Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki COLLECT HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-30
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy COLLECT HOUSE S. A.
Siedziba
Województwo podkarpackie
Powiat ropczycko-sędziszowski
Gmina Sędziszów Małopolski
Miejscowość Sędziszów Małopolski
Adres
Kod kraju PL
Województwo podkarpackie
Powiat ropczycko-sędziszowski
Gmina Sędziszów Małopolski
Ulica Rzeszowska
Nr domu 35
Miejscowość Sędziszów Małopolski
Kod pocztowy 39-120
Poczta Sędziszów Małopolski
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 6209Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
6311Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
6399Z - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
6499Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
6910Z - działalność prawnicza
7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
8030Z - działalność detektywistyczna
8291Z - działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
8299Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
9609Z - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000452155

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 r.
z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Składnik aktywów / pasywów - Sposób wyceny
Środki trwałe i Wartości niematerialne i prawne: Środki trwałe ewidencjonowane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Wartość początkowa może być zwiększona z tytułu ulepszenia oraz urzędowej aktualizacji wyceny. Na dzień bilansowy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, albo też według wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zgodnie
z decyzją Zarządu wpisaną do Zakładowego Planu Kont środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł są umarzane jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł amortyzowane są metodą liniową. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według stawek przewidzianych w załączniku do ustawy z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.1993, nr 106 z pózn. zm.),
Wartości niematerialne i prawne wyceniane są na dzień wprowadzenia do ksiąg według cen nabycia, a na dzień bilansowy pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe w budowie- środki trwałe w budowie - na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych ewidencjonowane są tak jak środki trwałe, natomiast na dzień bilansowy wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
Inwestycje długoterminowe (udziały w innych jednostkach, inne inwestycje długoterminowe) inwestycje długoterminowe - ewidencjonowane są według ceny nabycia. Na dzień bilansowy wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Udziały w jednostkach powiązanych wyceniane są według zasady omówionej powyżej
Inwestycje krótkoterminowe: Inwestycje krótkoterminowe ewidencjonowane są następująco:
- aktywa finansowe - wg cen nabycia,
- aktywa pieniężne - wg wartości nominalnej,
na dzień bilansowy:
- aktywa finansowe wyceniane są wg ceny nabycia lub ceny rynkowej w zależności, która jest niższa,
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniane są wg wartości nominalnej.
Rzeczowe aktywa obrotowe: Materiały ewidencjonowane są ilościowo - wartościowo wg rzeczywistych cen nabycia, a na dzień bilansowy wg ceny nabycia nie wyższej od cen ich sprzedaży netto.
Półprodukty i produkcja w toku oraz wyroby gotowe wyceniane są wg kosztu wytworzenia nie wyższego od cen ich sprzedaży netto.
Towary przeznaczone do dalszej odprzedaży ewidencjonowane są wg ceny nabycia, a na dzień bilansowy wg cen nabycia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto.
Należności i udzielone pożyczki: Należności i udzielone pożyczki ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wg kwoty wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych.
Rozliczenia międzyokresowe ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wyceniane są wg wartości nominalnej pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.
Zobowiązania: Zobowiązania ewidencjonowane są wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wyceniane są wg kwoty wymagającej zapłaty.
Rezerwy: Wycenę bieżącą rezerw na dzień wprowadzenia do ksiąg dokonuje się wg wiarygodnie oszacowanej wartości i na dzień bilansowy również wg uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości.
Kapitały (fundusze) własne: Fundusze ewidencjonowane są wg wartości nominalnej i
tak też są wyceniane na dzień bilansowy. Fundusz własny może być zwiększony o nadwyżkę przychodów nad kosztami za poprzedni rok obrotowy.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychód z działalności Spółki w 2018 roku stanowi:
- sprzedaż usług w zakresie podstawowej działalności Spółki - 98,62 % przychodu
- sprzedaż towarów i materiałów - 1,38 % przychodu

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 332 027,23
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 149 022,23
1 Środki trwałe 149 022,23
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu 149 022,23
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe 183 005,00
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 183 005,00
a) w jednostkach powiązanych 183 005,00
– udziały lub akcje 183 005,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 402 465,68 398 281,30
I Zapasy 163 276,19 147 674,34
1 Materiały 163 276,19 147 674,34
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 26 080,20 15 718,56
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 26 080,20 15 718,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18 691,80
– do 12 miesięcy 18 691,80
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5 197,84 13 662,00
c) inne 2 190,56 2 056,56
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 209 815,89 234 888,40
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 209 815,89 234 888,40
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 209 815,89 234 888,40
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 209 815,89 234 888,40
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 293,40
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 734 492,91 398 281,30
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 528 254,97 396 578,84
I Kapitał (fundusz) podstawowy 500 000,00 500 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 501 007,91 501 007,91
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -604 429,07 -562 582,86
VI Zysk (strata) netto 131 676,13 -41 846,21
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 206 237,94 1 702,46
I Rezerwy na zobowiązania 2 156,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 156,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe 107 006,25
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 107 006,25
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 107 006,25
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 97 075,69 1 702,46
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 97 075,69 1 702,46
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 27 643,65
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 57 534,66 1 702,46
– do 12 miesięcy 57 534,66 1 702,46
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6 665,66
h) z tytułu wynagrodzeń 5 231,72
i) inne
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem 734 492,91 398 281,30
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 421 816,73 74 595,86
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 415 991,54 34 164,25
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5 825,19 40 431,61
B Koszty działalności operacyjnej 292 692,15 140 054,15
I Amortyzacja 10 644,44
II Zużycie materiałów i energii 5 954,08 5 859,44
III Usługi obce 96 267,73 93 281,16
IV Podatki i opłaty, w tym: 703,00 2 844,00
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 93 402,25
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 19 135,51
– emerytalne
VII Pozostałe koszty rodzajowe 55 626,39 2 860,08
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 10 958,75 35 209,47
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 129 124,58 -65 458,29
D Pozostałe przychody operacyjne 6 985,28 23 669,47
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2 696,70 23 669,47
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 4 288,58
E Pozostałe koszty operacyjne 326,56 50,74
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 326,56 50,74
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 135 783,30 -41 839,56
G Przychody finansowe 3,38
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne
H Koszty finansowe 1 951,17 10,03
I Odsetki, w tym: 1 879,59 0,07
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 71,58 9,96
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 133 832,13 -41 846,21
J Podatek dochodowy
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 2 156,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 131 676,13 -41 846,21
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 396 578,84 438 425,05
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 396 578,84 438 425,05
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 500 000,00 500 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 500 000,00 500 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 501 007,91 501 007,91
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 501 007,91 501 007,91
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu) 59 444,60
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 59 444,60
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -562 582,86 -622 027,46
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -562 582,86 -622 027,46
a) zwiększenie (z tytułu) -41 846,21
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -604 429,07 -622 027,46
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -604 429,07 -562 582,86
6 Wynik netto 131 676,13 -41 846,21
A zysk netto 131 676,13
B strata netto -41 846,21
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 528 254,97 396 578,84
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 131 676,13 -41 846,21
II Korekty razem 50 527,60 -105 820,32
1 Amortyzacja 10 644,44
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 71,58 6,58
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 879,59 0,07
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -2 696,70 -23 669,47
5 Zmiana stanu rezerw 2 156,00
6 Zmiana stanu zapasów -15 601,85 -74 783,92
7 Zmiana stanu należności -10 361,64 -3 484,00
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 67 729,58 -3 889,55
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 293,40
10 Inne korekty -0,03
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 182 203,73 -147 666,53
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 2 696,70
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 696,70
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 342 671,67 -23 669,47
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 159 666,67 -23 669,47
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym: 183 005,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 183 005,00
– nabycie aktywów finansowych 183 005,00
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -339 974,97 23 669,47
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 134 649,90 -6,55
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe 134 649,90 -6,55
II Wydatki 1 951,17 0,07
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki 1 879,59 0,07
9 Inne wydatki finansowe 71,58
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 132 698,73 -6,62
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -25 072,51 -124 003,68
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -25 072,51 -124 003,68
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 234 888,40 358 892,08
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 209 815,89 234 888,40
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 133 832,13
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe 140 000,00 140 000,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe 17 054,03 17 054,03
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
pozostałe 25 016,77 25 016,77
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 265 869,39 265 869,39
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki