Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES" (PRYWATNA SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES (PRYWATNA SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE
Siedziba
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M.ST. WARSZAWA
Gmina M.ST. WARSZAWA
Miejscowość WARSZAWA
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M.ST. WARSZAWA
Gmina M.ST. WARSZAWA
Ulica SIENNA
Nr domu 72
Miejscowość WARSZAWA
Kod pocztowy 00-883
Poczta WARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 5110Z - transport lotniczy pasażerski
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000456333

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Rokiem obrotowym w spółce jest okres 12 miesięcy roku kalendarzowego. Zgodnie z postanowieniami art. 4 ust.3 pkt 4 i ust. 5 oraz art. 10 ust. 1 pkt 2,a także rozdziału 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. - o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 z późniejszymi zmianami), ustalono następujące metody wyceny aktywów i pasywów do stosowania w sposób ciągły nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego i na każdy inny dzień bilansowy, zakładając, że nie występuje zagrożenie możliwości dalszej kontynuacji działalności spółki.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia (zakupu), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Umorzenia (amortyzacja) środków trwałych dokonywane są na zasadzie planowego, systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową z zastosowaniem poniższych stawek amortyzacyjnych. Roczne stawki amortyzacyjne kształtują się średnio w danej grupie rodzajowej jak następuje: komputery 30%, pozostałe środki trwałe 20%.
Zapasy są wyceniane w cenie nabycia, nie nieżej niż wartość godziwa netto. Rozchody zapasów wycenia się według metody FIFO.
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Należności na dzień powstania wycenia się w wartości nominalnej.
Różnice kursowe od należności wyrażanych w walutach obcych powstałe na dzień ich wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.
Wartość należności podlega aktualizacji z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty na zasadzie dokonania odpisów aktualizujących.
Zobowiązania spółki wycenia się nie rzadziej, niż na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są w wartości nominalnej.
Rezerwy wycenia się nie rzadziej, niż na dzień bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej oszacowanej wartości.
Kapitały własne spółki wycenia się nie rzadziej, niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej ujmując je w księgach rachunkowych według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i umowy spółki.
Rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz pozostałych rozliczeń, a także odnoszenia skutków finansowych spółka dokonuje w następujący sposób:
1) czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych, w szczególności kosztów ubezpieczeń;
2) biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz spółki przez dostawców (wykonawców), których kwotę zobowiązań oszacować można w wiarygodny sposób.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Na wynik finansowy netto składa się:
1) wynik działalności operacyjnej spółki, z uwzględnieniem pozostałych kosztów i pozostałych przychodów operacyjnych,
2) wynik z operacji finansowych,
3) wynik z operacji nadzwyczajnych,
4) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
Wynik z działaności operacyjnej powstaje z różnicy pomiędzy przychodami ze sprzedaży netto: produktów, usług, towarów i materiałów z uwzględnieniem upustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń przychodów oraz pozostalymi przychodami operacyjnymi, wartością sprzedanych usług, towarów i materiałów, powiększonycho całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu spółki, kosztów sprzedaży usług, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych. Przychody rozpoznawane są w momencie przekazania towarów i ryzyka kupującemu.
Wynik z operacji finansowych powstaje z różnicy pomiędzy przychodami finansowymi w szczególności z tytulu: odsetek uzyskanych, nadwyżek dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi w szczególności poniesionymi z tytułu odsetek i nadwyżek ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.
Wynik ze zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę pomiędzy zyskami a stratami nadzwyczajnymi, powstałymi od początku roku obrotowego.
Ustalony w powyższy sposób wynik finansowy netto spółki prezentowany będzie w porównawczym rachunku zysków i strat.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2013.330, z późniejszymi zmianami - dalej "UoR").

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 68 882 109,73 52 595 842,70
I Zapasy
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 68 362 250,71 52 528 253,02
1 Należności od jednostek powiązanych 68 270 110,42 52 450 738,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 845,00
– do 12 miesięcy 1 845,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne 68 270 110,42 52 448 893,02
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 92 140,29 77 515,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 92 140,29 77 515,00
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 519 859,02 67 589,68
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 519 859,02 67 589,68
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 519 859,02 67 589,68
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 519 859,02 67 589,68
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 68 882 109,73 52 595 842,70
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 68 868 291,11 52 593 997,70
I Kapitał (fundusz) podstawowy
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych 52 593 997,70 40 929 292,21
VI Zysk (strata) netto 16 274 293,41 11 664 705,49
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 818,62 1 845,00
I Rezerwy na zobowiązania
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 13 818,62 1 845,00
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 13 818,62 1 845,00
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 845,00
– do 12 miesięcy 1 845,00
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 2 829,00
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 10 789,62
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne 200,00
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem 68 882 109,73 52 595 842,70
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 16 711 236,74 12 042 374,01
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 16 711 236,74 12 042 374,01
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B Koszty działalności operacyjnej 579 008,83 377 668,88
I Amortyzacja
II Zużycie materiałów i energii
III Usługi obce 315 687,25 98 543,13
IV Podatki i opłaty, w tym: 11 553,00
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 204 777,09 230 593,77
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 42 237,54 47 525,38
– emerytalne 19 986,24
VII Pozostałe koszty rodzajowe 4 753,95 1 006,60
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 16 132 227,91 11 664 705,13
D Pozostałe przychody operacyjne 142 067,14 0,36
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 142 067,14 0,36
E Pozostałe koszty operacyjne 1,64
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 1,64
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 16 274 293,41 11 664 705,49
G Przychody finansowe
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne
H Koszty finansowe
I Odsetki, w tym:
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 16 274 293,41 11 664 705,49
J Podatek dochodowy
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 16 274 293,41 11 664 705,49
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok16 274 293,4111 664 705,49
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:16 274 293,4111 664 705,49
Dochód zwolniony od podatku dochodowego16 274 293,41art 17 ust 1 pkt 311 664 705,49
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Aktywa_trwale_UIA.pdf

-

Informacja_dodatkowa_UIA_2018.pdf

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki