Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki BOHUN SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-22
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyBOHUN SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoZACHODNIOPOMORSKIE
PowiatSZCZECIN
GminaSZCZECIN
MiejscowośćSZCZECIN
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoZACHODNIOPOMORSKIE
PowiatSZCZECIN
GminaSZCZECIN
UlicaROMANA DMOWSKIEGO
Nr domu7A
MiejscowośćSZCZECIN
Kod pocztowy70-714
PocztaSZCZECIN
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS0000461133

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

BOHUN S.A. sporządza sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych dla jednostek małych wprowadzonych Ustawą z dnia 23 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o rachunkowości tj. z zastosowaniem art.46 ust.5 pkt 5 art.47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust.4,art. 48a ust 4, art.48b ust 5, art. 49 ust 5 ustawy o rachunkowości.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 5 do ustawy
o rachunkowości obejmującego :
• Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
• uproszczony bilans
• uproszczony rachunek zysków i strat ( według wariantu porównawczego )
• skrócone dodatkowe informacje i objaśnienia
Jednostka nie sporządza sprawozdania z działalności z uwagi na przedstawienie w informacji dodatkowej informacji o udziałach własnych

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym, że
do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej.
Środki trwałe o wartości poniżej 10.000 złotych zalicza się do materiałów i księguje bezpośrednio w zużycie materiałów z pominięciem ewidencji bilansowej. Składniki majątku o wartości powyżej 10.000,00 i okresie użytkowania dłuższym niż, rok zaliczane są do środków trwałych, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się iż przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych w wykazie rocznych stawek w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe amortyzowane są metoda liniową.
• Stany i rozchody towarów w magazynie są wycenione według cen zakupu..
• Materiały i towary – według ceny nabycia ustalonej metodą identyfikacji kosztów rzeczywistych
• Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej, natomiast lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej powiększonej o przypadające na dzień bilansowy należne Spółce odsetki.
• Produkty gotowe i produkcja w toku - według kosztu bezpośrednich materiałów i robocizny oraz uzasadnionej części pośrednich kosztów produkcji, ustalonej przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.
• Wartość należności ustalona została według kwot wymagających zapłaty.
Należności i zobowiązania płatne w walucie obcej zostały wycenione na koniec roku po średnim kursie NBP na dzień 31.12.2018 Tabela nr 252/A/NBP/2018
• Zobowiązania zostały wykazane w kwocie wymagającej zapłaty.
• Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa –wartości nominalnej.

C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Wynik finansowy netto w jednostce ustala się według
1.Przychody z działalności operacyjnej w jednostce obejmują:
• przychody ze sprzedaży towarów
• przychody ze sprzedaży usług
• pozostałe przychody operacyjne
• przychody finansowe
Do kosztów uzyskania przychodów wpływających na wynik finansowy w jednostce zalicza się:
• wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu
• całość poniesionych w okresie sprawozdawczym kosztów działalności operacyjnej
• pozostałe koszty operacyjne
• koszty finansowe

7. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe644 301,62586 979,09
IWartości niematerialne i prawne165 783,333 313,76
IIRzeczowe aktywa trwałe, w tym:478 518,29583 665,33
– środki trwałe478 518,29583 665,33
– środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
IVInwestycje długoterminowe, w tym:
– nieruchomości
– długoterminowe aktywa finansowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe648 164,41702 150,25
IZapasy837,3853 489,60
IINależności krótkoterminowe, w tym:637 225,55637 043,25
a) a) z tytułu dostaw i usług, w tym:568 570,36504 484,49
– do 12 miesięcy568 570,36504 484,49
– powyżej 12 miesięcy
IIIInwestycje krótkoterminowe, w tym:19,65221,35
a) a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe10 081,8311 396,05
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem1 292 466,031 289 129,34
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny302 362,05123 262,24
IKapitał (fundusz) podstawowy120 000,00120 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:229 949,34229 949,34
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VZysk (strata) z lat ubiegłych-226 687,10-72 420,97
VIZysk (strata) netto179 099,81-154 266,13
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania990 103,981 165 867,10
IRezerwy na zobowiązania, w tym:
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
IIZobowiązania długoterminowe, w tym:241 777,99321 760,47
– z tytułu kredytów i pożyczek165 800,00181 400,00
IIIZobowiązania krótkoterminowe, w tym:748 325,99843 131,52
a) a) z tytułu kredytów i pożyczek84 564,1573 647,14
b) b) z tytułu dostaw i usług, w tym:439 033,94636 309,24
– Do 12 miesięcy439 033,94636 309,24
– Powyżej 12 miesięcy
c) c) fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe975,11
Pasywa razem1 292 466,031 289 129,34
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi2 759 626,546 590 558,69
IPrzychody netto ze sprzedaży2 759 626,546 590 558,69
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
BKoszty działalności operacyjnej2 678 917,946 819 722,84
IAmortyzacja152 534,25111 447,05
IIZużycie materiałów i energii63 733,56143 282,91
IIIUsługi obce280 210,021 110 129,47
IVWynagrodzenia613 565,25590 792,72
VUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:11 613,2118 917,67
– emerytalne
VIPozostałe koszty, w tym:1 557 261,654 845 153,02
– wartość sprzedanych towarów i materiałów1 467 245,494 668 556,32
CZysk (strata) ze sprzedaży (A - B)80 708,60-229 164,15
DPozostałe przychody operacyjne, w tym:183 630,73227 666,36
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
EPozostałe koszty operacyjne, w tym:37 710,13102 160,93
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
FPrzychody finansowe, w tym:2 425,0214 804,16
IDywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
GKoszty finansowe, w tym:49 954,4165 411,57
IOdsetki, w tym:42 028,4642 445,62
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
HZysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)179 099,81-154 266,13
IPodatek dochodowy
JZysk (strata) netto (H - I)179 099,81-154 266,13
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok179 099,81
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:55 046,21
pozostałe 55 046,21
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:6 960,43
pozostałe 6 960,43
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:8 434,55
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:48 528,37
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:71 918,45
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:115 907,71
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BOHUN SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2018 ROK

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki