Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ZŁOTY STOK GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy Złoty Stok Grupa S.A.
Siedziba
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat Bydgoszcz
Gmina Bydgoszcz
Miejscowość Bydgoszcz
Adres
Kod kraju PL
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat Bydgoszcz
Gmina Bydgoszcz
Ulica Kossaka
Nr domu 72
Miejscowość Bydgoszcz
Kod pocztowy 85-307
Poczta Bydgoszcz
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 7010Z - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
6420Z - działalność holdingów finansowych
6831Z - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
6910Z - działalność prawnicza
6920Z - działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
7021Z - stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
7312D - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
7830Z - pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
8110Z - działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000453759

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy
o Rachunkowości z dnia 29.09.1994r. obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Spółki za dany rok obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych o wartości nie przekraczającej 3 500,00zł dokonywane są w sposób uproszczony, tj. w momencie przyjęcia do użytkowania amortyzacja jednorazowo odnoszona jest w koszty. Składniki te traktowane są jako środki trwałe o niskiej wartości, a ich ewidencję prowadzi się na koncie pozabilansowym.
Pozostałe środki trwałe amortyzowane są metodą liniową zgodnie ze stawkami wyszczególnionymi w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
W przypadku środków trwałych eksploatowanych w złych warunkach stosowane są stawki podwyższone z zastosowaniem współczynnika 1,4.
2. Aktywa obrotowe
stany i rozchody materiałów podaje się według cen zakupu. Gospodarka magazynowa prowadzona jest wg zasady: pierwsze przyszło - pierwsze wyszło.
3. Należności i zobowiązania
Wycenia się wg wartości nominalnej w kwocie wymaganej zapłaty. Wartość należności obejmuje stan krótkoterminowych należności.
4. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są jeżeli przychody uzyskane dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
7. Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy Spółki.
8. Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
9. Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego, z aktualizacji wyceny.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

1.1 Przychody
Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek VAT ujmowane w okresach, których dotyczą.
Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:
pozostałe przychody operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zaokrągleń z tytułu podatku od towarów i usług.
1.2 Koszty
Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym.
Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:
pozostałe koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zaokrągleń z tytułu podatku od towarów i usług.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało ustalone i sporządzone zgodnie z zasadą ciągłości i kontynuacji działania w dającej się przewidzieć przyszłości. W myśl zasady memoriału w księgach ujęto wszystkie osiągnięte przychody i koszty związane z przychodami stosując zasadę współmierności przychodów i kosztów. Ustalając wynik finansowy uwzględniono zasadę ostrożności.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 17 001 147,15 16 908 651,19
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 131 183,15 58 387,19
1 Środki trwałe 31 183,15 58 387,19
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny 15 939,28 20 015,68
d) środki transportu 15 243,87 38 371,51
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie 100 000,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe 16 869 964,00 16 850 264,00
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 16 869 964,00 16 850 264,00
a) w jednostkach powiązanych 16 829 964,00 16 809 964,00
– udziały lub akcje 16 829 964,00 16 809 964,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach 40 000,00 40 300,00
– udziały lub akcje 40 000,00 40 300,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 741 880,19 675 644,49
I Zapasy 6 503,25 6 503,25
1 Materiały 6 503,25 6 503,25
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5. Zaliczki na dostawy
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 689 124,00 580 953,02
1 Należności od jednostek powiązanych 400 100,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne 400 100,00
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 289 024,00 580 953,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 183 919,51 437 528,29
– do 12 miesięcy 183 919,51 437 528,29
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 324,34 109 710,35
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 17 743 027,34 17 584 295,68
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny
I Kapitał (fundusz) podstawowy
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I Rezerwy na zobowiązania
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 934 745,99 970 103,07
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 975 862,17 1 003 559,75
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -41 116,18 -33 456,68
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B Koszty działalności operacyjnej 589 760,47 804 008,12
I Amortyzacja 13 659,15 18 977,82
II Zużycie materiałów i energii 67 409,85 71 801,28
III Usługi obce 293 363,50 492 283,00
IV Podatki i opłaty, w tym: 25 262,87 34 185,36
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 134 710,31 99 735,70
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 28 081,13 18 599,41
– emerytalne
VII. Podróże służbowe 13 564,39 22 246,07
VII Pozostałe koszty rodzajowe 13 709,27 46 179,48
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 344 985,52 166 094,95
D Pozostałe przychody operacyjne 102 994,05 38 588,74
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 20 748,44
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 82 245,61 38 588,74
IV. Dotacje rozwojowe
E Pozostałe koszty operacyjne 534,70 184 464,39
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 534,70 184 464,39
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 447 444,87 20 219,30
G Przychody finansowe 873 401,49 57,00
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 873 401,49 57,00
H Koszty finansowe 661 532,62 11 218,89
I Odsetki, w tym: 1 177,83 1 577,86
– dla jednostek powiązanych
II. Strata ze zbycia inwestycji 220 100,37
III. Aktualizacja wartości inwestycji
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 440 254,42 9 641,03
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 659 313,74 9 057,41
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 659 313,74 9 057,41
J Podatek dochodowy 23 765,00 18 464,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 635 548,74 -9 406,59
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 6 646 500,00 6 646 500,00
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 2 015 082,63 2 015 082,63
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 404 352,07 404 352,07
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 635 548,74
A zysk netto 635 548,74
B strata netto
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 635 548,74
II Korekty razem -988 261,32
1 Amortyzacja 13 659,15
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -458 048,44
5 Zmiana stanu rezerw
6 Zmiana stanu zapasów
7 Zmiana stanu należności -108 170,98
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -476 817,08
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 41 116,18
10 Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 1 663 455,66
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 68 455,29
3 Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne 1 595 000,37
II Wydatki 1 311 562,33
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 134 161,96
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne 1 177 400,37
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 351 893,33
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -819,10
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 1 354,07
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 534,97
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -61 665,13
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 2 110 173,78 937 600,00 1 172 573,78 1 008 748,81
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 2 171 838,91 1 157 700,37 1 014 138,54 831 153,61
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 123 094,72
K. Podatek dochodowy 18 464,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacjadodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki