Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy2intellect.com S.A.
Siedziba
WojewództwoWielkopolskie
PowiatPoznań
GminaPoznań
MiejscowośćPoznań
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoWielkopolskie
PowiatPoznań
GminaPoznań
UlicaJasielska
Nr domu16
MiejscowośćPoznań
Kod pocztowy60-476
PocztaPoznań
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6201Z - działalność związana z oprogramowaniem
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000449009

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przyjete zasady (polityka) rachunkowości omówione zostały w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Metody wyceny aktywów i pasywów omówione zostały w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Zasady ustalania wyniku finansowego omówione zostały wzałączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sposób sporządzania sprawozdania finansowego omówiony został w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe12 666,82145 949,39
IWartości niematerialne i prawne12 666,8221 405,03
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne12 666,8221 405,03
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe570,36
1Środki trwałe570,36
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny570,36
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe100 050,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe100 050,00
a) w jednostkach powiązanych100 050,00
– udziały lub akcje100 050,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe23 924,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego23 924,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe743 680,131 088 171,86
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe221 649,47751 468,59
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek221 649,47751 468,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:221 561,47748 756,97
– do 12 miesięcy221 561,47748 756,97
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 623,62
c) inne88,0088,00
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe519 667,46334 054,34
1Krótkoterminowe aktywa finansowe519 667,46334 054,34
a) w jednostkach powiązanych2 000,0010 457,28
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki2 000,0010 457,28
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne517 667,46323 597,06
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach517 667,46323 597,06
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 363,202 648,93
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem756 346,951 234 121,25
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny588 748,261 056 474,42
IKapitał (fundusz) podstawowy1 100 000,001 100 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:730 395,99717 949,31
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)8 712,008 712,00
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-773 921,57-773 921,57
VIZysk (strata) netto-467 726,1612 446,68
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania167 598,69177 646,83
IRezerwy na zobowiązania23 319,4425 037,43
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 631,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne23 319,4421 406,43
– długoterminowa
– krótkoterminowa23 319,4421 406,43
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe144 279,25152 609,40
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek144 279,25152 609,40
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:38 144,3433 057,53
– do 12 miesięcy38 144,3433 057,53
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych56 159,2773 288,23
h) z tytułu wynagrodzeń38 281,7534 748,23
i) inne11 693,8911 515,41
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem756 346,951 234 121,25
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:956 700,001 208 588,00
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów956 700,001 208 588,00
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:436 469,20401 075,83
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów436 469,20401 075,83
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)520 230,80807 512,17
DKoszty sprzedaży352 929,92462 636,69
EKoszty ogólnego zarządu328 722,46290 977,31
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-161 421,5853 898,17
GPozostałe przychody operacyjne7 067,5511 120,31
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne7 067,5511 120,31
HPozostałe koszty operacyjne184 569,7410 598,71
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne184 569,7410 598,71
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)-338 923,7754 419,77
JPrzychody finansowe1 600,001 953,43
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:1 600,001 953,43
– od jednostek powiązanych100,00100,00
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
KKoszty finansowe110 109,3940 706,65
IOdsetki, w tym:2,1154,60
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych110 107,2840 652,05
IVInne
LZysk (strata) brutto (I+J–K)-447 433,1615 666,55
MPodatek dochodowy20 293,003 219,87
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)-467 726,1612 446,68
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)1 056 474,421 044 027,74
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach1 056 474,421 044 027,74
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 100 000,001 100 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 100 000,001 100 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu717 949,31717 949,31
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego12 446,68
a) zwiększenie (z tytułu)12 446,68
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)12 446,68
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu730 395,99717 949,31
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu761 474,89-773 921,57
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu12 446,68
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach12 446,68
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)12 446,68
przeznaczenie zysku za 2017 na kapitał zapasowy12 446,68
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu773 921,57773 921,57
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach773 921,57773 921,57
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu773 921,57773 921,57
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-773 921,57-773 921,57
6Wynik netto-467 726,1612 446,68
Azysk netto12 446,68
Bstrata netto-467 726,16
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)588 748,261 056 474,42
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)588 748,261 056 474,42
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-467 726,1612 446,68
IIKorekty razem664 687,56-131 835,76
1Amortyzacja12 199,5713 873,80
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-1 600,00-1 953,43
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej110 107,2840 652,05
5Zmiana stanu rezerw-1 717,99-5 317,58
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności529 819,12-76 017,05
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-8 330,15-103 751,60
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych24 209,73678,05
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)196 961,40-119 389,08
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy20 000,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:20 000,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach20 000,00
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych20 000,00
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki2 891,001 400,63
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 891,001 400,63
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-2 891,0018 599,37
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)194 070,40-100 789,71
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:194 070,40-100 789,71
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu323 597,06424 386,77
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:517 667,46323 597,06
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-447 433,16
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:8 654,94
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);1 600,00art 12 ust 4 pkt 2
przychody bilansowe nie uznane podatkowo7 054,94art 12 ust 3a
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:335 254,49
odpisów aktualizujących wartość należności175 600,00art 16 ust 1 pkt 26a
rezerwy i inne odpisy aktualizujące 119 075,23art 15 ust 4e
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 1223 903,99art 16 ust 1 pkt 57
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h16 675,27art 16 ust 1 pkt 57 lit a
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:38 504,70
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego23 767,82art 15 ust 4g
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego14 736,88art 15 ust 4h
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-159 338,00
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

brak

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki