Szczegóły spółki

Nazwa SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6150026493
REGON 230094260
KRS 0000448328
Adres ul. Jaworzyńska 254, 59-220 Legnica
Telefon 7756633
Faks 7756633
E-mail savex@savex.pl
WWW b.d.
PKD
 • 4311Z — rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 4312Z — przygotowanie terenu pod budowę
 • 4329Z — wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.73 0.88
Zadłużenie / kapitał (D/E) 2.7 7.45
Płynność bieżąca (CR) 0.67 0.49
Płynność szybka (QR) 0.67 0.49
Złota/srebrna reguła bilansowa 2.7 7.45
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 6.23% -28.01%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 18.93% -145.33%
Rentowność aktywów (ROA) 5.12% -17.21%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-04-20 76/2020 13 18740
Poz. 18740. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA AKCYJNA
w Legnicy. KRS 0000448328. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24 stycznia 2013 r.
[BMSiG-18244/2020]

W imieniu akcjonariusza EXOTIC INVESTMENTS Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,
reprezentującego ponad połowę kapitału zakładowego
SAVEX Zgorzelec S.A. („Spółka”), działając na podstawie
art. 399 § 3, art. 402 § 1 i 2 oraz art. 403 k.s.h., jak również
§ 21 ust. 5 oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuję Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („NWZA”)
na dzień 12 maja 2020 r., na godzinę 1000, w Kancelarii Nota-
rialnej Teresy Dębskiej-Grelus przy ul. Zgoda 3, 00-018 War-
szawa, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wyznaczenie przewodniczącego NWZA, w trybie art. 399
    § 3 k.s.h.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA, jego zdol-
    ności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad i wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków
    Rady Nadzorczej w liczbie trzech.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nad-
    zorczej.
  8. Zamknięcie obrad NWZA.

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w NWZA, jeżeli
dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na
tydzień przed wyznaczonym terminem NWZA i nie będą ode-brane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być zło-
żone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji w Domu
Maklerskim Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie (00-105)
przy ul. Twardej 18 albo w Kancelarii Notarialnej Teresy Dęb-
skiej-Grelus w Warszawie (00-018) przy ul. Zgoda 3.
      III.

 OGŁOSZENIA WYMAGANE

   PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


          1.

       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
Poz. 18740. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA AKCYJNA
w Legnicy. KRS 0000448328. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24 stycznia 2013 r.
[BMSiG-18244/2020]

W imieniu akcjonariusza EXOTIC INVESTMENTS Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,
reprezentującego ponad połowę kapitału zakładowego
SAVEX Zgorzelec S.A. („Spółka”), działając na podstawie
art. 399 § 3, art. 402 § 1 i 2 oraz art. 403 k.s.h., jak również
§ 21 ust. 5 oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuję Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („NWZA”)
na dzień 12 maja 2020 r., na godzinę 1000, w Kancelarii Nota-
rialnej Teresy Dębskiej-Grelus przy ul. Zgoda 3, 00-018 War-
szawa, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wyznaczenie przewodniczącego NWZA, w trybie art. 399
    § 3 k.s.h.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA, jego zdol-
    ności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad i wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków
    Rady Nadzorczej w liczbie trzech.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nad-
    zorczej.
  8. Zamknięcie obrad NWZA.

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w NWZA, jeżeli
dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na
tydzień przed wyznaczonym terminem NWZA i nie będą ode-brane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być zło-
żone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji w Domu
Maklerskim Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie (00-105)
przy ul. Twardej 18 albo w Kancelarii Notarialnej Teresy Dęb-
skiej-Grelus w Warszawie (00-018) przy ul. Zgoda 3.
      III.

 OGŁOSZENIA WYMAGANE

   PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


          1.

       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
2020-02-05 24/2020 315 54044
Poz. 54044. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000448328. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 24.01.2013.
[WR.IX NS-REJ.KRS/23925/19/811]
W dniu 29.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. RADZIĘCIAK 2. PAWEŁ 3. 78112700215 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. JACIUBEK 2. RAFAŁ
3. 70101206074 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. SIEWIERSKI 2. JAN HEN-
RYK 3. 52061804394 2 1. DĘBSKI 2. GERARD PIOTR
3. 55101300614
Poz. 54044. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000448328. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 24.01.2013.
[WR.IX NS-REJ.KRS/23925/19/811]
W dniu 29.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. RADZIĘCIAK 2. PAWEŁ 3. 78112700215 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. JACIUBEK 2. RAFAŁ
3. 70101206074 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. SIEWIERSKI 2. JAN HEN-
RYK 3. 52061804394 2 1. DĘBSKI 2. GERARD PIOTR
3. 55101300614
2020-01-20 12/2020 20 2696
Poz. 2696. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA AKCYJNA w Legnicy.
KRS 0000448328. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24 stycznia 2013 r.
[BMSiG-2125/2020]

W imieniu akcjonariuszy reprezentujących ponad połowę
kapitału zakładowego SAVEX Zgorzelec S.A., działając
na podstawie art. 399 § 3, art. 402 § 1 i 2, art. 403 ksh oraz
§ 14 ust. 4 w zw. z § 22 ust. 1 oraz ust. 3 Statutu, zwołuję
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: NWZ) na dzień
12 lutego 2020 r., na godzinę 930, w Legnicy, ul. Kościuszki 11
(Kancelaria Notarialna).

Porządek obrad:

   1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego NWZ.
   2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdol-
    ności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
   3. Przyjęcie porządku obrad oraz wybór Komisji Skruta-
    cyjnej.  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
   wyrażenia zgody na zbycie posiadanych przez Spółkę
   udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Budownictwa Spe-
   cjalistycznego i Melioracji spółka z o.o.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady
   Nadzorczej.
  6. Zamknięcie obrad NWZ.

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli
dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na
tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą ode-
brane przed jego ukończeniem.

Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na
dowód złożenia akcji w Domu Maklerskim Navigator S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ
będzie wyłożona na trzy dni powszednie przed NWZ w siedzi-
bie Spółki, w godzinach od 7.00 do 15.00 (sekretariat).
Poz. 2696. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA AKCYJNA w Legnicy.
KRS 0000448328. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24 stycznia 2013 r.
[BMSiG-2125/2020]

W imieniu akcjonariuszy reprezentujących ponad połowę
kapitału zakładowego SAVEX Zgorzelec S.A., działając
na podstawie art. 399 § 3, art. 402 § 1 i 2, art. 403 ksh oraz
§ 14 ust. 4 w zw. z § 22 ust. 1 oraz ust. 3 Statutu, zwołuję
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: NWZ) na dzień
12 lutego 2020 r., na godzinę 930, w Legnicy, ul. Kościuszki 11
(Kancelaria Notarialna).

Porządek obrad:

   1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego NWZ.
   2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdol-
    ności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
   3. Przyjęcie porządku obrad oraz wybór Komisji Skruta-
    cyjnej.  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
   wyrażenia zgody na zbycie posiadanych przez Spółkę
   udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Budownictwa Spe-
   cjalistycznego i Melioracji spółka z o.o.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady
   Nadzorczej.
  6. Zamknięcie obrad NWZ.

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli
dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na
tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą ode-
brane przed jego ukończeniem.

Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na
dowód złożenia akcji w Domu Maklerskim Navigator S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ
będzie wyłożona na trzy dni powszednie przed NWZ w siedzi-
bie Spółki, w godzinach od 7.00 do 15.00 (sekretariat).
2019-12-24 248/2019 316 1187288
Poz. 1187288. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000448328. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.01.2013.
[WR.IX NS-REJ.KRS/23131/19/720]

W dniu 16.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GĘSICKI 2. ŁUKASZ 3. 64113010099 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. RADZIĘCIAK 2. PAWEŁ
3. 78112700215 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
3 1. JACIUBEK 2. RAFAŁ 3. 70101206074 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1187288. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000448328. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.01.2013.
[WR.IX NS-REJ.KRS/23131/19/720]

W dniu 16.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GĘSICKI 2. ŁUKASZ 3. 64113010099 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. RADZIĘCIAK 2. PAWEŁ
3. 78112700215 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
3 1. JACIUBEK 2. RAFAŁ 3. 70101206074 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
2019-12-10 238/2019 15 63612
Poz. 63612. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA AKCYJNA
w Legnicy. KRS 0000448328. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24 stycznia 2013 r.
[BMSiG-63634/2019]

Zarząd SAVEX Zgorzelec S.A., działając na podstawie art. 399
§ 1; art. 402 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 22 ust. 4 lit. (b) Statutu, zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: NWZ) na dzień
3 stycznia 2020 roku, na godzinę 1030, w Legnicy, ul. Jawo-
rzyńskiej 254 (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego NWZ.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdol-
    ności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez
    spółkę zależną zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
  5. Zamknięcie obrad NWZ.

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli
dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na
tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą ode-
brane przed jego ukończeniem.
Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na
dowód złożenia akcji w Domu Maklerskim Navigator S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ
będzie wyłożona na trzy dni powszednie przed NWZ w siedzi-
bie Spółki, w godzinach od 700 do 1500 (sekretariat).
Poz. 63612. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA AKCYJNA
w Legnicy. KRS 0000448328. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24 stycznia 2013 r.
[BMSiG-63634/2019]

Zarząd SAVEX Zgorzelec S.A., działając na podstawie art. 399
§ 1; art. 402 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 22 ust. 4 lit. (b) Statutu, zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: NWZ) na dzień
3 stycznia 2020 roku, na godzinę 1030, w Legnicy, ul. Jawo-
rzyńskiej 254 (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego NWZ.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdol-
    ności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez
    spółkę zależną zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
  5. Zamknięcie obrad NWZ.

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli
dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na
tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą ode-
brane przed jego ukończeniem.
Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na
dowód złożenia akcji w Domu Maklerskim Navigator S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ
będzie wyłożona na trzy dni powszednie przed NWZ w siedzi-
bie Spółki, w godzinach od 700 do 1500 (sekretariat).
2019-11-27 229/2019 16 60997
Poz. 60997. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA AKCYJNA
w Legnicy. KRS 0000448328. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24 stycznia 2013 r.
[BMSiG-61003/2019]

Zarząd SAVEX Zgorzelec S.A., działając na podstawie art. 399
§ 1, art. 402 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 14 ust. 4 w zw. z § 21 ust. 3
Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej:
NWZ) na dzień 19 grudnia 2019 roku, na godzinę 1000,
w Legnicy, ul. Jaworzyńskiej 254 (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego NWZ.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdol-
   ności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad oraz wybór Komisji Skruta-
   cyjnej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
   posiadanych przez Spółkę udziałów w spółkach zależ-
   nych (Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysło-
   wych „Piec-Bud” Wrocław spółka z o.o. oraz Przedsię-
   biorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji
   spółka z o.o.).  5. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków
   Rady Nadzorczej.
  6. Zamknięcie obrad NWZ.

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli
dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na
tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą ode-
brane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być
złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji
w Domu Maklerskim Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Twarda 18.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ
będzie wyłożona na trzy dni powszednie przed NWZ w siedzi-
bie Spółki, w godzinach od 700 do 1500 (sekretariat).
Poz. 60997. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA AKCYJNA
w Legnicy. KRS 0000448328. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24 stycznia 2013 r.
[BMSiG-61003/2019]

Zarząd SAVEX Zgorzelec S.A., działając na podstawie art. 399
§ 1, art. 402 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 14 ust. 4 w zw. z § 21 ust. 3
Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej:
NWZ) na dzień 19 grudnia 2019 roku, na godzinę 1000,
w Legnicy, ul. Jaworzyńskiej 254 (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego NWZ.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdol-
   ności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad oraz wybór Komisji Skruta-
   cyjnej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
   posiadanych przez Spółkę udziałów w spółkach zależ-
   nych (Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysło-
   wych „Piec-Bud” Wrocław spółka z o.o. oraz Przedsię-
   biorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji
   spółka z o.o.).  5. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków
   Rady Nadzorczej.
  6. Zamknięcie obrad NWZ.

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli
dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na
tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą ode-
brane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być
złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji
w Domu Maklerskim Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Twarda 18.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ
będzie wyłożona na trzy dni powszednie przed NWZ w siedzi-
bie Spółki, w godzinach od 700 do 1500 (sekretariat).
2019-07-30 146/2019 1158 910233
Poz. 910233. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000448328. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.01.2013.
[WR.IX NS-REJ.KRS/15293/19/684]

W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. GĘSICKI 2. ŁUKASZ 3. 64113010099) wykre-
ślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES
ZARZĄDU
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. KŁOSIŃSKI 2. MACIEJ
STANISŁAW 3. 75041201013 wpisać: 2 1. DĘBSKI
2. GERARD PIOTR 3. 55101300614
Poz. 910233. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000448328. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.01.2013.
[WR.IX NS-REJ.KRS/15293/19/684]

W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. GĘSICKI 2. ŁUKASZ 3. 64113010099) wykre-
ślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES
ZARZĄDU
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. KŁOSIŃSKI 2. MACIEJ
STANISŁAW 3. 75041201013 wpisać: 2 1. DĘBSKI
2. GERARD PIOTR 3. 55101300614
2019-07-17 137/2019 1132 730104
Poz. 730104. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000448328. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.01.2013.
[RDF/150052/19/829]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 730104. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000448328. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.01.2013.
[RDF/150052/19/829]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-17 137/2019 1132 730105
Poz. 730105. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000448328. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.01.2013.
[RDF/150052/19/230]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 730105. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000448328. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.01.2013.
[RDF/150052/19/230]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-17 137/2019 1132 730106
Poz. 730106. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000448328. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.01.2013.
[RDF/150052/19/631]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 730106. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000448328. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.01.2013.
[RDF/150052/19/631]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-17 137/2019 1132 730107
Poz. 730107. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000448328. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.01.2013.
[RDF/150052/19/32]W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 730107. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000448328. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.01.2013.
[RDF/150052/19/32]W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-17 137/2019 1132 730108
Poz. 730108. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000448328. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.01.2013.
[RDF/150057/19/231]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 730108. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000448328. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.01.2013.
[RDF/150057/19/231]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-17 137/2019 1132 730109
Poz. 730109. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000448328. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.01.2013.
[RDF/150057/19/632]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 730109. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000448328. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.01.2013.
[RDF/150057/19/632]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-17 137/2019 1132 730110
Poz. 730110. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000448328. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.01.2013.
[RDF/150057/19/33]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 730110. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000448328. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.01.2013.
[RDF/150057/19/33]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-17 137/2019 1132 730111
Poz. 730111. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000448328. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.01.2013.
[RDF/150057/19/434]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 730111. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000448328. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.01.2013.
[RDF/150057/19/434]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-14 115/2019 16 31530
Poz. 31530. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA AKCYJNA
w Legnicy. KRS 0000448328. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24 stycznia 2013 r.
[BMSiG-31197/2019]

Zarząd SAVEX Zgorzelec S.A., działając na podstawie art. 399
§ 1, art. 402 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 i 3 i § 22 Statutu, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 6 lipca 2019 roku,
na godzinę 930, w Legnicy, ul. Jaworzyńskiej 254 (sala konfe-
rencyjna).Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad;
  2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4. Przyjęcie porządku obrad oraz wybór Komisji Skruta-
    cyjnej;
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawoz-
    dania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz
    sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny spra-
    wozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh;
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    Savex z działalności Grupy Kapitałowej Savex za
    2018 rok, skonsolidowanego sprawozdania finanso-
    wego Grupy Kapitałowej Savex za rok obrotowy 2018
    oraz podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia
    Grupy Kapitałowej Savex;
  7. Przedstawienie propozycji oraz podjęcie uchwały
    w sprawie pokrycia straty wykazanej w bilansie Spółki
    za rok obrotowy 2018;
  8. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium Członkom
    Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej z wykonywania
    obowiązków w roku 2018;
  9. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków
    Rady Nadzorczej kolejnej kadencji oraz powołania
    Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję;
  10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną zło-
żone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego
zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.
Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na
dowód złożenia akcji w Domu Maklerskim Navigator S.A.
z siedzibą w Warszawie ul. Twarda 18.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ
będzie wyłożona na trzy dni powszednie przed ZWZ w siedzi-
bie Spółki, w godzinach od 700 do 1500 (sekretariat zarządu).
Poz. 31530. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA AKCYJNA
w Legnicy. KRS 0000448328. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24 stycznia 2013 r.
[BMSiG-31197/2019]

Zarząd SAVEX Zgorzelec S.A., działając na podstawie art. 399
§ 1, art. 402 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 i 3 i § 22 Statutu, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 6 lipca 2019 roku,
na godzinę 930, w Legnicy, ul. Jaworzyńskiej 254 (sala konfe-
rencyjna).Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad;
  2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4. Przyjęcie porządku obrad oraz wybór Komisji Skruta-
    cyjnej;
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawoz-
    dania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz
    sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny spra-
    wozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh;
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    Savex z działalności Grupy Kapitałowej Savex za
    2018 rok, skonsolidowanego sprawozdania finanso-
    wego Grupy Kapitałowej Savex za rok obrotowy 2018
    oraz podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia
    Grupy Kapitałowej Savex;
  7. Przedstawienie propozycji oraz podjęcie uchwały
    w sprawie pokrycia straty wykazanej w bilansie Spółki
    za rok obrotowy 2018;
  8. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium Członkom
    Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej z wykonywania
    obowiązków w roku 2018;
  9. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków
    Rady Nadzorczej kolejnej kadencji oraz powołania
    Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję;
  10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną zło-
żone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego
zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.
Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na
dowód złożenia akcji w Domu Maklerskim Navigator S.A.
z siedzibą w Warszawie ul. Twarda 18.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ
będzie wyłożona na trzy dni powszednie przed ZWZ w siedzi-
bie Spółki, w godzinach od 700 do 1500 (sekretariat zarządu).
2019-02-07 27/2019 255 59399
Poz. 59399. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000448328. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 24.01.2013.
[WR.IX NS-REJ.KRS/32514/18/618]

W dniu 31.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GLINIECKI 2. LUBOMIR 3. 57032006131 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 59399. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000448328. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 24.01.2013.
[WR.IX NS-REJ.KRS/32514/18/618]

W dniu 31.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GLINIECKI 2. LUBOMIR 3. 57032006131 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
2019-02-05 25/2019 16 6211
Poz. 6211. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA AKCYJNA w Legnicy.
KRS 0000448328. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24 stycznia 2013 r.
[BMSiG-6354/2019]

Zarząd SAVEX Zgorzelec S.A., działając na podstawie art. 392
§ 1; art. 399 § 1; art. 402 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 i 3 i § 22
ust. 3 lit. (a) Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadze-
nie (dalej: NWZ) na dzień 27 lutego 2019 roku, na godzinę 1000,
w Legnicy, ul. Jaworzyńskiej 254 (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego NWZ.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdol-
   ności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad oraz wybór Komisji Skruta-
   cyjnej.
  4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zgody na zbycie posia-
   danych przez Spółkę udziałów w SCF spółka z o.o. (KRS
   nr 0000654670) w terminie do 31.03.2019 r.
  5. Zamknięcie obrad NWZ.

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli
dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej natydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą ode-
brane przed jego ukończeniem.

Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na
dowód złożenia akcji w Domu Maklerskim Navigator S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ
będzie wyłożona na trzy dni powszednie przed NWZ w siedzi-
bie Spółki, w godzinach od 700 do 1500 (sekretariat).
Poz. 6211. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA AKCYJNA w Legnicy.
KRS 0000448328. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24 stycznia 2013 r.
[BMSiG-6354/2019]

Zarząd SAVEX Zgorzelec S.A., działając na podstawie art. 392
§ 1; art. 399 § 1; art. 402 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 i 3 i § 22
ust. 3 lit. (a) Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadze-
nie (dalej: NWZ) na dzień 27 lutego 2019 roku, na godzinę 1000,
w Legnicy, ul. Jaworzyńskiej 254 (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego NWZ.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdol-
   ności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad oraz wybór Komisji Skruta-
   cyjnej.
  4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zgody na zbycie posia-
   danych przez Spółkę udziałów w SCF spółka z o.o. (KRS
   nr 0000654670) w terminie do 31.03.2019 r.
  5. Zamknięcie obrad NWZ.

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli
dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej natydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą ode-
brane przed jego ukończeniem.

Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na
dowód złożenia akcji w Domu Maklerskim Navigator S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ
będzie wyłożona na trzy dni powszednie przed NWZ w siedzi-
bie Spółki, w godzinach od 700 do 1500 (sekretariat).
2018-10-23 206/2018 1093 753648
Poz. 753648. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000448328. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.01.2013.
[RDF/694858/18/413]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753648. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000448328. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.01.2013.
[RDF/694858/18/413]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-22 205/2018 1164 733760
Poz. 733760. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000448328. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.01.2013.
[RDF/694851/18/606]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 733760. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000448328. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.01.2013.
[RDF/694851/18/606]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-22 205/2018 1164 733761
Poz. 733761. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000448328. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.01.2013.
[RDF/694852/18/7]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 733761. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000448328. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.01.2013.
[RDF/694852/18/7]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-22 205/2018 1164 733762
Poz. 733762. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000448328. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.01.2013.
[RDF/694853/18/408]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 733762. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000448328. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.01.2013.
[RDF/694853/18/408]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-22 205/2018 1164 733763
Poz. 733763. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000448328. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.01.2013.
[RDF/694854/18/809]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 733763. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000448328. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.01.2013.
[RDF/694854/18/809]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-22 205/2018 1164 733764
Poz. 733764. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000448328. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.01.2013.
[RDF/694855/18/210]W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 733764. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000448328. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.01.2013.
[RDF/694855/18/210]W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-22 205/2018 1164 733765
Poz. 733765. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000448328. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.01.2013.
[RDF/694856/18/611]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 733765. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000448328. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.01.2013.
[RDF/694856/18/611]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-22 205/2018 1164 733766
Poz. 733766. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000448328. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.01.2013.
[RDF/694857/18/12]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 733766. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000448328. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.01.2013.
[RDF/694857/18/12]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-01 190/2018 13 42441
Poz. 42441. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA AKCYJNA
w Legnicy. KRS 0000448328. SĄD REJONOWY DLA WRO-
CŁAWIA-FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 stycz-
nia 2013 r.
[BMSiG-42458/2018]

Zarząd SAVEX Zgorzelec S.A., działając na podstawie art. 392
§ 1; art. 399 § 1; art.402 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 i 3 i § 22
ust. 2 lit. (i) Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgroma-dzenie na dzień 24 października 2018 roku, na godzinę 1000,
w Legnicy, ul. Jaworzyńskiej 254 (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Walnego
   Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
   madzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych
   i skutecznych uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu i wysokości
   wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nad-
   zorczej za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej
   Spółki (zmiana uchwały NWZ nr 2 z dnia 29.01.2016 r.).
  5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczaj-
nym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną
złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego
zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.
Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na
dowód złożenia akcji w Domu Maklerskim Navigator S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ
będzie wyłożona na trzy dni powszednie przed ZWZ w siedzi-
bie Spółki, w godzinach od 700 do 1500 (sekretariat Zarządu).
Poz. 42441. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA AKCYJNA
w Legnicy. KRS 0000448328. SĄD REJONOWY DLA WRO-
CŁAWIA-FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 stycz-
nia 2013 r.
[BMSiG-42458/2018]

Zarząd SAVEX Zgorzelec S.A., działając na podstawie art. 392
§ 1; art. 399 § 1; art.402 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 i 3 i § 22
ust. 2 lit. (i) Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgroma-dzenie na dzień 24 października 2018 roku, na godzinę 1000,
w Legnicy, ul. Jaworzyńskiej 254 (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Walnego
   Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
   madzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych
   i skutecznych uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu i wysokości
   wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nad-
   zorczej za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej
   Spółki (zmiana uchwały NWZ nr 2 z dnia 29.01.2016 r.).
  5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczaj-
nym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną
złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego
zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.
Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na
dowód złożenia akcji w Domu Maklerskim Navigator S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ
będzie wyłożona na trzy dni powszednie przed ZWZ w siedzi-
bie Spółki, w godzinach od 700 do 1500 (sekretariat Zarządu).
2018-06-07 109/2018 25 24185
Poz. 24185. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA AKCYJNA
w Legnicy. KRS 0000448328. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ we Wrocławiu IX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24 stycznia 2013 r.
[BMSiG-23825/2018]

Zarząd SAVEX Zgorzelec S.A., działając na podstawie
art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 i 3 i § 22
Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień
29 czerwca 2018 roku, na godzinę 930, w Legnicy, ul. Jawo-
rzyńska 254 (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

   1. Otwarcie obrad.
   2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Przyjęcie porządku obrad oraz wybór Komisji Skruta-
    cyjnej.
   5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawoz-
    dania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz
    sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny spra-
    wozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh.
   6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    Savex z działalności Grupy Kapitałowej Savex za
    2017 rok, skonsolidowanego sprawozdania finanso-
    wego Grupy Kapitałowej Savex za rok obrotowy 2017
    oraz sprawozdania sporządzonego przez Radę Nadzor-
    czą Savex z działalności Grupy Kapitałowej Savex za
    rok obrotowy 2017.
   7. Przedstawienie propozycji oraz podjęcie uchwały
    w sprawie podziału zysku netto wykazanego w bilansie
    Spółki za rok obrotowy 2017.
   8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
    Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków
    w roku 2017.
   9. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
    Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2017.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków
    Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady
    Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną zło-żone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego
Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.
Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na
dowód złożenia akcji w Domu Maklerskim Navigator S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ
będzie wyłożona na trzy dni powszednie przed ZWZ w siedzi-
bie Spółki, w godzinach od 700 do 1500 (sekretariat Zarządu).

Stosownie do postanowień art. 402 § 2 ksh Spółka podaje
proponowaną w ramach pkt 12 porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia zmiany Statutu Spółki:

1) Dotychczasowa treść § 8 ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Akcje Spółki na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje
imienne. Wyemitowane akcje imienne podlegają zamianie
na akcje na okaziciela - z zastrzeżeniem ograniczeń wynikają-
cych z przepisów Kodeksu spółek handlowych. Zamiana akcji
imiennych na akcje na okaziciela następuje na żądanie akcjo-
nariusza skierowane na piśmie do Zarządu.”

- otrzymuje nowe brzmienie:

„Zamiana wyemitowanych akcji imiennych na akcje na okazi-
ciela oraz wyemitowanych akcji na okaziciela na akcje imienne
następuje, z zastrzeżeniem przepisów kodeksu spółek hand-
lowych, na żądanie akcjonariusza skierowane na piśmie do
Zarządu.”

2) Skreśla się dotychczasową treść § 8 ust. 6 Statutu Spółki
w brzmieniu:

„W razie sprzedaży akcji zwykłych imiennych serii A przez
osoby wskazane w § 1 ust. 2 Statutu Spółki akcje te zostają
automatycznie skonwertowane na akcje na okaziciela i tracą
uprzywilejowanie.”


3) Dotychczasowa treść § 14 ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani
przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem iż tak długo jak
Pan Leszek Hawro będzie posiadał co najmniej jedną akcję
Spółki, będzie on uprawniony do powoływania i odwoływa-
nia jednego (1) członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił
funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

- otrzymuje nowe brzmienie:

„Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani
przez Walne Zgromadzenie.”


4) Skreśla się dotychczasową treść § 14 ust. 5 Statutu Spółki
w brzmieniu:

„Powołanie i odwołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej
przez Pana Leszka Hawro, na podstawie ustępu 4 powyżej,
następuje w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego
Spółce.”5) Skreśla się dotychczasową treść § 14 ust. 6 Statutu Spółki
w brzmieniu:

„Jeżeli Pan Leszek Hawro nie powoła Przewodniczącego Rady
Nadzorczej w terminie 14 (czternastu) dni od wygaśnięcia
mandatu poprzednio powołanego przez niego członka Rady
Nadzorczej, wówczas Przewodniczącego Rady Nadzorczej
powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykona-
nia przez Pana Leszka Hawro jego uprawnień wynikających
z ust. 3 powyżej, co spowoduje automatyczne wygaśnięcie
mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołanego
przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowie-
niem, lecz nie wpływa na kadencję danej Rady Nadzorczej.”

6) Dotychczasowy § 17 ust. 7 Statutu Spółki otrzymuje nume-
rację § 17 ust. 5 Statutu Spółki.

7) Skreśla się dotychczasową treść § 18 ust. 2 lit. t) Statutu
Spółki w brzmieniu:

„wyrażanie zgody na zatrudnienie przez Spółkę doradcy,
którego wynagrodzenie przekroczy rocznie łączną kwotę
100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), a nieprzewidzianego
w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie i budżecie
rocznym,”.

8) Skreśla się dotychczasową treść § 18 ust. 2 lit. u) Statutu
Spółki w brzmieniu:

„wyrażanie zgody na zatrudnienie przez Spółkę pracownika, któ-
rego wynagrodzenie przekroczy rocznie łączną kwotę 100.000 zł
(słownie: sto tysięcy złotych), a nieprzewidzianego w zatwierdzo-
nym przez Radę Nadzorczą planie i budżecie rocznym,”.

9) Skreśla się dotychczasową treść § 18 ust. 3 Statutu Spółki
w brzmieniu:

„Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wymienionych
w ust. 2 lit. (n); (o); (t) lub (w) powyżej, wymagają dla swojej
ważności głosowania za ich podjęciem przez Przewodniczą-
cego Rady Nadzorczej.”

10) Dotychczasowa treść § 22 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienio-
nych poniżej podejmowane są bezwzględną większością
głosów przypadających na wszystkie akcje Spółki w obecno-
ści akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 30% kapitału
zakładowego:
(a) zbycie, w tym poprzez wniesienie przedsiębiorstwa Spółki,
  lub jego zorganizowanej części, aportem do innej spółki,
  lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej
  części przedsiębiorstwa Spółki lub jej spółek zależnych,
(b) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na przed-
  siębiorstwie lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
  Spółki bądź jej spółek zależnych,
(c) zbycie posiadanych przez Spółkę udziałów lub akcji
  w innych spółkach,
(d) ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych lub jakie-
  gokolwiek innego obciążenia na rzecz osób trzecich na
  posiadanych przez Spółkę udziałach lub akcjach w innych
  spółkach,(e) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki lub jej spółek
  zależnych,
(f) emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierw-
  szeństwa lub warrantów subskrypcyjnych.”

- otrzymuje nowe brzmienie:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienio-
nych poniżej podejmowane są bezwzględną większością
głosów przypadających na wszystkie akcje Spółki w obecno-
ści akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 30% kapitału
zakładowego:
(a) zbycie posiadanych przez Spółkę udziałów lub akcji
  w innych spółkach,
(b) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki lub jej spółek
  zależnych,
(c) emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierw-
  szeństwa lub warrantów subskrypcyjnych.”

11) Dotychczasowa treść § 22 ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przed-
miocie:
(a) zmiany niniejszego Statutu;
(b) zbycia, w tym poprzez wniesienie przedsiębiorstwa Spółki,
  lub jego zorganizowanej części, aportem do innej spółki,
  lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej
  części przedsiębiorstwa Spółki lub jej spółek zależnych;
(c) emisji obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierw-
  szeństwa;
z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, zapadają większością 3/4 sumy
głosów w obecności co najmniej 30% kapitału zakładowego
Spółki, o ile postanowienia statutu lub obowiązujące przepisy
prawa nie przewidują surowszych wymagań w zakresie liczby
głosów wymaganych do podjęcia takiej uchwały.”

- otrzymuje nowe brzmienie:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przed-
miocie:
(a) zmiany niniejszego Statutu;
(b) zbycia, w tym poprzez wniesienie przedsiębiorstwa Spółki,
  lub jego zorganizowanej części, aportem do innej spółki,
  lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej
  części przedsiębiorstwa Spółki lub jej spółek zależnych;
(c) emisji obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierw-
  szeństwa;
zapadają większością 3/4 sumy głosów w obecności co naj-
mniej 30% kapitału zakładowego Spółki, o ile postanowie-
nia statutu lub obowiązujące przepisy prawa nie przewidują
surowszych wymagań w zakresie liczby głosów wymaganych
do podjęcia takiej uchwały.”


12) Skreśla się dotychczasową treść § 22 ust. 5 Statutu Spółki
w brzmieniu:

„Tak długo, jak Pan Leszek Hawro będzie posiadać co naj-
mniej 20.000 akcji imiennych serii A, uchwała w przedmiocie
zmiany niniejszego Statutu, oprócz wymogów określonych
w ust.4 powyżej, będzie wymagała dla swej ważności głoso-
wania za jej przyjęciem przez Pana Leszka Hawro.”
Poz. 24185. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA AKCYJNA
w Legnicy. KRS 0000448328. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ we Wrocławiu IX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24 stycznia 2013 r.
[BMSiG-23825/2018]

Zarząd SAVEX Zgorzelec S.A., działając na podstawie
art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 i 3 i § 22
Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień
29 czerwca 2018 roku, na godzinę 930, w Legnicy, ul. Jawo-
rzyńska 254 (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

   1. Otwarcie obrad.
   2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Przyjęcie porządku obrad oraz wybór Komisji Skruta-
    cyjnej.
   5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawoz-
    dania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz
    sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny spra-
    wozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh.
   6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    Savex z działalności Grupy Kapitałowej Savex za
    2017 rok, skonsolidowanego sprawozdania finanso-
    wego Grupy Kapitałowej Savex za rok obrotowy 2017
    oraz sprawozdania sporządzonego przez Radę Nadzor-
    czą Savex z działalności Grupy Kapitałowej Savex za
    rok obrotowy 2017.
   7. Przedstawienie propozycji oraz podjęcie uchwały
    w sprawie podziału zysku netto wykazanego w bilansie
    Spółki za rok obrotowy 2017.
   8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
    Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków
    w roku 2017.
   9. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
    Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2017.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków
    Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady
    Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną zło-żone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego
Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.
Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na
dowód złożenia akcji w Domu Maklerskim Navigator S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ
będzie wyłożona na trzy dni powszednie przed ZWZ w siedzi-
bie Spółki, w godzinach od 700 do 1500 (sekretariat Zarządu).

Stosownie do postanowień art. 402 § 2 ksh Spółka podaje
proponowaną w ramach pkt 12 porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia zmiany Statutu Spółki:

1) Dotychczasowa treść § 8 ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Akcje Spółki na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje
imienne. Wyemitowane akcje imienne podlegają zamianie
na akcje na okaziciela - z zastrzeżeniem ograniczeń wynikają-
cych z przepisów Kodeksu spółek handlowych. Zamiana akcji
imiennych na akcje na okaziciela następuje na żądanie akcjo-
nariusza skierowane na piśmie do Zarządu.”

- otrzymuje nowe brzmienie:

„Zamiana wyemitowanych akcji imiennych na akcje na okazi-
ciela oraz wyemitowanych akcji na okaziciela na akcje imienne
następuje, z zastrzeżeniem przepisów kodeksu spółek hand-
lowych, na żądanie akcjonariusza skierowane na piśmie do
Zarządu.”

2) Skreśla się dotychczasową treść § 8 ust. 6 Statutu Spółki
w brzmieniu:

„W razie sprzedaży akcji zwykłych imiennych serii A przez
osoby wskazane w § 1 ust. 2 Statutu Spółki akcje te zostają
automatycznie skonwertowane na akcje na okaziciela i tracą
uprzywilejowanie.”


3) Dotychczasowa treść § 14 ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani
przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem iż tak długo jak
Pan Leszek Hawro będzie posiadał co najmniej jedną akcję
Spółki, będzie on uprawniony do powoływania i odwoływa-
nia jednego (1) członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił
funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

- otrzymuje nowe brzmienie:

„Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani
przez Walne Zgromadzenie.”


4) Skreśla się dotychczasową treść § 14 ust. 5 Statutu Spółki
w brzmieniu:

„Powołanie i odwołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej
przez Pana Leszka Hawro, na podstawie ustępu 4 powyżej,
następuje w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego
Spółce.”5) Skreśla się dotychczasową treść § 14 ust. 6 Statutu Spółki
w brzmieniu:

„Jeżeli Pan Leszek Hawro nie powoła Przewodniczącego Rady
Nadzorczej w terminie 14 (czternastu) dni od wygaśnięcia
mandatu poprzednio powołanego przez niego członka Rady
Nadzorczej, wówczas Przewodniczącego Rady Nadzorczej
powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykona-
nia przez Pana Leszka Hawro jego uprawnień wynikających
z ust. 3 powyżej, co spowoduje automatyczne wygaśnięcie
mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołanego
przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowie-
niem, lecz nie wpływa na kadencję danej Rady Nadzorczej.”

6) Dotychczasowy § 17 ust. 7 Statutu Spółki otrzymuje nume-
rację § 17 ust. 5 Statutu Spółki.

7) Skreśla się dotychczasową treść § 18 ust. 2 lit. t) Statutu
Spółki w brzmieniu:

„wyrażanie zgody na zatrudnienie przez Spółkę doradcy,
którego wynagrodzenie przekroczy rocznie łączną kwotę
100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), a nieprzewidzianego
w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie i budżecie
rocznym,”.

8) Skreśla się dotychczasową treść § 18 ust. 2 lit. u) Statutu
Spółki w brzmieniu:

„wyrażanie zgody na zatrudnienie przez Spółkę pracownika, któ-
rego wynagrodzenie przekroczy rocznie łączną kwotę 100.000 zł
(słownie: sto tysięcy złotych), a nieprzewidzianego w zatwierdzo-
nym przez Radę Nadzorczą planie i budżecie rocznym,”.

9) Skreśla się dotychczasową treść § 18 ust. 3 Statutu Spółki
w brzmieniu:

„Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wymienionych
w ust. 2 lit. (n); (o); (t) lub (w) powyżej, wymagają dla swojej
ważności głosowania za ich podjęciem przez Przewodniczą-
cego Rady Nadzorczej.”

10) Dotychczasowa treść § 22 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienio-
nych poniżej podejmowane są bezwzględną większością
głosów przypadających na wszystkie akcje Spółki w obecno-
ści akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 30% kapitału
zakładowego:
(a) zbycie, w tym poprzez wniesienie przedsiębiorstwa Spółki,
  lub jego zorganizowanej części, aportem do innej spółki,
  lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej
  części przedsiębiorstwa Spółki lub jej spółek zależnych,
(b) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na przed-
  siębiorstwie lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
  Spółki bądź jej spółek zależnych,
(c) zbycie posiadanych przez Spółkę udziałów lub akcji
  w innych spółkach,
(d) ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych lub jakie-
  gokolwiek innego obciążenia na rzecz osób trzecich na
  posiadanych przez Spółkę udziałach lub akcjach w innych
  spółkach,(e) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki lub jej spółek
  zależnych,
(f) emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierw-
  szeństwa lub warrantów subskrypcyjnych.”

- otrzymuje nowe brzmienie:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienio-
nych poniżej podejmowane są bezwzględną większością
głosów przypadających na wszystkie akcje Spółki w obecno-
ści akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 30% kapitału
zakładowego:
(a) zbycie posiadanych przez Spółkę udziałów lub akcji
  w innych spółkach,
(b) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki lub jej spółek
  zależnych,
(c) emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierw-
  szeństwa lub warrantów subskrypcyjnych.”

11) Dotychczasowa treść § 22 ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przed-
miocie:
(a) zmiany niniejszego Statutu;
(b) zbycia, w tym poprzez wniesienie przedsiębiorstwa Spółki,
  lub jego zorganizowanej części, aportem do innej spółki,
  lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej
  części przedsiębiorstwa Spółki lub jej spółek zależnych;
(c) emisji obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierw-
  szeństwa;
z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, zapadają większością 3/4 sumy
głosów w obecności co najmniej 30% kapitału zakładowego
Spółki, o ile postanowienia statutu lub obowiązujące przepisy
prawa nie przewidują surowszych wymagań w zakresie liczby
głosów wymaganych do podjęcia takiej uchwały.”

- otrzymuje nowe brzmienie:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przed-
miocie:
(a) zmiany niniejszego Statutu;
(b) zbycia, w tym poprzez wniesienie przedsiębiorstwa Spółki,
  lub jego zorganizowanej części, aportem do innej spółki,
  lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej
  części przedsiębiorstwa Spółki lub jej spółek zależnych;
(c) emisji obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierw-
  szeństwa;
zapadają większością 3/4 sumy głosów w obecności co naj-
mniej 30% kapitału zakładowego Spółki, o ile postanowie-
nia statutu lub obowiązujące przepisy prawa nie przewidują
surowszych wymagań w zakresie liczby głosów wymaganych
do podjęcia takiej uchwały.”


12) Skreśla się dotychczasową treść § 22 ust. 5 Statutu Spółki
w brzmieniu:

„Tak długo, jak Pan Leszek Hawro będzie posiadać co naj-
mniej 20.000 akcji imiennych serii A, uchwała w przedmiocie
zmiany niniejszego Statutu, oprócz wymogów określonych
w ust.4 powyżej, będzie wymagała dla swej ważności głoso-
wania za jej przyjęciem przez Pana Leszka Hawro.”
2018-01-02 01/2018 308 1527
Poz. 1527. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000448328. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 24.01.2013.
[WR.IX NS-REJ.KRS/37654/17/355]

W dniu 21.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA


NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. SIEWIERSKI 2. JAN
HENRYK 3. 52061804394
Poz. 1527. SAVEX ZGORZELEC SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000448328. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 24.01.2013.
[WR.IX NS-REJ.KRS/37654/17/355]

W dniu 21.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA


NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. SIEWIERSKI 2. JAN
HENRYK 3. 52061804394

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki