Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PERFLOW SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-13
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPerflow SA
Siedziba
WojewództwoMałopolskie
PowiatKraków
GminaKraków
MiejscowośćKraków
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMałopolskie
PowiatKraków
GminaKraków
UlicaKrowoderskich Zuchów
Nr domu4
MiejscowośćKraków
Kod pocztowy31-272
PocztaKraków
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4399Z - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000459586

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest na podstawie ksiąg rachunkowych, prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości. Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych (dopuszczonych ustawą) do stosowania zasad, metod i wzorów i wprowadzono je na okres wieloletni.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółka przyjęła następujące ustalenia:
a. Składniki majątkowe o wartości początkowej poniżej 1500 zł spółka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.
b. Składniki majątkowe o wartości początkowej od 1500 do 10 000zł Spółka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza je do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku spółka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, w miesiącu przyjęcia ich do używania.
c. Składniki majątkowe o wartości początkowej powyżej 10 000 zł spółka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza je do ewidencji bilansowej tych aktywów. Do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółka stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż zapewniają one odpisanie wartości środków trwałych przez okres ich ekonomicznej użyteczności. 3. Stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo - wartościową materiałów i towarów spółka wycenia w cenach zakupu ustalonych przy zastosowaniu metody indywidualnej wyceny, a materiałów i towarów masowych wg metody FIFO.
4. Koszty zakupu materiałów i towarów księgowane są w koszty bezpośrednio z faktur zakupu.
5. Koszty ewidencjonowane są w zespole 4 – według rodzajów.
6. Rachunek zysków i strat sporządzany jest wg wariantu porównawczego.
7. Spółka tworzy aktywa i rezerwy na odłożony podatek dochodowy.
8. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa, wyceniono następującymi metodami wyceny, wynikającymi z przyjętych zasad polityki rachunkowości:
a. należności w kwotach wymagających zapłaty,
b. kapitały własne w wartościach nominalnych,
c. zobowiązania w kwotach wymagających zapłaty,

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat sporządzany jest wg wariantu porównawczego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zgodnie z ustawą o rachunkowości

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe12 722,2818 919,91
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe
1Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe12 722,2818 919,91
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego12 722,2818 919,91
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe237 203,33104 930,72
IZapasy9 200,00
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary9 200,00
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe5 787,3252 819,66
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek5 787,3252 819,66
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych22 321,85
c) inne5 787,3230 497,81
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe229 699,5342 623,13
1Krótkoterminowe aktywa finansowe229 699,5342 623,13
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne229 699,5342 623,13
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach229 699,5342 623,13
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 716,48287,93
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem249 925,61123 850,63
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny17 992,2846 397,72
IKapitał (fundusz) podstawowy100 000,00100 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-53 602,28-69 467,86
VIZysk (strata) netto-28 405,4415 865,58
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania231 933,3377 452,91
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe231 933,3377 452,91
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek231 933,3377 452,91
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:134 507,711 754,75
– do 12 miesięcy134 507,711 754,75
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi46 935,0046 935,00
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych48 122,0025 263,16
h) z tytułu wynagrodzeń2 368,623 500,00
i) inne
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem249 925,61123 850,63
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:630 243,321 303 276,54
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów10 800,00
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów619 443,321 303 276,54
BKoszty działalności operacyjnej654 346,921 272 240,74
IAmortyzacja
IIZużycie materiałów i energii18 896,3013 814,74
IIIUsługi obce186 376,16399 496,23
IVPodatki i opłaty, w tym:524,00
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia56 780,9497 167,86
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:10 824,185 733,09
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe17 750,5659 031,88
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów363 718,78696 472,94
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-24 103,6031 035,80
DPozostałe przychody operacyjne250,685,83
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne250,685,83
EPozostałe koszty operacyjne84,63
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne84,63
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-23 937,5531 041,63
GPrzychody finansowe2 739,00208,47
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:231,4682,32
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne2 507,54126,15
HKoszty finansowe1 009,265 411,65
IOdsetki, w tym:1 009,26
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne5 411,65
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-22 207,8125 838,45
JPodatek dochodowy6 197,639 972,87
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-28 405,4415 865,58
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)46 397,7230 532,14
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach46 397,7230 532,14
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu100 000,00100 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu100 000,00100 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu69 467,86106 049,50
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach69 467,86106 049,50
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)15 865,5836 581,64
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu53 602,2869 467,86
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-53 602,28-69 467,86
6Wynik netto-28 405,4415 865,58
Azysk netto15 865,58
Bstrata netto28 405,44
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)17 992,2846 397,72
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)17 992,2846 397,72
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-28 405,4415 865,58
IIKorekty razem-216 006,5019 614,67
1Amortyzacja
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-524,66-1 900,82
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw-6 197,63-9 972,87
6Zmiana stanu zapasów-9 200,009 200,00
7Zmiana stanu należności-47 032,343 700,47
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-154 480,42-4 630,66
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1 428,5523 218,55
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)187 601,06-3 749,09
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy115 000,00244 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki115 000,00244 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki115 524,66245 900,82
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek115 000,00244 000,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki524,661 900,82
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-524,66-1 900,82
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)187 076,40-5 649,91
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu42 623,1348 273,04
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:229 699,5342 623,13
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-22 207,8425 835,45
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:4 417,26
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:4 417,26
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:3 800,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 495,74-3 178,51
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 495,74-3 178,51
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:26 456,94
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-25 129,36
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki