Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ILHO PL SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyILHO PL S.A.
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatWARSZAWA
GminaWARSZAWA
MiejscowośćWARSZAWA
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatWARSZAWA
GminaWARSZAWA
UlicaOGRODOWA
Nr domu28/30
MiejscowośćWARSZAWA
Kod pocztowy00-896
PocztaWARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4120Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000482238

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Ewidencja zdarzeń gospodarczych prowadzona była zgodnie z Ustawą
o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. nr 152 poz.1223 z późniejszymi zmianami).

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Przy ustalaniu okresów amortyzacji i rocznych stawek amortyzacyjnych uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego, a także stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem
i pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Wartość środków trwałych powiększa się o istotne koszty ulepszeń (przekraczające wartość 10.000,00 PLN).

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe wykazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 z późniejszymi zmianami, na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe3 265 324,952 068 320,02
IWartości niematerialne i prawne886,00
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne886,00
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe2 972 013,951 718 284,02
1Środki trwałe2 972 013,951 718 284,02
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej1 402 888,02525 323,42
c) urządzenia techniczne i maszyny145 198,68259 015,79
d) środki transportu1 366 393,75865 845,14
e) inne środki trwałe57 533,5068 099,67
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe293 311,00349 150,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego293 311,00349 150,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe102 287 114,07104 501 777,27
IZapasy16 509 909,1211 314 511,11
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku3 013 325,77980 763,27
3Produkty gotowe
4Towary13 262 084,4610 333 747,84
5Zaliczki na dostawy i usługi234 498,89
IINależności krótkoterminowe76 675 488,3886 510 413,93
1Należności od jednostek powiązanych64 858,242 639,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne64 858,242 639,00
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek76 610 630,1486 507 774,93
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:72 144 190,3284 721 623,63
– do 12 miesięcy72 144 190,3284 721 623,63
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych3 828 147,971 423 873,53
c) inne638 291,85362 277,77
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe4 821 136,426 569 885,48
1Krótkoterminowe aktywa finansowe4 821 136,426 569 885,48
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach500 000,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki500 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne4 321 136,426 569 885,48
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach3 911 951,426 569 885,48
– inne środki pieniężne409 185,00
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe4 280 580,15106 966,75
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem105 552 439,02106 570 097,29
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny25 839 196,0616 588 269,31
IKapitał (fundusz) podstawowy2 555 500,002 555 500,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:11 705 230,954 722 615,85
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto11 578 465,119 310 153,46
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania79 713 242,9689 981 827,98
IRezerwy na zobowiązania1 146 502,313 174 556,49
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego93 448,0089 561,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne193 580,02145 231,58
– długoterminowa
– krótkoterminowa193 580,02145 231,58
3Pozostałe rezerwy859 474,292 939 763,91
– długoterminowe140 000,0035 000,00
– krótkoterminowe719 474,292 904 763,91
IIZobowiązania długoterminowe1 115 908,691 895 742,13
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek1 115 908,691 895 742,13
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe608 699,59243 903,22
d) zobowiązania wekslowe
e) inne507 209,101 651 838,91
IIIZobowiązania krótkoterminowe77 450 831,9684 911 529,36
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych5 039 252,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne5 039 252,53
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek77 431 949,8379 861 229,60
a) kredyty i pożyczki2 068 686,27
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe332 980,62214 353,28
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:72 923 982,1773 345 384,57
– do 12 miesięcy72 923 982,1773 345 384,57
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 005 760,715 960 100,68
h) z tytułu wynagrodzeń289 022,89189 387,37
i) inne811 517,17152 003,70
4Fundusze specjalne18 882,1311 047,23
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem105 552 439,02106 570 097,29
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:299 270 760,35251 264 953,21
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów63 954 265,8676 715 522,30
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów235 316 494,49174 549 430,91
BKoszty działalności operacyjnej284 064 101,62239 946 031,25
IAmortyzacja672 154,88497 321,67
IIZużycie materiałów i energii12 377 912,0911 983 880,01
IIIUsługi obce76 537 424,6470 997 295,61
IVPodatki i opłaty, w tym:136 982,6790 869,38
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia4 576 461,884 000 761,34
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 378 483,91933 017,61
– emerytalne411 247,33301 174,76
VIIPozostałe koszty rodzajowe180 903,81113 541,68
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów188 203 777,74151 329 343,95
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)15 206 658,7311 318 921,96
DPozostałe przychody operacyjne253 058,45148 642,34
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych14 101,4313 414,63
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne238 957,02135 227,71
EPozostałe koszty operacyjne529 566,238 718,15
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych97 939,00
IIIInne koszty operacyjne431 627,238 718,15
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)14 930 150,9511 458 846,15
GPrzychody finansowe34 277,11288 661,79
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:34 277,1122 244,24
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne266 417,55
HKoszty finansowe579 677,95269 735,48
IOdsetki, w tym:301 516,72142 228,83
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne278 161,23127 506,65
IZysk (strata) brutto (F+G–H)14 384 750,1111 477 772,46
JPodatek dochodowy2 806 285,002 167 619,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)11 578 465,119 310 153,46
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)16 588 269,3114 125 371,63
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach16 588 269,3114 125 371,63
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu2 555 500,002 555 500,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu2 555 500,002 555 500,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu4 722 615,852 440 197,25
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego6 982 615,102 282 418,60
a) zwiększenie (z tytułu)6 982 615,102 282 418,60
z podziału zysku za 2015/20166 982 615,102 282 418,60
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu11 705 230,954 722 615,85
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu9 310 153,469 129 674,38
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu9 310 153,469 129 674,38
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach9 310 153,469 129 674,38
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)9 310 153,469 129 674,38
przeznaczony na kapitał zapasowy6 982 615,102 282 418,60
podział między wspólników2 327 538,366 847 255,78
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto11 578 465,119 310 153,46
Azysk netto11 578 465,119 310 153,46
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)25 839 196,0616 588 269,31
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto11 578 465,119 310 153,46
IIKorekty razem-6 671 440,01-2 665 371,87
1Amortyzacja672 154,88497 321,67
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-117 832,33-94 772,78
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)301 516,72
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-48 378,54
5Zmiana stanu rezerw-2 028 054,182 491 784,95
6Zmiana stanu zapasów-5 195 398,01-6 564 935,39
7Zmiana stanu należności9 834 925,55-28 105 060,04
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-4 315 902,6629 583 169,46
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-4 117 774,40-97 941,17
10Inne korekty-1 656 697,04-374 938,57
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)4 907 025,106 644 781,59
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy48 378,5435 658,87
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych14 101,4313 414,63
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:34 277,1122 244,24
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach22 244,24
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki22 244,24
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki1 267 469,08209 443,36
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 267 469,08209 443,36
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 219 090,54-173 784,49
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy6 494 846,81
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki6 494 846,81
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki12 431 530,432 109 426,01
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli7 429 010,131 799 197,49
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek4 426 160,54
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego274 843,04282 651,64
8Odsetki301 516,7227 576,88
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-5 936 683,62-2 109 426,01
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-2 248 749,064 361 571,09
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-2 248 749,064 361 571,09
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu6 569 885,482 208 314,39
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:4 321 136,426 569 885,48
– o ograniczonej możliwości dysponowania409 185,00953 572,30
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok14 384 750,11
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:3 836 441,75
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:-750 000,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:424 553,42
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:5 424 320,61
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:1 191 606,64
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym14 455 575,75
K. Podatek dochodowy2 746 559,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki