Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ADATEX DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPIK SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoPODKARPACKEI
PowiatJASIELSKI
GminaJASŁO
MiejscowośćJASŁO
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoPODKARPACKEI
PowiatJASIELSKI
GminaJASŁO
UlicaADAMA MICKIEWICZA
Nr domu108
MiejscowośćJASŁO
Kod pocztowy38-200
PocztaJASŁO
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2223Z - produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000451245

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

1.zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych
środki trwałe i WNiP o wartości przekraczającej 1500,00zł do kwoty 3000,00zł ujęty zostaje w ewidencji wyposażenia a powyżej tej kwoty a nie przekraczającej 10.000,00zł Spółka amortyzuje jednorazowo odpisując ich wartość. Od wartości powyżej 10.000,00zł ŚT i WNiP amortyzuje się metodą liniową
2. metod prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników obrotowych oraz wyceny ich stanu końcowego,
Dla składników obrotowych posiadanych przez spółkę stosuje się metodę odpisywania w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu, połączone z ustaleniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy
3. zasad przyjętych w zakresie odroczonego podatku dochodowego;
W myśl art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości Spółka odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
4. zasad dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów
odpisy aktualizacyjne dokonuje się zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowości .
Przedawnienie należności następuje w przypadku upływu czasu dochodzenia wierzytelności na drodze powództwa cywilnego, przewidywanego prawem (art. 117-125 Kodeksu cywilnego.
Do ewidencji odpisów aktualizujących na należności wątpliwe służy korygujące konto 280 „Odpisy aktualizujące należności”.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Środki trwałe i środki trwałe w budowie
a) Wycenia się w zależności od sposobu ich nabycia ( wytworzenia) i późniejszego wykorzystania według:
- cen nabycia,
- Kosztów wytworzenia
- wartości przeszacowanej ( po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości
b) środki trwałe o okresie używalności powyżej jednego roku są umarzane metodą planowego, systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na określony okres amortyzacji.
c) ŚT oraz WNiP wycena dokonywana jest według cen nabycia pomniejszonej o odpisy
amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
2. nieruchomości oraz WNiP zaliczane do inwestycji wycena dokonywana jest według zasad stosowanych do ŚT i WNiP,
3. udziały w jednostkach podporządkowanych oraz innych jednostkach wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
4. inwestycje krótkoterminowe wycenia się według cen nabycia,
5. rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia,
6. należności i udzielone pożyczki – wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty
7. udziały (akcje) własne wycenia się według cen nabycia,
8. Kapitały ( fundusze)wycenia się w wartości nominalnej,
9. rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
10.zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty,

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Ustalenie wyniku finansowego za rok obrotowy przebiega według następującego schematu księgowego:
1. Na koniec roku obrotowego zamyka się konta wynikowe i na konto "wynik finansowy” następuje przeniesienie (przeksięgowanie) wszystkich zrealizowanych lub należnych przychodów oraz kosztów związanych z tymi przychodami oraz strat i zysków nadzwyczajnych, a także podatku dochodowego i innych obowiązkowych obciążeń wpływających na wynik.
2. Jeżeli konto "wynik finansowy” wykazuje saldo Ma, wtedy występuje zysk netto firmy za rok obrotowy. Saldo Wn konta "wynik finansowy” jest informacją o stracie netto.
3. Saldo Wn lub Ma wykazujemy w pasywach bilansu firmy, w pozycji - zysk (strata) netto - odpowiednio, jako wielkość dodatnia (zysk) lub wielkość ujemna (strata).
4. Kwota zysku lub straty wykazana w tej pozycji bilansu musi odpowiadać kwocie zysku (straty) netto wykazanego w rachunku zysków i strat.
Rachunek zysków i strat jest bezpośrednio powiązany z bilansem, w którym wynik finansowy netto jest ujmowany jako pozycja zwiększająca lub zmniejszająca kapitał własny firmy.
Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Na wynik finansowy netto składa się:
a. Wynik z działalności operacyjnej z uwzględnieniem pozostałych kosztów i pozostałych przychodów operacyjnych,
b. Wynik z operacji finansowych,
c. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
Wynik z działalności operacyjnej powstaje z różnicy pomiędzy przychodami ze sprzedaży netto oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością poniesionych usług, zakupionych materiałów w cenach zakupu oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
Wynik z operacji finansowych powstaje z różnicy pomiędzy przychodami Finansowymi
w szczególności z tytułu odsetek zysków ze zbycia i aktualizacji wartości inwestycji innych niż w art.28 ust.1. pkt 1a, nadwyżek ujemnych różnic kursowych na dodatnimi.
Ustalony w powyższy sposób wynik finansowy Spółki prezentowany jest w porównawczym rachunku zysków i strat, co wynika z ustaleń zakładowego planu kont

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Na kontach ujmuje się w odpowiednim ujęciu analitycznym- przychody netto ze sprzedaży
Analityka do kont jest prowadzona tak, aby ustalić wielkości przychodów uzyskiwanych z poszczególnych zadań dla celów sprawozdawczych i podatkowych.
Ustalenie wyniku finansowego za rok obrotowy przebiega według następującego schematu księgowego:
1. Na koniec roku obrotowego zamyka się konta wynikowe i na konto "wynik finansowy” następuje przeniesienie (przeksięgowanie) wszystkich zrealizowanych lub należnych przychodów oraz kosztów związanych z tymi przychodami oraz strat i zysków nadzwyczajnych, a także podatku dochodowego i innych obowiązkowych obciążeń wpływających na wynik.
2. Jeżeli konto "wynik finansowy” wykazuje saldo Ma, wtedy występuje zysk netto firmy za rok obrotowy. Saldo Wn konta "wynik finansowy” jest informacją o stracie netto.
3. Saldo Wn lub Ma wykazujemy w pasywach bilansu firmy, w pozycji - zysk (strata) netto - odpowiednio, jako wielkość dodatnia (zysk) lub wielkość ujemna (strata).
4. Kwota zysku lub straty wykazana w tej pozycji bilansu musi odpowiadać kwocie zysku (straty) netto wykazanego w rachunku zysków i strat.
Rachunek zysków i strat jest bezpośrednio powiązany z bilansem, w którym wynik finansowy netto jest ujmowany jako pozycja zwiększająca lub zmniejszająca kapitał własny firmy.
Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Na wynik finansowy netto składają się, w szczególności, następujące elementy:
• wynik na działalności operacyjnej;
Stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży (z uwzględnieniem dotacji, upustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, ale bez podatku VAT) oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi, a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia, albo cenach nabycia lub zakupu. Różnica ta jest powiększona o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
• wynik na operacjach finansowych;
• wynik na operacji nadzwyczajnych;
• obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01-01-2018r. do 31-12-2018r.
w zakresie ustalonym w art.45 ustawy rachunkowości na podstawie załącznika nr 1 i składa się z:
1) bilansu,
2) rachunku zysków i strat,
3) zestawienia zmian w kapitale ( funduszu) własnym
4) rachunku przepływów pieniężnych
5) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe695 638,65643 398,65
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe138 416,65235 816,65
1Środki trwałe138 416,65235 816,65
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny138 416,65224 616,65
d) środki transportu
e) inne środki trwałe11 200,00
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe557 222,00407 222,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne153 615,00153 615,00
3Długoterminowe aktywa finansowe403 607,00253 607,00
a) w jednostkach powiązanych403 607,00253 607,00
– udziały lub akcje253 607,00253 607,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki150 000,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe360,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego360,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe300 276,83391 165,49
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe47 907,47145 836,63
1Należności od jednostek powiązanych20 280,4744 898,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:20 280,4744 898,50
– do 12 miesięcy20 280,4744 898,50
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek27 627,00100 938,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:123,008 927,13
– do 12 miesięcy123,008 927,13
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych19 017,0092 011,00
c) inne8 487,00
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe250 227,36241 953,86
1Krótkoterminowe aktywa finansowe250 227,36241 953,86
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne250 227,36241 953,86
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach250 227,36241 953,86
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 142,003 375,00
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne80 000,0080 000,00
Aktywa razem1 075 915,481 114 564,14
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny1 069 905,171 107 193,82
IKapitał (fundusz) podstawowy950 180,00950 180,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:1 096 307,171 096 307,17
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:100 000,00100 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki20 000,0020 000,00
– na udziały (akcje) własne80 000,0080 000,00
VZysk (strata) z lat ubiegłych-1 039 293,35-650 673,12
VIZysk (strata) netto-43 695,65-388 620,23
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania12 417,317 370,32
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe12 417,317 370,32
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek12 417,317 370,32
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:2 212,113 263,92
– do 12 miesięcy2 212,113 263,92
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych10 205,203 784,20
h) z tytułu wynagrodzeń322,20
i) inne
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem1 075 915,481 114 564,14
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:316 737,80677 494,24
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów316 737,8012 073,61
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów665 420,63
BKoszty działalności operacyjnej365 629,431 168 808,60
IAmortyzacja87 800,0038 682,29
IIZużycie materiałów i energii15 700,98
IIIUsługi obce77 191,20143 772,93
IVPodatki i opłaty, w tym:11 553,7429 680,14
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia176 962,80124 639,71
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:11 835,414 652,74
– emerytalne5 269,662 069,74
VIIPozostałe koszty rodzajowe286,282 145,12
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów809 534,69
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-48 891,63-491 314,36
DPozostałe przychody operacyjne2 682,2188 002,17
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych2 595,1248 993,47
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne87,0939 008,70
EPozostałe koszty operacyjne1,3213 425,39
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne1,3213 425,39
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-46 210,74-416 737,58
GPrzychody finansowe2 875,0928 217,35
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:2 875,0913 083,66
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:15 133,69
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe1 206,00
IOdsetki, w tym:668,00
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne538,00
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-43 335,65-389 726,23
JPodatek dochodowy360,00-1 106,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-43 695,65-388 620,23
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)1 495 814,051 495 814,05
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach1 495 814,051 495 814,05
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu950 180,00950 180,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu950 180,00950 180,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 096 307,171 096 307,17
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu1 096 307,171 096 307,17
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu100 000,00100 000,00
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu100 000,00100 000,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-1 039 293,35-650 673,12
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu-650 673,12-650 673,12
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-650 673,12-650 673,12
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu-650 673,12-650 673,12
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu388 620,23
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach388 620,23
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu388 620,23
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-1 039 293,35-650 673,12
6Wynik netto-43 695,65-388 620,23
Azysk netto
Bstrata netto-43 695,65-388 620,23
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)1 063 498,171 107 193,82
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)1 063 498,171 107 193,82
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej145 798,41-598 086,76
IZysk (strata) netto-43 695,65-388 620,23
IIKorekty razem183 087,06-209 466,53
1Amortyzacja87 800,0038 682,29
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-2 875,09462,33
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw-3 452,00
6Zmiana stanu zapasów64 108,47
7Zmiana stanu należności97 929,16-94 871,76
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów5 046,99-224 453,93
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1 593,0010 058,07
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)145 798,41-598 086,76
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-137 524,91616 390,47
IWpływy12 475,091 023 612,47
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych9 600,00271 507,61
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:2 875,09319 737,60
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach2 875,09319 737,60
– zbycie aktywów finansowych2 875,09319 737,60
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne432 367,26
IIWydatki150 000,00407 222,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne153 615,00
3Na aktywa finansowe, w tym:150 000,00253 607,00
a) w jednostkach powiązanych150 000,00253 607,00
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-137 524,91616 390,47
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-462,33
IWpływy45 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki45 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki45 462,33
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek45 000,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki462,33
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-462,33
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)8 273,5017 841,38
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:8 273,5017 841,38
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu241 953,86224 112,48
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:250 227,36241 953,86
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-43 335,65-389 726,23
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:26 367,26
pozostałe 26 367,26
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:17 250,32
pozostałe 17 250,32
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:8 817,002 396,80
pozostałe 8 817,002 396,80
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:2 396,8074 108,47
pozostałe 2 396,8074 108,47
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-36 914,65-417 820,32
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

INFO.DODA._2018_-PIK_SA.pdf

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki