Szczegóły spółki

Nazwa PRIMA PARK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
NIP 5891818755
REGON 193049114
KRS 0000480757
Adres Gdynia
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6420Z — działalność holdingów finansowych
  • 6430Z — działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
  • 6499Z — pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  • 6810Z — kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  • 6831Z — pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
  • 6832Z — zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
  • 6920Z — działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
  • 7010Z — działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
  • 8211Z — działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 2.79 3.15
Zadłużenie / kapitał (D/E) -1.56 -1.46
Płynność bieżąca (CR) 0.26 0.27
Płynność szybka (QR) 0.28 0.21
Złota/srebrna reguła bilansowa -1.56 -1.46
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -1175.28% -930.59%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 253.5% 2.2%
Rentowność aktywów (ROA) -454.9% -4.75%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-18 54/2020 321 127064
Poz. 127064. PRIMA PARK SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000480757. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.10.2013.
[RDF/191364/20/46]

W dniu 10.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.03.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 127064. PRIMA PARK SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000480757. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.10.2013.
[RDF/191364/20/46]

W dniu 10.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.03.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2020-03-18 54/2020 321 127065
Poz. 127065. PRIMA PARK SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000480757. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.10.2013.
[RDF/191364/20/447]

W dniu 10.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 127065. PRIMA PARK SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000480757. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.10.2013.
[RDF/191364/20/447]

W dniu 10.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2020-03-18 54/2020 321 127066
Poz. 127066. PRIMA PARK SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000480757. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.10.2013.
[RDF/191364/20/848]

W dniu 10.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 127066. PRIMA PARK SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000480757. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.10.2013.
[RDF/191364/20/848]

W dniu 10.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2020-03-13 51/2020 348 118661
Poz. 118661. PRIMA PARK SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000480757. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.10.2013.
[RDF/190905/20/378]

W dniu 06.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.03.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 118661. PRIMA PARK SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000480757. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.10.2013.
[RDF/190905/20/378]

W dniu 06.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.03.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2020-03-13 51/2020 348 118662
Poz. 118662. PRIMA PARK SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000480757. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.10.2013.
[RDF/190905/20/779]

W dniu 06.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 118662. PRIMA PARK SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000480757. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.10.2013.
[RDF/190905/20/779]

W dniu 06.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2020-03-13 51/2020 348 118663
Poz. 118663. PRIMA PARK SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000480757. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.10.2013.
[RDF/190905/20/180]

W dniu 06.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 118663. PRIMA PARK SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000480757. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.10.2013.
[RDF/190905/20/180]

W dniu 06.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2020-02-06 25/2020 92 6448
Poz. 6448. PRIMA PARK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUK-
TURYZACJI w Gdyni. KRS 0000480757. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11 października 2013 r., sygn. akt VI GRs 6/18.
[BMSiG-5660/2020]

Niniejszym zawiadamia się, iż w postępowaniu sanacyj-
nym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w stosunku do dłuż-
nika Prima Park S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
(KRS 0000480757), w dniu 14 listopada 2019 roku zarządca
sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi pierwszy uzu-
pełniający spis wierzytelności.

Spis wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać
w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdań-
sku, VI Wydział Gospodarczy.

Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne, w terminie dwóch tygodni od dnia niniej-
szego obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć
do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzy-
telności w pierwszym uzupełniającym spisie.
Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile uzupełniający spis wie-
rzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym
mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 ww. ustawy. Jeżeli dłużnik nie
złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku,
gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego
niezależnych.

W tym samym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został
umieszczony w pierwszym uzupełniającym spisie wierzytel-
ności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności
w uzupełniającym spisie wierzytelności
Poz. 6448. PRIMA PARK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUK-
TURYZACJI w Gdyni. KRS 0000480757. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11 października 2013 r., sygn. akt VI GRs 6/18.
[BMSiG-5660/2020]

Niniejszym zawiadamia się, iż w postępowaniu sanacyj-
nym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w stosunku do dłuż-
nika Prima Park S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
(KRS 0000480757), w dniu 14 listopada 2019 roku zarządca
sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi pierwszy uzu-
pełniający spis wierzytelności.

Spis wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać
w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdań-
sku, VI Wydział Gospodarczy.

Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne, w terminie dwóch tygodni od dnia niniej-
szego obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć
do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzy-
telności w pierwszym uzupełniającym spisie.
Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile uzupełniający spis wie-
rzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym
mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 ww. ustawy. Jeżeli dłużnik nie
złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku,
gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego
niezależnych.

W tym samym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został
umieszczony w pierwszym uzupełniającym spisie wierzytel-
ności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności
w uzupełniającym spisie wierzytelności
2019-09-19 182/2019 356 1031733
Poz. 1031733. PRIMA PARK SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000480757. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.10.2013.
[RDF/176193/19/208]

W dniu 12.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.09.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1031733. PRIMA PARK SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000480757. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.10.2013.
[RDF/176193/19/208]

W dniu 12.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.09.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-09-19 182/2019 356 1031734
Poz. 1031734. PRIMA PARK SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000480757. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.10.2013.
[RDF/176193/19/609]


W dniu 12.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1031734. PRIMA PARK SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000480757. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.10.2013.
[RDF/176193/19/609]


W dniu 12.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-09-19 182/2019 357 1031735
Poz. 1031735. PRIMA PARK SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000480757. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.10.2013.
[RDF/176193/19/10]

W dniu 12.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1031735. PRIMA PARK SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000480757. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 11.10.2013.
[RDF/176193/19/10]

W dniu 12.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-09-12 177/2019 388 1020171
Poz. 1020171. PRIMA PARK SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000480757. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.10.2013.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/9106/19/174]

W dniu 05.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. POLAŃSKI 2. SŁA-
WOMIR MACIEJ 3. 79020904753
Poz. 1020171. PRIMA PARK SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000480757. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.10.2013.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/9106/19/174]

W dniu 05.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. POLAŃSKI 2. SŁA-
WOMIR MACIEJ 3. 79020904753
2019-08-01 148/2019 627 939218
Poz. 939218. PRIMA PARK SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000480757. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.10.2013.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/1387/19/777]

W dniu 25.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. PRIMA
PARK SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. PRIMA PARK
SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KREFT
2. RENATA 3. 71103010669 4. PROKURA SAMO-
ISTNA
Dz. 6. Rub. 5. Informacja o postępowaniu upa-
dłościowym wpisać: 1 1. organ nr data PRub.
Dane osoby powołanej w toku postępowania
upadłościowego 1 1. HOLENDER 2. AGNIESZKA
3. 77060713140 5. ZARZĄDCA
Poz. 939218. PRIMA PARK SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000480757. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.10.2013.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/1387/19/777]

W dniu 25.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. PRIMA
PARK SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. PRIMA PARK
SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KREFT
2. RENATA 3. 71103010669 4. PROKURA SAMO-
ISTNA
Dz. 6. Rub. 5. Informacja o postępowaniu upa-
dłościowym wpisać: 1 1. organ nr data PRub.
Dane osoby powołanej w toku postępowania
upadłościowego 1 1. HOLENDER 2. AGNIESZKA
3. 77060713140 5. ZARZĄDCA
2019-06-06 109/2019 84 30019
Poz. 30019. PRIMA PARK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUK-
TURYZACJI w Gdyni. KRS 0000480757. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11 października 2013 r., sygn. akt VI GRs 6/18.
[BMSiG-29441/2019]

Niniejszym zawiadamia się, iż w postępowaniu sanacyj-
nym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w stosunku do dłuż-
nika Prima Park S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
(KRS: 0000480757), w dniu 15 maja 2019 r. zarządca sporządził
i przekazał sędziemu komisarzowi spis wierzytelności.

Spis wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu
Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospo-
darczy, każdy zainteresowany.Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne, w terminie dwóch tygodni od dnia niniej-
szego obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć
do sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzy-
telności w spisie wierzytelności.
Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest
zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2
pkt 9 ww. ustawy. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może
złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył
oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych.
W tym samym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został
umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co
do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.
Poz. 30019. PRIMA PARK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUK-
TURYZACJI w Gdyni. KRS 0000480757. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11 października 2013 r., sygn. akt VI GRs 6/18.
[BMSiG-29441/2019]

Niniejszym zawiadamia się, iż w postępowaniu sanacyj-
nym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w stosunku do dłuż-
nika Prima Park S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
(KRS: 0000480757), w dniu 15 maja 2019 r. zarządca sporządził
i przekazał sędziemu komisarzowi spis wierzytelności.

Spis wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu
Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospo-
darczy, każdy zainteresowany.Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne, w terminie dwóch tygodni od dnia niniej-
szego obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć
do sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzy-
telności w spisie wierzytelności.
Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest
zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2
pkt 9 ww. ustawy. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może
złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył
oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych.
W tym samym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został
umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co
do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.
2018-09-07 174/2018 72 39152
Poz. 39152. PRIMA PARK SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni.
KRS 0000480757. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 paździer-
nika 2013 r., sygn. akt VI GR 22/18/AM, VI GRs 6/18.
[BMSiG-38892/2018]

Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdań-
sku z dnia 29 sierpnia 2018 roku (godz. 1115), wydanym
w sprawie VI GR 22/18/AM, otwarto postępowanie sanacyjne
w stosunku do dłużnika Prima Park spółki akcyjnej z siedzibą
w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 4/6, 81-348 Gdynia, wpisanego
do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000480757.
Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu
Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Anny Moraw-
skiej oraz zarządcę w osobie Agnieszki Holender (nr licencji
doradcy restrukturyzacyjnego - 365).
Postępowanie sanacyjne toczy się pod sygn. akt VI GRs 6/18.
Jako podstawę jurysdykcji sądu wskazano art. 3 Rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia
20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego
(Dz. Urz. WE L 141, str. 19), określając, że postępowanie ma
charakter główny.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszcze-
nia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi,
którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwar-
cia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzy-

dziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu
postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospo-
darczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu
postępowania sanacyjnego wyłącznie w części dotyczącej
jurysdykcji sądów polskich.
Poz. 39152. PRIMA PARK SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni.
KRS 0000480757. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 paździer-
nika 2013 r., sygn. akt VI GR 22/18/AM, VI GRs 6/18.
[BMSiG-38892/2018]

Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdań-
sku z dnia 29 sierpnia 2018 roku (godz. 1115), wydanym
w sprawie VI GR 22/18/AM, otwarto postępowanie sanacyjne
w stosunku do dłużnika Prima Park spółki akcyjnej z siedzibą
w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 4/6, 81-348 Gdynia, wpisanego
do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000480757.
Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu
Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Anny Moraw-
skiej oraz zarządcę w osobie Agnieszki Holender (nr licencji
doradcy restrukturyzacyjnego - 365).
Postępowanie sanacyjne toczy się pod sygn. akt VI GRs 6/18.
Jako podstawę jurysdykcji sądu wskazano art. 3 Rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia
20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego
(Dz. Urz. WE L 141, str. 19), określając, że postępowanie ma
charakter główny.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszcze-
nia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi,
którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwar-
cia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzy-

dziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu
postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospo-
darczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu
postępowania sanacyjnego wyłącznie w części dotyczącej
jurysdykcji sądów polskich.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki