Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki VENTUS INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyVentus Investments Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoZachodniopomorskie
PowiatSzczecin
GminaSzczecin
MiejscowośćSzczecin
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoZachodniopomorskie
PowiatSzczecin
GminaSzczecin
UlicaWojska Polskiego
Nr domu184b
MiejscowośćSzczecin
Kod pocztowy71-256
PocztaSzczecin
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6420Z - działalność holdingów finansowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000471063

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

W ciągu roku obrotowego:
a/ Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
b/ Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego oraz papiery wartościowe ujmuje się w księgach rachunkowych wg cen nabycia,
c/ Papiery wartościowe ujmuje się w księgach rachunkowych w cenach nabycia,
d/ Środki pieniężne, należności, zobowiązania, w tym również z tytułu pożyczek oraz kapitały - według wartości nominalnej,
e/ Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych dotyczące:
- środków pieniężnych, udziałów i papierów wartościowych ujmuje się w księgach rachunkowych po kursie średnim NBP, kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta Spółka w przypadku faktycznego zastosowania kursów.
- należności i zobowiązania ujmuje się po obowiązującym na dzień przeprowadzenia operacji średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, chyba że dowód odprawy celnej wyznacza inny kurs.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób:
a/ Inwestycje rozpoczęte - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
b/ Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia lub wartości po aktualizacji wyceny pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.
c/ Materiały i towary - wg cen zakupu nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy (zasada ostrożnej wyceny).
d/ Należności i zobowiązania, w tym również z tytułu pożyczek - w kwocie wymagającej zapłaty.
e/ Środki pieniężne, kapitały - wg wartości nominalnej.
f/ Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych dotyczące należności i
zobowiązań wycenia się po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie
ustalonym dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
g/ Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych dotyczące środków pieniężnych, udziałów lub papierów wartościowych wycenia się po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Różnice kursowe zalicza się do przychodów lub kosztów operacji finansowych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym kont zespołu
Spółka stosuje porównawczy rachunek zysków i strat.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Ventus Investments SA sporządza sprawozdanie finansowe na podstawie ustawy o rachunkowości

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe5 997 601,506 110 004,50
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe2 803,505 206,50
1Środki trwałe2 803,505 206,50
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny2 803,505 206,50
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe4 103 000,004 213 000,00
1Od jednostek powiązanych4 103 000,004 213 000,00
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe1 891 798,001 891 798,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe1 891 798,001 891 798,00
a) w jednostkach powiązanych1 891 798,001 891 798,00
– udziały lub akcje1 891 798,001 891 798,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe501 080,44171 905,25
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe147 069,00130 251,00
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek147 069,00130 251,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne147 069,00130 251,00
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe353 744,7941 329,25
1Krótkoterminowe aktywa finansowe353 744,7941 329,25
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne353 744,7941 329,25
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach353 744,7941 329,25
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe266,65325,00
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem6 498 681,946 281 909,75
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny6 185 107,586 274 280,88
IKapitał (fundusz) podstawowy319 730,00319 730,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:6 633 568,006 633 568,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-679 017,12-547 907,64
VIZysk (strata) netto-89 173,30-131 109,48
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania313 574,367 628,87
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe313 574,367 628,87
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek313 574,367 628,87
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:6 392,22
– do 12 miesięcy6 392,22
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne313 574,361 236,65
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem6 498 681,946 281 909,75
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej88 960,54130 984,25
IAmortyzacja2 403,002 403,00
IIZużycie materiałów i energii1 237,122 892,50
IIIUsługi obce57 908,83103 773,69
IVPodatki i opłaty, w tym:502,60481,00
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe26 908,9921 434,06
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-88 960,54-130 984,25
DPozostałe przychody operacyjne1,050,74
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne1,050,74
EPozostałe koszty operacyjne1 841,14642,74
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne1 841,14642,74
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-90 800,63-131 626,25
GPrzychody finansowe1 627,33517,12
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:1 627,33517,12
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe0,35
IOdsetki, w tym:0,35
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-89 173,30-131 109,48
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-89 173,30-131 109,48
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)319 730,00319 730,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach319 730,00319 730,00
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu319 730,00319 730,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu319 730,00319 730,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu6 633 568,006 633 568,00
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu6 633 568,006 633 568,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-679 017,12-547 907,64
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu679 017,12547 907,64
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach679 017,12547 907,64
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu679 017,12547 907,64
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-679 017,12-547 907,64
6Wynik netto-89 173,30-131 109,48
Azysk netto
Bstrata netto89 173,30131 109,48
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)6 185 107,586 274 280,88
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)6 185 107,586 274 280,88
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-109 194,46-168 933,15
IZysk (strata) netto-89 173,30-131 109,48
IIKorekty razem-20 021,16-37 823,67
1Amortyzacja2 403,002 403,00
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-16 818,00-19 896,00
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-5 664,51-20 232,92
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych58,35-97,75
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-109 194,46-168 933,15
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej421 610,0060 000,00
IWpływy421 610,0060 000,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne421 610,0060 000,00
IIWydatki
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)421 610,0060 000,00
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)312 415,54-108 933,15
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu41 329,25150 262,40
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:353 744,7941 329,25
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-89 173,30-131 109,48
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 840,65641,79
pozostałe 1 840,65641,79
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-87 332,65-130 467,69
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i wyjasnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki