Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki FAIR PLACE FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-09-18
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyFair Place Finance Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwołódzkie
Powiatm. Łódź
GminaŁódź
MiejscowośćŁódź
Adres
Kod kraju
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr domu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6612Z - działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdania finansowe zostały sporządzone w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości wraz z późniejszymi zmianami Zasady obowiązujące przy sporządzaniu sprawozdania nie odbiegały od niżej opisanych zasad. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się miesięcznie od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji. Jednostka stosuje stawki i metody amortyzacji zgodne z ustawami podatkowymi.

W przypadku trwałej utraty wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się odpisu aktualizującego w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

Pozostałe aktywa posiadające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty granicznej określonej w ustawach podatkowych, amortyzuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Składniki majątku o  wartości początkowej wyższej niż 3 500 zł i niższej niż 10 000 zł, jeżeli ich charakter na to wskazuje, mogą zostać wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Do takich składników aktywów stosuje się amortyzację jednorazową w miesiącu przyjęcia środka do użytkowania.

Wycena środków trwałych w budowie.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Koszty budowy zakończonej bez efektu gospodarczego podlegają spisaniu w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych jako odpis z tytułu trwałej utraty wartości danego składnika aktywów.

Wycena nieruchomości i wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji.

Nieruchomości, wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji ewidencjonuje się i wycenia według zasad obowiązujących dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, czyli według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wycena udziałów i akcji.

Udziały, akcje w innych jednostkach wycenia się według cen nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wycena materiałów, towarów i wyrobów gotowych.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, produkcji w  toku wycenia się według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Jednostka zgodnie z Art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy o Rachunkowości odpisuje w koszty wartość materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, w połączeniu z ustaleniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy. Rozchód tych składników aktywów odbywa się kolejno po cenach tych składników aktywów, które jednostka wcześniej nabyła (FIFO).

Wycena należności i zobowiązań oraz aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych.
Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość i zasad rozliczeń z poszczególnymi kontrahentami.

Wyrażone w walucie obcej należności lub zobowiązania ustala się, stosując średni kurs ogłasza

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Spółka sporządza sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, które zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości składa się z:
bilansu;
rachunku zysków i strat;
zestawienia zmian w kapitale własnym
rachunku przepływów pieniężnych
informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

W jednostce sporządza się rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Ewidencja kosztów prowadzona jest wyłącznie w układzie rodzajowym.

Na wynik finansowy netto składa się:
wynik z działalności podstawowej,
wynik z pozostałej działalności operacyjnej,
wynik z operacji finansowych,
obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.ny przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu. Na dzień bilansowy należności zobowiązania i inne składniki aktywów i pasywów wycenia się po kursie średnim NBP na ten dzień.
Wpływy należności na rachunek walutowym wycenia się po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego ten dzień, gdyż nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznego (Art. 30 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o Rachunkowości, Art. 15a ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych) Nie dochodzi tutaj do rzeczywistego przewalutowania. Wpływ gotówki na rachunek walutowy waluty zakupionej w banku (przewalutowanie) wycenia się po kursie sprzedaży banku (Art. 30 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o Rachunkowości), uwzględniając jednak fakt by kurs faktycznie zastosowany nie był bez uzasadnionych przyczyn wyższy lub niższy odpowiednio o więcej niż powiększona lub pomniejszona o 5% wartość kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień faktycznie zastosowanego kursu waluty. Dla rozchodu walut z rachunku walutowego jednostka stosuje metodę rozchodu FIFO.
Wpływy należności do kasy walutowej wycenia się po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego ten dzień, gdyż nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznego (Art. 30 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o Rachunkowości, Art. 15a ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych) .Wpływ gotówki do kasy waluty zakupionej w banku lub kantorze wycenia się po kursie sprzedaży (Art. 30 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o Rachunkowości), uwzględniając jednak fakt by kurs faktycznie zastosowany nie był bez uzasadnionych przyczyn wyższy lub niższy odpowiednio o więcej niż powiększona lub pomniejszona o 5% wartość kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień faktycznie zastosowanego kursu waluty. Dla rozchodu waluty z kasy walutowej jednostka stosuje metodę rozchodu FIFO.

Rozliczenia międzyokresowe.

W ciągu okresu sprawozdawczego przedmiotem czynnych rozliczeń międzyokresowych są między innymi:
zapłacone z góry należności i zaliczki,
koszty energii opłaconej z góry,
koszty ubezpieczeń majątkowych,
naliczone z góry odsetki od kredytów i pożyczek,
naliczone z góry inne koszty finansowe,
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, jeśli jednostka tworzy takie aktywa,
inne koszty dotyczące następnych okresów sprawozdawczych (prenumeraty, wstępne opłaty leasingowe jeśli ich wartość jest istotna, przedpłaty na targi itp.).

Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach obrotowych, których dotyczą. Rozliczenia te dokonywane są liniowo miesięcznie lub w

proporcji na dni na koniec każdego miesiąca na odpowiednie konta zespołu 4 Zakładowego Planu Kont. Konto rozliczeń międzyokresowych kosztów nie będzie więc wpływać na zmianę stanu produktów.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów tworzone są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
z wartości świadczeń wykonanych przez kontrahentów, których kwotę można wiarygodnie oszacować,
z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń wynikających z bieżącej działalności, których kwotę można oszacować, mimo, że data ich powstania nie jest jeszcze znana,
pozostałe uzasadnione ryzykiem gospodarczym i zwyczajami handlowymi.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują otrzymane zaliczki na poczet wartości sprzedawanych przez firmę usług, towarów oraz materiałów.

Aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy.

W przypadku obroty jednostki nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
1) 25.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
2) 51.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
3) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty
- odstępuje się od ustalania aktywów i rezerw na odroczony podatek dochodowy.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej jednostki w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe
1Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe598 043,26439 542,07
IZapasy1 608,82
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi1 608,82
IINależności krótkoterminowe354 537,0013 350,00
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek354 537,0013 350,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:300 776,00
– do 12 miesięcy300 776,00
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych53 761,0013 350,00
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe241 897,44426 192,07
1Krótkoterminowe aktywa finansowe241 897,44426 192,07
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne241 897,44426 192,07
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach241 897,44426 192,07
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy1 333 000,001 333 000,00
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem1 931 043,261 772 542,07
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny1 748 079,971 755 923,72
IKapitał (fundusz) podstawowy1 800 000,001 800 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-44 076,28-34 807,63
VIZysk (strata) netto-7 843,75-9 268,65
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania182 963,2916 618,35
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe182 963,2916 618,35
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek182 963,2916 618,35
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:97 302,432 007,38
– do 12 miesięcy97 302,432 007,38
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych44 846,32
h) z tytułu wynagrodzeń39 180,04
i) inne1 634,5014 610,97
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem1 931 043,261 772 542,07
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:300 928,00
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów300 928,00
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej310 325,7616 309,00
IAmortyzacja
IIZużycie materiałów i energii15 978,0316 309,00
IIIUsługi obce161 738,95
IVPodatki i opłaty, w tym:367,00
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia108 400,00
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:19 546,42
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe4 295,36
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-9 397,76-16 309,00
DPozostałe przychody operacyjne3,253,83
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne3,253,83
EPozostałe koszty operacyjne0,041,48
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne0,041,48
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-9 394,55-16 306,65
GPrzychody finansowe1 702,807 038,00
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:7 038,00
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne1 702,80
HKoszty finansowe152,00
IOdsetki, w tym:
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne152,00
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-7 843,75-9 268,65
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-7 843,75-9 268,65
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)422 923,72432 192,37
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach422 923,72432 192,37
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu467 000,00467 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu467 000,00467 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-44 076,28-34 807,63
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu44 076,2834 807,63
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach44 076,2834 807,63
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu44 076,2834 807,63
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-44 076,28-34 807,63
6Wynik netto-7 843,75-9 268,65
Azysk netto
Bstrata netto7 843,759 268,65
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)415 079,97422 923,72
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)415 079,97422 923,72
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnejNaNNaN
IZysk (strata) netto-7 843,75-9 268,65
IIKorekty razem-178 153,68-11 932,50
1Amortyzacja
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-7 038,00
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-1 702,80
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów-1 608,82
7Zmiana stanu należności-341 187,00-2 357,00
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów166 344,94-2 537,50
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-185 997,43-21 201,15
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnejNaNNaN
IWpływy400 000,00405 251,60
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:400 000,00405 251,60
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach400 000,00405 251,60
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki7 038,00
– inne wpływy z aktywów finansowych400 000,00398 213,60
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki398 297,20
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:398 297,20
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach398 297,20
– nabycie aktywów finansowych398 297,20
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)1 702,80405 251,60
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowejNaNNaN
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-184 294,63384 050,45
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-184 294,63384 050,45
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu426 192,0742 141,62
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:241 897,44426 192,07
– o ograniczonej możliwości dysponowania

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki