Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki POLSKI INSTYTUT DATA CENTER SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy POLSKI INSTYTUT DATA CENTER SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M.ST. WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Miejscowość WARSZAWA
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M.ST.WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Ulica RELAKSOWA
Nr domu 45
Miejscowość WARSZAWA
Kod pocztowy 02-797
Poczta WARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 7112Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000449763

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Spółka PIDC S.A. sporządza sprawozdanie finansowe spełniając wszystkie wymogi dotyczące prezentacji zgodnie z UoR. na potrzeby niniejszego opracowania jednostka przedstawia metody wyceny składników aktywów i pasywów ,kosztów i przychodów wystepujacych w pozycjach bilansowych oraz rachunku zysków i strat, amianowicie;

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Szczegółowe metody wyceny ujete sa w ZPK. Na potrzeby niniejszego opracowania jednostka zaprezentowała metody wyceny pozycji wystepujacych w pozycjach bilansowych oraz rachunku zysków i strat, a mianowicie:
a)należnosci ; roszczenia i zobowiazania - wykazane według wartosci nominalnej
- należnosci wykazane w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny
- zobowiazania wykazane w kwocie wymagalnej zapłaty
- należnosci i zobowiazania w walutach obcych przeliczone na złote polskiew/g sredniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzajacego dokonanie operacji
b) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wykazano w wartosci nominalnej
c) kapitały wykazano w wartosci nominalnej

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Lp. Nazwa Dane za rok 2018
1. Wynik finansowy (zysk, strata) brutto (bilansowy) -18 520,38
2. Wynik finansowy (zysk, strata) netto (bilansowy) -18 520,38
I. Przychody uzyskane (bilansowe) 59 740,49
I.1. Przychody wyłączone z opodatkowania (-): 0,00
I.2. Przychody włączone do opodatkowania (+): 0,00
I.3. Przychody podatkowe po korektach (wynikowe) 59 740,49
II. Koszty dotyczące przychodów uzyskanych (bilansowe) 78 265,52
II.1. Koszty wyłączone z opodatkowania (NKUP) (-): -472,83
II.2. Koszty i straty nadzwyczajne księgowe, przejściowo NKUP: 0
II.3. Koszty uzyskania przychodów po korekcie (wynikowe) 77 792,69
III. Dochód/strata podatkowa -18 047,55
IV. Odliczenia od dochodu 0
V. Podstawa opodatkowania 0
VI. Podatek (19%) 0,00

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

PIDC S.A. sporzadza SF wykazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do UOR, z tym ,że dla RZiS wariant kalkulacyjny; dla RPP metoda pośrednia; na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z przyjętym ZPK.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe
I Wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 30 363,34 48 634,65
I Zapasy
II Należności krótkoterminowe 3 016,50 2 661,00
1 Należności od jednostek powiązanych 2 158,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 158,50
– do 12 miesięcy 2 158,50
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 858,00 2 661,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 858,00 2 661,00
III Inwestycje krótkoterminowe 25 503,16 44 985,65
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 25 503,16 44 985,65
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 25 503,16 44 985,65
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 25 503,16 44 985,65
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 843,68 988,00
Aktywa razem 30 363,34 48 634,65
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 30 114,27 48 634,65
I Kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00 100 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7 488,73 7 488,73
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -58 854,08 -18 632,79
VI Zysk (strata) netto -18 520,38 -40 221,29
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 249,07
I Rezerwy na zobowiązania
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy
II Zobowiązania długoterminowe
3 Wobec pozostałych jednostek
III Zobowiązania krótkoterminowe 249,07
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 249,07
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
i) inne 249,07
IV Rozliczenia międzyokresowe
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem 30 363,34 48 634,65
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 59 740,60 132 689,73
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 35 000,00 47 500,00
II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 24 740,60 85 189,73
B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 38 999,26 83 756,65
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 16 034,11
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów 22 965,15 83 756,65
C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 20 741,34 48 933,08
E Koszty ogólnego zarządu 38 881,24 84 477,87
F Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -18 139,90 -35 544,79
G Pozostałe przychody operacyjne 2,96 2,76
IV Inne przychody operacyjne 2,96 2,76
H Pozostałe koszty operacyjne 0,66 706,10
III Inne koszty operacyjne 0,66 706,10
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -18 137,60 -36 248,13
J Przychody finansowe 1,58 0,84
II Odsetki, w tym: 1,58 0,84
K Koszty finansowe 384,36
I Odsetki, w tym: 20,00
IV Inne 364,36
L Zysk (strata) brutto (I+J–K) -18 520,38 -36 247,29
N Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 3 974,00
O Zysk (strata) netto (L–M–N) -18 520,38 -40 221,29
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 48 634,65 88 855,94
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 48 634,65 88 855,94
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100 000,00 100 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100 000,00 100 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7 488,73 3 942,84
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3 545,89
a) zwiększenie (z tytułu) 3 545,89
– podziału zysku (ustawowo) 3 545,89
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7 488,73 7 488,73
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -18 632,79 -15 088,90
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 545,89
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3 545,89
b) zmniejszenie (z tytułu) 3 545,89
podziału wyniku finansowego 3 545,89
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -18 632,79 -18 632,79
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -18 632,79 -18 632,79
a) zwiększenie (z tytułu) -40 221,29
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 40 221,29
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -58 854,08 -18 632,79
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -58 854,08 -18 632,79
6 Wynik netto -18 520,38 -40 221,29
B strata netto 18 520,38 40 221,29
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 30 114,27 48 634,65
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 30 114,27 48 634,65
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto -18 520,38 -40 221,29
II Korekty razem -963,69 33 861,33
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1,58 -0,84
7 Zmiana stanu należności -355,50 35 921,86
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 249,07 -5 045,69
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -855,68 -988,00
10 Inne korekty 3 974,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -19 484,07 -6 359,96
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy
3 Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
II Wydatki
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 1,58 0,84
4 Inne wpływy finansowe 1,58 0,84
II Wydatki
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1,58 0,84
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -19 482,49 -6 359,12
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -19 482,49 -6 359,12
F Środki pieniężne na początek okresu 44 985,65 51 344,77
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 25 503,16 44 985,65
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -18 520,38 -36 247,69
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 472,83 1 854,48
odsetki budżetowe 384,36 art 16 ust 1 pkt 21
fv nkup 88,47 art 16 ust 1 pkt 28
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 58 854,08
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa do SF Polski Instytut Data Center S.A

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki