Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmySAVEX ZGORZELEC Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwodolnośląskie
Powiatlegnicki
GminaLegnica
MiejscowośćLegnica
Adres
Kod krajuPL
Województwodolnośląskie
Powiatlegnicki
GminaLegnica
UlicaJaworzyńska
Nr domu254
MiejscowośćLegnica
Kod pocztowy59-220
PocztaLegnica
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4311Z - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
4312Z - przygotowanie terenu pod budowę
4329Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000448328

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości (dalej „UoR”).
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego, która została zmodyfikowana w przypadku:
- innych inwestycji krótkoterminowych (z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych) (nota 4.8)
Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco:
- koszty zakończonych prac rozwojowych 5 lat,
- patenty, licencje, znaki firmowe 2 lata,
- oprogramowanie komputerowe 2 lata,
- inne wartości niematerialne i prawne 5 lat,
W przypadku zakończenia prac rozwojowych, prowadzonych przez Spółkę na własne potrzeby, Spółka przyjmuje nie dłuższy niż 5-letni okres dokonywania odpisów, chyba że jest w stanie w sposób wiarygodny oszacować okres dłuższy.
Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez dane wartości niematerialne i prawne.
Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.

2. Środki trwałe
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku prawa wieczystego użytkowania gruntu przez cenę nabycia rozumie się cenę nabycia prawa od osoby trzeciej/ nadwyżkę pierwszej opłaty nad opłatą roczną w przypadku, gdy prawo zostało odpłatnie nabyte od gminy/ wartość godziwą prawa na moment jego wprowadzenia do ksiąg rachunkowych w przypadku, gdy prawo uzyskano nieodpłatnie na podstawie decyzji administracyjnej. Grunty wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Przeszacowanie ma miejsce na podstawie odrębnych przepisów. Wynik przeszacowania odnoszony jest na kapitał z aktualizacji wyceny. Po sprzedaży lub likwidacji środka trwałego, kwota pozostała w kapitale
z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Ostatnie przeszacowanie miało miejsce w dniu
1 stycznia 1995 roku.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy roku obrotowego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.
Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, lub przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania, który kształtuje się następująco:
Prawo użytkowania wieczystego gruntu Nie jest amortyzowane
Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej
i wodnej Stawka amortyzacji od 2,5 do 10%
Urządzenia techniczne i maszyny Stawka amortyzacji od 4 do 34%
Środki transportu Stawka amortyzacji od 14 do 40%
Inne środki trwałe Stawka amortyzacji od 14 do 34%
Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej 3 500 tysięcy złotych odnoszone są jednorazowo w koszty.
Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez ten środek trwały.
Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.
3. Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.
4. Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne
Do inwestycji w nieruchomości (obejmujących inwestycje w grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu, budynki i budowle) oraz w wartości niematerialne i prawne zalicza się takie nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, których Spółka nie użytkuje na własne potrzeby, ale które Spółka posiada w celu przynoszenia korzyści w postaci przyrostu wartości lub/i przychodów z najmu.
Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Skutki zmian wartości godziwych inwestycji w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne zaliczane są odpowiednio do pozostałych kosztów/ przychodów operacyjnych.
5. Jednostki powiązane
Spółka przez jednostki powiązane rozumie dwie lub więcej spółek wchodzących w skład danej grupy kapitałowej, gdzie grupa kapitałowa rozumiana jest jako jednostkę dominującą wraz z jednostkami zależnymi.
6. Inwestycje w jednostki podporządkowane, zaangażowanie w kapitał i inne inwestycje długoterminowe
Inwestycje w jednostki podporządkowane obejmują inwestycje w jednostki zależne, współzależne oraz stowarzyszone. Spółka poprzez jednostki zależne rozumie jednostki kontrolowane przez Spółkę, poprzez jednostki współzależne rozumie jednostki współkontrolowane przez wspólników na podstawie zawartej pomiędzy nimi umowy a poprzez jednostki stowarzyszone - jednostki, w których posiada zaangażowanie w kapitale oraz na które wywiera znaczący wpływ. Jednocześnie, poprzez zaangażowanie w kapitale innej jednostki Spółka rozumie jakikolwiek udział w kapitale tej innej jednostki, mający charakter trwałego powiązania. W przypadku jednostki stowarzyszonej, trwałe powiązanie występuje zawsze, chyba, że zbycie udziału w krótkim okresie od dnia jego nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie jest wysoce prawdopodobne.
Inwestycje w jednostki zależne, w jednostki współzależne oraz w jednostki stowarzyszone są wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego o ewentualną utratę wartości.
Pozostałe inwestycje długoterminowe (z wyłączeniem aktywów finansowych opisanych w nocie 4.9 oraz inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne opisanych w nocie 4.5) są wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego o ewentualną utratę wartości.
Trwała utrata wartości udziałów w jednostkach podporządkowanych i innych inwestycji długoterminowych jest szacowana na każdy dzień bilansowy. Wartość bilansowa takich aktywów jest każdorazowo poddawana przeglądowi w celu stwierdzenia, czy nie przekracza ona wartości przyszłych korzyści ekonomicznych.
7. Inne inwestycje krótkoterminowe (z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych)
Inne inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych, wyceniane są według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa,
a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w wartości godziwej.
Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
8. Aktywa finansowe
Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji.
W bieżącym roku obrotowym oraz w poprzednim roku obrotowym Spółka nie odnotowała operacji na aktywach finansowych.
9. Leasing
Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjmuje do odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przez uzgodniony okres.
W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany
w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób określony dla własnych środków trwałych. Jednakże, gdy brak jest kontroli nad momentem i pewności co do przejścia prawa własności przedmiotu umowy, wówczas środki trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu.
Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. Zależnie od celu użytkowania przedmiotu leasingu opłaty leasingowe zaliczane są do kosztów działalności operacyjnej (w tym: ogólnego zarządu lub sprzedaży) lub pozostałej działalności operacyjnej.
10. Zapasy
Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia oraz ceny sprzedaży netto.
Rozchód i wycena zapasów ujmowane są metodą „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”.
Koszty wytworzenia produktów gotowych i produktów w toku produkcji obejmują koszty bezpośrednich materiałów i robocizny oraz uzasadnioną część pośrednich kosztów produkcji, ustaloną przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.
Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku od towarów
i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty związane
z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, powiększona o należną dotację przedmiotową.
11. Należności krótko- i długoterminowe
Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
12. Transakcje w walucie obcej
Transakcje wyrażone w walutach innych niż złoty są przeliczane na złote po kursie faktycznie zastosowanym
w dniu zawarcia transakcji, a jeżeli zastosowanie tego kursu nie jest możliwe po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień.
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż złoty są przeliczane na złote przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny:

31 grudnia 2018 roku 31 grudnia 2017 roku EUR - 4,3000 4,1709
13. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.
Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność inwestycyjna.
14. Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Spółka wykonuje usługi budowlane na podstawie długoterminowych umów. Cechą charakterystyczną świadczenia takich usług jest fakt, że na dzień bilansowy pozostają one w stanie nie zakończonym. Drugą istotną cechą jest znajomość ceny umownej. Na dzień bilansowy muszą zostać wycenione prace w toku oraz wartość przychodów i kosztów, które zostaną zaliczone do kończącego się w dniu bilansowym okresu sprawozdawczego. Przychody za wykonanie niezakończonej produkcji ustala się proporcjonalnie do stopnia zaawansowania prac objętych kontraktem. Stopień zaawansowania mierzy się udziałem kosztów faktycznie poniesionych do całkowitych planowanych kosztów wykonania umowy.

Nadwyżkę przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi Spółka wykazuje w aktywach bilansu w pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych przychodów. Nadwyżkę należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi Spółka prezentuje w pasywach bilansu w pozycji bierne rozliczenia międzyokresowe.
Nadwyżkę kosztów szacowanych z niezakończonych umów budowlanych nad kosztami poniesionymi Spółka wykazuje drugostronnie w pasywach bilansu jako bierne rozliczenia międzyokresowe.

Nadwyżkę kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych Spółka wykazuje drugostronnie w aktywach bilansu w pozycji czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

15. Kapitał podstawowy
Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Jeżeli akcje obejmowane są po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka ujmowana jest w kapitale zapasowym.
Koszty poniesione na emisję nowych akcji pomniejszają kapitał zapasowy z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej do wysokości tego kapitału. Pozostałe koszty są zaliczane do kosztów finansowych.
Wypłacone w trakcie roku obrotowego zaliczki na dywidendy są wykazywane w księgach rachunkowych
i w bilansie jako odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego.
16. Rezerwy
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
17. Kredyty bankowe i pożyczki oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/ pożyczki (koszty transakcyjne). Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Zobowiązania finansowe, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia.
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, są wyceniane według wartości godziwej. Zysk lub strata z tytułu przeszacowania do wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat bieżącego okresu.
18. Koszty finansowania zewnętrznego
Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków trwałych, przez okres budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli dotyczą zobowiązania, które zostało zaciągnięte w tym celu.
Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat.
19. Odroczony podatek dochodowy
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych, chyba że rezerwa na odroczony podatek dochodowy powstaje w wyniku amortyzacji wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań przy transakcji niestanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie ma wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód
do opodatkowania lub stratę podatkową.
Rezerwa na podatek odroczony tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych i udziałów w jednostkach współzależnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy i kwoty odwracających się różnic przejściowych podlegają kontroli i gdy prawdopodobne jest, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu.
Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty, chyba że aktywa z tytułu odroczonego podatku powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań przy transakcji niestanowiącej połączenia jednostek
i w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową.
W przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu udziałów w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych oraz udziałów w jednostkach współzależnych, składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości ww. różnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych.
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana.
Jeżeli zobowiązanie lub należność z tytułu podatku dochodowego powstaje w związku z operacją, rozliczaną
z kapitałem (funduszem) własnym, skutki ujęcia tego zobowiązania lub tej należności ujmuje się również
w kapitale własnym, a w szczególności w Kapitale z aktualizacji wyceny. Spółka w bilansie prezentuje pozycję kapitału własnego netto, tj. po ujęciu zobowiązania lub należności z tytułu podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony są w bilansie prezentowane oddzielnie.
Niepewność związana z rozliczeniami podatkowymi
Regulacje dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz obciążeń związanych z ubezpieczeniami społecznymi podlegają częstym zmianom. Te częste zmiany powodują brak odpowiednich punktów odniesienia, niespójne interpretacje oraz nieliczne ustanowione precedensy, które mogłyby mieć zastosowanie. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych, zarówno pomiędzy organami państwowymi jak i organami państwowymi i przedsiębiorstwami.
Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności (na przykład kwestie celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i grzywien, a wszelkie dodatkowe zobowiązania podatkowe, wynikające z kontroli, muszą zostać zapłacone wraz z wysokimi odsetkami. Te warunki powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest większe niż w krajach o bardziej dojrzałym systemie podatkowym.
W konsekwencji, kwoty prezentowane i ujawniane w sprawozdaniach finansowych mogą się zmienić
w przyszłości w wyniku ostatecznej decyzji organu kontroli podatkowej.
Z dniem 15 lipca 2016 r. do Ordynacji Podatkowej zostały wprowadzone zmiany w celu uwzględnienia postanowień Ogólnej Klauzuli Zapobiegającej Nadużyciom (GAAR). GAAR ma zapobiegać powstawaniu
i wykorzystywaniu sztucznych struktur prawnych tworzonych w celu uniknięcia zapłaty podatku w Polsce. GAAR definiuje unikanie opodatkowania, jako czynność dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisy ustawy podatkowej. Zgodnie
z GAAR taka czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny. Wszelkie występowanie (i) nieuzasadnionego dzielenia operacji, (ii) angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego, (iii) elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących oraz (iv) inne działania o podobnym działaniu do wcześniej wspomnianych, mogą być potraktowane jako przesłanka istnienia sztucznych czynności podlegających przepisom GAAR. Nowe regulacje będą wymagać znacznie większego osądu przy ocenie skutków podatkowych poszczególnych transakcji.
Klauzulę GAAR należy stosować w odniesieniu do transakcji dokonanych po jej wejściu w życie oraz do transakcji, które zostały przeprowadzone przed wejściem w życie klauzuli GAAR, ale dla których po dacie wejścia klauzuli w życie korzyści były lub są nadal osiągane. Wdrożenie powyższych przepisów umożliwi polskim organom kontroli podatkowej kwestionowanie realizowanych przez podatników prawnych ustaleń i porozumień, takich jak restrukturyzacja i reorganizacja grupy.
20. Uznawanie przychodów
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
21. Sprzedaż towarów i produktów
Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).
22. Świadczenie usług
Przychody ze świadczenia usług długoterminowych są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług długoterminowych, przychody ze świadczenia tych usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu.
Spółka wykonuje usługi budowlane na podstawie długoterminowych umów. Cechą charakterystyczną świadczenia takich usług jest fakt, że na dzień bilansowy pozostają one w stanie nie zakończonym. Drugą istotną cechą jest znajomość ceny umownej. Na dzień bilansowy muszą zostać wycenione prace w toku oraz wartość przychodów
i kosztów, które zostaną zaliczone do kończącego się w dniu bilansowym okresu sprawozdawczego. Przychody za wykonanie nie zakończonej produkcji ustala się proporcjonalnie do stopnia zaawansowania prac objętych kontraktem. Stopień zaawansowania mierzy się udziałem kosztów faktycznie poniesionych do całkowitych planowanych kosztów wykonania umowy.
Nadwyżkę przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi Spółka wykazuje w aktywach bilansu w pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych przychodów. Nadwyżkę należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi Spółka prezentuje w pasywach bilansu w pozycji bierne rozliczenia międzyokresowe.
Nadwyżkę kosztów szacowanych z niezakończonych umów budowlanych nad kosztami poniesionymi Spółka wykazuje drugostronnie w pasywach bilansu jako bierne rozliczenia międzyokresowe.
Nadwyżkę kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych Spółka wykazuje drugostronnie w aktywach bilansu w pozycji czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.
23. Odsetki
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.
24. Dywidendy
Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku przyznającej dywidendę, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.
25. Dotacje i subwencje
Dotacje i subwencje są ujmowane według wartości godziwej w sytuacji, gdy istnieje wystarczająca pewność, iż dotacja zostanie otrzymana oraz spełnione zostaną wszystkie warunki związane z uzyskaniem dotacji. Jeżeli dotacja lub subwencja dotyczy pozycji kosztowej, wówczas jest ona odraczana w bilansie i systematycznie ujmowana w pozycji przychodów w sposób zapewniający współmierność z kosztami, które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować.
Jeżeli dotacja lub subwencja ma na celu sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środka trwałego, wówczas jest ona odraczana w bilansie i uznawana jako przychód przez okres amortyzacji środka trwałego.
26. Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych stanowi, że zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Spółka tworzy taki fundusz i dokonuje okresowych odpisów w kwotach wynikających z ustawy. Przychodami funduszu są ponadto m.in. przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej, w części nieprzeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie majątku socjalnego. Celem Funduszu jest subwencjonowanie utrzymania majątku socjalnego Spółki i finansowanie działalności socjalnej. Saldo bilansowe Funduszu to zakumulowane przychody Funduszu pomniejszone o niepodlegające zwrotowi wydatki z Funduszu.
Spółka wykazuje w bilansie oddzielnie saldo Funduszu i aktywa oraz zobowiązania Funduszu.
27. Łączenie się spółek
W przypadku łączenia się spółek, na skutek którego nie następuje utrata kontroli nad nimi przez dotychczasowych udziałowców, dla celów rozliczenia stosuje się metodę łączenia udziałów polegająca na sumowaniu poszczególnych pozycji odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów połączonych spółek, według ich stanu na dzień połączenia, po uprzednim doprowadzeniu ich wartości do jednolitych metod wyceny i dokonaniu wyłączeń.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat sporządzony w wariancie porównawczym.
Sprawozdanie firnnsowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego.
Sposób ujęcia kosztów w rachunku wyników:
1. konta zespołu 4 przenoszone są na konto wyniku finansowego
2. konta zespołu 7 przenoszone są na konto wyniku finansowego
3. konta zespołu 5 (bez kont 550 i 551) przenoszone są co miesiąc na konto kosztu własnego
4. konto kosztu własnego przenoszone jest na konto rozliczenia kosztów (490)
5. konta 75, 76, 73, 76 przenoszone są na konto wyniku finansowego
6. konta 550 i 551 na koniec roku przenoszone są na konto wyniku finansowego
7. konta zespołu 6 rozliczane są poprzez zmianę stanu produktów i w rozliczeniu z kontem rozliczenia kosztów rodzajowych 490
8. wysokość podatku dochodowego - zaliczki na CIT ustalana jest co miesiąc
9. na koniec roku ustalany i wyceniany jest podatek odroczony

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego, która została zmodyfikowana w przypadku:
- innych inwestycji krótkoterminowych (z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych) (nota 4.8)
Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe22 600 555,7924 041 153,90
IWartości niematerialne i prawne2 664,0035 844,83
3Inne wartości niematerialne i prawne2 664,0035 844,83
IIRzeczowe aktywa trwałe692 572,621 826 757,30
1Środki trwałe652 572,621 786 757,30
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej697 770,49
c) urządzenia techniczne i maszyny501 455,02873 649,62
d) środki transportu132 034,82177 102,58
e) inne środki trwałe19 082,7838 234,61
2Środki trwałe w budowie40 000,0040 000,00
IVInwestycje długoterminowe20 752 190,3821 007 540,25
1Nieruchomości255 349,87
3Długoterminowe aktywa finansowe20 752 190,3820 752 190,38
a) w jednostkach powiązanych20 752 190,3820 752 190,38
– udziały lub akcje20 752 190,3820 752 190,38
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 153 128,791 171 011,52
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 039 312,00981 652,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe113 816,79189 359,52
BAktywa obrotowe10 658 664,5111 700 533,48
IZapasy11 400,0176 048,60
5Zaliczki na dostawy i usługi11 400,0176 048,60
IINależności krótkoterminowe4 416 688,558 953 793,74
1Należności od jednostek powiązanych2 433 623,655 727 348,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 433 623,655 727 348,83
– do 12 miesięcy2 433 623,655 727 348,83
3Należności od pozostałych jednostek1 983 064,903 226 444,91
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 354 175,022 825 067,71
– do 12 miesięcy1 354 175,022 825 067,71
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych509 809,05386 119,00
c) inne119 080,8315 258,20
IIIInwestycje krótkoterminowe976 120,9021 966,47
1Krótkoterminowe aktywa finansowe61 380,1721 966,47
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne61 380,1721 966,47
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach61 380,1721 966,47
2Inne inwestycje krótkoterminowe914 740,73
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe5 254 455,052 648 724,67
Aktywa razem33 259 220,3035 741 687,38
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny3 937 724,089 660 590,91
IKapitał (fundusz) podstawowy510 000,00510 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:9 115 618,887 286 717,75
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:34 972,0334 972,03
VIZysk (strata) netto-5 722 866,831 828 901,13
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania29 321 496,2226 081 096,47
IRezerwy na zobowiązania1 470 390,34866 557,59
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego976 126,00522 301,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne261 135,62304 256,59
– długoterminowa55 025,6362 138,27
– krótkoterminowa206 109,99242 118,32
3Pozostałe rezerwy233 128,7240 000,00
– krótkoterminowe233 128,7240 000,00
IIZobowiązania długoterminowe5 682 273,567 356 875,20
1Wobec jednostek powiązanych4 165 375,003 981 875,00
3Wobec pozostałych jednostek1 516 898,563 375 000,20
a) kredyty i pożyczki1 446 428,843 375 000,20
c) inne zobowiązania finansowe70 469,72
IIIZobowiązania krótkoterminowe21 633 309,2617 335 318,90
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych9 650 212,764 991 673,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:554 029,64363 987,27
– do 12 miesięcy554 029,64363 987,27
b) inne9 096 183,124 627 685,91
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek11 983 096,4712 343 645,68
a) kredyty i pożyczki5 757 805,296 120 215,50
c) inne zobowiązania finansowe23 162,16109 135,59
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:5 036 980,704 101 000,84
– do 12 miesięcy5 036 980,704 101 000,84
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi216 825,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych684 599,661 774 342,61
h) z tytułu wynagrodzeń238 973,25127 098,82
i) inne24 750,41111 852,32
4Fundusze specjalne0,030,04
IVRozliczenia międzyokresowe535 523,06522 344,78
2Inne rozliczenia międzyokresowe535 523,06522 344,78
– krótkoterminowe535 523,06522 344,78
Pasywa razem33 259 220,3035 741 687,38
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:20 433 447,5729 345 948,90
– od jednostek powiązanych11 762 207,4910 096 793,56
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów20 498 314,9929 144 281,65
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-64 867,42200 285,25
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 382,00
BKoszty działalności operacyjnej24 374 129,5030 760 067,07
IAmortyzacja599 659,15791 230,66
IIZużycie materiałów i energii8 752 003,694 759 700,77
IIIUsługi obce9 691 216,0418 114 183,49
IVPodatki i opłaty, w tym:151 548,80140 021,61
VWynagrodzenia3 694 868,415 004 833,93
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:718 757,72946 652,52
VIIPozostałe koszty rodzajowe766 075,691 002 329,09
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów1 115,00
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-3 940 681,93-1 414 118,17
DPozostałe przychody operacyjne139 376,44329 258,72
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych92 184,6350 390,49
IVInne przychody operacyjne47 191,81278 868,23
EPozostałe koszty operacyjne736 107,00392 008,34
IIIInne koszty operacyjne736 107,00392 008,34
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-4 537 412,49-1 476 867,79
GPrzychody finansowe773,234 103 495,05
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:4 096 720,00
AOd jednostek powiązanych, w tym:4 096 720,00
IIOdsetki, w tym:79,8050,79
VInne693,436 724,26
HKoszty finansowe790 062,57769 526,13
IOdsetki, w tym:782 659,48769 526,13
– dla jednostek powiązanych326 106,86246 307,89
IVInne7 403,09
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-5 326 701,831 857 101,13
JPodatek dochodowy396 165,0028 200,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)-5 722 866,831 828 901,13
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)9 660 590,917 831 689,78
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach9 660 590,917 831 689,78
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu510 000,00510 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu510 000,00510 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu7 286 717,759 964 591,87
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego1 828 901,13-2 677 874,12
a) zwiększenie (z tytułu)1 828 901,13
– podziału zysku (ustawowo)1 828 901,13
b) zmniejszenie (z tytułu)2 677 874,12
– pokrycia straty2 677 874,12
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu9 115 618,887 286 717,75
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości34 972,0334 972,03
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu34 972,0334 972,03
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu1 828 901,13
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 828 901,13
b) zmniejszenie (z tytułu)1 828 901,13
6Wynik netto-5 722 866,831 828 901,13
Azysk netto1 828 901,13
Bstrata netto5 722 866,83
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)3 937 724,089 660 590,91
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)3 937 724,089 660 590,91
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-5 722 866,831 828 901,13
IIKorekty razem8 215 306,292 907 718,66
1Amortyzacja599 659,15791 230,66
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych4 102,56
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)759 965,89-3 327 241,63
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-39 003,05-50 390,49
5Zmiana stanu rezerw603 832,75-651 773,97
6Zmiana stanu zapasów64 648,59-76 048,60
7Zmiana stanu należności4 375 068,21-360 600,91
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów4 425 804,124 754 251,56
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-2 574 669,371 824 189,48
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)2 492 439,464 736 619,79
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy143 214,7750 441,28
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych143 134,9750 390,49
3Z aktywów finansowych, w tym:79,8050,79
b) w pozostałych jednostkach79,8050,79
– odsetki79,8050,79
IIWydatki67 546,1072 382,39
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych67 546,1067 382,39
3Na aktywa finansowe, w tym:5 000,00
a) w jednostkach powiązanych5 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)75 668,67-21 941,11
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy1 112 388,503 136 311,39
2Kredyty i pożyczki1 112 388,503 136 311,39
IIWydatki3 641 082,939 200 513,69
4Spłaty kredytów i pożyczek3 063 370,078 142 130,01
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego143 774,03535 165,44
8Odsetki433 938,83523 218,24
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-2 528 694,43-6 064 202,30
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)39 413,70-1 349 523,63
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:39 413,70-1 345 421,06
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-4 102,56
FŚrodki pieniężne na początek okresu21 966,471 367 387,53
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:61 380,1721 966,47
– o ograniczonej możliwości dysponowania33 282,010,01
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-5 326 701,831 857 101,13
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:4 567 345,104 567 345,102 420 506,81
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:11 217,8111 217,811 744,34
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:34 709,3434 709,34159 803,06
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 591 124,991 591 124,99433 159,38
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-985 504,02-985 504,02721 108,73
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-7 300 909,45-1 009 413,75
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Spółka dokonała dodatkowych objaśnień i informacji w załączniku.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki