Szczegóły spółki

Nazwa INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7811864169
REGON 301707347
KRS 0000449009
Adres ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6201Z — działalność związana z oprogramowaniem
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.14 0.22
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.17 0.28
Płynność bieżąca (CR) 7.13 5.15
Płynność szybka (QR) 7.13 5.15
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.17 0.28
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 1.03% -48.89%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 1.18% -79.44%
Rentowność aktywów (ROA) 1.01% -61.84%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-30 125/2020 482 361152
Poz. 361152. INTELLIGENT GAMING SOLU-
TIONS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000449009. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.01.2013.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/13657/20/240]

W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. 2INTEL-
LECT.COM SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. INTELLI-
GENT GAMING SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.04.2020
R., REP. A NR 4151/2020, NOTARIUSZ AGNIESZKA
SZTYLAK, AGNIESZKA ZIELIŃSKA JAROCHA-
NOTARIUSZ I AGNIESZKA SZTYLAK- NOTARIUSZ
SPÓŁKA PARTNERSKA, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W POZNANIU, UL. GARBARY 95A-D LOK.


7; ZMIANA § 1; § 6 UST. 1 ORAZ § 7 UST. 1 STATUTU
SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GRZEŚKOWIAK 2. DARIUSZ 3. 68082209450
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. HANAMOV
2. IVAN 3. 72043016472 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. BŁAWAT 2. MARIUSZ PIOTR
3. 73100400098 2 1. GRZEŚKOWIAK 2. MARCIN
3. 81010211619 3 1. NOLBERT 2. RAFAŁ KON-
RAD 3. 75101410957 4 1. GETLER 2. TOMASZ
3. 75090111732 5 1. KURZAWSKI 2. KAROL
MAREK 3. 58040603055 wpisać: 6 1. GADOM-
SKA 2. KRYSTYNA 3. 92030101662 7 1. PILEWSKI
2. MAREK 3. 83050420132 8 1. BUCZEK 2. ŻANETA
3. 85042109906 9 1. BOROWY 2. GRZEGORZ
TOMASZ 3. 74110912652 10 1. ZDUNEK DRÓŻDŻ
2. KATARZYNA 3. 83082810527
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 64
20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
1 2. 59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUK-
CJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW
TELEWIZYJNYCH 2 2. 58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTE-
ROWYCH 3 2. 32 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABA-
WEK 4 2. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWA-
NIA 5 2. 59 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUK-
CYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI
WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI 6 2. 59
13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ
FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWI-
ZYJNYCH 7 2. 59 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z PROJEKCJĄ FILMÓW 8 2. 59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZ-
NYCH 9 2. 60 10 Z NADAWANIE PROGRAMÓW
RADIOFONICZNYCH wykreślić: 10 2. 63 12 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 11 2. 18
20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW
INFORMACJI 12 2. 26 20 Z PRODUKCJA KOMPU-
TERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 13 2. 33 20
Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH,
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 14 2. 33 12 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA MASZYN 15 2. 47 41 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFE-
RYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 16 2. 47 42
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMU-
NIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZO-
WANYCH SKLEPACH 17 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETA-
LICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMO-
WEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 18 2. 58 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW
ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZ-
NYCH) 19 2. 58 13 Z WYDAWANIE GAZET 20 2. 58
14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH
PERIODYKÓW 21 2. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁAL-
NOŚĆ WYDAWNICZA 22 2. 58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTERO-
WYCH 23 2. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
24 2. 59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ
DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 25 2. 61 20 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZ-
PRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNI-
KACJI SATELITARNEJ 26 2. 61 30 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
27 2. 61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKO-
MUNIKACJI PRZEWODOWEJ 28 2. 62 09 Z POZO-
STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTE-
ROWYCH 29 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 30
2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄ-
DZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
31 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄ-
DZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 32 2. 71 20 B POZO-
STAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 33 2. 85
59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKA-
CJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 34 2. 95


11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW
I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 35 2. 62 01 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
36 2. 64 19 Z POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZO-
STAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 37
2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KRE-
DYTÓW 38 2. 64 99 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE
POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO-
WANE 39 2. 66 19 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA
FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO-
WANA 40 2. 70 22 Z DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 41 2. 69 20 Z ZARZĄDZANIE I KIE-
ROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAL-
NOŚCI GOSPODARCZEJ
Poz. 361152. INTELLIGENT GAMING SOLU-
TIONS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000449009. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.01.2013.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/13657/20/240]

W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. 2INTEL-
LECT.COM SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. INTELLI-
GENT GAMING SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.04.2020
R., REP. A NR 4151/2020, NOTARIUSZ AGNIESZKA
SZTYLAK, AGNIESZKA ZIELIŃSKA JAROCHA-
NOTARIUSZ I AGNIESZKA SZTYLAK- NOTARIUSZ
SPÓŁKA PARTNERSKA, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W POZNANIU, UL. GARBARY 95A-D LOK.


7; ZMIANA § 1; § 6 UST. 1 ORAZ § 7 UST. 1 STATUTU
SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GRZEŚKOWIAK 2. DARIUSZ 3. 68082209450
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. HANAMOV
2. IVAN 3. 72043016472 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. BŁAWAT 2. MARIUSZ PIOTR
3. 73100400098 2 1. GRZEŚKOWIAK 2. MARCIN
3. 81010211619 3 1. NOLBERT 2. RAFAŁ KON-
RAD 3. 75101410957 4 1. GETLER 2. TOMASZ
3. 75090111732 5 1. KURZAWSKI 2. KAROL
MAREK 3. 58040603055 wpisać: 6 1. GADOM-
SKA 2. KRYSTYNA 3. 92030101662 7 1. PILEWSKI
2. MAREK 3. 83050420132 8 1. BUCZEK 2. ŻANETA
3. 85042109906 9 1. BOROWY 2. GRZEGORZ
TOMASZ 3. 74110912652 10 1. ZDUNEK DRÓŻDŻ
2. KATARZYNA 3. 83082810527
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 64
20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
1 2. 59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUK-
CJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW
TELEWIZYJNYCH 2 2. 58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTE-
ROWYCH 3 2. 32 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABA-
WEK 4 2. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWA-
NIA 5 2. 59 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUK-
CYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI
WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI 6 2. 59
13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ
FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWI-
ZYJNYCH 7 2. 59 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z PROJEKCJĄ FILMÓW 8 2. 59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZ-
NYCH 9 2. 60 10 Z NADAWANIE PROGRAMÓW
RADIOFONICZNYCH wykreślić: 10 2. 63 12 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 11 2. 18
20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW
INFORMACJI 12 2. 26 20 Z PRODUKCJA KOMPU-
TERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 13 2. 33 20
Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH,
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 14 2. 33 12 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA MASZYN 15 2. 47 41 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFE-
RYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 16 2. 47 42
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMU-
NIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZO-
WANYCH SKLEPACH 17 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETA-
LICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMO-
WEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 18 2. 58 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW
ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZ-
NYCH) 19 2. 58 13 Z WYDAWANIE GAZET 20 2. 58
14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH
PERIODYKÓW 21 2. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁAL-
NOŚĆ WYDAWNICZA 22 2. 58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTERO-
WYCH 23 2. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
24 2. 59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ
DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 25 2. 61 20 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZ-
PRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNI-
KACJI SATELITARNEJ 26 2. 61 30 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
27 2. 61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKO-
MUNIKACJI PRZEWODOWEJ 28 2. 62 09 Z POZO-
STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTE-
ROWYCH 29 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 30
2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄ-
DZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
31 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄ-
DZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 32 2. 71 20 B POZO-
STAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 33 2. 85
59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKA-
CJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 34 2. 95


11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW
I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 35 2. 62 01 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
36 2. 64 19 Z POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZO-
STAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 37
2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KRE-
DYTÓW 38 2. 64 99 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE
POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO-
WANE 39 2. 66 19 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA
FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO-
WANA 40 2. 70 22 Z DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 41 2. 69 20 Z ZARZĄDZANIE I KIE-
ROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAL-
NOŚCI GOSPODARCZEJ
2019-07-18 138/2019 1101 750147
Poz. 750147. 2INTELLECT.COM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000449009. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.01.2013.
[RDF/151643/19/680]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750147. 2INTELLECT.COM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000449009. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.01.2013.
[RDF/151643/19/680]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-18 138/2019 1101 750148
Poz. 750148. 2INTELLECT.COM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000449009. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.01.2013.
[RDF/151643/19/81]
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750148. 2INTELLECT.COM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000449009. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.01.2013.
[RDF/151643/19/81]
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-18 138/2019 1101 750149
Poz. 750149. 2INTELLECT.COM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000449009. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.01.2013.
[RDF/151643/19/482]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750149. 2INTELLECT.COM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000449009. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.01.2013.
[RDF/151643/19/482]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-18 138/2019 1101 750150
Poz. 750150. 2INTELLECT.COM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000449009. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.01.2013.
[RDF/151643/19/883]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750150. 2INTELLECT.COM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000449009. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.01.2013.
[RDF/151643/19/883]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-10-10 197/2018 739 594132
Poz. 594132. 2INTELLECT.COM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000449009. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.01.2013.
[RDF/422633/18/233]


W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 594132. 2INTELLECT.COM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000449009. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.01.2013.
[RDF/422633/18/233]


W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-10 197/2018 739 594133
Poz. 594133. 2INTELLECT.COM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000449009. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.01.2013.
[RDF/422634/18/634]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 594133. 2INTELLECT.COM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000449009. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.01.2013.
[RDF/422634/18/634]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-09 196/2018 707 582258
Poz. 582258. 2INTELLECT.COM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000449009. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.01.2013.
[RDF/422631/18/431]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 582258. 2INTELLECT.COM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000449009. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.01.2013.
[RDF/422631/18/431]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-09 196/2018 707 582259
Poz. 582259. 2INTELLECT.COM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000449009. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.01.2013.
[RDF/422632/18/832]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 582259. 2INTELLECT.COM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000449009. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.01.2013.
[RDF/422632/18/832]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-03-20 56/2018 257 75567
Poz. 75567. 2INTELLECT.COM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000449009. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 31.01.2013.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/6315/18/80]

W dniu 13.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 11. wykreślić: 1. NIE wpisać: 1. TAK
Poz. 75567. 2INTELLECT.COM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000449009. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 31.01.2013.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/6315/18/80]

W dniu 13.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 11. wykreślić: 1. NIE wpisać: 1. TAK
2018-01-29 20/2018 264 26321
Poz. 26321. 2INTELLECT.COM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000449009. SĄD REJONOWY POZNAŃ-
-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2013.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/217/18/355]

W dniu 22.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 30 CZERWCA 2017 R., REP. A:
4649/2017, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM
AGNIESZKĄ ZIELIŃSKĄ-JAROCHA, KANCELARIA
NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. GARBARY NR
95 WEJŚCIE C LOKAL 7. DODANO: ROZDZIAŁ IIIA
Rub. 8. Kapitał spółki wpisać: 2. 825000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SKIBA 2. WOJ-
CIECH 3. 65033011614 2 1. BADORA 2. BARBARA
3. 87121302343 wpisać: 3 1. GETLER 2. TOMASZ
3. 75090111732 4 1. KURZAWSKI 2. KAROL MAREK
3. 58040603055
Poz. 26321. 2INTELLECT.COM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000449009. SĄD REJONOWY POZNAŃ-
-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2013.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/217/18/355]

W dniu 22.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 30 CZERWCA 2017 R., REP. A:
4649/2017, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM
AGNIESZKĄ ZIELIŃSKĄ-JAROCHA, KANCELARIA
NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. GARBARY NR
95 WEJŚCIE C LOKAL 7. DODANO: ROZDZIAŁ IIIA
Rub. 8. Kapitał spółki wpisać: 2. 825000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SKIBA 2. WOJ-
CIECH 3. 65033011614 2 1. BADORA 2. BARBARA
3. 87121302343 wpisać: 3 1. GETLER 2. TOMASZ
3. 75090111732 4 1. KURZAWSKI 2. KAROL MAREK
3. 58040603055

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki