Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki TARRAYA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy TARRAYA Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwo wielkopolskie
Powiat poznański
Gmina M.Poznań
Miejscowość Poznań
Adres
Kod kraju PL
Województwo wielkopolskie
Powiat poznański
Gmina M.Poznań
Ulica Głogowska
Nr domu 108
Miejscowość Poznań
Kod pocztowy 60-263
Poczta Poznań
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 7311Z - działalność agencji reklamowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000462364

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność, wg wzoru dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji - opisanego w załączniku nr 1 do ustawy.

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.
Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarzane były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej lub jednorazowej metody amortyzacji.
Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe.
Środki trwałe w cenie nabycia od 1 000,00 zł do wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota (10 000,00 zł), od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych (tzw. środki trwałe niskocenne) były umarzane jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.
Środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00 zł amortyzowane są metodą liniową
Należności i zobowiązania (w tym kredyty i pożyczki) wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty.
Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.
Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Kapitały(fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i umową spółki.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100 000,00 (sto tysięcy) zł i składa się ze 100 000 akcji po 1,00 zł każda.
Kapitały (fundusze)rezerwowy - nie wystąpił.
Udziały lub akcje własne to nabyte aktywa od udziałowców/akcjonariuszy w celu ich umorzenia bądź zbycia. Ujmuje się je w księgach w cenie nabycia. Spółka w okresie sprawozdawczym nie nabywała akcji własnych.
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe - które wycenia się według wartości godziwej.
Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Bilans i rachunek zysków i strat sporządzono wg wzoru dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji - opisanego w załączniku nr 1 do ustawy. Jednocześnie spółka skorzystała z uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro i tym samym nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 1 875,00 13 757,97
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 1 875,00 13 757,97
1 Środki trwałe 1 875,00 13 757,97
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny 1 875,00 3 375,00
d) środki transportu 10 382,97
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 1 679 710,61 1 466 130,64
I Zapasy 7 581,54 770,00
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
– w tym obiekty w zabudowie
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi 7 581,54 770,00
II Należności krótkoterminowe 1 116 539,37 812 988,77
1 Należności od jednostek powiązanych 321 308,90 225 840,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 98 697,90 106 179,40
– do 12 miesięcy 98 697,90 106 179,40
– powyżej 12 miesięcy
b) inne 222 611,00 119 661,00
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 795 230,47 587 148,37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 627 245,31 527 087,66
– do 12 miesięcy 627 245,31 527 087,66
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 40 665,84 3 373,87
c) inne 127 319,32 56 686,84
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 404 674,95 651 574,11
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 404 674,95 651 574,11
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach 217 869,04 648 107,91
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 217 869,04 648 107,91
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 186 805,91 3 466,20
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 81 800,21 3 466,20
– inne środki pieniężne 2 405,70
– inne aktywa pieniężne 102 600,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 150 914,75 797,76
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 1 681 585,61 1 479 888,61
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 232 007,80 86 033,72
I Kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00 100 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 224 277,89 224 277,89
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -238 244,17 5 642,69
VI Zysk (strata) netto 145 974,08 -243 886,86
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 449 577,81 1 393 854,89
I Rezerwy na zobowiązania
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe 181 225,33
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 181 225,33
a) kredyty i pożyczki 181 225,33
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 1 449 577,81 1 212 629,56
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1 660,95 1 660,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne 1 660,95 1 660,95
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1 447 916,86 1 210 968,61
a) kredyty i pożyczki 838 174,06 859 931,50
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 528 064,13 270 230,02
– do 12 miesięcy 528 064,13 270 230,02
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 60 937,90 54 074,13
h) z tytułu wynagrodzeń 2 508,63 4 461,95
i) inne 18 232,14 22 271,01
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem 1 681 585,61 1 479 888,61
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 774 504,19 1 122 752,62
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 774 504,19 1 122 752,62
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
– w tym obiekty w zabudowie
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B Koszty działalności operacyjnej 562 017,31 1 209 016,11
I Amortyzacja 4 598,69 23 561,28
II Zużycie materiałów i energii 222 457,88 158 152,19
III Usługi obce 126 918,43 956 700,62
IV Podatki i opłaty, w tym: 2 154,37 222,00
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 51 805,35 59 690,70
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3 989,71 4 211,06
– emerytalne
VII Pozostałe koszty rodzajowe 150 092,88 6 478,26
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 212 486,88 -86 263,49
D Pozostałe przychody operacyjne 18 950,17 1 686,91
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 18 871,00
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 79,17 1 686,91
E Pozostałe koszty operacyjne 6 404,24 95 113,71
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 14 565,69
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 6 404,24 80 548,02
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 225 032,81 -179 690,29
G Przychody finansowe 1 931,53 172,83
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 1 931,53 172,83
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne
H Koszty finansowe 68 937,26 64 369,40
I Odsetki, w tym: 68 905,91 43 270,70
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 31,35 21 098,70
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 158 027,08 -243 886,86
J Podatek dochodowy 12 053,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 145 974,08 -243 886,86
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok158 027,08-243 886,86
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:11 353,2611 353,26100 518,56
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych art 16 ust 1 pkt 21335,85
pozostałe 11 353,2611 353,26100 182,71
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:5 215,365 215,363 859,58
różnice kursowe niezrealizowaneart 15a ust 32 290,40
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 122 198,002 198,00art 16 ust 1 pkt 571 569,18
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h3 017,363 017,36art 16 ust 1 pkt 57a
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:18 237,8718 237,874 170,77
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej16 668,6916 668,69art 15 ust 6877,30
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego1 569,181 569,18art 15 ust 4h3 293,47
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:76 006,6376 006,63
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym80 351,00
K. Podatek dochodowy12 053,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki