Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki APEIRON SYNTHESIS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-12
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyApeiron Synthesis Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoDOLNOŚLĄSKIE
PowiatM.WROCŁAW
GminaWROCŁAW
MiejscowośćWROCŁAW
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoDOLNOŚLĄSKIE
PowiatM.WROCŁAW
GminaWROCŁAW
UlicaDUŃSKA
Nr domu9
MiejscowośćWROCŁAW
Kod pocztowy54-427
PocztaWROCŁAW
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2059Z - produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000455480

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późń. zm.) [„Ustawa”].

Rokiem obrachunkowym spółki jest rok kalendarzowy.

Sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje:
- informację dodatkową, składającą się z wprowadzenia i dodatkowych informacji i objaśnień,
- bilans,
- rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metoda pośrednia
- zestawienie zmian w kapitale własnym
W sprawozdaniu wykazuje się dane w złotych i groszach.
W sprawach nieuregulowanych polityką rachunkowości Spółka stosuje:
a) KSR nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”
b) KSR nr 2 „Podatek dochodowy”
c) KSR nr 4 „Utrata wartości aktywów”
d) KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”
e) KSR nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”
f) KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja”

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco:
Wartość firmy 5 lat
Patenty, licencje, znaki firmowe 2 lata
Oprogramowanie komputerowe 2 lata
Inne wartości niematerialne i prawne 2 lata
Środki trwałe
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku prawa wieczystego użytkowania gruntu przez cenę nabycia rozumie się cenę nabycia prawa od osoby trzeciej. Grunty wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Przeszacowanie ma miejsce na podstawie odrębnych przepisów. Wynik przeszacowania odnoszony jest na kapitał z aktualizacji wyceny. Po sprzedaży środka trwałego, kwota pozostała w kapitale z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.
Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, który kształtuje się następująco:
Prawo użytkowania wieczystego gruntu 40 lat
Inwestycje w obce środki trwałe 10 lat
Urządzenia techniczne i maszyny 3 - 5 lat
Środki transportu 2 - 5 lat
Inne środki trwałe 4 - 5 lat
Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej 1,5 tys. PLN odnoszone są jednorazowo w koszty, środki trwałe o wartości powyżej 1,5 tys. PLN do 10,0 tys. PLN są obejmowane jednorazowym odpisem amortyzacyjnym.
Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.
Inwestycje
Inwestycje w nieruchomości
Inwestycje w nieruchomości wyceniane są – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Do inwestycji w nieruchomości obejmujących inwestycje w grunty, prawo wieczystego użytkowania oraz budynki i budowle zalicza się takie nieruchomości, których Spółka nie użytkuje na własne potrzeby, ale które zostały nabyte lub wytworzone w celu

przynoszenia korzyści w postaci przyrostu wartości oraz przychodów z wynajmu/oprocentowania.

Udziały i akcje
Udziały i akcje są wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego o ewentualną utratę wartości.
Udzielone pożyczki
Pożyczki udzielone wycenione są według zamortyzowanego kosztu pomniejszonego o odpisy umorzeniowe, jeżeli występują.
Inwestycje krótkoterminowe (z wyłączeniem środków pieniężnych i instrumentów finansowych)
Inwestycje krótkoterminowe z wyłączeniem środków pieniężnych i instrumentów finansowych wyceniane są według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej.
Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
Należności krótko- i długoterminowe
Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
Transakcje w walucie obcej
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;
2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej.
Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Prace badawcze i rozwojowe
Prace badawcze są odnoszone bezpośrednio na wynik jako koszty działalności operacyjnej okresu, którego dotyczą.
Trwające prace rozwojowe są odnoszone na długoterminowe rozliczenia międzyokresowe do czasu ich zakończenia. W momencie zakończenia prac rozwojowych są one zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych, o ile spełniają warunki określone w ustawie o rachunkowości.
Zapasy
Nabyte w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny zakupu. Zakupy te zalicza się w koszty działalności w dacie zakupu. Natomiast towary nie sprzedane inwentary
zuje się i wycenia w cenach zakupu. Ustalona w ten sposób wartość pomniejsza koszty danego roku i stanowi zapas do rozliczenia w roku następnym. Zapasy, które utraciły swoją wartość na skutek utraty wartości handlowej i użytkowej podlegają likwidacji.
Inwentaryzacja przeprowadzana jest na koniec każdego kwartału.
Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Rezerwy
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
Kredyty bankowe i pożyczki
W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/ pożyczki. Następnie kredyty bankowe, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Otrzymane pożyczki są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty.
Zobowiązania przeznaczone do obrotu są wyceniane według wartości godziwej. Zysk lub strata z tytułu przeszacowania do wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat bieżącego okresu.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przez okres budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli zobowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu.

Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat.

Dotacje, subwencje i inne formy pomocy
Otrzymane dotacje na badania naukowe i prace badawcze wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe przychodów, a następnie proporcjonalnie do poniesionych kosztów zaliczane są do pozostałych przychodów operacyjnych. Środki otrzymane na finansowanie wydatków bieżących odnoszone są w przychody okresu. Środki otrzymane na finansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych oraz prac rozwojowych zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych.
Instrumenty finansowe
Instrumenty finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej.
Trwała utrata wartości aktywów
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący okres. W przypadku gdy uprzednio dokonano przeszacowania aktywów to strata pomniejsza wysokość kapitałów z przeszacowania a następnie jest odnoszona na rachunek zysków i strat bieżącego okresu.
Podatek odroczony
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego usta-la się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są ze sobą kompensowane.
Uznawanie przychodów
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
Świadczenie usług
Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług, przychody ze świadczenia usług są ro

zpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu.

Odsetki
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej) jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późń. zm.) [„Ustawa”] i wydanymi na jej podstawie przepisami.
Spółka podlega obowiązkowi badania i ogłaszania sprawozdania finansowego zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 Ustawy.
Spółka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1, o którym mowa w art. 45 ustawy dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe15 088 302,7712 291 440,10
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe453 832,17587 864,49
1Środki trwałe453 832,17587 864,49
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej2 995,353 625,95
c) urządzenia techniczne i maszyny71 007,1021 356,40
d) środki transportu33 450,00
e) inne środki trwałe346 379,72562 882,14
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe17 395,5017 395,50
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe17 395,5017 395,50
a) w jednostkach powiązanych17 395,5017 395,50
– udziały lub akcje17 395,5017 395,50
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe14 617 075,1011 686 180,11
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego17 263,0019 556,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe14 599 812,1011 666 624,11
BAktywa obrotowe3 174 733,884 071 654,08
IZapasy355 339,85292 779,79
1Materiały189 803,94136 249,77
2Półprodukty i produkty w toku84 142,3364 068,94
3Produkty gotowe81 393,5892 461,08
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe999 765,401 257 845,68
1Należności od jednostek powiązanych42 625,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:42 625,04
– do 12 miesięcy42 625,04
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek999 765,401 215 220,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:168 025,70971 161,29
– do 12 miesięcy168 025,70971 161,29
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych795 597,93233 903,45
c) inne36 141,7710 155,90
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe1 791 367,292 491 545,23
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 791 367,292 491 545,23
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach314 013,70100 561,64
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki314 013,70100 561,64
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 477 353,592 390 983,59
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 477 353,59990 983,59
– inne środki pieniężne1 400 000,00
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe28 261,3429 483,38
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem18 263 036,6516 363 094,18
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny7 497 982,308 763 963,06
IKapitał (fundusz) podstawowy151 295,00151 295,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:11 597 267,9811 597 267,98
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)11 478 233,9811 478 233,98
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:100 000,00100 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne100 000,00100 000,00
VZysk (strata) z lat ubiegłych-3 084 599,92-1 760 802,95
VIZysk (strata) netto-1 265 980,76-1 323 796,97
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania10 765 054,357 599 131,12
IRezerwy na zobowiązania116 804,02104 367,67
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 749,00189,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne91 957,0282 278,67
– długoterminowa
– krótkoterminowa91 957,0282 278,67
3Pozostałe rezerwy22 098,0021 900,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe22 098,0021 900,00
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe162 453,07105 636,55
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek162 453,07105 636,55
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:162 033,1698 467,22
– do 12 miesięcy162 033,1698 467,22
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne419,917 169,33
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe10 485 797,267 389 126,90
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe10 485 797,267 389 126,90
– długoterminowe10 485 797,267 389 126,90
– krótkoterminowe
Pasywa razem18 263 036,6516 363 094,18
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 230 771,901 188 637,71
– od jednostek powiązanych36 795,6443 925,68
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów1 230 771,901 188 637,71
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej2 504 321,812 830 787,18
IAmortyzacja231 763,69266 381,35
IIZużycie materiałów i energii303 056,20163 161,86
IIIUsługi obce730 517,131 225 646,90
IVPodatki i opłaty, w tym:4 883,986 178,28
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia725 869,17544 608,38
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:274 538,35189 612,00
– emerytalne44 624,5424 799,29
VIIPozostałe koszty rodzajowe233 693,29435 198,41
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 273 549,91-1 642 149,47
DPozostałe przychody operacyjne49 939,76364 534,15
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje35 079,71358 528,51
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne14 860,056 005,64
EPozostałe koszty operacyjne112 960,3269 410,37
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne112 960,3269 410,37
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 336 570,47-1 347 025,69
GPrzychody finansowe75 459,7150 860,38
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:24 315,9350 860,38
– od jednostek powiązanych13 452,06561,64
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne51 143,78
HKoszty finansowe17,0024 414,66
IOdsetki, w tym:17,003 230,89
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne21 183,77
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-1 261 127,76-1 320 579,97
JPodatek dochodowy4 853,003 217,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-1 265 980,76-1 323 796,97
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)8 763 963,064 587 762,95
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach8 763 963,064 587 762,95
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu151 295,00142 217,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego9 078,00
a) zwiększenie (z tytułu)9 078,00
– wydania udziałów (emisji akcji)9 078,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu151 295,00151 295,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu11 597 267,986 106 348,90
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego5 490 919,08
a) zwiększenie (z tytułu)5 490 919,08
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej5 490 919,08
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu11 597 267,9811 597 267,98
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu100 000,00100 000,00
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu100 000,00100 000,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-3 084 599,92-1 760 802,95
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-3 084 599,92-1 760 802,95
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-3 084 599,92-1 760 802,95
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-3 084 599,92-1 760 802,95
6Wynik netto-1 265 980,76-1 323 796,97
Azysk netto
Bstrata netto-1 265 980,76-1 323 796,97
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)7 497 982,308 763 963,06
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)7 497 982,308 763 963,06
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-3 611 005,65-4 995 190,11
IZysk (strata) netto-1 265 980,76-1 323 796,97
IIKorekty razem-2 345 024,89-3 671 393,14
1Amortyzacja231 763,69266 381,35
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-17 197,5820 758,40
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-13 452,06-561,64
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw12 436,3526 578,41
6Zmiana stanu zapasów-62 560,06-45 924,70
7Zmiana stanu należności258 080,28-1 092 577,40
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów56 816,52-380 175,70
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-2 810 912,03-2 465 871,86
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-3 611 005,65-4 995 190,11
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-347 091,00-110 000,00
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki347 091,00110 000,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych147 091,0010 000,00
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne200 000,00100 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-347 091,00-110 000,00
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej3 027 269,077 227 705,86
IWpływy3 027 949,077 227 705,86
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału5 499 997,08
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe3 027 949,071 727 708,78
IIWydatki-680,00
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe-680,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)3 027 269,077 227 705,86
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-930 827,582 122 515,75
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-913 630,002 101 757,35
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych17 197,58-20 758,40
FŚrodki pieniężne na początek okresu2 407 483,38284 967,63
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 476 655,802 407 483,38
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-1 261 127,76-1 320 579,97
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:3 027 269,071 565 941,27
Dotacja3 027 269,07art 17 ust 1 pkt 531 565 941,27
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:77 384,22370 508,45
Odsetki naliczone13 452,06art 12 ust 4 pkt 2561,64
Różnice kursowe bilansowe28 852,45art 15a11 418,30
Dotacja rozliczona35 079,71art 17 ust 1 pkt 47358 528,51
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:220 503,13447 087,18
NKUP trwałe174 386,35art 16417 403,64
Odpis aktualizacujący należności36 215,72art 16 ust 1 pkt 26a
Rezerwa na świadczenie urlopowe9 678,35art 16 ust 1 pkt 5727 468,41
Niewypłacone delegacje24,71art 16 ust 1 pkt 572 215,13
Rezerwa na sporządzenie i badanie SF198,00art 16 ust 1 pkt 57
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:36 800,00
Wynagrodzenie wypłacone w 01/2017art 16 ust 1 pkt 5736 800,00
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym1 909 260,22285 140,03
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku
ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
Odpisy aktualizujące nie zostały dokonane.
-
KWOTA KOSZTÓW ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ KWOTA WARTOŚCI FIRMY
Na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły.
-
ZMIANA STANU ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Odpisy aktualizujące nie zostały dokonane.
-
WARTOŚĆ I POWIERZCHNIA GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE
Nie wystąpiły.
-
WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW, W TYM Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU
Spółka użytkowała w okresie sprawozdawczym pomieszczenia biurowe (o szacunkowej wartości 525 000,00 PLN) oraz sprzęt technologiczny (o szacunkowej wartości 7 300 000,00 PLN) na podstawie umów najmu, których właścicielem jest Wrocławski Park Technologiczny. Poza tym Spółka nie użytkowała innych środków trwałych na podstawie umów leasingu finansowego lub umów najmu, dzierżawy i innych.
-
WARTOŚĆ NETTO AMORTYZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LEASINGU, NAJMU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW
Nie wystąpiły.
-

NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE

-
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE
Na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły.
-
KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE: W TYM ODSETKI ORAZ RÓŻNICE KURSOWE, KTÓRE POWIĘKSZYŁY KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE W ROKU OBROTOWYM
Na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły.
-
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
Na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły.
-
ZMIANY W STANIE ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
Na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły.
-
ZMIANY W STANIE INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH
W roku obrotowym zmiany w stanie inwestycji długoterminowych nie wystąpiły (odpisy aktualizujące nie zostały dokonane)
-
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH – W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH, W JEDNOSTKACH W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE I W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
W roku obrotowym nie wystąpiła zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych
-

UDZIAŁY I AKCJE W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH WG STANU NA 31.12.2018

-
UDZIAŁY I AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE WG STANU NA 31.12.2018
Nie wystąpiły.
-
UDZIAŁY I AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH WG STANU NA 31.12.2018
Nie wystąpiły.
-
LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH INNYCH NIŻ UDZIAŁY I AKCJE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB PRAW
Nie wystąpiły.
-
AKTYWA Z TYTYŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
Na dzień 31.12.2018 r. aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynosiły 17 263,00 PLN
-
KWOTA DOKONANYCH W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH
Nie wystąpiły.
-
INNE DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
Na dzień bilansowy 31.12.2018 r. wystąpiły długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w wysokości 14 599 812,10 PLN.
Dotyczą one prowadzonych w ramach otrzymanych dotacji prac rozwojowych: program „Innowator” 179 339,17, projekt „IniTech” 2 758 468,07 PLN, projekt POIG 3 154 306,25 PLN, projekt „COSMOS” 1 271 764,84 PLN, projekt POIR 4 544 694,93 PLN oraz Patenty 2 691 238,84 PLN. Zarząd Spółki nie przewiduje utraty wartości nakładów na prace rozwojowe i przewiduje, że na zakończenie prac będą one przeksięgowane na prace rozwojowe.
-
ZAPASY
Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym nie wystąpiły.
-
ZAPASY WEDŁUG OKRESÓW ZALEGANIA WG STANU NA 31.12.2018
Ze względu na specyfikę działalności i brak sprzedaży ciągłej Spółka na chwilę obecną nie ma możliwości określenia okresów zalegania zapasów.
Odpisy aktualizujące nie zostały dokonane.
-
ZMIANY W STANIE ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ZAPASY W OKRESIE OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Nie wystąpiły.
-

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

-

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE WEDŁUG WIEKU NA 31.12.2018

-

ZMIANY W STANIE ODPSIÓW AKTUALIZUJĄCYCH NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE (WG TYTUŁÓW NALEŻNOŚCI)

-
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (OPRÓCZ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I NNYCH AKTYWÓW PIENIĘŻNYCH)
Na dzień bilansowy 31.12.2018 roku krótkoterminowe aktywa finansowe (oprócz środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych) wynosiły 314 013,70 PLN i dotyczyły udzielonej przez spółkę pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami dla pozostałej jednostki.
-
ŚRODKI PIENIĘŻNE I NNE AKTYWA PIENIĘŻNE
Wyceniono według wartości nominalnej, na dzień bilansowy wynoszą 1 477 353,59 PLN, w tym:
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach: 1 145 658,02 PLN (w tym wycena bilansowa 697,79 PLN)
- lokaty overnight: 331 695,57 PLN
-
KRÓTKOTERMINOWE CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
Na dzień bilansowy 31.12.2018 r. wystąpiły rozliczenia międzyokresowe czynne w wysokości 28 261,34 PLN i dotyczyły przedłużenia okresu rejestracji domeny (133,32 PLN), prenumerat (3 066,66 PLN) oraz polisy ubezpieczeniowej (22 742,50 PLN), dostęp do baz danych (2 318,86 PLN).
-
DANE O STRUKTURZE WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO
Szczegółowe informacje na temat struktury własności kapitału podstawowego są zawarte w Księdze Akcyjnej Apeiron Sytnhesis Spółka Akcyjna.
-

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA KAPITAŁU I PROCENT POSIADANYCH AKCJI (UDZIAŁÓW) NA 31.12.2018

-

STAN NA POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO, ZWIĘKSZENIA I WYKORZYSTANIE ORAZ STAN KOŃCOWY KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) ZAPASOWYCH, REZERWOWYCH ORAZ KAPITAŁU (FUNDUSZU) Z AKTUALIZACJI WYCENY W PRZYPADKU, GDY JEDNOSTKA NIE SPORZĄDZA ZESTAWIENIA ZMIAN W KAPITALE.

Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale.

Kapitał rezerwowy Spółki wynosi 100 000,00 PLN i został utworzony poprzez dopłaty do kapitału, zgodnie z Uchwałą nr 03/02/2012 z dnia 03.02.2012 r.:
- Michał Bieniek 93 000,00 PLN
- Jacek Błoński 7 000,00 PLN.
Kapitał zapasowy Spółki wynosi 11 597 267,98 PLN.
-
PROPOZYCJA PODZIAŁU ZYSKU LUB POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY
Za rok obrotowy zakończony 31.12.2018 Spółka osiągnęła stratę netto w wysokości 1 265 980,76 PLN. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przed podjęciem uchwały o pokryciu straty.
Zarząd proponuje pokryć stratę zyskami z lat przyszłych.
-

REZERWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

-

REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE

-
POZOSTAŁE REZERWY
Na dzień 31.12.2018 r. została utworzona rezerwa na sporządzenie sprawozdania finansowego w kwocie 10 098,00 PLN oraz na badania sprawozdania finansowego w kwocie 12 000,00 PLN – łącznie 22 098,00 PLN
-
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
Nie wystąpiły.
-
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
Nie wystąpiły.
-
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE
Nie wystąpiły.
-

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK

-
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO
Nie wystąpiły.
-
ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW
Na dzień bilansowy 31.12.2018 r. wystąpiły rozliczenia międzyokresowe przychodów w wysokości 10 485 797,26 PLN.
Kwota 10 381 316,26 PLN dotyczy nierozliczonej części dotacji „Innowator” (278 719,28 PLN), „IniTech” (1 938 817,05 PLN), COSMOS (1 382 455,63 PLN), POIG 1.4 (2 056 667,88 PLN), POIG 5.4.1 (677 400,63 PLN), POIR 01.01.01 (3 937 920,58 PLN), POIR 02.03.04 (91 495,67 PLN), GO GLOBAL (17 839,54 PLN). Spółka korzysta z programu „Innowator” finansowanego przez Fundację Nauki Polskiej, projektu „IniTech” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oraz projektu POIG finansowanego przez Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka (działanie 1.4-4.1).

Kwota 104 481,00 PLN dotyczy zaliczki na poczet wykonania usługi dla Promerus LLC.

Na dzień bilansowy 31.12.2017 r. wystąpiły rozliczenia międzyokresowe przychodów w wysokości 7 389 126,90 PLN i również dotyczyły nierozliczonej części dotacji.
-
WYKAZ AKTYWÓW I PASYWÓW, KTÓRE WYKAZYWANE SĄ W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU WRAZ Z POWIĄZANIAMI MIĘDZY TYMI POZYCJAMI
Nie wystąpiły.
-
KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI ZE WSKAZANIEM CHARAKTERU I FORMY TYCH ZABEZPIECZEŃ
Nie wystąpiły.
-
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 roku wystąpiły poręczenia wekslowe zobowiązań.
Spółka posiadała weksle „in blanco” jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umów:
• Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.04.00-02-058/09-00, UDA-POIG.04.01.00-02-058/09-00 na realizację Projektu „Opracowanie i uruchomienie produkcji wysoko-aktywnych katalizatorów metatezy olefin do zastosowań w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym”. Weksel z dnia 04.06.2013 r.
• Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.05.04.01-02-003/11-00 na realizację Projektu „Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla innowacyjnych katalizatorów rutenowych zawierających grupy oniowe do efektywnego prowadzenia procesu metatezy”. Weksel z dnia 29.05.2013 r.
• Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.05.04.01-02-004/11-00 na realizację Projektu „Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla wysoce aktywnych i polarnych katalizatorów do efektywnego prowadzenia metatezy”. Weksel z dnia 29.05.2013 r.
• Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-02-024/13-00 na realizację Projektu „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu firmy Apeiron Synthesis S.A. ”. Weksel z dnia 07.03.2014 r.
• Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.05.04.01-02-140/13-00 na realizację Projektu „Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla innowacyjnych katalizatorów rutenowych przeznaczonych do stosowania w metatetycznych polimeryzacjach”. Weksel z dnia 03.06.2014 r.
• Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.05.04.01-02-141/13-00 na realizację Projektu „Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla scavengerów rutenu”. Weksel z dnia 03.06.2014 r.
• Umowa o dofinansowanie nr POIG.01.04.00-02-160/13 na realizację Projektu „Efektywne heterogeniczne katalizatory metatezy olefin”. Weksel z dnia 09.06.2014 r.
• Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1186-15-00 na realizację Projektu „Rozwój, optymalizacja syntezy i uruchomienie produkcji nowej generacji rutenowych katalizatorów metatezy olefin”. Weksel z dnia 16.05.2016 r.
• Umowa o dofinansowanie nr GO GLOBAL.PL(II)-0035/16 na realizację Projektu „ Wprowadzenie na rynek Japonii nowych, innowacyjnych katalizatorów metatezy olefin do zastosowania w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym. Weksel z dnia 21.10.2016 r.
• Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.04-02-0006-16-00 na realizację Projektu „Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla innowacyjnych katalizatorów rutenowych zawierających cykliczne (alkilo)(amino)karbony”. Weksel z dnia 21.10.2016 r.
• Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0795/17-00 na realizację Projektu „Nowa klasa rutenowych katalizatorów metatezy olefin do zastosowań wielkotonażowych – optymalizacja i produkcja w skali ćwierćtechnicznej.”. Weksel z dnia 27.03.2018 r.
• Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.04-02-0005/17-00 na realizację Projektu „Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla zastosowania kompleksów rutenu w reakcji metatezy olefin.” Weksel z dnia 09.04.2018 r.
• Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0888/17-00 na realizację Projektu „Nowe zdefiniowane katalizatory rutenowe do metatetycznej polimeryzacji z otwarciem pierścienia”. Weksel z dnia 11.06.2018 r.
-
WYKAZ SKŁADNIKÓW AKTYWÓW NIEBĘDĄCYCH INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI WYCENIANYCH WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ
Nie wystąpiły.
-

STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW

-
PRZYCHODY ZREALIZOWANE Z KONTRAKTÓW DŁUGOTERMINOWYCH ROZLICZANYCH ZGODNIE Z KRAJOWYM STANDARDEM RACHUNKOWOŚCI NR 3
Nie wystąpiły.
-

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

-

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

-

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

-

PRZYCHODY FINANSOWE

-

KOSZTY FINANSOWE

-
KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW LUB KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI, LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE
Nie wystąpiły.
-

ROZLICZENIE RÓŻNICY POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM A WYNIKIEM FINANSOWYM (ZYSKIEM/STRATĄ) BRUTTO

-
INFORMACJE O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W ROKU OBROTOWYM LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W ROKU NASTĘPNYM
W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku Spółka nie zaniechała i w kolejnym roku nie planuje zaniechania żadnego rodzaju działalności.
-

OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - WYJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY ZMIANAMI STANU NIEKTÓRYCH POZYCJI W BILANSIE ORAZ ZMIANAMI TYCH SAMYCH POZYCJI WYKAZANYMI W RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

-
CHARAKTER I CEL GOSPODARCZY ZAWARTYCH UMÓW NIEUWZGLĘDNIONYCH W BILANSIE
Nie wystąpiły.
-
INFORMACJE O TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE ZE STRONAMI POWIĄZANYM
Nie wystąpiły.
-
INFORMACJE O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU, Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE
Na dzień 31 grudnia 2018 roku w Spółce zatrudnionych było dziewiętnaście osób na podstawie umów o pracę w charakterze pracowników umysłowych.
-
INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH, ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIEM Z ZYSKU, WYPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄC YCH I NADZORUJĄCYCH
W roku obrotowym zakończonym 31.12.2018 r. Spółka naliczyła Prezesowi Zarządu łącznie 227 637,29 PLN netto (w tym 89 637,29 PLN z tytułu umowy o pracę oraz 138 000,00 PLN z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu), Wiceprezesowi Zarządu łącznie 130 864,66 PLN netto (w tym 87 328,66 PLN z tytułu umowy o pracę oraz 43 536,00 PLN z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu) oraz Prokurentowi łącznie 46 782,72 PLN netto (w tym 46 782,72 PLN z tytułu umowy o pracę).
-
INFORMACJE O POŻYCZKACH I ŚWIADCZENIACH O PODOBNYM CHARAKTERZE UDZIELONYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH
W roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku, pożyczki i świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących nie wystąpiły.
-

INFORMACJE O WYNAGRODZENIU BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

-

INSTRUMENTY FINANSOWE

-
KURSY PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH
Do wyceny pozycji Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat na dzień bilansowy przyjęto kurs średni NBP z dnia 31 grudnia 2018 r. Źródło kursów to tabela średnich kursów NBP nr 252/A/NBP/2018:
• 1 USD (dolar amerykański) – 3,7597 PLN
• 1 EUR (euro) – 4,3000 PLN
• 1 CHF (frank szwajcarski) – 3,8166 PLN
• 1 GBP (funt szterling) – 4,7895 PLN
-
INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI
W roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku Spółka świadczyła usługi badawcze Spółce Apeiron Synthesis Inc. o wartości 26 533,13 PLN, oraz sprzedała katalizatory o wartości 10 262,51 PLN.
-
INFORMACJE NA TEMAT RYZYKA STOPY PROCENTOWEJ
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 r. nie wystąpiło ryzyko stopy procentowej
-
INFORMACJE NA TEMAT RYZYKA KREDYTOWEGO
Zarząd stosuje politykę kredytową, zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest monitorowana na bieżąco. Spółka nie wymaga zabezpieczenia majątkowego od swoich klientów w stosunku do aktywów finansowych.
Na dzień bilansowy nie występowała znacząca koncentracja ryzyka kredytowego. Wartość bilansowa każdego aktywa przedstawia maksymalną ekspozycję na ryzyko kredytowe.
-
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego
-
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Zgodnie z Ustawą do sprawozdania finansowego dołączone jest zestawienie zmian w kapitale własnym.
-
INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO
Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego to znaczy 12.06.2019 roku za rok obrotowy nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego.
-
INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A NIE UWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, to jest do 05.04.2019 roku za rok obrotowy nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego.
-
PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ZE SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM ZA ROK OBROTOWY.
Sprawozdanie finansowe za bieżący i poprzedni okres sprawozdawczy sporządzono stosując identyczne zarówno zasady (politykę) rachunkowości, jak i metody prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym.
-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki