Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PRIMA PARK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-10-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy PRIMA PARK SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo POMORSKIE
Powiat M. GDYNIA
Gmina M.GDYNIA
Miejscowość GDYNIA
Adres
Kod kraju
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr domu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 6420Z - działalność holdingów finansowych
6430Z - działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
6499Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
6810Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
6831Z - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
6832Z - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
6920Z - działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
7010Z - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
8211Z - działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte do sporządzenia sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku ( Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz. 1223 z póź. zm.) zwaną dalej ustawą oraz z przyjętymi do stosowania Zasadami (polityką) rachunkowości Spółki.
a. Wartości niematerialne i prawne.
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia,
b. Rzeczowe aktywa trwałe.
Rzeczowe aktywa trwałe ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby spółki.
Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne.
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych, amortyzowane są metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej. W ewidencji środki trwałe przyjęto środki o wartości jednostkowej powyżej 3.500,00 zł
c. Środki trwałe w budowie ujmowane są wg ceny zakupu,
d. Zapasy: materiały i towary są ujmowane w cenach zakupu i rozchody rozliczane metodą FIFO.
Zaliczki na dostawy – ujmuje się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
e. Rozrachunki na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
f. Zobowiązania: na dzień powstania zobowiązania wycenia się wg wartości nominalnej, na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
g. Środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej.
h. Różnice kursowe w ciągu roku wycenia się wg cen rzeczywistych kursów kupna i sprzedaży oraz średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego zdarzenie gospodarcze, na dzień bilansowy wg średniego kursu NBP
i. Kapitał własny na dzień bilansowy wykazany jest w wysokości określonej w umowie.
j. Inwestycje długoterminowe to aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści.
k. Rezerwy wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej i oszacowanej wartości.
l. Kapitały własne Spółki wycenia się w wartości nominalnej, ujmując je w księgach rachunkowych według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub statutem Spółki.
Kapitał akcyjny wykazuje się w wartości ustalonej w statucie/umowie Spółki wpisanej do KRS. Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady ujmuje się jako należne wpłaty na rzecz kapitału podstawowego.
m. Pomiar wyniku finansowego: Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
n. Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów, materiałów i usług. Przychody te ujmuje się, jeżeli kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób, istnieje prawdopodobieństwo, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji oraz wszystkie współmierne koszty można wycenić w wiarygodny sposób. Przychody obejmują kwoty otrzymane i należne z tytułu dostarczonych nabywcom zapasów i usług, pomniejszone o rabaty z tytułu dostaw i usług oraz podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy i opłatę paliwową. Wartość przychodów ustala się według wartości godzi
wej zapłaty otrzymanej bądź należnej.
o. Koszty. Do kosztów (w ramach podstawowej działalności operacyjnej) zalicza się koszty, które dotyczą działalności zasadniczej, tj. działalności, do prowadzenia której Spółka została powołana, które są powtarzalne i nie mają charakteru incydentalnego. Spółka ujmuje koszty zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów oraz zasadą ostrożności.
Ewidencja kosztów jest prowadzona na kontach układu 4.
p. Pozostałe przychody oraz koszty operacyjne. Do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się przychody operacyjne, które w szczególności obejmują zysk z likwidacji i sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych, nadwyżki składników majątku, rozwiązanie odpisów na należności i niektórych rezerw na zobowiązania, odszkodowania, przychody z tytułu wyceny i zysk ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych.
Do pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się koszty operacyjne, które w szczególności obejmują stratę z tytułu likwidacji i sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych, niedobory składników majątku, kary umowne, odpisy aktualizujące aktywa ( z wyjątkiem tych, które są ujmowane w kosztach finansowych).
q. Przychody i koszty finansowe. Do przychodów z operacji finansowych zalicza się w szczególności zysk ze sprzedaży udziałów, akcji i innych papierów wartościowych, otrzymanych dywidend, uzyskanych odsetek z oprocentowania środków pieniężnych
na rachunkach bankowych, lokat terminowych, udzielonych pożyczek, wzrostu wartości aktywów finansowych oraz z dodatnich różnic kursowych. Przychody z tytułu dywidend ujmuje się w momencie ustalenia praw do ich utrzymania.
Do kosztów operacji finansowych zalicza się w szczególności stratę ze sprzedaży udziałów, akcji i papierów wartościowych oraz koszty z tą sprzedażą związane, koszty spowodowane utratą wartości aktywów finansowych, takich jako akcje, papiery wartościowe i odsetki, ujmuje się różnice kursowe, odsetki od obligacji własnych (o ile nie są bezpośrednio związane z realizowanymi przez Spółki zależne inwestycjami) i innych papierów wartościowych, prowizje od kredytów, pożyczek, koszty odsetek.
r. Opodatkowanie.
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi.
Podatek dochodowy obliczany jest od zysku brutto z uwzględnieniem podatku odroczonego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku odroczonego oblicza się z użyciem obowiązujących stawek podatku przewidywanych na przyszłe lata, w których oczekuje się, że przejściowe różnice zostaną realizowane.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością określoną w załączniku
numer 1 do Ustawy.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

1Wycena instrumentów finansowych według wartości godziwej
Na podstawie przeprowadzonych analiz Grupa oceniła, że wartość bilansowa poszczególnych instrumentów finansowych prezentowanych w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jest zbliżona do wartości godziwej tych instrumentów.
Istotne zdarzenia po dniu bilansowym.
2Dnia 28.05.2018 r mija termin wykupu obligacji serii U o łącznej wartości nominalnej 6 mln zł Spółka Prima Park S.A ( spółka dominująca) ze względu na trudną sytuacją finansową spółki nie będzie w stanie wykupić w. w obligacji.
Po dniu bilansowym dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:
- Prima Park Lubań SP z o .o. – nieruchomość w Rawiczu
- Prima Park Warszawa Sp. z o.o. – nieruchomość w Gdańsku
- KI Dziewięć Sp. z o.o. – sprzedaż udziałów
- KI Jedenaście Sp. z o.o. – sprzedaż udziałów
- KI Trzynaście Sp. z o.o. – sprzedaż udziałów
3.Transakcje z podmiotami powiązanymi
Jednostki zależne podlegają konsolidacji metodą pełną.
Transakcje zawierane przez Spółki Grupy Kapitałowej Prima Park S.A. z podmiotami powiązanymi mają charakter typowy, były i są zawierana na warunkach rynkowych, a ich charakter i warunki wynikały z prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej.
4.Dywidenda na akcję
W analizowanym okresie, zarówno Spółka dominująca jak i Spółki zależne nie wypłacały dywidend.
5.Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty
Grupa Kapitałowa w roku obrachunkowym 2017 wykazała stratę netto w wysokości 46 763 262,83 zl
którą planuje pokryć z zysku wypracowanego w latach następnych.
6.Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez Grupę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
Grupa na dzień 31 grudnia 2017 roku dokonywała odpisów amortyzacyjnych z tytułu umowy leasingu ( KI projekt 3 Sp. z.o.o)
7.Szczegółowy zakres zmian środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.
W roku obrachunkowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku, Grupa Kapitałowa nie poniosła nakładów finansowe na zakup środków trwałych oraz inwestycje długoterminowe.
W analizowanym roku obrachunkowym Grupa nie dokonała odpisów aktualizujących na rzeczowe aktywa trwałe z tytułu trwałej utraty przydatności.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 5 174 528,15 6 305 095,66
I Wartości niematerialne i prawne 556,48 6 677,76
3 Inne wartości niematerialne i prawne 556,48 6 677,76
II Rzeczowe aktywa trwałe 3 830,63 352 590,42
1 Środki trwałe 3 830,63 352 590,42
c) urządzenia techniczne i maszyny 3 830,63 10 454,63
d) środki transportu 342 135,79
III Należności długoterminowe 3 177,07
3 Od pozostałych jednostek 3 177,07
IV Inwestycje długoterminowe 4 477 956,38 5 942 650,41
1 Nieruchomości 969 000,00 969 000,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe 3 508 956,38 4 973 650,41
a) w jednostkach powiązanych 3 495 252,69 4 959 946,72
– udziały lub akcje 505 000,00 520 000,00
– udzielone pożyczki 2 990 252,69 4 439 946,72
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 13 703,69
– udzielone pożyczki 13 703,69
c) w pozostałych jednostkach 13 703,69
– udzielone pożyczki 13 703,69
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 692 184,66
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 692 184,66
B Aktywa obrotowe 1 860 212,12 1 950 249,78
I Zapasy 427 964,36 -156 898,16
4 Towary 418 862,52 -166 000,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi 9 101,84 9 101,84
II Należności krótkoterminowe 1 287 093,04 1 985 234,78
1 Należności od jednostek powiązanych 907 826,58 403 295,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 907 826,58 403 295,02
– do 12 miesięcy 907 826,58 403 295,02
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 379 266,46 1 581 939,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 137 443,65 202 988,77
– do 12 miesięcy 137 443,65 202 988,77
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 76 411,00 39 740,00
c) inne 15 444,55 1 189 243,73
d) dochodzone na drodze sądowej 149 967,26 149 967,26
III Inwestycje krótkoterminowe 46 954,72 1 331,15
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 46 954,72 1 331,15
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 46 954,72 1 331,15
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 46 954,72 1 331,15
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 98 200,00 120 582,01
Aktywa razem 7 034 740,27 8 255 345,44
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny -15 157 784,43 -14 813 988,01
I Kapitał (fundusz) podstawowy 1 158 161,40 1 158 161,40
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 21 314 461,96 21 324 770,96
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 8 563 206,60 8 563 206,60
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -37 296 416,52 -289 260,17
VI Zysk (strata) netto -333 991,27 -37 007 660,20
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22 192 524,70 23 069 333,45
I Rezerwy na zobowiązania 378 631,63 378 631,63
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 378 631,63 378 631,63
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy
II Zobowiązania długoterminowe 14 881 403,88 15 067 595,34
3 Wobec pozostałych jednostek 14 881 403,88 15 067 595,34
a) kredyty i pożyczki 283 832,12 283 832,12
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 14 515 000,00 14 515 000,00
c) inne zobowiązania finansowe 82 571,76 268 763,22
III Zobowiązania krótkoterminowe 6 932 489,19 7 609 029,40
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2 808 139,79 1 524 300,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 864 073,60 453 239,04
– do 12 miesięcy 864 073,60 453 239,04
b) inne 1 944 066,19 1 071 061,70
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4 124 349,40 6 084 728,66
a) kredyty i pożyczki 435 379,07 873 841,73
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1 362 675,88 3 065 675,88
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 379 977,34 1 209 202,62
– do 12 miesięcy 1 379 977,34 1 209 202,62
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 162 377,85 304 549,08
h) z tytułu wynagrodzeń 98 543,90 14 218,85
i) inne 685 395,36 617 240,50
IV Rozliczenia międzyokresowe 14 077,08
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 14 077,08
– krótkoterminowe 14 077,08
Pasywa razem 7 034 740,27 8 255 345,44
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 35 890,11 3 195 267,21
– od jednostek powiązanych 2 580 412,13
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 35 890,11 614 855,08
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 580 412,13
B Koszty działalności operacyjnej 526 329,19 4 659 908,85
I Amortyzacja 92 155,66 431 349,40
II Zużycie materiałów i energii 2 161,92 165 738,22
III Usługi obce 175 203,81 797 398,11
IV Podatki i opłaty, w tym: 27 538,98 65 212,18
V Wynagrodzenia 155 433,76 415 897,56
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 47 431,34 78 884,94
VII Pozostałe koszty rodzajowe 26 403,72 125 016,31
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 580 412,13
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -490 439,08 -1 464 641,64
D Pozostałe przychody operacyjne 409 665,11 2 172 838,54
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 223 213,87
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 920 592,46
IV Inne przychody operacyjne 186 451,24 252 246,08
E Pozostałe koszty operacyjne 247 312,95 37 663 432,63
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 437 540,93
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 35 993 316,45
III Inne koszty operacyjne 247 312,95 1 232 575,25
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -328 086,92 -36 955 235,73
G Przychody finansowe 15 000,00 311 929,06
II Odsetki, w tym: 309 591,92
– od jednostek powiązanych 309 591,92
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 12 500,00
V Inne 2 500,00 2 337,14
H Koszty finansowe 20 904,35 910 144,90
I Odsetki, w tym: 5 904,35 872 644,90
IV Inne 15 000,00 37 500,00
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -333 991,27 -37 553 451,57
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -333 991,27 -37 553 451,57
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 9 617 174,81 22 253 881,33
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 9 617 174,81 22 253 881,33
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1 158 161,40 1 158 161,40
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1 158 161,40 1 158 161,40
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 21 324 770,96 19 900 445,08
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -10 309,00 1 424 325,88
a) zwiększenie (z tytułu) 1 465 274,85
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo) 1 465 274,85
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu) 10 309,00 40 948,97
kosztów obsługi akcji 10 309,00 40 948,97
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 21 314 461,96 21 324 770,96
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 465 274,85
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 465 274,85
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1 465 274,85
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 465 274,85
podział zysku z lat ubiegłych 1 465 274,85
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu) -37 296 416,52
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 37 296 416,52
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -37 296 416,52
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -37 296 416,52
6 Wynik netto -333 991,27 -12 865 757,55
B strata netto 333 991,27 12 865 757,55
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -15 157 784,43 9 617 174,81
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -15 157 784,43 9 617 174,81
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej NaN NaN
I Zysk (strata) netto -333 991,27 -12 865 757,55
II Korekty razem 3 518 818,36 9 563 248,16
1 Amortyzacja 92 155,71 431 349,40
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5 904,00 640 408,58
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5 Zmiana stanu rezerw -545 791,37
6 Zmiana stanu zapasów 6 466 731,21 8 008 935,73
7 Zmiana stanu należności 6 474 036,50 -2 670 943,29
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -8 306 181,57 1 344 828,40
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -668 036,12 1 808 669,34
10 Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3 184 827,09 -3 302 509,39
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej NaN NaN
I Wpływy 1 121 760,00 5 378 048,33
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 21 760,00 481 854,36
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym: 1 100 000,00 4 896 193,97
a) w jednostkach powiązanych 1 100 000,00 4 896 193,97
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 455 000,00 4 227 781,00
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 21 831,00
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym: 455 000,00 4 205 950,00
a) w jednostkach powiązanych 455 000,00 3 555 950,00
b) w pozostałych jednostkach 650 000,00
– nabycie aktywów finansowych 650 000,00
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 666 760,00 1 150 267,33
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej NaN NaN
I Wpływy 1 131 869,00 14 968 919,84
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki 936 668,00 3 285 916,74
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 11 683 003,10
4 Inne wpływy finansowe 195 201,00
II Wydatki 5 848 678,51 13 537 330,11
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4 309,00 40 948,97
4 Spłaty kredytów i pożyczek 2 126,00 6 207 575,01
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 1 160 000,00 6 327 000,00
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 4 661 351,51
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki 20 892,00 640 408,58
9 Inne wydatki finansowe 321 397,55
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4 716 809,51 1 431 589,73
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -865 222,42 -720 652,33
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -865 222,42 -720 652,33
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 2 177,14 722 829,47
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: -863 045,28 2 177,14
– o ograniczonej możliwości dysponowania

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki