Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-24
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M.ST.WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Miejscowość WARSZAWA
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M.ST.WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Ulica KRUCZA
Nr domu 50
Miejscowość WARSZAWA
Kod pocztowy 00-025
Poczta WARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 7010Z - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000466256

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wycenia się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
2. Środki trwałe
Środki trwałe wycenia się w księgach w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (wartość początkowa), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
3. Inwestycje
Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści.
4. Inwestycje w akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych
Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia. W przypadku trwałej utraty wartości wartość udziałów i akcji pomniejsza się o odpowiedni odpis.
5. Leasing
Gdy Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjęła do używania obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w bilansie. Przedmiot leasingu jest początkowo ujmowany według niższej z dwóch wartości: wartości godziwej lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych.
6. Inwestycje długoterminowe
Inwestycje długoterminowe to takie aktywa trwale, których okres dysponowania jest dłuższy niż 12 miesięcy. Zostały one nabyte przez Spółkę w celu osiągniecia korzyści ekonomicznych, które wynikają z przyrostów ich wartości. Aktualnie inwestycje Spółki obejmują inwestycje w aktywa finansowe – w szczególności akcje Banku Pekao S.A., certyfikaty inwestycyjne i obligacje.
Zasady dotyczące kla
syfikacji inwestycji długotermionywch zostaly przedstawione szczegółowo w nocie 2.14.
Spółka inwestuje za pośrednictwem Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych Aktywów Niepublicznych obejmując i opłacając certyfikaty inwestycyjne. Wycena certyfikatów dokonywana jest zgodnie z ustawa o funduszach inwestycyjnych przez wyspecjalizowany zewnętrzny podmiot zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. 2007 nr 249 poz. 1859 z późniejszymi zmianami).
Wartość certyfikatu inwestycyjnego ustala się dokonując wyceny aktywów danego funduszu, ustalenia wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny. Następnie ustalana jest wartość godziwa poszczególnych certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez Spółkę uwzględniając zasadę, iż certyfikaty inwestycyjne opłacone w wysokości inicjalnej 10 gr nie dają prawa do wzrostu aktywów netto, w związku z czym ich wartość godziwa wynosi 10 gr, pozostałe certyfikaty inwestycyjne partycypują we wzroście aktywów netto proporcjonalnie do stopnia ich opłacenia.
Nabyte certyfikaty inwestycyjne, niezalenie od tego czy opłacono certyfikaty w pełnej kwocie kwalifikuje się do kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży. Skutki przeszacowania do wartości godziwej, czyli zyski lub straty z przeszacowania odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny do momentu umorzenia certyfikatu (realizacji zysku lub straty) lub stwierdzenia trwalej utraty wartości.
Certyfikaty inwestycyjne opłacone w wartości inicjalnej ujmuje się w wartości opłaconej części. Nieopłacone w pełni certyfikaty inwestycyjne, poza certyfikatami opłaconymi w wartości inicjalnej 10 gr, ujmuje się w wartości opłaconej części skorygowanej w kolejnych okresach o wpływ wyceny aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny.
7. Utrata wartości inwestycji długoterminowych
Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że składnik aktywów Spółki nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku, do ustalonej w inny sposób wartości godziwej.
Nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego Spółka ustala, czy zachodzi potrzeba przeprowadzenia procedury ustalania odpisu aktualizującego wycenę aktywów spowodowanego utratą przez nie wartości. W przypadku gdy Spółka poweźmie, w trakcie roku bilansowego, informację dotyczącą istotnych zdarzeń mogących mieć wpływ na wartość wycenianych inwestycji długoterminowych, przeprowadzi procedurę ustalania odpisu aktualizującego wycenę aktywów spowodowanego utratą przez nie wartości, nie później niż na koniec kwartału w którym powziął taką informację.
8. Inwestycje krótkoterminowe
Wśród inwestycji krótkoterminowych wyróżnia się:
- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, na które składają się krajowe środki płatnicze, waluty obce, dewizy oraz inne aktywa finansowe (w tym naliczone odsetki od aktywów finansowych), jeżeli są płatne lub wymagalne w ciągu trzech miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia lub założenia lokaty,
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe, na które składają się pozostałe aktywa finans

owe, o okresie zapłaty dłuższym niż trzy miesiące od dnia ich otrzymania, wystawienia lub założenia lokaty.

9. Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe
Należności inne niż finansowe, wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
10. Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotycząone przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
11. Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
Rezerwy odzwierciedlają wynikający ze zdarzeń przeszłych obowiązek Spółki do wykonania w przyszłości świadczeń, których kwotę można wiarygodnie oszacować, mimo, że ani kwota ani termin nie są pewne. Rezerwy tworzy się na przypadające na dany okres, jeszcze nie poniesione koszty w wiarygodnie oszacowanej wartości.
12. Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.
Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego, przy uwzględnieniu przepisów podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy.
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.
13. Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
14. Instrumenty finansowe
14.1. Klasyfikacja instrumentów finansowych
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1674). Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą wyłączonych z Rozporządzenia w szczególności: udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.
14.2. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Aktywa finansowe nie zakwalifikowane do powyższych kategorii zaliczane są do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w wartości godziwej zaś zyski i straty z okresowej wyceny ujmowane są w kapitale z aktualizacji wyceny.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, których wartości godziwej nie można ustalić w wiarygodny sposób, wyceniane są w cenie nabycia.
Z uwagi na fakt, że Pekao S.A. nie jest jednostką podporządkowaną, akcje posiadane przez Spółkę zostały zaklasyfikowane do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży. W rezultacie akcje Pekao S.A. wyceniane są w wartości godziwej a wynik z wyceny prezentowany jest w kapitale z aktualizacji wyceny.
14.3. Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży krótkiej.
Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się w skorygowanej ceny nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
14.4. Pożyczki udzielone i należności własne
Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi
(transakcje odkupu).
Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie wtórnym.
Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

1. Przychody i koszty
Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.
2. Przychody odsetkowe
Przychody odsetkowe są ujmowane przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
3. Przychody z tytułu dywidend
Przychody z tytułu dywidend zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Walne Zgromadzenie Spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono innych dzień prawa do dywidendy.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz rozporządzaniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Informacje o zmianie składu Zarządu Spółki

W dniu 30 czerwca 2018 r. na Wiceprezesa Zarządu został powołany Pan Tomasz Fill. W dniu
19 listopada 2018 r. na Wiceprezesa Zarządu został powołany Pan Bartosz Marczuk. Z dniem
30 grudnia 2018 r. Pan Marcin Piasecki przestał pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.
Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 4 909 631 312,75 4 620 117 006,69
I Wartości niematerialne i prawne 2 170 437,48 1 721 815,42
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne 2 170 437,48 1 721 815,42
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 5 826 536,73 1 697 952,24
1 Środki trwałe 5 826 536,73 1 688 011,01
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny 1 686 571,15 1 603 521,89
d) środki transportu 1 163 527,19
e) inne środki trwałe 2 976 438,39 84 489,12
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 9 941,23
III Należności długoterminowe 1 363 405,48
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek 1 363 405,48
IV Inwestycje długoterminowe 4 802 277 759,55 4 606 734 102,37
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 4 802 277 759,55 4 606 734 102,37
a) w jednostkach powiązanych 206 449 803,05 91 590 084,74
– udziały lub akcje 191 444 632,95 85 291 034,50
– inne papiery wartościowe 10 154 200,00
– udzielone pożyczki 4 850 970,10 6 299 050,24
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3 661 982 115,80 4 350 703 367,50
– udziały lub akcje 3 661 982 115,80 4 350 703 367,50
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach 933 845 840,70 164 440 650,13
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe 58 419 214,44 5 000 000,00
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe 875 426 626,26 159 440 650,13
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 97 993 173,51 9 963 136,66
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 97 891 428,69 9 808 915,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 101 744,82 154 221,66
B Aktywa obrotowe 920 518 742,78 1 794 948 585,79
I Zapasy 51 808,22
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi 51 808,22
II Należności krótkoterminowe 10 699 388,04 9 079 938,18
1 Należności od jednostek powiązanych 8 770 695,46 5 854 674,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8 770 695,46 5 854 484,33
– do 12 miesięcy 8 770 695,46 5 854 484,33
– powyżej 12 miesięcy
b) inne 190,00
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 1 928 692,58 3 225 263,85
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 566 897,38 356 940,69
– do 12 miesięcy 566 897,38 356 940,69
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 30 554,57 2 663 663,00
c) inne 1 331 240,63 204 660,16
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 908 616 521,13 1 784 088 178,10
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 908 616 521,13 1 784 088 178,10
a) w jednostkach powiązanych 6 357 000,00 3 854 818,50
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 6 357 000,00 3 854 818,50
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 902 259 521,13 1 780 233 359,60
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 55 971 966,26 48 507 708,89
– inne środki pieniężne 846 287 554,87 1 731 725 650,71
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 202 833,61 1 728 661,29
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 5 830 150 055,53 6 415 065 592,48
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 3 032 450 295,22 3 422 080 464,97
I Kapitał (fundusz) podstawowy 2 453 326 553,00 1 158 362 525,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 793 683 513,88 66 220 736,42
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 498 561 195,92
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: -381 082 183,02 175 070 398,09
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej -381 082 183,02 175 070 398,09
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1 793 525 223,92
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto 166 522 411,36 228 901 581,54
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 797 699 760,31 2 992 985 127,51
I Rezerwy na zobowiązania 17 263 160,50 53 152 848,95
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 738 228,27 41 553 521,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 13 797 807,21 10 888 470,00
– długoterminowa
– krótkoterminowa 13 797 807,21 10 888 470,00
3 Pozostałe rezerwy 1 727 125,02 710 857,95
– długoterminowe
– krótkoterminowe 1 727 125,02 710 857,95
II Zobowiązania długoterminowe 2 557 515 171,84 2 672 476 879,60
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 2 557 515 171,84 2 672 476 879,60
a) kredyty i pożyczki 2 556 570 574,69 2 672 476 879,60
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 944 597,15
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 222 918 387,97 267 355 398,96
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 9 225,00 928,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9 225,00 928,53
– do 12 miesięcy 9 225,00 928,53
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 222 781 446,16 267 261 166,67
a) kredyty i pożyczki 217 839 479,32 263 600 039,86
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3 623 536,02 2 501 048,10
– do 12 miesięcy 3 623 536,02 2 501 048,10
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 805 598,29 865 703,35
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne 512 832,53 294 375,36
4 Fundusze specjalne 127 716,81 93 303,76
IV Rozliczenia międzyokresowe 3 040,00
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 3 040,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe 3 040,00
Pasywa razem 5 830 150 055,53 6 415 065 592,48
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 39 016 261,15 31 839 025,60
– od jednostek powiązanych 37 244 041,19 15 731 646,90
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 39 016 261,15 31 839 025,60
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B Koszty działalności operacyjnej 60 132 240,96 45 893 502,61
I Amortyzacja 2 766 015,41 708 311,42
II Zużycie materiałów i energii 804 482,71 570 956,26
III Usługi obce 13 853 239,22 12 359 047,87
IV Podatki i opłaty, w tym: 3 174 533,16 2 778 696,70
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 26 879 782,78 19 685 677,18
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3 480 923,05 3 396 039,05
– emerytalne 1 334 235,50 720 203,30
VII Pozostałe koszty rodzajowe 9 173 264,63 6 394 774,13
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -21 115 979,81 -14 054 477,01
D Pozostałe przychody operacyjne 1 839 520,22 5 731 260,68
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 55 860,00 406,10
II Dotacje 799 304,38
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 984 355,84 5 730 854,58
E Pozostałe koszty operacyjne 4 006 552,24 26 844,79
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 4 006 552,24 26 844,79
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -23 283 011,83 -8 350 061,12
G Przychody finansowe 295 607 042,34 301 895 715,61
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 265 409 711,40 291 614 720,88
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym: 265 409 711,40 291 614 720,88
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 265 409 711,40 291 614 720,88
II Odsetki, w tym: 30 197 330,94 10 280 016,82
– od jednostek powiązanych 1 305 114,36 954 963,90
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 977,91
H Koszty finansowe 103 243 882,60 73 407 149,95
I Odsetki, w tym: 99 779 272,46 59 105 719,87
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych 11 400 000,00
IV Inne 3 464 610,14 2 901 430,08
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 169 080 147,91 220 138 504,54
J Podatek dochodowy 2 557 736,55 -8 763 077,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 166 522 411,36 228 901 581,54
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3 422 080 464,97 1 214 337 055,24
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 3 422 080 464,97 1 214 337 055,24
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1 158 362 525,00 1 158 362 525,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 1 294 964 028,00
a) zwiększenie (z tytułu) 1 294 964 028,00
– wydania udziałów (emisji akcji) 1 294 964 028,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2 453 326 553,00 1 158 362 525,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 66 220 736,42 58 757 684,95
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 727 462 777,46 7 463 051,47
a) zwiększenie (z tytułu) 727 462 777,46 7 463 051,47
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo) 228 901 581,54
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 7 463 051,47
podwyższenie kapitału 498 561 195,92
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 793 683 513,88 66 220 736,42
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 175 070 398,09 -10 246 206,18
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -556 152 581,11 185 316 604,27
a) zwiększenie (z tytułu) 185 316 604,27
wycena inwestycji do wartości godziwej 185 316 604,27
b) zmniejszenie (z tytułu) 556 152 581,11
– zbycia środków trwałych
wycena inwestycji do wartości godziwej akcji Pekao S.A. 688 721 383,00
wycena certyfikatów inwestycyjnych do wartości godziwej -2 113 258,89
rezerwa i aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego -130 455 543,00
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu -381 082 183,02 175 070 398,09
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1 793 525 223,92
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -1 793 525 223,92 1 793 525 223,92
a) zwiększenie (z tytułu) 1 799 999 998,92
wpłata na zwiększenie kapitału 1 799 999 998,92
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 793 525 223,92 6 474 775,00
wpłata na kapitał zapasowy z tytułu podwyższenia kapitału z 2017 r. 498 561 195,92
wpłata na kapitał zakładowy z tytułu podwyższenia kapitału z 2017 r. 1 294 964 028,00
wpłata na kapitał zakładowy z tytułu podatku PCC 6 474 775,00
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1 793 525 223,92
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 166 522 411,36 228 901 581,54
A zysk netto 166 522 411,36 228 901 581,54
B strata netto
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 3 032 450 295,22 3 422 080 464,97
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3 032 450 295,22 3 422 080 464,97
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -20 724 607,85 -18 021 735,72
I Zysk (strata) netto 166 522 411,36 228 901 581,54
II Korekty razem -187 247 019,21 -246 923 317,26
1 Amortyzacja 2 766 015,41 708 311,42
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -195 827 769,88 -242 790 027,83
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1 005 858,00 10 646 682,23
5 Zmiana stanu rezerw -35 889 688,45 46 385 650,63
6 Zmiana stanu zapasów 51 808,22 -51 808,22
7 Zmiana stanu należności -1 619 449,86 -4 199 317,63
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 323 549,55 -7 798 520,29
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -87 501 169,17 -6 354 960,57
10 Inne korekty 130 455 542,97 -43 469 327,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -20 724 607,85 -18 021 735,72
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -603 371 934,98 -3 916 950 887,67
I Wpływy 286 378 942,94 303 523 269,41
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 55 860,00 406,10
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym: 286 323 082,94 303 522 863,31
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 286 323 082,94 303 522 863,31
– zbycie aktywów finansowych 251 559,90 35 242,70
– dywidendy i udziały w zyskach 265 409 711,40 291 614 720,88
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki 20 661 811,64 11 872 899,73
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 889 750 877,92 4 220 474 157,08
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 826 336,96 3 538 765,60
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 123 250,93 180 732,71
3 Na aktywa finansowe, w tym: 169 727 012,89 4 165 528 425,80
a) w jednostkach powiązanych 169 727 012,89 33 200 000,00
b) w pozostałych jednostkach 4 132 328 425,80
– nabycie aktywów finansowych 4 132 328 425,80
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne 714 074 277,14 51 226 232,97
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -603 371 934,98 -3 916 950 887,67
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -264 804 569,64 4 678 222 433,51
I Wpływy 4 985 853 518,92
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 1 793 525 223,92
2 Kredyty i pożyczki 3 192 328 295,00
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki 264 804 569,64 307 631 085,41
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek 164 756 844,29 249 024 394,61
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 166 765,00
8 Odsetki 99 880 960,35 58 606 690,80
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -264 804 569,64 4 678 222 433,51
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -888 901 112,47 743 249 810,12
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -877 973 838,47 740 701 963,31
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 1 779 507 708,89 1 036 257 898,77
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 890 606 596,42 1 779 507 708,89
– o ograniczonej możliwości dysponowania 52 310 510,93 45 412 139,83
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 169 080 147,91
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 265 427 788,39
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 18 267 169,45
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 439 888,84
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 13 659 480,51
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: 3 015 000,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -97 500 440,58
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

PFR Informacja dodatkowa 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki