art 16 ust 1 pkt 4647 849,34
Podatek od towarów i usług92,57art 16 ust 1 pkt 4615 455,88
Koszty reprezentacji39 153,96art 16 ust 1 pkt 28749,00
Odpisy aktualizujące1 029 949,00art 16 ust 1 pkt 26 lit a
pozostałe 2 029 177,235 432 811,45
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:224 851,04451 227,53
Naliczone, lecz niezapłacone lub umorzone odsetki od zobowiązań202 851,04art 16 ust 1 pkt 11437 787,53
Rezerwy22 000,00art 16 ust 1 pkt 2713 440,00
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:13 440,0013 680,00
pozostałe 13 440,0013 680,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-3 124 882,19-2 875 473,25
pozostałe -3 124 882,19-2 875 473,25
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-4 264 893,21-3 806 242,24
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Różnice pomiędzy zyskiem/stratą brutto a podstawą opodatkowania 2018

-

Różnice pomiędzy zyskiem/stratą brutto a podstawą opodatkowania 2017

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki