Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki NEO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-24
Informacje ogólne zgodnie z Załącznikiem Nr 4
do ustawy o rachunkowości

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy NEO INVESTMENT Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwo Mazowieckie
Powiat m.st.Warszawa
Gmina m.st.Warszawa
Miejscowość Warszawa
Adres
Kod kraju PL
Województwo Mazowieckie
Powiat m.st.Warszawa
Gmina m.st.Warszawa
Ulica F. Klimczaka
Nr domu 1
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-797
Poczta m.st.Warszawa
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS 0000465335

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

zasada ostrożności - Jednostka przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów stosuje zasadę ostrożności. wycena wg wartości godziwej i skorygowanej cenie nabycia - Jednostka przy wycenie aktywów i pasywów nie stosowała wyceny wg wartości godziwej ani skorygowanej ceny nabycia. redystrybucja zysku - po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego wynik finansowy zwiększa lub zmniejsza odpowiednio przychody lub koszty / kapitał (fundusz) podstawowy). sprawozdanie z działalności - Jednostka w swoim sprawozdaniu finansowym przedstawia informacje uzupełniające do bilansu zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy, a więc nie sporządza sprawozdania z działalności zgodnie z art. 49 pkt.4 ustawy o rachunkowości.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości -załącznik 4 obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.
- jednostka nie sporządza informacji dodatkowej,
- jednostka nie przygotowuje rachunku przepływów pieniężnych
- jednostka nie sporządza zmian w kapitale własnym

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

środki trwałe i WNiP- wartość początkową środków trwałych i WNiP ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne podlegają aktualizacjom na podstawie odrębnych przepisów.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych i WNiP obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres ich budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Środki trwałe i WNiP, z wyjątkiem gruntów są amortyzowane metodą liniową w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania. Szacowany okres ekonomicznej użyteczności poszczególnych grup Środków trwałych i WNiP kształtuje się następująco i wynika ze stawek określonych przepisami podatkowymi:
WNiP - 20%
budynki, lokale i obiekty inżynierii - 2,5%
urządzenia techniczne i maszyny - 7% -14%
środki transportu - 20%
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 20%
Jednostka nie korzysta z uproszczeń przewidzianych w art. 32 ust. 6 pozwalających ustalać odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe poprzez dokonywanie zbiorczych odpisów dla grup środków trwałych zbliżonych rodzajem i przeznaczeniem.
Jednostka korzysta z uproszczeń przewidzianych w art. 32 ust. 6 i odpisuje jednorazowo nabyty składnik w ciężar wyniku finansowego jeśli wartość jego nabycia nie przekracza kwoty 3 500,00 zł. Powyższe nie wywiera istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Jednostki.
Jednostka nie korzysta z uproszczeń określonych w art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości pozwalających odstąpić od kwalifikacji umów leasingu zgodnie z art. 3 ust. 4 i 5 ustawy.
środki trwałe w budowie - środki trwałe w budowie ujmuje się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
nieruchomości i wartości niematerialne i prawne zaliczane w Jednostce do inwestycji - według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, określonych w pkt 1 oraz w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1.
rzeczowe składniki aktywów obrotowych - wycenia się według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, z tym że:
materiały i towary Jednostka wycenia według cen zakupu,
produkty w toku produkcji Jednostka wycenia w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia z uzasadnioną częścią kosztów pośrednio związanych z produktem/w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia/w wysokości wyłącznie zużytych kosztów materiałów bezpośrednich.
Ewentualne odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania, pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.
Rozchody składników majątku obrotowego uznanych za jednakowe ze względu na podobieństwo ich rodzaju i przeznaczenie a różniących się ceną nabycia/zakupu Jednostka wycenia przyjmując dla ustalenia rozchodu metodę FIFO
należności, roszczenia i zobowiązania - Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów
operacyjnych.
Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji według średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty na dzień poprzedzający ten dzień chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.
środki pieniężne - środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone
w walutach obcych środki pieniężne wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP. Dodatnie i ujemne różnice kursowe powstałe z przeliczenia środków pieniężnych w walutach obcych na złote polskie, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można wiarygodnie oszacować. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

C. pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

przychody i koszty - przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy. Do kosztu wytworzenia produktów Jednostka zalicza koszty pośrednie związane z wytworzeniem produktu, niezależnie od poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych. Ustalony w ten sposób koszt wytworzenia nie jest wyższy od ceny sprzedaży netto.
Jednostka nie stosuje uproszczenia w ramach przyjętych zasad rachunkowości polegające na nierozliczaniu przychodów i kosztów z tytułu niezakończonych usług długoterminowych w sposób przewidziany w art. 34a i 34b ponieważ udział przychodów z niezakończonych usług na dzień bilansowy nie jest istotny w całości przychodów operacyjnych okresu sprawozdawczego.
podatek dochodowy bieżący - Jednostka nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
podatek dochodowy odroczony - Jednostka korzysta z uproszczeń określonych w art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości pozwalających odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego.

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe, w tym środki trwałe 514 595,01 89 743,28
– środki trwałe
B Aktywa obrotowe, w tym: 10 272 529,10 16 987 019,04
- zapasy
- należności krótkoterminowe 47 723,00 36 603,00
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 10 787 124,11 17 076 762,32
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny, w tym: -473 077,37 -17 800,15
- kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00 100 000,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 11 260 201,48 17 094 562,47
- rezerwy na zobowiązania 7 500,00 7 500,00
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 11 147 396,91 17 084 848,47
Pasywa razem 10 787 124,11 17 076 762,32
Rachunek zysków i strat
jednostki mikro
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
B Koszty podstawowej działalności operacyjnej 49 800,15 36 065,75
I Amortyzacja
II Zużycie materiałów i energii 349,60
III Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
IV Pozostałe koszty 49 800,15 35 716,15
C Pozostałe przychody i zyski, w tym: 581 115,79 1 886 989,54
- aktualizacja wartości aktywów
D Pozostałe koszty i straty, w tym: 986 592,86 788 080,27
- aktualizacja wartości aktywów
E Podatek dochodowy
F Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy) -455 277,22 1 062 843,52
Informacje uzupełniające do bilansu
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-455 277,22
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:-319 146,46-319 146,46
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);-580 785,32-580 785,32art 12 ust 4 pkt 2
róznice kursowe niezrealizowane261 638,86261 638,86art 15a ust 2
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:-1 051 185,46-1 051 185,46
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)-1 173 653,47-1 173 653,47art 16 ust 1 pkt 11
różnice kursowe niezrealizowane114 968,01114 968,01art 15a ust 3
wartość utworzonych rezerw na koszty7 500,007 500,00art 15 ust 4e
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-1 825 609,14
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia - Noty uzupełniające

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki